Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1121/B

Business name: 
FINANCE CONTINENTAL GROUP, a.s.
  (from: 11/29/2002 until: 04/09/2003)
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 07/17/1998 until: 04/09/2003)
Identification number (IČO): 
35 694 505
  (from: 07/16/1996)
Date of entry: 
07/16/1996
  (from: 07/16/1996)
Date of deletion: 
04/10/2003
  (from: 04/10/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/16/1996)
Capital: 
105 000 000 Sk
  (from: 06/28/2000 until: 04/09/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 99/96, Nz 90/96 zo dňa 23.5.1996 a stanovami v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1707
  (from: 07/16/1996)
Notárska zápisnica N 156/96, Nz 146/96 zo dňa 7.8.1996 a dodatok k stanovám. Stary spis: Sa 1707
  (from: 09/18/1996)
Notárska zápisnica N 10/97, Nz 10/97 spísaná dňa 17.01.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo. Stary spis: Sa 1707
  (from: 01/28/1997)
Notárska zápisnica N 143/97, Nz 136/97 spísaná dňa 30.5.1997 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1707
  (from: 08/15/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 152/98, Nz 143/98 - zmena pôvodného obchodného mena PASAD, o.c.p. a.s. a sídla Miletičova 1, Bratislava.
  (from: 07/17/1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 22.1.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisncie Nz 24/99 napísanej dňa 22.1.1999 notárkou JUDr.Potančokovou bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/09/1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.7.199
  (from: 08/23/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 466/99 zo dňa 8.12.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 02/18/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.4.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 156/2000, Nz 139/2000 spísaná dňa 19.4.2000, schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/28/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2000.
  (from: 01/22/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.6.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.6.2001.
  (from: 07/06/2001)
Upozornenie Úradu pre finančný trh č. 2844/2002-ÚFT zo dňa 4.10.2002 o zániku povolenia na obchodovanie s cennými papiermi a oprávnenia používať v obchodnom mene spoločnosti označenie "o.c.p." k 1.10.2002.
  (from: 11/29/2002)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 6K 66/02 - 73 zo dňa 30. 10. 2002, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FINANCE CONTINENTAL GROUP, o. c. p., a. s., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 694 505 zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18. 12. 2002.
  (from: 04/09/2003)
V y m a z u j e s a : z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť FINANCE CONTINENTAL GROUP, a. s., so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 694 505, zapísaná v odd. Sa, vo vložke 1121/B.
  (from: 04/10/2003)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person