Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  757/B

Business name: 
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  (from: 12/18/2003)
Univerzálna banková poisťovňa, a.s.
  (from: 11/22/1994 until: 12/17/2003)
Registered seat: 
Digital Park I, Einsteinova 21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 12/13/2022)
Karadžičova 17
Bratislava 26 825 22
  (from: 12/18/2003 until: 12/12/2022)
Košická 52
Bratislava 25 829 24
  (from: 06/30/1999 until: 12/17/2003)
Košická 52
Bratislava 821 08
  (from: 09/11/1995 until: 06/29/1999)
Niťová 3
Bratislava 821 08
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Identification number (IČO): 
31 383 408
  (from: 11/22/1994)
Date of entry: 
11/22/1994
  (from: 11/22/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/22/1994)
Objects of the company: 
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (from: 02/09/2016)
Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 02/09/2016)
Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako viazaný finančný agent v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.
  (from: 08/25/2022)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/22/1994 until: 11/30/2003)
poisťovacia činnosť
  (from: 09/11/1995 until: 11/30/2003)
zaisťovacia činnosť
  (from: 09/11/1995 until: 11/30/2003)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv a fyzickými alebo právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri zjednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (from: 09/11/1995 until: 11/30/2003)
zábranná činnosť
  (from: 09/11/1995 until: 11/30/2003)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle § 7 ods.3 zák.č. 27/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a platných noviel
  (from: 09/11/1995 until: 11/30/2003)
poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení (§ 2 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  (from: 12/01/2003 until: 09/12/2014)
zaisťovacia činnosť
  (from: 12/01/2003 until: 12/17/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/01/2003 until: 12/17/2003)
sprostredkovateľské činnosti pre banky a stavebné sporiteľne
  (from: 04/23/2005 until: 02/08/2016)
sprostredkovateľské činnosti pre správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti
  (from: 05/12/2006 until: 02/08/2016)
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 05/27/2011 until: 02/08/2016)
poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení podľa aktuálne platného zákona o poisťovníctve
  (from: 09/13/2014 until: 02/08/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/2003)
Managing board
  (from: 11/22/1994 until: 11/30/2003)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - Member of the Board of Directors
Castellezgasse 23-25 /2 /9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 12/01/2021
  (from: 04/18/2024)
Ing. Marian Hrotka , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Hurbanova 10
Stupava 900 31
From: 07/01/2022
  (from: 09/19/2023)
Mgr. Peter Rusnák - Member of the Board of Directors
Haniska 527
Haniska 044 57
From: 08/01/2023
  (from: 08/03/2023)
Ing. Jozef Adamkov - predseda predstavenstva
Nová 27/4
Nová Dedinka - Dedinka pri Dunaji 900 29
From: 12/01/2012
  (from: 12/07/2012 until: 12/04/2018)
Ing. Jozef Adamkov - predseda predstavenstva
Nová 27/4
Nová Dedinka - Dedinka pri Dunaji 900 29
From: 12/01/2012 Until: 11/30/2018
  (from: 12/05/2018 until: 12/04/2018)
RNDr. Ivan Brozmann
Račianska 61
Bratislava 831 02
Until: 05/22/2003
  (from: 10/05/1998 until: 10/08/2003)
RNDr. Ivan Brozmann
Sibírska 21
Bratislava
From: 05/22/2003
  (from: 10/09/2003 until: 11/30/2003)
Ing. Alena Crhová
Miletičová 74
Bratislava
  (from: 02/25/2000 until: 01/21/2002)
Mag. Siegfried Fatzi - predseda
Veterná 16
Trnava
From: 09/29/2003
  (from: 12/01/2003 until: 09/30/2010)
Mag. Siegfried Fatzi - predseda
Veterná 16
Trnava
From: 09/29/2003 Until: 09/28/2010
  (from: 10/01/2010 until: 09/30/2010)
Ing. Henrieta Gahérová
Daxnerovo nám. 4
Bratislava
Until: 04/10/2003
  (from: 01/22/2002 until: 10/07/2003)
