Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1325/B

Business name: 
Generali Poisťovňa, a. s.
  (from: 01/01/2014)
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
  (from: 10/01/2008 until: 12/31/2013)
Generali Poisťovňa, a.s.
  (from: 07/15/2004 until: 09/30/2008)
Generali Poisťovňa a.s.
  (from: 02/12/1997 until: 07/14/2004)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 09/01/2011)
Plynárenská 7/C
Bratislava 824 79
  (from: 10/01/2008 until: 08/31/2011)
Mlynské nivy 1
Bratislava 811 09
  (from: 10/16/2002 until: 09/30/2008)
Nám. SNP 1
Bratislava 811 06
  (from: 11/30/1999 until: 10/15/2002)
Nám. SNP 15
Bratislava 811 01
  (from: 01/22/1998 until: 11/29/1999)
Panská 9
Bratislava 811 01
  (from: 02/12/1997 until: 01/21/1998)
Identification number (IČO): 
35 709 332
  (from: 02/12/1997)
Date of entry: 
02/12/1997
  (from: 02/12/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/12/1997)
Objects of the company: 
poisťovacia činnosť v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napr. krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1 Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené investičnými fondmi. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko
  (from: 03/04/2016)
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia.
  (from: 03/04/2016)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.
  (from: 03/04/2016)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu
  (from: 06/01/2016)
poisťovacia činnosť
  (from: 02/12/1997 until: 11/20/2003)
zaisťovacia činnosť
  (from: 02/12/1997 until: 11/20/2003)
zábranná činnosť
  (from: 02/12/1997 until: 11/20/2003)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (from: 02/12/1997 until: 11/20/2003)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle §7 ods. 3 zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších právnych predpisov
  (from: 02/12/1997 until: 11/20/2003)
poisťovacia činnosť (podľa § 2 a nasl. zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov), a to v oblasti životného a neživotného poistenia a povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s výnimkou poistenia úverov.
  (from: 11/21/2003 until: 09/30/2008)
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky
  (from: 05/04/2005 until: 01/13/2016)
poisťovacia činnosť v rozsahu A. Životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 4. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. B. Neživotné poistenie 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 10/01/2008 until: 01/08/2015)
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 06/26/2010 until: 03/03/2016)
poisťovacia činnosť v rozsahu A. Životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 4. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia. B. Neživotné poistenie 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 01/09/2015 until: 10/01/2015)
poisťovacia činnosť v rozsahu A. Životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 4. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia. B. Neživotné poistenie 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 10/02/2015 until: 03/03/2016)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 01/14/2016 until: 03/03/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/2004)
Managing board
  (from: 11/21/2003 until: 07/14/2004)
Managing board
  (from: 02/12/1997 until: 11/20/2003)
Ing. Andrea Leskovská - člen
Kostolište 125
Kostolište 900 62
From: 12/01/2017
  (from: 12/12/2017)
Ing. Juraj Jurčík , MBA - predseda predstavenstva
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
From: 07/02/2020
  (from: 10/22/2020)
Mgr. Michal Marendiak - Member of the Board of Directors
Páričkova 1094/13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 08/01/2020
  (from: 10/23/2020)
Ing. Vladimír Bezděk , M.A. - predseda
Krátká 811
Dobřichovice 252 29
Česká republika
From: 10/01/2010
  (from: 10/26/2010 until: 06/07/2013)
Ing. Vladimír Bezděk , M.A. - predseda
Krátká 811
Dobřichovice 252 29
Česká republika
From: 10/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/08/2013 until: 06/07/2013)
Ing. Jiří Doubravský , PhD., MBA - člen
Křenova 439/13
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 09/01/2013
  (from: 09/04/2013 until: 05/31/2016)
Ing. Jiří Doubravský , PhD., MBA - člen
Křenova 439/13
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 09/01/2013 Until: 05/31/2016
  (from: 06/01/2016 until: 05/31/2016)
Ing. Jiří Doubravský , PhD., MBA - člen
Křenova 439/13
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 06/01/2016
  (from: 06/01/2016 until: 06/21/2019)
