Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1088/B

Business name: 
VÚRUP, a.s.
  (from: 04/20/2011)
SLOVNAFT VÚRUP, a.s.
  (from: 01/23/1998 until: 04/19/2011)
SLOVNAFT VÚRUP a.s.
  (from: 05/28/1996 until: 01/22/1998)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50
Bratislava 23 820 03
  (from: 07/02/2005)
Vlčie hrdlo
Bratislava 824 12
  (from: 05/28/1996 until: 07/01/2005)
Identification number (IČO): 
35 691 310
  (from: 05/28/1996)
Date of entry: 
05/28/1996
  (from: 05/28/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/28/1996)
Objects of the company: 
výskum a vývoj - aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, vývoja palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov, aditívov a syntetických zeolitov
  (from: 05/28/1996)
výroba a odbyt chemických výrobkov a iných základných anorganických chemických látok
  (from: 05/28/1996)
výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
  (from: 05/28/1996)
zabezpečenie komplexného toxikologického a ekotoxikologického výskumu účinnosti chemických látok a prípravkov
  (from: 05/28/1996)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/28/1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 05/28/1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 05/28/1996)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 05/28/1996)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti vývoja, predaja a aplikácie palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov a syntetických zeolitov
  (from: 05/28/1996)
spracovanie druhotných surovín
  (from: 05/28/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/28/1996)
výskum a vývoj v oblasti technológií na báze fyzikálnych, chemických a biologických procesov zameraných na ochranu životného prostredia /okrem skúšobníctva/
  (from: 01/23/1998)
sprostredkovateľsá činnosť
  (from: 01/23/1998)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia
  (from: 01/23/1998)
výkon bilančných, simulačných, optimalizačných, kontrolných a návrhových výpočtov aparátov až technológií /v oblasti chemického a procesného inžinierstva/ na báze mate- maticko-chemických výpočtov
  (from: 01/23/1998)
automatizované spracovanie a digitalizácia dát, grafickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky
  (from: 01/23/1998)
výskumné meranie výkonových a emisných charakteristík osobných a dodávkových automobilov /s výnimkou činnosti zasahujúcich do oblasti skušobníctva a metrológie/
  (from: 01/23/1998)
inžinierska činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia a merania procesných výpočtov /matematicko-chemické výpočty/
  (from: 01/23/1998)
vykonávanie skúšok a analytických rozborov vody, ovzdušia, pôdy a surovín, polotovarov a výrobkov chemického priemyslu - posudzovanie vplyvov na životnéí prostredie /okrem skúšobníctva/
  (from: 01/23/1998)
činnosť skúšobných laboratórií v zmysle osvedčenia o akreditácii
  (from: 06/14/2012)
prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 10/21/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/21/2004)
odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
  (from: 10/21/2004)
vykonávanie inšpekčných činností v rozsahu akreditácie
  (from: 06/14/2012)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, meranie vibrácií a merenie umelého osvetlenia
  (from: 11/04/2015)
geologický prieskum životného prostredia, terénne meračské práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia, sanácia enviromentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii enviromentálnej záťaže
  (from: 11/04/2015)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu: - odber vzoriek ovzdušia pre pracovné prostredie - stanovenie prchavých organických látok, PAU, prachu a permanentných plynov
  (from: 12/10/2020)
Výkon činností v súlade s § 21 zákona č. 128/2015 Z.z. – vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia, posúdenie rizika, vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy, vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany
  (from: 09/24/2021)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 09/09/2023)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie; - odber a meranie prachu, chemických, karcinogénnych a mutagénnych faktorov vo vnútornom a pracovnom ovzduší a meranie tepelno - vlhkostnej klímy
  (from: 04/22/2020 until: 12/09/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/14/2012 until: 08/27/2019)
geologické práce v rozsahu: projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia; vykonávanie terénnych meračských prác pre geologický výskum a geologický prieskum; monitorovovanie geologických faktorov životného prostredia; sanácia geologického prostredia; sanácia enviromentálnej záťaže; odborný geologický dohľad
  (from: 09/25/2012 until: 05/23/2013)
geologické práce v rozsahu: projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia; vykonávanie terénnych meračských prác pre geologický výskum a geologický prieskum; monitorovovanie geologických faktorov životného prostredia; sanácia geologického prostredia; sanácia enviromentálnej záťaže; odborný geologický dohľad
  (from: 05/24/2013 until: 11/03/2015)
hodnotenie rizika podľa § 6 zákona 261/2002 Z.z.