PaedDr. Jozef Gomolčák
Berlínska 9
Košice
From: 09/29/2003
  (from: 12/01/2003 until: 05/11/2006)
PaedDr. Jozef Gomolčák
Furdekova 1619/8
Bratislava 851 03
From: 09/29/2003
  (from: 05/12/2006 until: 01/14/2008)
PaedDr. Jozef Gomolčák
Furdekova 1619/8
Bratislava 851 03
From: 09/29/2003 Until: 12/29/2007
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
Mag. Rainer Hager - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 12/01/2018
  (from: 12/05/2018 until: 01/30/2019)
Mag. Rainer Hager , MBA - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 12/01/2018
  (from: 01/31/2019 until: 08/05/2019)
Mag. Rainer Hager , MBA - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 12/01/2018 Until: 06/30/2019
  (from: 08/06/2019 until: 08/05/2019)
Ing. Marián Hrotka , PhD. - člen predstavenstva
Hurbanova 10
Stupava 900 31
From: 07/01/2019
  (from: 08/06/2019 until: 05/05/2021)
Ing. Marián Hrotka , PhD. - člen predstavenstva
Hurbanova 10
Stupava 900 31
From: 07/01/2019 Until: 03/23/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Ing. Marián Hrotka , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Hurbanova 10
Stupava 900 31
From: 07/01/2022
  (from: 08/25/2022 until: 09/18/2023)
Ing. Marián Hrotka , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Hurbanova 10
Stupava 900 31
From: 03/23/2021
  (from: 05/06/2021 until: 08/24/2022)
Ing. Marián Hrotka , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Hurbanova 10
Stupava 900 31
From: 03/23/2021 Until: 06/30/2022
  (from: 08/25/2022 until: 08/24/2022)
Ing. Pavel Chovan
Znievska 8
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 10/04/1998)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 10/25/1999)
JUDr. Dana Macková - člen
Burgundská 12624/15A
Bratislava 831 52
From: 04/12/2008
  (from: 05/01/2008 until: 01/11/2013)
JUDr. Dana Macková - člen
Burgundská 12624/15A
Bratislava 831 52
From: 04/12/2008 Until: 12/31/2012
  (from: 01/12/2013 until: 01/11/2013)
JUDr. Dana Macková - člen
Hanácka 15
Bratislava
From: 04/12/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/30/2008)
JUDr. Dana Macková - člen
Hanácka 15
Bratislava
From: 04/12/2005 Until: 04/12/2008
  (from: 05/01/2008 until: 04/30/2008)
Ing. Jarmila Magyaričová
Švantnerova 3
Bratislava
  (from: 01/22/2002 until: 11/30/2003)
Ing. Štefan Máj
Studenohorská 91
Bratislava
  (from: 10/26/1999 until: 11/24/1999)
Ing. Jaroslav Mašek
Hlaváčková 9
Bratislava
  (from: 03/21/2001 until: 01/21/2002)
Ing. Jozef Miko
Vígľašská 7
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 11/30/2003)
Ing. Jozef Miko
Vígľašská 7
Bratislava
From: 04/28/1995
  (from: 12/01/2003 until: 04/22/2005)
Ing. Jozef Miko
Vígľašská 7
Bratislava
From: 04/28/1995 Until: 03/23/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/22/2005)
Ing. Dušan Paulík
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 10/25/1999)
Ing. Pavol Pitoňák , MBA
Krížna 11
Bratislava 811 07
From: 08/28/2010
  (from: 09/28/2010 until: 10/04/2012)
Ing. Pavol Pitoňák , MBA
Krížna 11
Bratislava 811 07
From: 08/28/2010 Until: 09/30/2012
  (from: 10/05/2012 until: 10/04/2012)
Ing. Katarína Polavková
Bradáčova 6/36
Bratislava
  (from: 11/25/1999 until: 03/20/2001)
Ing. Ján Rievaj
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - Member of the Board of Directors
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 03/23/2021
  (from: 05/06/2021 until: 01/18/2022)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - Member of the Board of Directors
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 03/23/2021 Until: 11/30/2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - Member of the Board of Directors
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 12/01/2021
  (from: 01/19/2022 until: 09/18/2023)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - člen predstavenstva
Satzingerweg 81/2/1
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 06/01/2016
  (from: 06/30/2016 until: 12/04/2018)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - člen predstavenstva
