Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  784/T

Business name: 
Považské mlyny a cestovinárne, spol. s r. o.
  (from: 10/31/1991)
Registered seat: 
Hurbanova č.3353
Piešťany 921 35
  (from: 08/21/1992)
Identification number (IČO): 
17 333 130
  (from: 10/31/1991)
Date of entry: 
10/31/1991
  (from: 10/31/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/31/1991)
Objects of the company: 
1.dovoz, vývoz vecí a ich predaj
  (from: 10/31/1991)
2.mlynská, cestovinárska a pekárska výroba, servis a výroba technologických zariadení
  (from: 10/31/1991)
3.výroba extrudovaných výrobkov a iných trvanlivých potravinárskych výrobkov
  (from: 10/31/1991)
4.informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekológie a trhu, najmä zahraničného, poradenstvo a školenie odborníkov
  (from: 10/31/1991)
5.nákup a predaj poľnohospodárskych produktov, nákup a predaj hnuteľností, nehnuteľností, priemyselného a spotrebného tovaru chemických a kozmetických výrobkov, elektronického a potravinárskeho tovaru, surovín a polotovarov, okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
  (from: 10/31/1991)
6.informačná, administratívna a sprostredkovateľská služba, najmä v oblasti domáceho, zahraničného obchodu a nájmu a podnájmu nebytových priestorov, management a marketing
  (from: 10/31/1991)
7.obchodné a rekreačné služby a činnosť cestovnej kancelárie
  (from: 10/31/1991)
8.prepravné služby v tuzemsku a zahraničí
  (from: 10/31/1991)
9.rekonštrukcia a výstavba rôznych objektov, priemyslových a úžitkových budov a zariadení
  (from: 10/31/1991)
10.bufetová a reštauračná činnosť
  (from: 10/31/1991)
11.zahranično - obchodná činnosť
  (from: 10/31/1991)
Partners: 
JUDr. PhDr. Zdenko Maderič
Bancíkovej 7
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 06/30/1998)
Ing. Milan Majerník
Vážska 3564/11
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 06/30/1998)
Ing. Peter Michalec
Vážska 3564/15
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 06/30/1998)
Ing. Dušan Miklis
Vodárenská 23
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 06/30/1998)
Contribution of each member: 
JUDr. PhDr. Zdenko Maderič
Amount of investment: 105 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 105 000 Sk
  (from: 06/30/1998)
Ing. Milan Majerník
Amount of investment: 141 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 141 000 Sk
  (from: 06/30/1998)
Ing. Peter Michalec
Amount of investment: 141 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 141 000 Sk
Amount of investment: 400 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/28/2005)
Ing. Dušan Miklis
Amount of investment: 145 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 145 000 Sk
Amount of investment: 400 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/28/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/30/1998)
JUDr. PhDr. Zdenko Maderič
Bancíkovej 7
Bratislava
  (from: 05/20/1998)
Ing. Milan Majerník
Vážska 3564/11
Piešťany
  (from: 07/04/1996)
Ing. Peter Michalec
Vážska 3564/15
Piešťany
  (from: 07/04/1996)
Ing. Dušan Miklis
Vodárenská 23
Piešťany
  (from: 06/30/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú štyria konatelia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti vždy podpisujú dvaja konatelia v kombinácii: - jeden podpis z dvojice konateľov Ing. Milan Majerník a Ing. Peter Michalec - druhý podpis z dvojice konateľov JUDr. PhDr. Zdenko Maderič a Ing. Dušan Miklis. Podpisovanie inak je neplatné. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja konatelia v horeuvedenej kombinácii.
  (from: 06/30/1998)
Capital: 
1 332 000 Sk Paid up: 1 332 000 Sk
  (from: 02/28/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/05/1999
  (from: 03/13/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Milan Šulva
Hlučínska 1
Bratislava 831 03
From: 05/27/2013
  (from: 10/31/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30. 10. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
  (from: 10/31/1991)
Dodatok k spoločenskej zmluve v súlade s ustanovením § 105 a násl.Zák.č.513/1991 Zb.
  (from: 08/21/1992)
Dodatok č. 2 zo dňa 28.10.1994 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným.
  (from: 11/25/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 13.06.1996.
  (from: 07/04/1996)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 18.02.1998 formou notárskej zápisnice č. N 66/98, Nz 66/98, N 67/98, Nz 67/98, N 68/98, Nz 68/98 a N 69/98, Nz 69/98.
  (from: 03/04/1998)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák.č. 11/98 Zb. dodatkom č. 5 zo dňa 03.04.1998.
  (from: 05/20/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.05.1998.
  (from: 06/30/1998)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.K.: 4K 262/99-20 zo dňa 05.10.1999 bol vyhlásený k o n k u r z na majetok dlžníka: Považské mlyny a cestovinárne, s.r.o., Hurbanova 21, 921 35 Piešťany, IČO: 17 333 130. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Rastislav Železník, AK, Vajnorská 8/A, Bratislava.
  (from: 10/18/1999)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 262/99 zo dňa 07.05.2001 bol za nového správcu konkurznej podstaty úpadcu: Považské mlyny a cestovinárne s.r.o., Piešťany, IČO: 17333130 ustanovený JUDr. Tibor Demo, Liptovská 2, Bratislava 821 09.
  (from: 01/21/2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.02.2003.
  (from: 02/28/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 4K/262/1999-2915, zo dňa 20.09.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.01.2011, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR, č.k. Obo/149/2010 a 1Obo/160/2010 zo dňa 14.12.2010, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Tibora Dema, advokáta, Chorvátska 4, Bratislava a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Mateja Hodála, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava tak, ako ho schválila schôdza konkurzných veriteľov dňa 20.09.2010.
  (from: 04/13/2011)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 4K 262/1999-3350, zo dňa 20.05.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.05.2013, zaniká funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Mateja Hodála, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Milana Šulvu, sídlom kancelárie správcu Hlučínska 1, 831 03 Bratislava.
  (from: 10/31/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person