Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1220/B

Business name: 
ČSOB Leasing, a.s.
  (from: 05/28/2001)
Registered seat: 
Žižkova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 10
  (from: 09/12/2019)
Identification number (IČO): 
35 704 713
  (from: 12/10/1996)
Date of entry: 
12/10/1996
  (from: 12/10/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/10/1996)
Objects of the company: 
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov
  (from: 11/25/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/10/1996)
nájom a prenájom priemyselného tovaru
  (from: 12/10/1996)
nájom a prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/10/1996)
nájom a prenájom ostatných dopravných prostriedkov okrem motorových vozidiel
  (from: 12/10/1996)
nájom a prenájom technológií a technického zariadenia
  (from: 12/10/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/09/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/09/2000)
prenájom nehnuteľností s poskytavením iných než základných služieb
  (from: 05/09/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/09/2000)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 05/09/2000)
leasingová činnosť
  (from: 05/09/2000)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 10/27/2004)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/2006)
činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 01/14/2011)
činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov
  (from: 02/02/2011)
Činnosť podnikateľských poradcov
  (from: 05/30/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/14/2004)
Ing. Richard Daubner - predseda predstavenstva
Žltá 3886/30H
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 01/22/2021
  (from: 05/05/2021)
Ing. Michal Hollý - člen predstavenstva
Nad Bednárovým 630/8
Marianka 900 33
From: 01/22/2021
  (from: 05/05/2021)
Ing. Vladimír Vajgel - Member of the Board of Directors
Jána Kalinčiaka 5697/11
Malacky 901 01
From: 08/27/2021
  (from: 11/10/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne s výnimkou udeľovania splnomocnení na zastupovanie pred dopravnými inšpektorátmi a orgánmi štátnej správy vo veciach evidencie motorových vozidiel (prihlasovanie do evidencie vozidiel, zmeny v evidencii vozidiel, vyraďovanie vozidiel z evidencie) a vybavenia duplikátu technického preukazu vozidla, na udeľovanie ktorých je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/14/2004)
Capital: 
49 790 850 EUR Paid up: 49 790 850 EUR
  (from: 01/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 15000
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 01/21/2009)
Stockholder: 
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 05/17/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Ľuboš Ondrejko
Liptovská 1226/13
Bratislava 821 09
From: 02/01/2014
  (from: 02/19/2014)
Ing. Stanislav Jaššák
Nejedlého 67
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 12/01/2020
  (from: 12/18/2020)
Ing. Juraj Ebringer
Eisnerova 6968/6
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 03/01/2021
  (from: 05/05/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 445/96, Nz 443/96 zo dňa 11.11.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1807
  (from: 12/10/1996)
Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.02.1997 osvedčuje notárska zápisnica N 74/97, Nz 74/97 spísaná dňa 06.02.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Stary spis: Sa 1807
  (from: 03/26/1997)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.4.1997 pod č. N 124/97, Nz 123/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1807
  (from: 06/25/1997)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1997 zo forme notárskej zápisnice N 105/97, Nz 96/97 napísanej dňa 25.9.1997 notárkou JUDr. Böhmovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena obchodného mena z OB Leasing Slovakia, a.s. na OB Leasing, a.s. Stary spis: Sa 1807
  (from: 10/06/1997)
Notárska zápisnica N 68/98, Nz 62/98 zo dňa 29.4.1998, dodatok č.4 k stanovám.
  (from: 06/29/1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.7.1998 pod č. N 163/98, Nz 151/98 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a schválená zmena stanov.
  (from: 10/15/1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.4.1999 pod č. N 153/98 Nz 124/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/23/2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.11.1999 pod č. N 329/99 Nz 257/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/31/2000)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.4.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 69/00, Nz 44/00 spísaná notárskym kandidátom Mgr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia notára JUDr. Soni Böhmovej. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.10.2000. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konaných dňa 25. - 26.10.2000.
  (from: 01/19/2001)
Osvedčenie o priebehu VZ vo forme notárskej zápisnice č. N 145/2001, Nz 120/2001 zo dňa 27.4.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno: pôvodné: OB Leasing, a.s.