Satzingerweg 81/2/1
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 06/01/2016 Until: 11/30/2018
  (from: 12/05/2018 until: 12/04/2018)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - predseda predstavenstva
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 12/01/2018
  (from: 10/16/2019 until: 05/05/2021)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - predseda predstavenstva
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 12/01/2018 Until: 03/23/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - predseda predstavenstva
Satzingerweg 81/2/1
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 12/01/2018
  (from: 12/05/2018 until: 10/15/2019)
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava
  (from: 11/25/1999 until: 02/24/2000)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 11/30/2003)
Ing. Bohuslav Šolta
Ďumbierska 3
Nitra
  (from: 10/26/1999 until: 11/24/1999)
Ing. Vladimír Ulman
Starhradská 14
Bratislava
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - Member of the Board of Directors
Castellezgasse 23-25 /2 /9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 12/01/2021
  (from: 09/19/2023 until: 04/17/2024)
Dr. Klaus Wöhry - Member of the Board of Directors
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
From: 12/01/2021
  (from: 01/19/2022)
Mag. Rainer Hager , MBA - predseda predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 09/17/2012
  (from: 10/05/2012 until: 12/06/2012)
Mag. Rainer Hager , MBA - predseda predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 09/17/2012 Until: 11/30/2012
  (from: 12/07/2012 until: 12/06/2012)
Mag. Rainer Hager , MBA - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 12/01/2012
  (from: 12/07/2012 until: 06/29/2016)
Mag. Rainer Hager , MBA - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 12/01/2012 Until: 05/31/2016
  (from: 06/30/2016 until: 06/29/2016)
Dr. Klaus Wöhry - člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
From: 01/01/2017
  (from: 01/26/2017 until: 12/04/2018)
Dr. Klaus Wöhry - člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
From: 01/01/2017 Until: 11/30/2018
  (from: 12/05/2018 until: 12/04/2018)
Dr. Klaus Wöhry - člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
From: 12/01/2018
  (from: 12/05/2018 until: 01/18/2022)
Dr. Klaus Wöhry - člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
From: 12/01/2018 Until: 11/30/2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Mag. Michael Ziegler - člen
Albrechtsbergergasse 39/Top
Viedeň 1120
Rakúsko
From: 06/04/2009 Until: 12/31/2016
  (from: 01/26/2017 until: 01/25/2017)
Mag. Michael Ziegler - člen
Albrechtsbergergasse 39/Top
Viedeň 1120
Rakúsko
From: 06/04/2009
  (from: 08/20/2009 until: 01/25/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/09/2023)
Menom spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (from: 12/01/2003 until: 08/08/2023)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávení všetci členovia predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov sú potrebné podpisy aspoň dvoch jeho členov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám členov predstavenstva pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/22/1994 until: 11/30/2003)
Procuration: 
Ing. Petra Bačíková
394
Suchá nad Parnou 919 01
From: 07/21/2009
  (from: 07/21/2009 until: 12/06/2012)
Ing. Petra Brečková
Lazaretská 35
Bratislava 811 09
From: 07/21/2009
  (from: 12/07/2012 until: 10/16/2017)
Ing. Petra Brečková
Lazaretská 35
Bratislava 811 09
From: 10/17/2017
  (from: 10/17/2017 until: 10/16/2017)
Uwe Busch
S. Jurkoviča 1206/36
Senica 905 01
From: 08/20/2009
  (from: 08/20/2009 until: 05/26/2011)
Uwe Busch
S. Jurkoviča 1206/36
Senica 905 01
From: 08/20/2009 Until: 04/19/2011
  (from: 05/27/2011 until: 05/26/2011)
Ing. Vladimír Gál
Staré záhrady 18
Bratislava 821 05
From: 07/21/2009
  (from: 07/21/2009 until: 05/12/2023)
Ing. Vladimír Gál
Staré záhrady 18
Bratislava 821 05
From: 07/21/2009 Until: 05/13/2023
  (from: 05/13/2023 until: 05/12/2023)
