Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  759/B

Business name: 
Prvá novinová spoločnosť, a.s. skrátený názov PNS, a.s.
  (from: 08/23/1995)
Registered seat: 
Záhradnícka P.O.BOX 81 151
Bratislava 820 05
  (from: 11/29/1996)
Identification number (IČO): 
31 383 441
  (from: 11/22/1994)
Date of entry: 
12/01/1994
  (from: 11/22/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/22/1994)
Objects of the company: 
kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja - veľkoobchod, maloobchod
  (from: 11/29/1996)
veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu volnej živnosti
  (from: 11/29/1996)
vydavateľská a distribučná činnosť
  (from: 11/29/1996)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 11/29/1996)
reklamná a agentúrna činnosť
  (from: 11/29/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/29/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/1999)
Ing. Anton Mackových
Komenského 13/8
Spišská Nová Ves
  (from: 05/24/2022)
Štefan Hlavatý
8. mája 9
Šaľa
  (from: 05/24/2022)
Ing. Igor Ďurič , PhDr.
M.Sch.Trnavského 20
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Dr Milan Jablonický
Jasovská 25
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Peter Mačinga
Košická 43/a
Bratislava
  (from: 07/01/1999)
Ing Edita Slezáková
Vlárska 72
Bratislava
  (from: 02/17/2000)
Miroslav Baranovič
Martinengova 14
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing Jozef Bielik
Račianska 95
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/01/1999)
Capital: 
91 593 000 Sk
  (from: 11/22/1994)
Shares: 
Number of shares: 91593
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/29/1996)
Supervisory board: 
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5a
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Mgr. Ladislav Šutý
Súťažná 10
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jozef Dukes
Bilíkova 8
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 241/94, Nz 239/94 zo dňa 29.9.1994; stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Rozhodnutie o privatizácii podniku č. 24 zo dňa 20.6.1994 a dodatku č. 1 ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR v zmysle Zák. č. 92/91 Zb. Všetky práva, záväzky a pohľadávky prechádzajú zo štátneho podniku Poštová novinová služba štátny podnik na Prvú novinovú spoločnosť, a.s. v zmysle zápisnice o odovzdaní a prev- zatí vecí zahrnutých do privatizačného pro- jektu zo dňa 2.11.1994. Stary spis: Sa 1334
  (from: 11/22/1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.05.1995. Stary spis: Sa 1334
  (from: 08/23/1995)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 14.09.1995 a 13.12.1995. Stary spis: Sa 1334
  (from: 04/02/1996)
Notárska zápisnica N 218/96, Nz 217/96 zo dňa 21.6.1996 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1334
  (from: 11/29/1996)
Notárska zápisnica č. N 172/98, Nz 167/98 zo dňa 28.4.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4. 1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.4.1998. Stary spis: Sa 1334
  (from: 05/19/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 14.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené do notárskej zápisnice N 193/98, Nz 188/98 napísanej dňa 14.5.1998 notárom JUDr Pavlovičom bola schválená zmena stanov a zmena organizačnej štruktúry PNS a.s., zápisnica predstavenstva dňa 14.5.1998.
  (from: 09/23/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 535/99, Nz 526/99. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 259/99, Nz 259/99.
  (from: 07/01/1999)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.6.1999 sp.zn. 3K 84/99 bol na spoločnosť vydaný konkurz. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.1999. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr Rastislav Posluch advokátska kancelária Kolárska 4, Bratislava.
  (from: 03/03/2000)
uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. sp.zn. 3K 84/99 zo dňa 22.6.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Prvá novinová spoločnosť a.s. IČO: 31383441 Záhradnícka 151, Bratislava P.O.BOX 81, Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr Rastislav Posluch, advokátska kancelária Kolárska 4, Bratislava P.O.BOX 59
  (from: 03/10/2000)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person