Ing. Jiří Doubravský , PhD., MBA - člen
Křenova 439/13
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 06/01/2016 Until: 05/31/2019
  (from: 06/22/2019 until: 06/21/2019)
Ing. Jiří Doubravský , PhD., MBA - člen
Křenova 439/13
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 06/01/2019
  (from: 06/22/2019 until: 07/11/2019)
Ing. Jiří Doubravský , PhD., MBA - člen
Křenova 439/13
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 06/01/2019 Until: 06/30/2019
  (from: 07/12/2019 until: 07/11/2019)
RNDr. Milan Fleischhacker
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 02/11/2003
  (from: 07/21/2003 until: 10/20/2005)
RNDr. Milan Fleischhacker
Ľubovníková 6772/26
Bratislava 841 07
From: 02/11/2003
  (from: 10/21/2005 until: 02/25/2009)
RNDr. Milan Fleischhacker
Ľubovníková 6772/26
Bratislava 841 07
From: 02/11/2003 Until: 12/29/2008
  (from: 02/26/2009 until: 02/25/2009)
Mgr. Monika Grellová - člen predstavenstva
Hodská 1374
Galanta 924 01
From: 10/01/2008
  (from: 10/01/2008 until: 03/04/2010)
Mgr. Monika Grellová - člen predstavenstva
Hodská 1374
Galanta 924 01
From: 10/01/2008 Until: 01/31/2010
  (from: 03/05/2010 until: 03/04/2010)
PaedDr. Roman Holček - člen
Žitná 7719/3a
Bratislava 831 06
From: 05/28/2009
  (from: 06/20/2009 until: 07/08/2009)
PaedDr. Roman Holček - člen
Žitná 9308/3A
Bratislava 831 06
From: 05/28/2009
  (from: 07/09/2009 until: 09/13/2011)
PaedDr. Roman Holček - člen
Žitná 9308/3A
Bratislava 831 06
From: 05/28/2009 Until: 08/24/2011
  (from: 09/14/2011 until: 09/13/2011)
Ing. Marian Hrotka , PhD. - člen
Hurbanova 2887/10
Stupava 900 31
From: 07/09/2013
  (from: 07/19/2013 until: 05/31/2016)
Ing. Marian Hrotka , PhD. - člen
Hurbanova 2887/10
Stupava 900 31
From: 07/09/2013 Until: 05/31/2016
  (from: 06/01/2016 until: 05/31/2016)
Ing. Marian Hrotka , PhD. - člen
Hurbanova 2887/10
Stupava 900 31
From: 06/01/2016
  (from: 06/01/2016 until: 11/30/2017)
Ing. Marian Hrotka , PhD. - člen
Hurbanova 2887/10
Stupava 900 31
From: 06/01/2016 Until: 11/13/2017
  (from: 12/01/2017 until: 11/30/2017)
Ing. Roman Juráš
J.D.Matejovie 549
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 06/04/2001 until: 07/20/2003)
Ing. Roman Juráš
J.D.Matejovie 549
Liptovský Hrádok 033 01
From: 05/18/2001
  (from: 07/21/2003 until: 11/07/2007)
Ing. Roman Juráš - predseda
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/01/2013
  (from: 06/08/2013 until: 05/31/2016)
Ing. Roman Juráš - predseda
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/01/2013 Until: 05/31/2016
  (from: 06/01/2016 until: 05/31/2016)
Ing. Roman Juráš - predseda
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/01/2016 until: 06/21/2019)
Ing. Roman Juráš - predseda
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/01/2016 Until: 05/31/2019
  (from: 06/22/2019 until: 06/21/2019)
Ing. Roman Juráš - predseda predstavenstva
J. D. Matejovie 549
Liptovský Hrádok 033 01
From: 05/18/2001
  (from: 11/08/2007 until: 08/01/2008)
Ing. Roman Juráš - predseda predstavenstva
J. D. Matejovie 549
Liptovský Hrádok 033 01
From: 05/18/2001 Until: 07/14/2008
  (from: 08/02/2008 until: 08/01/2008)
Ing. Roman Juráš - predseda predstavenstva
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/01/2019
  (from: 06/22/2019 until: 10/16/2019)
Ing. Roman Juráš - predseda predstavenstva
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/01/2019 Until: 08/31/2019
  (from: 10/17/2019 until: 10/16/2019)
Ing. Juraj Jurčík , MBA - člen
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
From: 08/14/2013
  (from: 09/04/2013 until: 05/31/2016)
Ing. Juraj Jurčík , MBA - člen
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
From: 08/14/2013 Until: 05/31/2016
  (from: 06/01/2016 until: 05/31/2016)
Ing. Juraj Jurčík , MBA - člen
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
From: 06/01/2016
  (from: 06/01/2016 until: 06/21/2019)
Ing. Juraj Jurčík , MBA - člen
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
From: 06/01/2016 Until: 05/31/2019
  (from: 06/22/2019 until: 06/21/2019)
Ing. Juraj Jurčík , MBA - člen predstavenstva
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
From: 06/01/2019
  (from: 06/22/2019 until: 10/21/2020)
Ing. Juraj Jurčík , MBA - člen predstavenstva
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
From: 06/01/2019 Until: 07/01/2020
  (from: 10/22/2020 until: 10/21/2020)
Ing. Miloš Kmety , CSc.
Sekurisova 23
Bratislava 841 02
  (from: 06/04/2001 until: 07/20/2003)
Ing. Miloš Kmety , CSc.
Brusnicová 11993/10G
Bratislava 831 01
From: 05/18/2001
  (from: 07/21/2003 until: 03/20/2006)
Ing. Miloš Kmety , CSc.