JUDr. Dana Macková, od 1.12.2003
Hanácka 15
Bratislava
  (from: 12/01/2003 until: 04/22/2005)
JUDr. Dana Macková, od 1.12.2003
Hanácka 15
Bratislava
Until: 04/11/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/22/2005)
JUDr. Klaudia Mitura
Oleandrová 4
Bratislava 851 10
From: 10/17/2008
  (from: 10/17/2008 until: 10/16/2017)
JUDr. Klaudia Mitura
Oleandrová 4
Bratislava 851 10
From: 10/17/2017
  (from: 10/17/2017 until: 10/16/2017)
Mgr. Erik Nikmon
Kazanská 3
Bratislava 821 06
From: 10/17/2008
  (from: 10/17/2008 until: 10/30/2011)
Mgr. Erik Nikmon
Kazanská 3
Bratislava 821 06
From: 10/17/2008 Until: 10/31/2011
  (from: 10/31/2011 until: 10/30/2011)
JUDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
From: 10/17/2017
  (from: 10/17/2017 until: 05/12/2023)
JUDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
From: 10/17/2017 Until: 05/13/2023
  (from: 05/13/2023 until: 05/12/2023)
Svätopluk Písecký
Ipeľská 15
Bratislava 821 07
From: 10/17/2008
  (from: 10/17/2008 until: 10/17/2013)
Svätopluk Písecký
Ipeľská 15
Bratislava 821 07
From: 10/17/2008 Until: 10/09/2013
  (from: 10/18/2013 until: 10/17/2013)
Ing. Jana Rampáčková
Muránska 8
Košice 040 01
From: 09/29/2006
  (from: 09/29/2006 until: 07/28/2008)
Ing. Jana Rampáčková
Muránska 8
Košice 040 01
From: 09/29/2006 Until: 06/30/2008
  (from: 07/29/2008 until: 07/28/2008)
Gabriela Repáková
Černyševského 31
Bratislava 851 01
From: 10/17/2017
  (from: 10/17/2017 until: 05/12/2023)
Gabriela Repáková
Černyševského 31
Bratislava 851 01
From: 10/17/2017 Until: 05/13/2023
  (from: 05/13/2023 until: 05/12/2023)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť len spolu s jedným členom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 10/17/2008 until: 06/30/2023)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť len spolu s jedným členom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 09/29/2006 until: 07/28/2008)
Capital: 
12 418 800 EUR Paid up: 12 418 800 EUR
  (from: 05/22/2009)
370 000 000 Sk Paid up: 370 000 000 Sk
  (from: 07/07/2005 until: 05/21/2009)
330 000 000 Sk Paid up: 330 000 000 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 07/06/2005)
300 000 000 Sk
  (from: 09/11/1995 until: 12/17/2003)
100 000 000 Sk
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Shares: 
Number of shares: 100000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 05/22/2009)
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 05/22/2009)
Number of shares: 30000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 05/22/2009)
Number of shares: 40000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 05/22/2009)
Number of shares: 100000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 05/21/2009)
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 05/21/2009)
Number of shares: 30000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 05/21/2009)
Number of shares: 40000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/07/2005 until: 05/21/2009)
Number of shares: 100000
Druh: akcie verejneobchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/25/2000 until: 12/17/2003)
Number of shares: 200
Druh: akcie verejneobchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/25/2000 until: 12/17/2003)
Number of shares: 100000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/11/1995 until: 02/24/2000)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/11/1995 until: 02/24/2000)
Number of shares: 100000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Supervisory board: 
Mag. Christian Wilhelm Zettl
Ottakringer Straße 158/18
Viedeň 1150
Rakúska republika
From: 05/01/2023
  (from: 05/10/2023)
Ing. Božena Balušíková
Námestie Hraničiarov 13
Bratislava
  (from: 11/25/1999 until: 11/30/2003)
Ing. Božena Balušíková
Námestie Hraničiarov 13
Bratislava
From: 05/04/1999
  (from: 12/01/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Božena Balušíková
Námestie Hraničiarov 13
Bratislava
From: 05/04/1999 Until: 05/04/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Martin Barto , CSc.