  (from: 10/21/2004 until: 09/23/2021)
vypracúvanie a aktualizácia bezpečnostnej správy podľa § 9 zákona 261/2002 Z.z.
  (from: 10/21/2004 until: 09/23/2021)
vypracúvanie a aktualizácia havarijných plánov podľa § 18 zákona 261/2002 Z.z.
  (from: 10/21/2004 until: 09/23/2021)
konzultačná a poradenská činnosť pri hodnotení rizika, vypracúvaní a aktualizácii havarijných plánov, vypracúvaní a aktualizácii bezpečnostnej správy podľa zákona 261/2002 Z.z.
  (from: 10/21/2004 until: 09/23/2021)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti
  (from: 08/11/2005 until: 09/23/2021)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu: - odber vzoriek ovzdušia v životnom a pracovnom prostredí, - kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie chemických škodlivín ovzdušia
  (from: 06/10/2008 until: 08/27/2019)
činnosť autorizovanej osoby SKTC 143 podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu prílohy rozhodnutia o autorizácii na skúšanie určených výrobkov
  (from: 11/21/2001 until: 10/20/2004)
činnosť skúšobných laboratórií v zmysle osvedčenia o akreditácii § 26 Z.č. 264/1999
  (from: 11/21/2001 until: 06/13/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/28/1996)
Ing. Martin Demčák - Chairman of the Board of Directors
Budatínska 59
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 05/01/2022
  (from: 06/18/2022)
Ing. Miroslav Mrzula - Member of the Board of Directors
Podunajská 31
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/01/2022
  (from: 01/04/2023)
Ing. Zsolt Novotný - Member of the Board of Directors
Hviezdna 1287/8
Dunajská Streda 929 01
From: 05/01/2022
  (from: 06/18/2022)
Ing. Daniel Bratský , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 73
Bratislava 841 03
  (from: 05/28/1996 until: 11/20/2001)
Ing. Alica Eszényiová - členka predstavenstva
Čiližská 10
Bratislava 821 07
  (from: 05/28/1996 until: 11/20/2001)
Ing. Milan Fillo - člen predstavenstva
Chrobákova 41
Bratislava 841 02
From: 06/16/2014
  (from: 06/15/2014 until: 06/17/2022)
Ing. Milan Fillo - člen predstavenstva
Chrobákova 41
Bratislava 841 02
From: 06/16/2014 Until: 04/30/2022
  (from: 06/18/2022 until: 06/17/2022)
Ing. Milan Fillo - člen predstavenstva
Nejedlého 69
Bratislava 841 02
From: 06/01/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2014)
Ing. Milan Fillo - člen predstavenstva
Nejedlého 69
Bratislava 841 02
From: 06/01/2010 Until: 06/15/2014
  (from: 06/15/2014 until: 06/14/2014)
János Gergely - člen predstavenstva
Záhumenná 322/16
Bratislava 851 10
From: 04/29/2002
  (from: 12/15/2003 until: 10/20/2004)
János Gergely - člen predstavenstva
Záhumenná 322/16
Bratislava 851 10
From: 04/29/2002 Until: 07/02/2004
  (from: 10/21/2004 until: 10/20/2004)
Ing. Tibor Kántor - predseda
Gaštanový rad 480/11
Malé Dvorníky 929 01
From: 04/15/2016
  (from: 06/17/2016 until: 08/27/2019)
Ing. Tibor Kántor - predseda
Gaštanový rad 480/11
Malé Dvorníky 929 01
From: 04/15/2016 Until: 07/31/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
Ing. Tibor Kántor - predseda
Malé Dvorníky 333
Malé Dvorníky 929 01
From: 04/14/2012
  (from: 05/01/2012 until: 06/16/2016)
Ing. Tibor Kántor - predseda
Malé Dvorníky 333
Malé Dvorníky 929 01
From: 04/14/2012 Until: 04/14/2016
  (from: 06/17/2016 until: 06/16/2016)
Ing. Miroslav Michovcík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
From: 04/14/2012
  (from: 05/01/2012 until: 06/13/2012)