Brusnicová 11993/10G
Bratislava 831 01
From: 05/18/2001 Until: 03/09/2006
  (from: 03/21/2006 until: 03/20/2006)
Ing. Peter Korvín
Lipského 2
Bratislava
Until: 02/11/2003
  (from: 01/22/1998 until: 07/20/2003)
Ing. Jaroslav Mlynář - člen predstavenstva
Píškova 1956/29
Praha 155 00
Česká republika
From: 03/01/2008
  (from: 03/04/2008 until: 09/30/2008)
Ing. Jaroslav Mlynář - člen predstavenstva
Píškova 1956/29
Praha 155 00
Česká republika
From: 03/01/2008 Until: 10/01/2008
  (from: 10/01/2008 until: 09/30/2008)
Ing. Antonín Nekvinda - predseda predstavenstva
Merhautova 986/111
Brno 613 00
Česká republika
From: 10/01/2008
  (from: 10/01/2008 until: 09/24/2010)
Ing. Antonín Nekvinda - predseda predstavenstva
Merhautova 986/111
Brno 613 00
Česká republika
From: 10/01/2008 Until: 09/16/2010
  (from: 09/25/2010 until: 09/24/2010)
Ing. Igor Palkovič - člen
Bodrocká 5155/5
Bratislava 821 07
From: 03/01/2016
  (from: 03/04/2016 until: 05/21/2019)
Ing. Igor Palkovič - člen
Bodrocká 5155/5
Bratislava 821 07
From: 03/01/2016 Until: 02/28/2019
  (from: 05/22/2019 until: 05/21/2019)
Ing. Stanislav Polešovský - člen predstavenstva
Bratří Sousedíků 1088
Zlín 760 01
Česká republika
From: 10/01/2008
  (from: 10/01/2008 until: 06/03/2009)
Ing. Stanislav Polešovský - člen predstavenstva
Bratří Sousedíků 1088
Zlín 760 01
Česká republika
From: 10/01/2008 Until: 05/06/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Ing. Eva Štefániková
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
From: 04/01/2011
  (from: 04/06/2011 until: 12/31/2013)
Ing. Eva Štefániková
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
From: 04/01/2011 Until: 12/31/2013
  (from: 01/01/2014 until: 12/31/2013)
Ing. Eva Štefániková
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
From: 06/01/2015
  (from: 06/04/2015 until: 02/02/2016)
Ing. Eva Štefániková
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
From: 06/01/2015 Until: 12/31/2015
  (from: 02/03/2016 until: 02/02/2016)
Ing. Jozef Tanzer - člen
Ráztočná 30
Bratislava 821 07
From: 06/25/2009
  (from: 07/09/2009 until: 07/09/2012)
Ing. Jozef Tanzer - člen
Ráztočná 30
Bratislava 821 07
From: 06/25/2009 Until: 06/24/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Jozef Tanzer - člen
Ráztočná 30
Bratislava 821 07
From: 06/25/2012
  (from: 07/10/2012 until: 08/12/2013)
Ing. Jozef Tanzer - člen
Ráztočná 30
Bratislava 821 07
From: 06/25/2012 Until: 07/31/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Ing. Stanislav Uma - člen
Čelkovická 2187
Praha 190 16
From: 10/10/2011
  (from: 10/18/2011 until: 08/31/2013)
Ing. Stanislav Uma - člen
Čelkovická 2187
Praha 190 16
From: 10/10/2011 Until: 08/31/2013
  (from: 09/01/2013 until: 08/31/2013)
Ing. Tibor Zalabai
Jazerná 622/19
Nitra - Zobor 949 01
From: 07/15/2008
  (from: 08/02/2008 until: 08/10/2011)
Ing. Tibor Zalabai
Jazerná 622/19
Nitra - Zobor 949 01
From: 07/15/2008 Until: 07/14/2011
  (from: 08/11/2011 until: 08/10/2011)
Ing. Tibor Zalabai - člen
Jazerná 662/19
Nitra 949 01
From: 07/15/2011
  (from: 08/11/2011 until: 09/13/2011)
Ing. Tibor Zalabai - člen
Jazerná 662/19
Nitra 949 01
From: 07/15/2011 Until: 08/24/2011
  (from: 09/14/2011 until: 09/13/2011)
Ing. Igor Palkovič - člen predstavenstva
Bodrocká 5155/5
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
From: 03/01/2019 Until: 07/31/2020
  (from: 10/23/2020 until: 10/22/2020)
Ing. Igor Palkovič - člen predstavenstva
Bodrocká 5155/5
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
From: 03/01/2019
  (from: 03/28/2019 until: 10/22/2020)
Mag. Georg Engl - člen predstavenstva
Kreuzwiesengasse 8a/4
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 08/01/2019
  (from: 08/16/2019 until: 10/16/2019)
Mag. Georg Engl - člen predstavenstva
Kreuzwiesengasse 8a/4
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 08/01/2019 Until: 08/31/2019
  (from: 10/17/2019 until: 10/16/2019)
Mag. Georg Engl - predseda predstavenstva
Kreuzwiesengasse 8a/4
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 09/01/2019
  (from: 10/17/2019 until: 10/21/2020)
Mag. Georg Engl - predseda predstavenstva
Kreuzwiesengasse 8a/4
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 09/01/2019 Until: 07/01/2020
  (from: 10/22/2020 until: 10/21/2020)
Dr. Harald Mayer-Rönne
Nad Petruskou 2
Praha 120 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Nábr. arm. gen. LudvíkaSvobodu 18
Bratislava 811 02
Until: 02/21/2002
  (from: 02/12/1997 until: 07/30/2002)
Ing. Jaroslav Mlynář
Píškova 1958/29
Praha 5
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Nábr. armád. gen. Ludvíka Slobodu 18
Bratislava 811 02
  (from: 04/18/2000 until: 06/03/2001)
Kurt Pap - člen
Am Mühlfeld 36
Sigless 7032
Rakúsko
From: 08/10/2004
  (from: 08/24/2004 until: 05/14/2008)
Kurt Pap - člen
Am Mühlfeld 36
Sigless 7032
Rakúsko
From: 08/10/2004 Until: 04/01/2008
  (from: 05/15/2008 until: 05/14/2008)
Dr. Robert Pöltl
HeiligenkreuzerStrasse 51
Gruberau 2392
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Nábr. arm. gen. LudvíkaSvobodu 18
Bratislava 811 02
  (from: 02/12/1997 until: 04/17/2000)
Dr. Martin Sturzlbaum
Nad Petruskou 2
Praha 120 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Nábr. arm. gen. LudvíkaSvobodu 18
Bratislava 811 02
  (from: 02/12/1997 until: 11/29/1999)
Dr. Peter Thirring - predseda predstavenstva
Reinhold Diessner Strasse 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 10/04/2005
  (from: 10/21/2005 until: 11/07/2007)
Dr. Peter Thirring - predseda predstavenstva
Reinhold Diessner Strasse 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 10/04/2005 Until: 10/31/2007
  (from: 11/08/2007 until: 11/07/2007)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť najmenej dvaja spoločne.