Holubyho 16
Bratislava
Until: 05/09/2002
  (from: 07/30/2001 until: 07/14/2002)
Ing. Ivan Benda
Karloveská 53
Bratislava
Until: 04/10/2003
  (from: 08/01/2000 until: 10/07/2003)
Ing. Adam Celušák - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 11/24/1999)
Ing. Adam Celušák , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Zdenka Gacíková
Kováčska 29
Bratislava
  (from: 10/26/1999 until: 07/29/2001)
Juraj Hromý
Plzenská 9
Bratislava
  (from: 11/25/1999 until: 11/30/2003)
Juraj Hromý
Plzenská 9
Bratislava
From: 05/04/1999
  (from: 12/01/2003 until: 07/27/2004)
Juraj Hromý
Plzenská 9
Bratislava
From: 05/04/1999 Until: 05/04/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Július Chovanec
Jašíkova 19
Bratislava 821 03
  (from: 10/05/1998 until: 07/31/2000)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava
  (from: 11/25/1999 until: 11/30/2003)
JUDr. Milan Janičina
Gessayova 45
Bratislava
From: 05/22/2003
  (from: 10/09/2003 until: 11/30/2003)
Ing. Ivan Kiňo - člen
Gaštanová 10
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 10/25/1999)
Ing. Boris Kocúr
Laurinská 10
Bratislava
From: 05/09/2002
  (from: 07/15/2002 until: 11/30/2003)
Ing. Peter Krutil
Ľ. Fullu 58
Bratislava
Until: 05/09/2002
  (from: 01/22/2002 until: 07/14/2002)
Ing. Slavomír Kurjan
242
Košická Belá 044 65
From: 06/23/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/17/2017)
Ing. Slavomír Kurjan
242
Košická Belá 044 65
From: 06/23/2014 Until: 06/23/2017
  (from: 07/18/2017 until: 07/17/2017)
Ing. Ján Lazar
Moldavská 5
Košice 040 01
  (from: 09/25/1997 until: 10/04/1998)
Ing. Milan Lônčík
Beniakova 2
Bratislava
  (from: 11/25/1999 until: 07/31/2000)
RNDr.Ing Marian Matušovič , Phd
Radvanská 11
Bratislava
  (from: 08/01/2000 until: 11/30/2003)
Mgr. Ján Obrcian
Bajkalská 4
Nitra
  (from: 11/25/1999 until: 11/30/2003)
Ing. Anna Orogványiová - člen
Charkovská 8
Košice
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Anna Orogványiovýá - člen
Charkovská 8
Košice
  (from: 09/11/1995 until: 11/24/1999)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Ján Rievaj - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 10/25/1999)
Mgr. Jozef Salaj
Wolkrova 37
Bratislava
From: 04/10/2003
  (from: 10/08/2003 until: 11/30/2003)
Ing. Anna Samuelová
Mozartova 17
Bratislava
From: 05/09/2002
  (from: 07/15/2002 until: 11/30/2003)
Mgr. Andrea Sciranková
Blumentálska 12
Bratislava
From: 09/13/2002 Until: 05/22/2003
  (from: 10/23/2002 until: 10/08/2003)
Mag. Wolfgang Schantl
Gaisbergstasse 30/2
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 03/28/2009
  (from: 05/22/2009 until: 10/08/2009)
Mag. Wolfgang Schantl
Gaisbergstasse 30/2
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 03/28/2009 Until: 09/07/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/08/2009)
Ing. Peter Šmíd
Ľubovnianska 10
Bratislava
  (from: 07/30/2001 until: 01/21/2002)
Ing. Bohuslav Šolta
Ďumbierska 3
Nitra
Until: 09/13/2002
  (from: 11/25/1999 until: 10/22/2002)
Ing. Jozef Švenk
Šafárikova 8
Trnava
  (from: 08/01/2000 until: 07/29/2001)
Ing. Norbert Tenczer - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Jozef Tkáč - člen
Na Revíne 13
Bratislava
  (from: 11/22/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Jozef Tkáč - člen
Na Revíne 13
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 09/24/1997)
Ing. Ľuboš Vražda
Veternicová 33
Bratislava
  (from: 10/26/1999 until: 07/31/2000)
Mag. Christine Sumper-Billinger
Walther von der Vogelweidegasse 5
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 06/21/2021
  (from: 07/10/2021)
Dr. Susanne Riess-Hahn
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
