Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1429/B

Business name: 
SL PLUS, a.s.
  (from: 06/16/1997 until: 12/03/2012)
Registered seat: 
Podunajská 25
Bratislava 821 06
  (from: 11/22/2005 until: 12/03/2012)
Identification number (IČO): 
35 720 450
  (from: 06/16/1997)
Date of entry: 
06/16/1997
  (from: 06/16/1997)
Date of deletion: 
12/04/2012
  (from: 12/04/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/04/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/16/1997)
Capital: 
993 193,919 EUR Paid up: 993 193,919 EUR
  (from: 12/04/2010 until: 12/03/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť SL PLUS, a. s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 720 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1429/B sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou FABACEA a.s., so sídlom Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 10414, a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť FABACEA a.s., so sídlom Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Českej republike. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 185/2012, Nz 36283/2012, NCRls 37087/2012 dňa 08.10.2012, ktorým akcionár rozhodol o zrušení spoločnosti SL PLUS, a. s. bez likvidácie a o jej cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou FABACEA a.s. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 186/2012, Nz 36285/2012, NCRls 37090/2012 zo dňa 08.10.2012, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou SL PLUS, a. s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 720 450 a nástupníckou spoločnosťou FABACEA a.s., so sídlom Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 10414, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SL PLUS, a. s. Uznesemie Mestského súdu v Prahe zo dňa 06.11.2012, ktorým súd schvaľuje cezhraničné zlúčenie slovenskej spoločnosti SL PLUS, a. s. s českou spoločnosťou FABACEA a.s. a určuje, že dátumom nadobudnutia účinnosti tohto cezhraničného zlúčenia bude dátum zápisu zmeny do obchodného registra, t. j. toto cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňom 01.12.2012. Obchodná spoločnosť SL PLUS, a. s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 720 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1429/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 12/04/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/04/2012)
Legal successor: 
FABACEA a.s.
Vodičkova 707/37
Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 12/04/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
MESTSKÁ LEKÁREŇ GALANTA, s. r. o.
Podunajská 25
Bratislava 821 06
  (from: 03/31/2009)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person