  (from: 06/22/2019)
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť najmenej dvaja spoločne.
  (from: 07/15/2004 until: 06/21/2019)
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom alebo aspoň dva prokuristi spoločne.
  (from: 11/21/2003 until: 07/14/2004)
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom.
  (from: 02/12/1997 until: 11/20/2003)
Procuration: 
Ing. Danica Beharková
169
Pribylina 032 42
From: 06/10/2004
  (from: 06/10/2004 until: 09/18/2008)
Ing. Danica Beharková
169
Pribylina 032 42
From: 06/10/2004 Until: 09/11/2008
  (from: 09/19/2008 until: 09/18/2008)
Ing. Roman Juráš
J.D.Matejovie 549
Liptovský Hrádok
  (from: 06/04/1997 until: 06/03/2001)
Ing. Juraj Jurčík
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
  (from: 07/21/2003 until: 11/28/2008)
Ing. Juraj Jurčík
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
Until: 10/29/2008
  (from: 11/29/2008 until: 11/28/2008)
Ing. Peter Lukács
Strelecká 933/5
Šamorín 931 01
  (from: 07/21/2003 until: 11/28/2008)
Ing. Peter Lukács
Strelecká 933/5
Šamorín 931 01
Until: 10/29/2008
  (from: 11/29/2008 until: 11/28/2008)
Ing. Eva Macíková
Svidnícka 105/14
Bratislava 821 03
  (from: 07/21/2003 until: 07/14/2004)
Ing. Eva Macíková
Svidnícka 105/14
Bratislava 821 03
Until: 06/21/2004
  (from: 07/15/2004 until: 07/14/2004)
Ing. Ján Matuška
Karpatské námestie 7770/9
Bratislava
  (from: 06/08/1999 until: 04/09/2001)
Ing. Pavol Pitoňák, MBA
Krížna 11
Bratislava 811 07
From: 04/17/2007
  (from: 04/17/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Pavol Pitoňák, MBA
Krížna 11
Bratislava 811 07
From: 04/17/2007 Until: 07/31/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
PhDr. Silvia Púchovská
Pankúchova 3
Bratislava 851 04
  (from: 06/04/2001 until: 07/20/2003)
Zuzana Ranincová
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves
  (from: 12/05/2000 until: 06/18/2008)
Zuzana Ranincová
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves
Until: 06/11/2008
  (from: 06/19/2008 until: 06/18/2008)
Ing. Tibor Zalabai
Jazerná 662/19
Nitra - Zobor
  (from: 06/08/1999 until: 06/18/2008)
Ing. Tibor Zalabai
Jazerná 662/19
Nitra - Zobor
Until: 06/11/2008
  (from: 06/19/2008 until: 06/18/2008)
Kurt Pap
Am Mühlfeld 36
Sigless 7032
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Nábr.arm.gen. Ludvíka Slobodu 18
Bratislava 811 02
  (from: 06/08/1999 until: 07/20/2003)
Na zastupovanie a podpisovanie sú oprávnení aspoň dvaja prokuristi spoločne.
  (from: 07/15/2004 until: 11/28/2008)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
  (from: 03/04/2016)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 03/04/2016)
Head: 
Ing. Milan Ondráš
Veterná 536/10
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 1.2.2015
  (from: 03/04/2016)
Scope of business activity: 
Poisťovacia činnosť v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napr. krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby.
  (from: 03/04/2016)
 
 
Name: 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel
  (from: 09/24/2019)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 09/24/2019)
Scope of business activity: 
Poisťovacia činnosť v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napr. krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.
  (from: 09/24/2019)
 
 
Name: 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel
  (from: 06/01/2016 until: 09/23/2019)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 06/01/2016 until: 09/23/2019)
Head: 
Lukáš Bertók B.S.B.A.
Česká 5
Bratislava 831 03
From: 1.6.2016
  (from: 06/01/2016 until: 09/23/2019)
Lukáš Bertók B.S.B.A.
Česká 5
Bratislava 831 03
From: 1.6.2016 Until: 5.9.2019
  (from: 09/24/2019 until: 09/23/2019)
Scope of business activity: 
Poisťovacia činnosť v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napr. krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.
  (from: 06/01/2016 until: 09/23/2019)
 
 
Name: 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel
  (from: 03/04/2016 until: 05/31/2016)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 03/04/2016 until: 05/31/2016)
Head: 
Miroslav Chovan
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 4.12.2014
  (from: 03/04/2016 until: 05/31/2016)
Miroslav Chovan
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 4.12.2014 Until: 31.5.2016
  (from: 06/01/2016 until: 05/31/2016)
Scope of business activity: 
Poisťovacia činnosť v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napr. krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.
  (from: 03/04/2016 until: 05/31/2016)
 
 
Name: 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel
  (from: 12/17/2014 until: 03/03/2016)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 12/17/2014 until: 03/03/2016)
Head: 
Miroslav Chovan
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 4.12.2014
  (from: 12/17/2014 until: 03/03/2016)
Scope of business activity: 
B. Neživotné poistenie : 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 a 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 a 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b ) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bode 10. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 12/17/2014 until: 03/03/2016)
 
 
Name: 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
  (from: 02/10/2015 until: 03/03/2016)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 02/10/2015 until: 03/03/2016)
Head: 
Ing. Milan Ondráš
Veterná 536/10
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 1.2.2015
  (from: 02/10/2015 until: 03/03/2016)
Scope of business activity: 
B. Neživotné poistenie : 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 02/10/2015 until: 03/03/2016)
 
 
Name: 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
  (from: 12/17/2014 until: 02/09/2015)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 12/17/2014 until: 02/09/2015)
Head: 
Ing. Miloš Kmety CSc.