From: 05/20/2022
  (from: 02/01/2023)
Mag. Gregor Hofstätter-Pobst
Dehmgasse 32
Weidling 3400
Rakúska republika
From: 05/20/2022
  (from: 06/15/2022)
Dr. Rudolf Aichinger
Maria-Cebotari-Strasse 48
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 09/28/2007
  (from: 10/24/2007 until: 05/21/2009)
Dr. Rudolf Aichinger
Maria-Cebotari-Strasse 48
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 09/28/2007 Until: 03/27/2009
  (from: 05/22/2009 until: 05/21/2009)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 05/30/2013
  (from: 06/11/2013 until: 07/22/2019)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 05/30/2013 Until: 05/19/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 05/20/2019
  (from: 07/23/2019 until: 01/18/2022)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 05/20/2019
  (from: 01/19/2022 until: 06/14/2022)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 05/20/2019 Until: 05/19/2022
  (from: 06/15/2022 until: 06/14/2022)
Helmut Geier
Schiesstandstrasse 2 A
Elsbethen 5061
Rakúska republika
From: 09/29/2003 Until: 03/27/2009
  (from: 05/22/2009 until: 05/21/2009)
Helmut Geier
Schiesstandstrasse 2 A
Elsbethen 5061
Rakúska republika
From: 09/29/2003
  (from: 12/01/2003 until: 05/21/2009)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Rohrbacherstrasse 15
Wien 1130
Rakúska republika
From: 09/08/2009
  (from: 10/09/2009 until: 05/07/2012)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Franz Gruber Strasse 36
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 04/27/2012 Until: 06/09/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Franz Gruber Strasse 36
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 06/10/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/09/2021)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Franz Gruber Strasse 36
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 06/10/2020 Until: 06/20/2021
  (from: 07/10/2021 until: 07/09/2021)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Rohrbacherstrasse 15
Wien 1130
Rakúska republika
From: 09/08/2009 Until: 04/26/2012
  (from: 05/08/2012 until: 05/07/2012)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Franz Gruber Strasse 36
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 04/27/2012
  (from: 05/08/2012 until: 07/06/2020)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Wien 1220
Rakúska republika
From: 04/27/2012
  (from: 05/08/2012 until: 07/06/2020)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 06/10/2020
  (from: 07/07/2020 until: 01/18/2022)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Wien 1220
Rakúska republika
From: 04/27/2012 Until: 06/09/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Wien 1220
Rakúska republika
From: 09/29/2003 Until: 04/26/2012
  (from: 05/08/2012 until: 05/07/2012)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Wien 1220
Rakúska republika
From: 09/29/2003
  (from: 12/01/2003 until: 05/07/2012)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 05/20/2022 Until: 04/30/2023
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 06/10/2020 Until: 05/19/2022
  (from: 06/15/2022 until: 06/14/2022)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 05/20/2022
  (from: 06/15/2022 until: 05/09/2023)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 06/10/2020
  (from: 01/19/2022 until: 06/14/2022)
Vorst.-Dir. Franz Meingast , MBA
Nico Dostal Strasse 37
Wels 4600
Rakúsko
From: 03/28/2009 Until: 04/26/2012
  (from: 05/08/2012 until: 05/07/2012)
Vorst.-Dir. Franz Meingast , MBA
Nico Dostal Strasse 37
Wels 4600
Rakúsko
From: 03/28/2009
  (from: 05/22/2009 until: 05/07/2012)
