Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  925/B

Business name: 
ELVOD a.s. v likvidácii v konkurze
  (from: 03/25/2022)
Registered seat: 
Nevädzová 5
Bratislava 821 01
  (from: 06/25/2013)
Identification number (IČO): 
31 402 968
  (from: 09/25/1995)
Date of entry: 
09/25/1995
  (from: 09/25/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/25/1995)
Objects of the company: 
stavebno-montážna činnosť
  (from: 09/25/1995)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/25/1995)
obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
  (from: 09/25/1995)
poradenská a konzultačná činnosť s tovarmi v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/25/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/07/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/07/2003)
elektromontážna činnosť - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzafčov nízkeho napätia
  (from: 01/07/2004)
odborné prehliadky a skúška elektrických zariadení
  (from: 01/07/2004)
výroba elektrotechnických a strojárskych výrobkov a náhradných dielov
  (from: 01/07/2004)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/07/2004)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
  (from: 01/07/2004)
stavebná činnosť - uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 01/07/2004)
inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 01/07/2004)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/07/2004)
geodetické a kartografické práce
  (from: 01/07/2004)
výskum a vývoj v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 01/07/2004)
plánografické a reprografické služby
  (from: 01/07/2004)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 01/07/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/07/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/07/2004)
leasingová činnosť
  (from: 01/07/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/07/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 01/07/2004)
výkon prác špeciálnymi a ťažkými mechanizmami
  (from: 01/07/2004)
poskytovanie služieb v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
  (from: 01/07/2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 06/21/2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 10/07/2004)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 10/31/2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 06/25/2013)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 06/25/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/1995)
Ing. Jozef Vido , CSc. - predseda predstavenstva
Jastrabinová 25135/12
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Ing. Jarolím Antal - podpredseda predstavenstva
Vážska 5017/23
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 27
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Ing. Dušan Fillo - člen predstavenstva
Staré grunty 230
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej 2 členovia predstavenstva s tým, že 1 z nich je vždy predseda predstavenstva.
  (from: 09/25/1995)
Capital: 
1 118 124 EUR Paid up: 1 118 124 EUR
  (from: 02/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 32886
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 03/31/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/16/2021
  (from: 03/25/2022)
Bankruptcy trustee: 
FARDOUS PARTNERS, správcovská, k. s.
Námestie SNP 14
Bratislava 811 06
From: 04/16/2021
  (from: 03/25/2022)
Supervisory board: 
Ing. Augustín Arnold
Belinského 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Ing. Marek Ihnaťo
Za farou 9618/18
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Ing. Peter Palmaj
Pri píle 562/32
Hamuliakovo 900 43
From: 07/28/2020
  (from: 09/17/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/28/2020
  (from: 09/17/2020)
 Liquidators:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Mostná 13
Nitra 949 01
From: 07/28/2020
  (from: 09/17/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná počas likvidácie likvidátor samostatne
  (from: 09/17/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.4.1995 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 09/25/1995)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.6.1995. Stary spis: Sa 1506
  (from: 10/11/1996)
Zápisnica z riadného valného zhromaždenia konaného dňa 12.7.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Zápisnica z 1. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.7.1997. Stary spis: Sa 1506
  (from: 04/06/1998)
Zápisnica z 9. zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.12.1998. Zápisnica z 11. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.1.1999
  (from: 06/07/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.9.1999
  (from: 03/15/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení dňa 18.8.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 97/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Zápisnica z 1. zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.9.2000.
  (from: 10/26/2000)
Deň zániku funkcie členov predstavenstva Ing. Tomáša Matatinského, Ing. Ivana Beneša, Ing. Anežky Horečnej, Ing. Jarolíma Antala, Ing. Mariána Takáča - dňom 9. 8. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9. 8. 2002. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 9. 8. 2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 840/02, Nz 790/02 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom a dodatok N 1225/02, Nz 1164/02. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9. 8. 2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2. 9. 2002.
  (from: 01/07/2003)
Notárska zápisnica Nz 97/00 zo dňa 18.8.2000, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2000
  (from: 01/07/2004)
Notárska zápisnica N 302/2004, Nz 67088/2004 zo dňa 27.8.2004 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaženia.
  (from: 10/07/2004)
Notárska zápisnica č.N 90/2005, Nz 38956/2005, NCRls 38428/2005 zo dňa 23.08.2005, osvedčujúca časť priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.08.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/08/2005)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 113/2006, Nz 31761/2006 zo dňa 10.08.2006 - zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti.
  (from: 10/12/2006)
Notárska zápisnica č. N 229/2007, Nz 38406/2007, NCRls 38138/2007 zo dňa 27.09.2007.
  (from: 10/31/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.04.2010.
  (from: 04/29/2010)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.05.2012.
  (from: 05/31/2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 413/2013, Nz 20321/2013, NCRIs 20747/2013 zo dňa 17.06.2013.
  (from: 06/25/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 333/2014, Nz 21114/2014, NCRIs 21544/2014 zo dňa 03.06.2014.
  (from: 06/05/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27K/9/2021 - 58 zo dňa 1.4.2021 právoplatným a vykonateľným dňa 16.4.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: ELVOD a.s. v likvidácii, so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 31 402 968 a súd ustanovil do funkcie správcu: FARSOUS PARTNERS, správovská, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1752.
  (from: 03/25/2022)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person