Brusnicová 11993/10G
Bratislava 831 01
From: 4.12.2014
  (from: 12/17/2014 until: 02/09/2015)
Ing. Miloš Kmety CSc.
Brusnicová 11993/10G
Bratislava 831 01
From: 4.12.2014 Until: 31.1.2015
  (from: 02/10/2015 until: 02/09/2015)
Scope of business activity: 
B. Neživotné poistenie : 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 12/17/2014 until: 02/09/2015)
 
 
Capital: 
25 000 264 EUR Paid up: 25 000 264 EUR
  (from: 01/27/2010)
24 900 000 EUR Paid up: 24 900 000 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 01/26/2010)
750 000 000 Sk Paid up: 750 000 000 Sk
  (from: 10/01/2008 until: 01/26/2009)
566 000 000 Sk Paid up: 566 000 000 Sk
  (from: 11/22/2006 until: 09/30/2008)
520 000 000 Sk Paid up: 520 000 000 Sk
  (from: 07/02/2005 until: 11/21/2006)
495 000 000 Sk Paid up: 495 000 000 Sk
  (from: 07/15/2004 until: 07/01/2005)
300 000 000 Sk Paid up: 300 000 000 Sk
  (from: 07/31/2002 until: 07/14/2004)
280 000 000 Sk
  (from: 10/18/2001 until: 07/30/2002)
195 000 000 Sk
  (from: 08/15/2001 until: 10/17/2001)
145 000 000 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 08/14/2001)
Shares: 
Number of shares: 75302
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na účinnosť prevodu akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
  (from: 01/27/2010)
Number of shares: 75000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na účinnosť prevodu akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
  (from: 01/27/2009 until: 01/26/2010)
Number of shares: 75000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Na účinnosť prevodu akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
  (from: 10/01/2008 until: 01/26/2009)
Number of shares: 56600
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Na účinnosť prevodu akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
  (from: 11/22/2006 until: 09/30/2008)
Number of shares: 52000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Na účinnosť prevodu akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
  (from: 07/02/2005 until: 11/21/2006)
Number of shares: 49500
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Na účinnosť prevodu akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
  (from: 07/15/2004 until: 07/01/2005)
Number of shares: 30000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/31/2002 until: 07/14/2004)
Number of shares: 28000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/18/2001 until: 07/30/2002)
Number of shares: 19500
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/15/2001 until: 10/17/2001)
Number of shares: 14500
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/18/2000 until: 08/14/2001)
Number of shares: 14500
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 04/17/2000)
Stockholder: 
GENERALI CEE Holding B.V.
De entree 91
Amsterdam 1101BH
Holandské kráľovstvo
  (from: 03/24/2015)
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi 2
Terst 341 32
Taliansko
  (from: 01/04/2008 until: 01/31/2008)
Generali Holding Vienna AG
Landskrongasse 1-3
Wien A - 1010
Rakúska republika
  (from: 07/15/2004 until: 01/03/2008)
Generali PPF Holding B.V.
Diemerhof 42
Diemen 1112 XN
Holandsko
  (from: 02/01/2008 until: 08/01/2008)
Generali PPF Holding B.V.
Strawinskylaan 933
Amsterdam 1077XX
Holandské kráľovstvo
  (from: 08/02/2008 until: 09/30/2008)
Generali PPF Holding B.V.
Strawinskylaan 933
Amsterdam 1077XX
Holandsko
  (from: 11/25/2009 until: 03/23/2015)
Supervisory board: 
Marcela Nberiová
Trnavská cesta 64
Bratislava 821 02
From: 04/04/2017
  (from: 04/22/2017)
Mgr. Oľga Brnková
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 03/26/2008
  (from: 05/15/2008 until: 12/12/2008)
Mgr. Oľga Brnková
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 03/26/2008 Until: 11/30/2008
  (from: 12/13/2008 until: 12/12/2008)
Mgr. Oľga Brnková, dátum narodenia: 24.06.1958
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves
From: 04/17/2002
  (from: 07/31/2002 until: 05/14/2008)
Mgr. Oľga Brnková, dátum narodenia: 24.06.1958
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves
From: 04/17/2002 Until: 03/17/2008
  (from: 05/15/2008 until: 05/14/2008)
Luciano Ciriná - predseda
Schwarzenbergstrasse 1-3/14
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 09/01/2013
  (from: 09/01/2013 until: 09/26/2018)
Luciano Ciriná - predseda
Schwarzenbergstrasse 1-3/14
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 09/01/2013 Until: 08/31/2018
  (from: 09/27/2018 until: 09/26/2018)
Michaela Ďurišinová
Sklenárova 36
Bratislava 821 09
From: 11/07/2013
  (from: 12/04/2013 until: 01/16/2017)
Michaela Ďurišinová
Sklenárova 36
Bratislava 821 09