Ing. Miroslav Michvocík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
From: 04/14/2012
  (from: 06/14/2012 until: 06/16/2016)
Ing. Miroslav Michvocík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
From: 04/14/2012 Until: 04/14/2016
  (from: 06/17/2016 until: 06/16/2016)
Ing. Miroslav Michvocík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
From: 04/15/2016
  (from: 06/17/2016 until: 12/04/2018)
Ing. Miroslav Michvocík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
From: 04/15/2016 Until: 10/31/2018
  (from: 12/05/2018 until: 12/04/2018)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - predseda predstavenstva
Ambroseho 2
Bratislava 851 02
Until: 04/29/2002
  (from: 05/28/1996 until: 12/14/2003)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen
Ambroseho 2
Bratislava 851 02
From: 05/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 08/27/2008)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen
Kuklovská 503/72
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 05/30/2007
  (from: 08/28/2008 until: 09/14/2010)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen
Kuklovská 503/72
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 05/30/2007 Until: 09/06/2010
  (from: 09/15/2010 until: 09/14/2010)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen predstavenstva
Ambroseho 2
Bratislava 851 02
From: 04/29/2002
  (from: 12/15/2003 until: 07/30/2007)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen predstavenstva
Ambroseho 2
Bratislava 851 02
From: 04/29/2002 Until: 05/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Miroslav Mrzula
Podunajská 31
Bratislava 821 06
From: 11/01/2018
  (from: 12/05/2018 until: 01/03/2023)
Ing. Miroslav Mrzula
Podunajská 31
Bratislava 821 06
From: 11/01/2018 Until: 11/01/2022
  (from: 01/04/2023 until: 01/03/2023)
Ing. Pavol Náter - podpredseda predstavenstva
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
Until: 04/29/2002
  (from: 05/28/1996 until: 12/14/2003)
Ing. Gabriel Račka
Dúhová 26
Gbelce 943 42
From: 09/07/2010
  (from: 09/15/2010 until: 04/30/2012)
Ing. Gabriel Račka
Dúhová 26
Gbelce 943 42
From: 09/07/2010 Until: 04/13/2012
  (from: 05/01/2012 until: 04/30/2012)
Gábor Rátosi - predseda predstavenstva
Stromová 10482/36
Bratislava 831 01
From: 04/29/2002
  (from: 12/15/2003 until: 08/10/2005)
Gábor Rátosi - predseda predstavenstva
Stromová 10482/36
Bratislava 831 01
From: 04/29/2002 Until: 06/30/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/10/2005)
Ing. Roman Svitaň - Chairman of the Board of Directors
Dubová ulica 583/45
Miloslavov 900 42
From: 05/01/2021
  (from: 05/19/2021 until: 06/17/2022)
Ing. Roman Svitaň - Chairman of the Board of Directors
Dubová ulica 583/45
Miloslavov 900 42
From: 05/01/2021 Until: 04/30/2022
  (from: 06/18/2022 until: 06/17/2022)
Artur Thernesz - predseda predstavenstva
Egres u. 3815/1. hrsz.
Szentendre H-2000
Maďarská republika
From: 06/30/2005
  (from: 08/11/2005 until: 06/08/2009)
Artur Thernesz - predseda predstavenstva
Egres u. 3815/1. hrsz.
Szentendre H-2000
Maďarská republika
From: 06/30/2005 Until: 05/29/2009
  (from: 06/09/2009 until: 06/08/2009)
Artur Thernesz - predseda predstavenstva
Egres u. 3815/1. hrsz.
Szentendre H-2000
Maďarská republika
From: 05/29/2009
  (from: 06/09/2009 until: 04/30/2012)
Artur Thernesz - predseda predstavenstva
Egres u. 3815/1. hrsz.
