Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1772/S

Business name: 
Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o. „v konkurze“
  (from: 03/23/2018 until: 01/05/2022)
Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o.
  (from: 03/07/1994 until: 03/22/2018)
Registered seat: 
Novomeského 5
Lučenec 984 01
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Identification number (IČO): 
31 602 177
  (from: 03/07/1994)
Date of entry: 
03/07/1994
  (from: 03/07/1994)
Person dissolved from: 
27.11.2021
  (from: 01/06/2022)
Date of deletion: 
01/06/2022
  (from: 01/06/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/06/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/07/1994)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
výroba polotovarov pre stavebnú činnosť (betón, armatúry, prefabrikáty) a pre stavebné remeslá
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
požičiavanie stavebných strojov a zariadení
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Partners: 
Ing. Vladimír Findra
Továrenská 7
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ing. Želmíra Flešková
Kukučínova 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ján Kubík
1. mája 42
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Jozef Kukučka
Zvolenská cesta 13
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ing. Ladislav Mráz
Rúbanisko II/23
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Karol Nagy
Rúbanisko II/18
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ivan Obert
Námestie Republiky 17
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ladislav Tamáš
Novohradská 28
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ladislav Vanko
128
Čeláre
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Mráz
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ladislav Vanko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ladislav Tamáš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ing. Vladimír Findra
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ing. Želmíra Flešková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ján Kubík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Jozef Kukučka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Karol Nagy
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ivan Obert
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Ing. Ladislav Mráz
Rúbanisko II/23
Lučenec
  (from: 03/07/1994 until: 01/25/2017)
Ing. Ladislav Mráz
Rúbanisko II/23
Lučenec
  (from: 01/26/2017 until: 01/05/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Capital: 
180 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/20/1999
  (from: 01/06/2022)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/20/1999
  (from: 03/23/2018 until: 01/05/2022)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/20/1999
  (from: 12/02/2008 until: 03/22/2018)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/20/1999
  (from: 08/26/2004 until: 12/01/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/20/1999
  (from: 01/10/2000 until: 08/25/2004)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Daniel Janšo
Horná 2
Banská Bystrica 974 01
From: 12/15/2017
  (from: 03/23/2018)
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
From: 07/17/2008
  (from: 12/02/2008 until: 03/22/2018)
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
From: 07/17/2008 Until: 10/26/2010
  (from: 03/23/2018 until: 03/22/2018)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/27/2021
  (from: 01/06/2022)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 47K/432/1998-1608 zo dňa 22.10.2021, právoplatné dňa 27.11.2021, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Pozemné stavby - NOVOPS, s. r. o. „v konkurze", so sídlom Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 31 602 177 po splnnení rozvrhového uznesenia sp. zn. 47K/432/1998-1581 zo dňa 07.09.2021.
  (from: 01/06/2022)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.12.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/07/1994 until: 01/05/2022)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 20.12.1999, č.k. 47 - 24 K 432/98-165, bol na majetok spoločnosti Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o., Novomeského 5, Lučenec, IČO: 31 602 177 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Vladimíra Hrašku, advokáta, Ul. Dr. Herza 12, Lučenec.
  (from: 01/10/2000 until: 01/05/2022)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 22.05.2003, č.k. 47-24 K 432/98-453, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2003, bol JUDr. Vladimír Hraško, advokát, ul. Dr. Herza č. 12, Lučenec, zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o., Lučenec v konkurze. Za správkyňu konkurznej podstaty úpadcu Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o., Lučenec v konkurze ustanovil JUDr. Máriu Trubanovú, PhD., komerčnú právničku, Nám. SNP č. 8, Banská Bystrica.
  (from: 08/26/2004 until: 01/05/2022)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 17. 06. 2008 č.k.: 47-24K 432/98-934, právoplatným dňa 17. 07. 2008 bola JUDr. Mária Trubanová, PhD. zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o. "v konkurze" a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, Banská Bystrica.
  (from: 12/02/2008 until: 01/05/2022)
Uznesením č.k. 47-24 K 432/98-165 zo dňa 20. 12. 1999 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Pozemné stavby – NOVOPS, s.r.o., so sídlom Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 31 602 177 a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Vladimíra Hrašku. Schôdza konkurzných veriteľov konaná dňa 26. 10. 2010 schválila návrh na ustanovenie nového správcu JUDr. Petra Tonhausera, Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, ktorý bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty uznesením č.k. 47-24 K 432/98-1160 zo dňa 26. 10. 2010 právoplatným dňa 23. 11. 2010.
  (from: 03/23/2018 until: 01/05/2022)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 47K/432/1998-1268 zo dňa 10. 11. 2017, právoplatným dňa 15. 12. 2017 bol z funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosti Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 31 602 177 odvolaný JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 03/23/2018 until: 01/05/2022)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 47K/432/1998-1268 zo dňa 10. 11. 2017, právoplatným dňa 15. 12. 2017 bol ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosti Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 31 602 177 JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 03/23/2018 until: 01/05/2022)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person