From: 11/07/2013 Until: 12/21/2016
  (from: 01/17/2017 until: 01/16/2017)
Ing. Ivana Gajdošíková
Beskydská 12
Banská Bystrica 974 01
Until: 04/03/2002
  (from: 02/12/2001 until: 07/30/2002)
Ing. Peter Galo
Javorová 33
Piešťany 921 01
From: 04/19/2011
  (from: 04/30/2011 until: 03/20/2012)
Ing. Peter Galo
Javorová 33
Piešťany 921 01
From: 04/19/2011 Until: 02/29/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
Marcela Nberiová - člen
Trnavská cesta 64
Bratislava 821 02
From: 04/03/2012
  (from: 04/18/2012 until: 04/21/2017)
Marcela Nberiová - člen
Trnavská cesta 64
Bratislava 821 02
From: 04/03/2012 Until: 04/03/2017
  (from: 04/22/2017 until: 04/21/2017)
Gregor Pilgram - člen
Ulica Konrada Babnika 9
Ljubljana 1000
Slovinská republika
From: 09/01/2013
  (from: 09/01/2013 until: 09/26/2018)
Gregor Pilgram - člen
Ulica Konrada Babnika 9
Ljubljana 1000
Slovinská republika
From: 09/01/2013 Until: 08/31/2018
  (from: 09/27/2018 until: 09/26/2018)
Vít Sedláček
U Zvonařky 1C
Praha 2 120 00
Česká republika
From: 08/01/2008
  (from: 08/02/2008 until: 07/16/2009)
Vít Sedláček
U Zvonařky 1C
Praha 2 120 00
Česká republika
From: 08/01/2008 Until: 07/10/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
PhDr. Věnceslava Srnánková
Lozorno 865
Lozorno 900 55
  (from: 02/12/2001 until: 05/14/2008)
PhDr. Věnceslava Srnánková
Lozorno 865
Lozorno 900 55
Until: 03/17/2008
  (from: 05/15/2008 until: 05/14/2008)
Klára Starková
Dačického 7
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 07/10/2009
  (from: 07/17/2009 until: 08/31/2013)
Klára Starková - člen
Dačického 7
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 07/10/2009
  (from: 09/01/2013 until: 07/10/2014)
Klára Starková - člen
Dačického 7
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 07/10/2009 Until: 07/10/2014
  (from: 07/11/2014 until: 07/10/2014)
Dr. Karl Stoss
Iglassengasse 35
Viedeň AT-1190
Rakúsko
From: 04/12/2005
  (from: 05/04/2005 until: 04/16/2007)
Dr. Karl Stoss
Iglassengasse 35
Viedeň AT-1190
Rakúsko
From: 04/12/2005 Until: 03/08/2007
  (from: 04/17/2007 until: 04/16/2007)
Mgr. Jana Šedíková
Trenčianska 725/58
Nová Dubnica 018 51
From: 12/01/2008
  (from: 01/16/2009 until: 03/21/2011)
Mgr. Jana Šedíková
Trenčianska 725/58
Nová Dubnica 018 51
From: 12/01/2008 Until: 02/22/2011
  (from: 03/22/2011 until: 03/21/2011)
Mgr. Jana Šedíková
Trenčianska 725/58
Nová Dubnica 018 51
From: 12/02/2008
  (from: 12/13/2008 until: 01/15/2009)
Ing. Miroslav Singer , Ph.D - predseda
Eliášová 550/44
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 09/01/2018
  (from: 09/27/2018)
Ing. Roman Juráš
residence in the Slovak Republic :
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
From: 07/03/2020
  (from: 08/08/2020)
Dr. Francesco Bosatra
Galleria Arrigo Protti 1
Triest
Taliansko
From: 03/08/2007 Until: 03/17/2008
  (from: 05/15/2008 until: 05/14/2008)
Dr. Francesco Bosatra
Galleria Arrigo Protti 1
Triest
Taliansko
From: 03/08/2007
  (from: 04/17/2007 until: 05/14/2008)
Dr. Luciano Cirina
Via Machiavelli 10
Triest I-34132
Talianska republika
From: 10/04/2005
  (from: 10/21/2005 until: 04/16/2007)
Dr. Luciano Cirina
Via Machiavelli 10
Triest I-34132
Talianska republika
From: 10/04/2005 Until: 03/08/2007
  (from: 04/17/2007 until: 04/16/2007)
Luisa Coloni
Via del Veltro 81
Triest
Taliansko
From: 03/08/2007
  (from: 04/17/2007 until: 09/30/2008)
Luisa Coloni
Via del Veltro 81
Trieste
Talianska republika
From: 05/27/2011
  (from: 06/04/2011 until: 08/31/2013)
Luisa Coloni - člen
Via del Veltro 81
Trieste
Talianska republika
From: 05/27/2011
  (from: 09/01/2013 until: 07/10/2014)
Luisa Coloni - člen
Via del Veltro 81
Trieste
Talianska republika
From: 05/27/2011 Until: 05/29/2014
  (from: 07/11/2014 until: 07/10/2014)
Luisa Coloni
Via del Veltro 81
Triest
Taliansko
From: 03/08/2007 Until: 10/01/2008
  (from: 10/01/2008 until: 09/30/2008)
Dr. Dietrich Karner
Cobenzlgasse 33
Viedeň 1190
Rakúska republika
Until: 10/17/2001
  (from: 02/12/1997 until: 07/30/2002)
Eilard Friese
Vilímovská 673/16
Praha 160 00
Česká republika
From: 03/17/2008
  (from: 05/15/2008 until: 08/01/2008)
Eilard Friese
Vilímovská 673/16
Praha 160 00
Česká republika
From: 03/17/2008 Until: 07/31/2008
  (from: 08/02/2008 until: 08/01/2008)
Renzo Isler
Piazza Duca degli Abruzzi 2
Triest 341 32
Taliansko
  (from: 11/30/1999 until: 08/14/2001)
Dr. Dietrich Karner
Cobenzlgasse 33
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/17/2001
  (from: 07/31/2002 until: 05/03/2005)
Dr. Dietrich Karner
Cobenzlgasse 33
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/17/2001 Until: 04/12/2005
  (from: 05/04/2005 until: 05/03/2005)