Szentendre H-2000
Maďarská republika
From: 05/29/2009 Until: 04/13/2012
  (from: 05/01/2012 until: 04/30/2012)
Ing. Pavol Valent - člen
Šamorínska 63
Bratislava 821 06
From: 06/06/2007
  (from: 07/31/2007 until: 06/14/2010)
Ing. Pavol Valent - člen
Šamorínska 63
Bratislava 821 06
From: 06/06/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Ing. Mikuláš Varga - člen predstavenstva
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
  (from: 05/28/1996 until: 11/20/2001)
Ing. Mikuláš Varga , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
Until: 04/29/2002
  (from: 11/21/2001 until: 12/14/2003)
Mikuláš Varga - člen
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
From: 07/02/2004
  (from: 10/21/2004 until: 07/30/2007)
Mikuláš Varga - člen
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
From: 07/02/2004 Until: 06/06/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Branislav Vinter - predseda
Rubínová 49
Bratislava 831 52
From: 08/01/2019
  (from: 08/28/2019 until: 05/18/2021)
Ing. Branislav Vinter - predseda
Rubínová 49
Bratislava 831 52
From: 08/01/2019 Until: 04/30/2021
  (from: 05/19/2021 until: 05/18/2021)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnostivo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovaťza spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/18/2022)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnostivo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovaťza spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/28/1996 until: 06/17/2022)
Procuration: 
RNDr. Vladimíra Bilská , PhD.
Latorická 45
Bratislava 821 07
From: 05/23/2008
  (from: 06/10/2008 until: 08/27/2008)
Ing. Daniel Bratský , CSc.
Studenohorská 73
Bratislava 841 03
From: 04/02/2004
  (from: 04/02/2004 until: 06/14/2010)
Ing. Daniel Bratský , CSc.
Studenohorská 73
Bratislava 841 03
From: 04/02/2004 Until: 05/31/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Ing. Valéria Hlavinová
Rajecká 28
Bratislava 821 07
From: 04/02/2004
  (from: 04/02/2004 until: 06/14/2010)
Ing. Valéria Hlavinová
Rajecká 28
Bratislava 821 07
From: 04/02/2004 Until: 05/31/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Ing. Anna Koštialová
Vlčie hrdlo 23
Bratislava 821 07
Until: 12/08/2003
  (from: 08/05/2002 until: 04/01/2004)
RNDr. Vladimíra Ležovičová , PhD.
Latorická 12191/45
Bratislava 821 07
From: 05/23/2008
  (from: 08/28/2008 until: 06/14/2010)
RNDr. Vladimíra Ležovičová , PhD.
Latorická 12191/45
Bratislava 821 07
From: 05/23/2008 Until: 05/31/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Ing. Alica Mičíková , CSc.
Andrusovova 4
Bratislava 851 01
From: 04/02/2004
  (from: 10/21/2004 until: 08/27/2008)
Ing. Alica Mičíková , CSc.
Nám. Sv. Františka 3440/8A
Bratislava 841 04
From: 04/02/2004
  (from: 08/28/2008 until: 06/14/2010)
Ing. Alica Mičíková , CSc.
Nám. Sv. Františka 3440/8A
Bratislava 841 04
From: 04/02/2004 Until: 05/31/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Ing. Anna Mičíková , CSc.
Andrusovova 4
Bratislava 851 01
From: 04/02/2004
  (from: 04/02/2004 until: 10/20/2004)
Ing. Jozef Mikulec , CSc.
Amdroseho 2
Bratislava 851 02
  (from: 08/05/2002 until: 08/27/2008)
Ing. Jozef Mikulec , CSc.
Kuklovská 503/72
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 08/05/2002
  (from: 08/28/2008 until: 06/08/2009)
Ing. Jozef Mikulec , CSc.
Kuklovská 503/72
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 08/05/2002 Until: 05/29/2009
  (from: 06/09/2009 until: 06/08/2009)
Ing. Mikuláš Varga , CSc.
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
Until: 12/08/2003
  (from: 08/05/2002 until: 04/01/2004)
Prokúrou splnomocňuje spoločnosť prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokurista je oprávnený zastupovať a podpisovať za spoločnosť, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja prokuristi alebo jeden prokurista s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 07/31/2007 until: 06/14/2010)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti aj keď sa na ne vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Na zastupovanie za spoločnosť je oprávnený každý z prokuristov samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a dodatku ,,prokurista´´ pripojí svoj podpis.
