Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1280/B

Business name: 
CEVASERVIS a.s.
  (from: 04/29/1992)
Registered seat: 
Cementárska 15
Stupava 900 31
  (from: 11/07/1996)
Identification number (IČO): 
31 412 670
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/07/1996)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/07/1996)
montáž elektrických zariadení do 1000 V v objektoch "A" triedy, (silnoprúdové a slaboprúdové elektrické rozvody, NN prípojky pre nové odberné miesta, montáž a pripojenie elektr. častí pracovných strojov a spotrebičov s pevným prívodom
  (from: 11/07/1996)
oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A". Odstraňovanie chýb zistených pri periodických revíziach vyhľadávanie a odstraňovanie porúch el. zariadení
  (from: 11/07/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/07/1996)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 11/07/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/07/1996)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/07/1996)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/07/1996)
prenájom strojov
  (from: 11/07/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/26/2000)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane bytového hospodárstva
  (from: 10/26/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/26/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/26/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/26/2000)
Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva
Hlavná 997/72
Stupava 900 31
From: 08/11/2017
  (from: 09/20/2017)
RNDr. Peter Dyba - člen predstavenstva
Gaštanova 1867/18
Stupava 900 31
From: 08/11/2017
  (from: 09/20/2017)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a najmenej jeden ďalší člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/26/2000)
Capital: 
361 190 EUR Paid up: 361 190 EUR
  (from: 10/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 72238
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 EUR
  (from: 10/07/2014)
Supervisory board: 
Matúš Minarovič
Gaštanová 1868/16
Stupava 900 31
From: 09/22/2021
  (from: 11/03/2021)
Soňa Šerešová
Pod Kopcami 3447/6
Stupava 900 31
From: 09/22/2021
  (from: 11/03/2021)
Roman Minarovič
Gaštanová 1868/16
Stupava 900 31
From: 09/22/2021
  (from: 11/03/2021)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie konané dňa 17.06.1994 prijalo nové stanovy akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 229 Stary spis: Sa 1868
  (from: 01/27/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.06.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 43/96, Nz 32/96. Stary spis: Sa 229 Stary spis: Sa 1868
  (from: 11/07/1996)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 10.6.1998. Notárska zápisnica N 279/98, Nz 267/98 spísaná dňa 25.6.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1998, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.6..1998, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady a zmena v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.6.1998, na ktorom bol zvolený predseda.
  (from: 07/27/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 180/99, Nz 179/99 spísanou notárkou JUDr. Irenou Bošanskou.
  (from: 03/17/2000)
Nové úplné znenie stanov spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.2000, preibeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 247/2000 zo dňa 15.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 28.10.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 8.6.2000.
  (from: 10/26/2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 247/01-234 zo dňa 21.11.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok CEVASERVIS a.s., Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 31 412 670. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Pukalovič, Vajnorská 8/A, Bratislava.
  (from: 01/28/2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.7.2003, na ktorom boli odvolaní členovia predstavenstva a menovaní noví členovia predstavenstva.
  (from: 09/25/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 7K 247/01 zo dňa 7.7.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2003 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu CEVASERVIS a.s., Cementárska 15, Stupava, IČO: 31 412 670. Ing. Jozef Pukalovič, komerčný právnik, Vajnorská 8/A, Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/28/2003)
Notárska zápisnica N1056/2003, Nz 114683/2003 napísaná dňa 4.12.2003. Dušan Piaček, člen dozornej rady do 4.12.2003. Ladislav Pšenko, člen dozornej rady do 4.12.2003. Ing. Michal Štoffa, člen dozornej rady do 4.12.2003. Notárska zápisnica N 417/2004, Nz 54181/2004 napísaná dňa 24.6.2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Rudolf Miklošovič, člen predstavenstva do 24.6.2004.
  (from: 11/24/2005)
Notárska zápisnica N 509/2005, Nz 67814/2004, NCRls 66973/2005 spísaná dňa 22.12.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 16.12.2005.
  (from: 02/07/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 18.12.2006.
  (from: 01/09/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.11.2007.
  (from: 11/29/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2008.
  (from: 08/13/2008)
Notárska zápisnica zo dňa 07.07.2010 ( N 19/2010, Nz 24132/2010)
  (from: 08/10/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.10.2010.
  (from: 10/21/2010)
Notárska zápisnica - N 256/2014, Nz 35818/2014, NCRls 36578/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014.
  (from: 10/07/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015.
  (from: 07/24/2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.02.2017.
  (from: 03/08/2017)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.08.2017.
  (from: 09/20/2017)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person