Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72245/B

Business name: 
Moltton Slovakia, s.r.o.
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
Registered seat: 
Leškova 3/A
Bratislava 811 04
  (from: 06/21/2012 until: 10/21/2019)
Zámocká 34
Bratislava 811 01
  (from: 04/13/2011 until: 06/20/2012)
Identification number (IČO): 
46 124 373
  (from: 04/13/2011)
Date of entry: 
04/13/2011
  (from: 04/13/2011)
Date of deletion: 
09/10/2019
  (from: 10/22/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.10.2019, sp. zn. 25Exre/191/2019 súd vymazal obchodnú spoločnosť Moltton Slovakia, s.r.o., Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 124 373 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.3.2019, č. k. 3K/39/2013-383, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.4.2019, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Moltton Slovakia, s.r.o., Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 124 373, po splnení konečného rozvrhu výťažku a vzhľadom na to, že po skončení konkurzného konania nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora.
  (from: 10/22/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/13/2011)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/21/2012 until: 10/21/2019)
administratívne služby
  (from: 06/21/2012 until: 10/21/2019)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/21/2012 until: 10/21/2019)
počítačové služby
  (from: 06/21/2012 until: 10/21/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/21/2012 until: 10/21/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/21/2012 until: 10/21/2019)
Partners: 
Ing. Slavko Fulek
Podhradie 59/57
Zborov 086 33
Slovak Republic
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
Contribution of each member: 
Ing. Slavko Fulek
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
Ing. Slavko Fulek
Podhradie 59/57
Zborov 086 33
From: 04/13/2011
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
Acting in the name of the company: 
Konateľ za spoločnosť koná a spoločnosť navonok zastupuje a za ňu podpisuje samostatne, konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/30/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.10.2013 sp. Zn. 3K/39/2013 - 226, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.10.2013 súd vyhlásil konkurz na majetok Moltton Slovakia, s.r.o., Leškova 3/A, Bratislava, IČO : 46 124 373. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Richard Trusina, so sídlom kancelárie Hálkova 1, 831 03 Bratislava, značka správcu S 1580. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.11.2013 č.k. 3K/39/2013 - 234, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.11.2013 súd odvolal z funkcie správcu úpadcu Moltton Slovakia, s.r.o., Leškova 3/A, Bratislava Mgr. Richarda Trusinu so sídlom kancelárie Hálkova 1, 831 03 Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Bankruptcy& Recovery Service, so sídlom kancelárie Nám. Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1169.
  (from: 02/15/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/30/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.10.2013 sp. Zn. 3K/39/2013 - 226, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.10.2013 súd vyhlásil konkurz na majetok Moltton Slovakia, s.r.o., Leškova 3/A, Bratislava, IČO : 46 124 373. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Richard Trusina, so sídlom kancelárie Hálkova 1, 831 03 Bratislava, značka správcu S 1580.
  (from: 01/15/2014 until: 02/14/2014)
Bankruptcy trustee: 
Bankruptcy& Recovery Service, k.s.
Nám. Martina Benku 10
Bratislava 811 07
From: 11/19/2013
  (from: 02/15/2014)
Mgr. Richard Trusina
Hálkova 1
Bratislava 831 03
From: 10/30/2013
  (from: 01/15/2014 until: 02/14/2014)
Mgr. Richard Trusina
Hálkova 1
Bratislava 831 03
From: 10/30/2013 Until: 11/19/2013
  (from: 02/15/2014 until: 02/14/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  (from: 04/13/2011 until: 10/21/2019)
Zápisnice zo zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2012
  (from: 06/21/2012 until: 10/21/2019)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 14.11.2013, sp. zn. 34 Exre/452 /2013 - 6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.1.2014.
  (from: 01/15/2014 until: 10/21/2019)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 9.12.2013 - 4, sp. zn. 34 Exre/497/2013 - 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.2.2014.
  (from: 02/15/2014 until: 10/21/2019)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person