  (from: 08/05/2002 until: 07/30/2007)
Capital: 
2 594 520 EUR Paid up: 2 594 520 EUR
  (from: 11/04/2015)
3 589 086 EUR Paid up: 3 589 086 EUR
  (from: 02/27/2009 until: 11/03/2015)
108 105 000 Sk
  (from: 01/23/1998 until: 02/26/2009)
103 251 000 Sk
  (from: 05/28/1996 until: 01/22/1998)
Shares: 
Number of shares: 108105
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 24 EUR
  (from: 11/04/2015)
Number of shares: 108105
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 02/27/2009 until: 11/03/2015)
Number of shares: 108105
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 02/26/2009)
Number of shares: 108105
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/23/1998 until: 04/11/2000)
Number of shares: 103251
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/28/1996 until: 01/22/1998)
Stockholder: 
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 824 12
  (from: 06/30/2022)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava 824 12
  (from: 11/27/2018 until: 06/29/2022)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Hurný
Vavrinecká 52
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 01/01/2021
  (from: 05/19/2021)
Monika Široká - predseda
Drieňová 1/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 10/27/2022
  (from: 01/04/2023)
Csilla Kocsis
Jasná 13
Šamorín 931 01
From: 12/10/2022
  (from: 02/04/2023)
Ing. Stanislav Bárta - predseda
Belinského 16
Bratislava 851 01
  (from: 10/27/1999 until: 10/20/2004)
Ing. Stanislav Bárta - predseda
Belinského 16
Bratislava 851 01
Until: 07/02/2004
  (from: 10/21/2004 until: 10/20/2004)
Ing. Andrea Baumgartnerová
Púpavova 31
Bratislava 841 04
From: 06/02/2013
  (from: 05/24/2013 until: 11/03/2015)
Ing. Andrea Baumgartnerová
Púpavova 31
Bratislava 841 04
From: 06/02/2013 Until: 10/26/2015
  (from: 11/04/2015 until: 11/03/2015)
Róbert Benčo
Budatínska 71
Bratislava 851 06
From: 11/24/2004
  (from: 01/22/2005 until: 06/08/2009)
Róbert Benčo
Budatínska 71
Bratislava 851 06
From: 11/24/2004 Until: 05/07/2009
  (from: 06/09/2009 until: 06/08/2009)
Róbert Benčo
Budatínska 71
Bratislava 851 06
From: 05/07/2009
  (from: 06/09/2009 until: 05/23/2013)
Róbert Benčo
Budatínska 71
Bratislava 851 06
From: 05/07/2009 Until: 05/02/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Ing. Štefan Godó , PhD.
Trvalá 470
Baka 930 04
From: 06/02/2013
  (from: 05/24/2013 until: 06/16/2016)
Ing. Štefan Godó , PhD.
Trvalá 470
Baka 930 04
From: 06/02/2013 Until: 06/02/2016
  (from: 06/17/2016 until: 06/16/2016)
Ing. Štefan Godó , PhD.
Trvalá 470
Baka 930 04
From: 06/03/2016
  (from: 06/17/2016 until: 05/18/2021)
Ing. Štefan Godó , PhD.
Trvalá 470
Baka 930 04
From: 06/03/2016 Until: 12/31/2020
  (from: 05/19/2021 until: 05/18/2021)
Ing. Eva Hustá
Šustekova 27
Bratislava 851 04
  (from: 01/23/1998 until: 10/26/1999)
Ing. Eva Hustá - tajomníčka
Šustekova 27
Bratislava 851 04
  (from: 10/27/1999 until: 10/20/2004)
Ing. Eva Hustá - tajomníčka
Šustekova 27
Bratislava 851 04
Until: 07/02/2004
  (from: 10/21/2004 until: 10/20/2004)
Ing. Štefan Jánošík
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
  (from: 05/28/1996 until: 10/26/1999)
Ing. Štefan Jánošík - podpredseda
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
  (from: 10/27/1999 until: 01/21/2005)
Ing. Štefan Jánošík - podpredseda
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
Until: 11/24/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/21/2005)
Ing. Ján Kavec , CSc. M.B.A.