  (from: 05/28/2001)
Zmena stanov schválená dňa 13.9.2001 valným zhromaždením priebeh kotrého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 339/2001, Nz 302/2001.
  (from: 09/19/2001)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5. 3. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 112/2002, Nz 108/2002.
  (from: 03/26/2002)
Notárska zápisnica č. N 203/2002, Nz 192/2002 zo dňa 28. 5. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti a zmena členov dozornej rady. Deň zániku funkcie členov dozornej rady Ing. Karol Bouček, Ing. Libor Bosák, Ing. Ota Mandys a Ing. Dušan Beňovič: 28. 5. 2002.
  (from: 06/24/2002)
Notárska zápisnica č. N 799/02, Nz 752/02 zo dňa 26.8.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 13 k stanovám.
  (from: 10/08/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002.
  (from: 02/26/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.4.2003.Funkcia člena dozornej rady Ing. D. Popovského zaniká dňa 4.4.2003.
  (from: 09/25/2003)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady prerokované dňa 26.9.2003 na zasadnutí dozornej rady. Zápisnica ústrednej volebnej komisie zo dňa 16.10.2003.
  (from: 04/27/2004)
Notárska zápisnica N 156/2004, Nz 2866/2004 zo dňa 2.4.2004.
  (from: 05/14/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2004.
  (from: 10/27/2004)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 2.12.2005.
  (from: 01/21/2006)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 02.06.2006.
  (from: 06/27/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.6.2006. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždneia zo dňa 27.6.2006.
  (from: 07/21/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 81/2006, Nz 35135/2006, NCRIs 35059/2006 zo dňa 11.9.2006 - zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.9.2006 - menovanie členov dozornej rady.
  (from: 09/29/2006)
Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 31.10.2006.
  (from: 11/21/2006)
Notárska zápisnica N 16/2007, Nz 15162/2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.04.2007.
  (from: 07/03/2007)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 3 zo dňa 28.09.2007.
  (from: 10/06/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2008. Notárska zápisnica N 48/2008, NZ 26697/2008, NCRls 26410/2008 zo dňa 23.6.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 25. 6.2008. Zápisnica z ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 1.7.2008.
  (from: 08/27/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2008. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.10.2008.
  (from: 12/05/2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2009.
  (from: 05/16/2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 3/2009 zo dňa 08.10.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.10.2009.
  (from: 11/06/2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 4/2009 zo dňa 26.11.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2009.
  (from: 12/18/2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.4.2010.
  (from: 05/25/2010)
Vzdanie sa funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva spoločnosti.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.7.2010. Určenie nového predsedu a podpredsedu predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 2.8.2010. Notárska zápisnica N37/2010, Nz 27901/2010, NCRls 28357/2010 , dodatok č. 21, zmena stanov.
  (from: 09/15/2010)
Zápisnica ústrednej volebnej komisie zo dňa 24.11.2010
  (from: 12/10/2010)
Notárska zápisnica č. N 97/2010, Nz 58314/2010, NCRls 59016/2010 zo dňa 22.12.2010.
  (from: 01/14/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.04.2011.
  (from: 05/11/2011)
Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 28.09.2012.
  (from: 10/27/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 14.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady - výpis zo dňa 05.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.11.2012.
  (from: 01/15/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej zo dňa 17.01.2014 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2014.
  (from: 02/19/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané formou notárskej zápisnice č. N 41/2015, Nz 14041/2015, NCRls 14369/2015 zo dňa 24.04.2015.
  (from: 05/30/2015)
Zmluva o zlúčení N 36/2016, Nz 19511/2016, NCRls 20078/2016 zo dňa 01.06.2016.
  (from: 07/01/2016)
Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady ČSOB Leasing, a.s. zamestnancami spoločnosti zo dňa 14.10.2016.
  (from: 10/28/2016)
Výpis so zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.05.2017. Výpis so zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2017.
  (from: 07/11/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
VB LEASING SK, spol. s r.o.
Košická 49
Bratislava 821 08
  (from: 07/01/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person