Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  931/B

Business name: 
Hotel Bratislava a.s.
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
Registered seat: 
Seberíniho 9
Bratislava 826 63
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
Identification number (IČO): 
31 403 255
  (from: 10/04/1995)
Date of entry: 
10/04/1995
  (from: 10/04/1995)
Date of deletion: 
03/26/2019
  (from: 03/26/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.3.2019, sp. zn. 33Exre/465/2018 súd vymazal obchodnú spoločnosť Hotel Bratislava a.s., Seberíniho 9, 826 63 Bratislava, IČO: 31 403 255 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16.4.2018, č. k. 4K/154/2001-1069, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.5.2018, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Hotel Bratislava a.s., Seberíniho 9, 826 63 Bratislava, IČO: 31 403 255, po splnení rozvrhového uznesenia a vzhľadom na to, že po skončení konkurzného konania nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora.
  (from: 03/26/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/04/1995)
Capital: 
142 242 000 Sk
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person