Vorst.-Dir. Franz Meingast , MBA
Nico Dostal Strasse 37
Wels 4600
Rakúska republika
From: 04/27/2012 Until: 04/26/2012
  (from: 05/08/2012 until: 01/07/2014)
Vorst.-Dir. Franz Meingast , MBA
Nico Dostal Strasse 37
Wels 4600
Rakúska republika
From: 04/27/2012 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
KR Wolfgang Radlegger
Prinzingerstrasse 10
Salzburg 5020
Rakúsko
From: 03/25/2008 Until: 03/27/2009
  (from: 05/22/2009 until: 05/21/2009)
KR Wolfgang Radlegger
Prinzingerstrasse 10
Salzburg 5020
Rakúsko
From: 03/25/2008
  (from: 05/01/2008 until: 05/21/2009)
Dr. Susanne Reiss
Engerreich 18
Schleedorf
Rakúska republika
From: 01/01/2014
  (from: 01/08/2014 until: 01/28/2014)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf
Rakúska republika
From: 01/01/2014
  (from: 01/29/2014 until: 07/22/2019)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf
Rakúska republika
From: 01/01/2014 Until: 05/19/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
From: 05/20/2019
  (from: 07/23/2019 until: 01/18/2022)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
From: 05/20/2019 Until: 05/19/2022
  (from: 06/15/2022 until: 06/14/2022)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
From: 05/20/2019
  (from: 01/19/2022 until: 06/14/2022)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
From: 05/20/2022
  (from: 06/15/2022 until: 01/31/2023)
Mag. Clemens Jürgen Schobesberger
Vormoos 45
Feldkirchen bei Mattighofen 5143
Rakúska republika
From: 04/27/2012
  (from: 05/08/2012 until: 06/10/2013)
Mag. Clemens Jürgen Schobesberger
Vormoos 45
Feldkirchen bei Mattighofen 5143
Rakúska republika
From: 04/27/2012 Until: 05/29/2013
  (from: 06/11/2013 until: 06/10/2013)
Dr. Edmund Schwake
Ahornweg 5
Weissach 712 87
Spolková republika Nemecko
From: 09/29/2003 Until: 09/27/2007
  (from: 10/24/2007 until: 10/23/2007)
Dr. Edmund Schwake
Ahornweg 5
Weissach 712 87
Spolková republika Nemecko
From: 09/29/2003
  (from: 12/01/2003 until: 10/23/2007)
Dr. Franz Steiner
Salurnerweg
Elsbethen 5061
Rakúska republika
From: 09/29/2003
  (from: 12/01/2003 until: 04/30/2008)
Dr. Franz Steiner
Salurnerweg
Elsbethen 5061
Rakúska republika
From: 09/29/2003 Until: 01/02/2008
  (from: 05/01/2008 until: 04/30/2008)
Mag.Dr. Klaus Wöhry
Hammerstrasse 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
From: 03/28/2009
  (from: 05/22/2009 until: 05/07/2012)
Mag.Dr. Klaus Wöhry
Hammerstrasse 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
From: 03/28/2009 Until: 04/26/2012
  (from: 05/08/2012 until: 05/07/2012)
Andreas Senjak , MBA, CIIA
AU 114
St. Wolfgang 5360
Rakúska republika
From: 06/21/2021 Until: 10/20/2023
  (from: 11/15/2023 until: 11/14/2023)
Andreas Senjak , MBA, CIIA
AU 114
St. Wolfgang 5360
Rakúska republika
From: 06/21/2021
  (from: 07/10/2021 until: 11/14/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1994 a dodatku č.1 zo dňa 16.11.1994 v zmysle §§ 154 až 220 Z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1332
  (from: 11/22/1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasené na valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1995. Stary spis: Sa 1332
  (from: 09/11/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1997. Stary spis: Sa 1332
  (from: 09/25/1997)
Zmluva o prenájme poštového priečinka.
  (from: 06/30/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.1999.
  (from: 10/26/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 85/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 11/25/1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.1999
  (from: 02/25/2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000.