Dr. Lorenzo Kravina
Via Battisti 18
Terst I - 34132
Taliansko
From: 10/17/2001 Until: 10/04/2005
  (from: 10/21/2005 until: 10/20/2005)
Dr. Lorenzo Kravina
Via Battisti 18
Terst I - 34132
Taliansko
Until: 10/17/2001
  (from: 08/15/2001 until: 07/30/2002)
Dr. Lorenzo Kravina
Via Battisti 18
Terst I - 34132
Taliansko
From: 10/17/2001
  (from: 07/31/2002 until: 10/20/2005)
Dr. Lorenzo Kravina
Via Battisti 18
Trieste
Talianska republika
From: 10/01/2008
  (from: 10/01/2008 until: 06/03/2011)
Dr. Lorenzo Kravina
Via Battisti 18
Trieste
Talianska republika
From: 10/01/2008 Until: 05/27/2011
  (from: 06/04/2011 until: 06/03/2011)
Dkfm. Werner Moertel
Goldschmiedgasse 8/19
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 10/17/2001 Until: 03/17/2008
  (from: 05/15/2008 until: 05/14/2008)
Dkfm. Werner Moertel
Goldschmiedgasse 8/19
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 10/17/2001
  (from: 07/31/2002 until: 05/14/2008)
Dkfm. Werner Moertel
Wien Goldschmiedgasse 8/19
1010 Viedeň
Rakúsko
Until: 10/17/2001
  (from: 06/04/2001 until: 07/30/2002)
DDr. Günter Neumann
Sieveringer Strasse 36
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (from: 02/12/1997 until: 06/03/2001)
Dr. Sergio Balbinot
Piazza Duca degli Abruzzi 2
Triest
Taliansko
  (from: 02/12/1997 until: 06/30/1997)
Klára Starková
Dačického 7
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 07/10/2014
  (from: 07/11/2014 until: 11/04/2016)
Klára Starková
Dačického 7
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 07/10/2014 Until: 10/22/2016
  (from: 11/05/2016 until: 11/04/2016)
Dipl. Bw. Walter Steidl
Müller-Guttenbrunn Strasse 26/Haus A
Rakúska republika
From: 10/17/2001
  (from: 07/31/2002 until: 05/14/2008)
Dipl. Bw. Walter Steidl
Müller-Guttenbrunn Strasse 26/Haus A
Rakúska republika
From: 10/17/2001 Until: 03/17/2008
  (from: 05/15/2008 until: 05/14/2008)
Dr. Valter Trevisani
Via dei Amicis 31
Triest
Taliansko
  (from: 07/01/1997 until: 11/29/1999)
Dipl.Bw. Walter Steidl
Müller-Guttenbrunn Strasse 26/Haus A
Viedeň 1140
Rakúska republika
Until: 10/17/2001
  (from: 02/12/1997 until: 07/30/2002)
Gregor Pilgram - člen
Ulica Konrada Babnika 9
Ljubljana 1000
Slovinská republika
From: 09/01/2018 Until: 07/02/2020
  (from: 08/08/2020 until: 08/07/2020)
Gregor Pilgram - člen
Ulica Konrada Babnika 9
Ljubljana 1000
Slovinská republika
From: 09/01/2018
  (from: 09/27/2018 until: 08/07/2020)
Other legal facts: 
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 7.5.1997. Stary spis: Sa 1913
  (from: 07/01/1997)
Zmluva o zlúčení zo dňa 19.12.1997. Rozhodnutím jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice 416/97, Nz 416/97 zo dňa 18.12.1997 bola zlúčená obchodná spoločnosť Generali-Risk Consulting s.r.o. so sídlom Panská 9, Bratislava, IČO 35695919, zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. s obchodnom spoločnosťou Generali Poisťovňa a.s., na ktorú prešlo celé obchodné imanie zrušenej obchodnej spoločnosti. Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 27.5.1997. Stary spis: Sa 1913
  (from: 01/22/1998)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 466/96, Nz 440/96 dňa 18.10.1996, v zmysle § 24, §§ 56 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/12/1997)
Notárska zápisnica N 412/99, Nz 412/99 zo dňa 14.9.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a odvolaní a menovaní člena dozornej rady spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.2.1999.
  (from: 11/30/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 4.2.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 40/00, Nz 40/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej zo dňa 27.5.2000.
  (from: 04/18/2000)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.5.2000, súhlas dozornej rady z 1.10.2000.
  (from: 12/05/2000)
Zápisnica z volieb dozornej rady konaných dňa 6.11.2000.
  (from: 02/12/2001)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 10.1.2001 súhlas dozornej rady zo dňa 15.2.2001
  (from: 04/10/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka zo dňa 4.5.2001, Rozhodnutie o voľbe člena predstavenstva Ing. Kmety dozornej rady z 18.5.2001 Rozhodnutie predstavenstva z 10.5.2001 o volbe člena predstavenstva Ing. Juráša, Rozhodnutie dozornej rady z 18.5.2001 o odvolaní člena predstavenstva Ing. Mlynářa
  (from: 06/04/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2001. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.6.2001,ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 382/2001, Nz 382/2001.
  (from: 08/15/2001)
Notárska zápisnica N 657/2001, Nz 657/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme dodatku stanovám.