Lotyšská 32
Bratislava 821 06
  (from: 05/28/1996 until: 10/26/1999)
Gabriela Kordošová - člen
Wolkrova 11
Bratislava 851 01
From: 12/02/2016
  (from: 01/13/2017 until: 02/25/2019)
Gabriela Kordošová - člen
Wolkrova 11
Bratislava 851 01
From: 12/02/2016 Until: 10/26/2018
  (from: 02/26/2019 until: 02/25/2019)
Ing. Marta Molnárová
Jasovská 11
Bratislava 851 07
  (from: 05/28/1996 until: 01/22/1998)
Elena Strížová
Zadunajská cesta 3
Bratislava 851 01
From: 05/03/2013
  (from: 05/24/2013 until: 01/12/2017)
Elena Strížová
Zadunajská cesta 3
Bratislava 851 01
From: 05/03/2013 Until: 12/02/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Monika Široká
Drieňová 1/D
Bratislava 821 01
From: 10/27/2015
  (from: 11/04/2015 until: 06/16/2016)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
From: 07/02/2004
  (from: 10/21/2004 until: 07/30/2007)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
From: 07/02/2004 Until: 05/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
From: 05/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 06/14/2010)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
From: 05/30/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
From: 06/01/2010
  (from: 06/15/2010 until: 05/23/2013)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
From: 06/01/2010 Until: 06/01/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Monika Široká - predseda od 23.03.2016
Drieňová 1/D
Bratislava 821 01
From: 10/27/2015
  (from: 06/17/2016 until: 01/03/2023)
Monika Široká - predseda od 23.03.2016
Drieňová 1/D
Bratislava 821 01
From: 10/27/2015 Until: 10/27/2022
  (from: 01/04/2023 until: 01/03/2023)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31 A
Bratislava 821 09
From: 07/02/2004
  (from: 10/21/2004 until: 07/30/2007)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31 A
Bratislava 821 09
From: 07/02/2004 Until: 05/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
From: 05/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 06/14/2010)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
From: 05/30/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
From: 06/01/2010
  (from: 09/21/2010 until: 05/23/2013)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
From: 06/01/2010 Until: 06/01/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Miroslava Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
From: 06/01/2010
  (from: 06/15/2010 until: 09/20/2010)
Csilla Kocsis - člen
Jasná 13
Šamorín 931 01
From: 10/27/2018 Until: 12/09/2022
  (from: 02/04/2023 until: 02/03/2023)
Csilla Kocsis - člen
Jasná 13
Šamorín 931 01
From: 10/27/2018
  (from: 02/26/2019 until: 02/03/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.3.1996 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1671
  (from: 05/28/1996)
Notárska zápisnica č. N 47/97, Nz 37/97 napísaná JUDr. Janou Mikušovou notárkou so sídlom v Bratislave zo dňa 28.4.1997 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1671
  (from: 01/23/1998)
Zápisnica z VZ dňa 21.5.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 14.6.1999.
  (from: 10/27/1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 310/99, Nz 280/99.
  (from: 04/12/2000)
Notárska zápisnica č. N 165/01, Nz 160/01 zo dňa 15.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a odvolaní členov predstavenstva.
  (from: 11/21/2001)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 8.3.2002.
  (from: 08/05/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2002, Nz 156/02, N 156/02.
  (from: 12/15/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.12.2003.
  (from: 04/02/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 32/2005, Nz 3268/2005, NCRls 3217/2005 napísanej dňa 25.01.2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 307/2005, Nz 30193/2005, NCRls 29747/2005 napísanej dňa 30.06.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou. Gábor Ratosi - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 29.04.2002 do 30.06.2005.
  (from: 08/11/2005)
Notárska zápisnica č. N 372/2007, Nz 21045/2007, NCRls 20949/2007 zo dňa 30.05.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.06.2007.
  (from: 07/31/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notarskej zápisnice N 486/2008, Nz 21760/2008 zo dňa 23.05.2008.
  (from: 06/10/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2009.
  (from: 06/09/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 348/2010 Nz 19069/2010 zo dňa 28.05.2010.
  (from: 06/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2010.
  (from: 09/15/2010)
Notárska zápisnica N 64/2011, Nz 12745/2011 zo dňa 8.4.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena na VÚRUP, a.s.
  (from: 04/20/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2012.
  (from: 05/01/2012)
Notárska zápisnica č. N 365/2012, Nz 19124/2012, NCRls 19531/2012 zo dňa 30.05.2012.
  (from: 06/14/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.08.2012.
  (from: 09/25/2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o prijatých rozhodnutiach jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia č. N 311/2013, Nz 16149/2013, NCR1s 16481/2013 zo dňa 16.05.2013 a Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby do dozornej rady zo dňa 03.05.2013.
  (from: 05/24/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o Rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 28.10.2015.
  (from: 11/04/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.04.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.03.2016.
  (from: 06/17/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2019.
  (from: 08/28/2019)
Date of updating data in databases:  12/06/2023
Date of extract :  12/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person