  (from: 08/01/2000)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.12.2000
  (from: 03/21/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.5.2001.
  (from: 07/30/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/22/2002)
Notárska zápisnica Nz 184/02 spísaná dňa 9.5.2002 notárom JUDr. Kováčovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Barta CSc., Ing. P. Krutila sa končí dňom 9.5.2002.
  (from: 07/15/2002)
Ing.Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 13.9.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002.
  (from: 10/23/2002)
Notárska zápisnica č. N 162/2003, Nz 26966/2003 zo dňa 10.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Ing. Henrieta Gahérová, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 10.4.2003. Ing. Ivan Benda, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 10.4.2003.
  (from: 10/08/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003. RNDr. Ivan Brozmann, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 22.5.2003. Mgr. Andrea Sciranková, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 22.5.2003. Notárska zápisnica č. N 291/2003, Nz 59323/2003 zo dňa 14.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.
  (from: 10/09/2003)
Notárska zápisnica č. N 457/2003, NZ 85638/2003 zo dňa 29.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Jozef Straško: 29.9.2003, Ing. Jarmila Magyaričová: 29.9.2003, RNDr. Ivan Brozmann: 29.9.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Rudolf Janáč: 29.9.2003, RNDr. Ing. Marian Matušovič Phd: 29.9.2003, Ing. Anna Samuelová: 29.9.2003, Ing. Boris Kocúr: 29.9.2003, Mgr. Jozef Salaj : 29.9.2003, JUDr. Milan Janičina: 29.9.2003. Informácia o strate mandátu člena dozornej rady Mgr. Jána Obrciana ku dňu 29.9.2003. Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2003.
  (from: 12/01/2003)
Notárska zápisnica N 525/03, Nz 104801/03 spísaná dňa 12.11.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., schválená zmluva o zlúčení a rozhodnuté o zmene stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného Univerzálna banková poisťovňa, a.s. na Wüstenrot poisťovňa, a.s. Spoločnosť Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 35 752 432 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Univerzálna banková poisťovňa, a.s. ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 1.1.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
  (from: 12/18/2003)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 77/05 Nz 12506/05 dňa 23.05.2005 JUDr. Oľgou Folbovou.
  (from: 04/23/2005)
Notárska zápisnica N 77/2005, NZ 12506/2005, NCRls 12515/2005 napísaná dňa 23.03.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
  (from: 07/07/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 95/2006, Nz 11293/2006, NCRls 11302/2006.
  (from: 05/12/2006)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.8.2006.
  (from: 09/29/2006)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva PaedDr. Jozefa Gomolčáka zo dňa 28.9.2007 v zmysle ust. § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/15/2008)
Záoisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 51/2008 Nz 12098/2008.
  (from: 05/01/2008)
Zasadnutie predstavenstva zo dňa 30.06.2008.
  (from: 07/29/2008)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 02.09.2008. (voľba prokuristov)
  (from: 10/17/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2009.
  (from: 05/22/2009)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.2009.
  (from: 07/21/2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2009.
  (from: 08/20/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2009.
  (from: 10/09/2009)
Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 17.06.2010.
  (from: 09/28/2010)
Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 24.08.2009.
  (from: 10/01/2010)
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.10.2011.
  (from: 10/31/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2012.
  (from: 05/08/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2012.
  (from: 12/07/2012)
Protokol z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.12.2012.
  (from: 01/12/2013)
Notárska zápisnica č. N 619/2013, Nz 17866/2013 zo dňa 29.05.2013.
  (from: 06/11/2013)
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.10.2013.
  (from: 10/18/2013)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.
  (from: 01/08/2014)
Zápisnica zo 4. zasadnutia volebnej komisie zo dňa 23.06.2014
  (from: 07/10/2014)
Funkcia prokuristu JUDr. Klaudia Mitura zanikla dňom 17.10.2017. Funkcia prokuristu Ing. Petre Brečkovej zanikla dňom 17.10.2017.
  (from: 01/11/2018)
Date of updating data in databases:  04/17/2024
Date of extract :  04/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person