  (from: 10/18/2001)
Jediný akcionár: Generali Holding Vienna AG Landskrongasse 1-3 1010 Viedeň Pakúska republika Notárska zápisnica č. N 411/02, Nz 411/02 zo dňa 27.5.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 300 000 000,- Sk a schválené nové znenie stanov.
  (from: 07/31/2002)
Zmena stanov odsúhlaséna na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.9.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 656/02, Nz 656/02 opísanou notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 10/16/2002)
Notárska zápisnica N 856/02, Nz 856/02 zo dňa 11.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Zurich Poisťovňa, a.s., 29. augusta 5, 811 07 Bratislava IČO: 35 769 947, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej imanie, práva záväzky pohľadávky i imanie preberá spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s. a to ku dňu 31.12.2002.
  (from: 12/23/2002)
Ing. Peter Korvín, deň zániku funkcie konateľa: 11.2.2003. Rozhodnutie dozornej zo dňa 11.2.2003. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.2.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.1.2003.
  (from: 07/21/2003)
Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 02.07.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 469/03, Nz 255063/03.
  (from: 11/21/2003)
Rozhodnutie predstavenstva o menovaní prokuristu zo dňa 8.3.2004.
  (from: 06/10/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 354/04, Nz 53279/04 spísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou, ktorým sa zvyšuje základné imanie spoločnosti.
  (from: 07/15/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 186/2005 Nz 15184/2005 NCRls 15164/2005 dňa 12.04.2005 JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 05/04/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 294/2005, Nz 24914/2005, NCRls 24625/2005 zo dňa 02.06.2005.
  (from: 07/02/2005)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 9.3.2006.
  (from: 03/21/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 600/2006, Nz 40895/2006 zo dňa 18.10.2006 - zvýšenie základného imania.
  (from: 11/22/2006)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 17.7.2007.
  (from: 07/31/2007)
Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 14.12.2007 o zmene jediného akcionára spoločnosti.
  (from: 01/04/2008)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 21.2.2008.
  (from: 03/04/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 150/2008, Nz 11197/2008 zo dňa 17.3.2008.
  (from: 05/15/2008)
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokuristov zo dňa 11.06.2008
  (from: 06/19/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.07.2008. a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.07.2008
  (from: 08/02/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6378/2008, Nz 36277/2008, NCRls 35949/2008 zo dňa 27.08.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 6379/2008, Nz 36278/2008, NCRls 35959/2008 zo dňa 27.08.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327 a nástupníckou spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 709 332, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327. Zmena obchodného mena z pôvodného Generali Poisťovňa, a. s. na nové Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
  (from: 10/01/2008)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 11.9.2008.
  (from: 09/19/2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.10.2008.
  (from: 11/29/2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.11.2008. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 1.12.2008.
  (from: 12/13/2008)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.12.2008.
  (from: 02/26/2009)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 05.05.2009.
  (from: 06/04/2009)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 28.05.2009.
  (from: 06/20/2009)
Rozhodnutie dozornej rady prijaté per rollam dňa 25.06.2009.
  (from: 07/09/2009)
Notárska zápisnica N 747/2009, Nz 23451/2009 zo dňa 10.07.2009 o priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/17/2009)
Notárska zápisnica N 53/2010, Nz 958/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/27/2010)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.01.2010.
  (from: 03/05/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N379/2010, Nz 22670/2010 zo dňa 24.06.2010
  (from: 06/26/2010)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16.09.2010.
  (from: 09/25/2010)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.10.2010.
  (from: 10/26/2010)
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.02.2011
  (from: 03/22/2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 16.03.2011.
  (from: 04/30/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2011.
  (from: 06/04/2011)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.07.2011.
  (from: 08/11/2011)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 24.08.2011.
  (from: 09/14/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.08.2011.
  (from: 09/30/2011)
Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" zo dňa 10.10.2011.
  (from: 10/18/2011)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 20.06.2012.
  (from: 07/10/2012)
Rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2013.
  (from: 06/08/2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 09.07.2013.
  (from: 07/19/2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.08.2013.
  (from: 08/13/2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.08.2013.
  (from: 09/01/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.08.2013.
  (from: 09/01/2013)
Rozhodnutie Dozornej rady prijaté per rollam zo dňa 14.08.2013 a zo dňa 19.08.2013.
  (from: 09/04/2013)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.10.2013.
  (from: 12/04/2013)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 07.11.2013 a dodatok č. 1 k nej zo dňa 26.11.2013.
  (from: 12/04/2013)
Rozhodnutie Dozornej rady zo dňa 05.12.2013.
  (from: 01/01/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N1216/2013, Nz 52710/2013 zo dňa 11.12.2013.
  (from: 01/01/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 407/2014, Nz 20381/2014 zo dňa 29.05.2014.
  (from: 07/11/2014)
Rozhodnutie jediného akionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 2217/2014, Nz 60535/2014, NCRls 61468/2014 zo dňa 29.12.2014.
  (from: 01/09/2015)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.06.2015.
  (from: 06/04/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 729/2015, Nz 33719/2015, NCRls 34477/2015 z 30.09.2015.
  (from: 10/02/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.12.2015.
  (from: 01/14/2016)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.12.2015.
  (from: 02/03/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 298/2016, Nz 16816/2016, NCRls 17288/2016 zo dňa 12.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2016.
  (from: 06/01/2016)
Rozhodnutie dozornej rady prijaté per rollam zo dňa 13.11.2017.
  (from: 12/01/2017)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 18.02.2019.
  (from: 03/28/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.08.2011.
  (from: 09/01/2011 until: 09/29/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s.
Plynárenská 7/C
Bratislava 824 79
  (from: 10/01/2008)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person