Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1689/B

Business name: 
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
  (from: 05/12/2015)
Registered seat: 
Hodžovo námestie 3
Bratislava 811 06
  (from: 11/25/2002)
Identification number (IČO): 
35 742 968
  (from: 03/20/1998)
Date of entry: 
03/20/1998
  (from: 03/20/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/20/1998)
Objects of the company: 
vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
  (from: 05/12/2015)
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (from: 05/12/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/2003)
Ing. Martin Ďuriančik - podpredseda predstavenstva
Pavla Blaha 8444/16
Bratislava 841 06
From: 04/21/2004
  (from: 03/07/2009)
Mgr. Marek Prokopec - predseda predstavenstva
Pivničná 1321/40
Senec 903 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/27/2017)
Ing. Michal Májek - Member of the Board of Directors
Frankovská 14178/9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/01/2017
  (from: 08/12/2022)
Ing. Miloslav Mlynár
Pod záhradami 29
Bratislava 841 01
From: 07/01/2020
  (from: 10/13/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/12/2022)
Capital: 
1 659 700 EUR Paid up: 1 659 700 EUR
  (from: 07/24/2010)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľné so súhlasom dozornej rady
  (from: 07/24/2010)
Stockholder: 
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava I 811 06
  (from: 04/22/2022)
Supervisory board: 
Ing. Michal Kustra
Malagová 11
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 10/01/2020
  (from: 10/24/2020)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 08/10/2022
  (from: 12/28/2022)
Mgr. Michal Liday
residence in the Slovak Republic :
Vajanského nábrežie 64/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/23/2023
  (from: 07/14/2023)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 326/97, Nz 325/97 zo dňa 22.10.1997 spísaná notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Stanovy spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava. Starý spis: Sa 2280 Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 19.5.1998. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA KONTO, otvorený podielový fond peňažného trhu. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA PROFIT, dlhopisový otvorený podielový fond. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA GLOBAL, dlhopisový otvorený podielový fond. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA SPORO, dôchodkový otvorený podielový fond. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.7.1999 pod .č. N 156/99, Nz 138/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.9.1999 pod č. N 194/99, Nz 194/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/28/1999)
Zmena stanov - dodatok č. 3, schválená valným zhromaždením dňa 3.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 4/2000, Nz 4/2000 a zmena stanov - dodatok č. 4, schválená valným zhromaždením dňa 10.3.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 66/2000, Nz 66/2000, ktorými sa stanovy upravili do súladu s ustanoveniami Zák. č. 385/1999 Z.z. Zároveň boli upravené aj štátúty nasledovných podielových fondov: Podielové fondy: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. korunový dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovo-dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciový o.p.f.
  (from: 04/25/2000)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-001/2000/KSPF z 29.11.2000 o povolení na vytvorenie a o schválení štatútov podielových fondov: Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., dolárový dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky akciový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., americký akciový o.p.f. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-002/2000/KSPF z 29.11.2000 o schválení zmien štatútov a zmien v tomto novom označení podielových fondov: Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky technologický o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., euro dlhopisový o.p.f.
  (from: 12/11/2000)
Notárska zápisnica N 208/00, Nz 194/00 z priebehu valného zhromaždenia spoločnosti konaného 18.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení záklaného imania na 52 000 000,-Sk a o schválení zmeny stanov dodatkom č.5. Záznam z rokovania dozornej rady spoločnosti konaného 11.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti konaného 21.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene a voľbe členov dozornej rady. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-010/2001/KISS z 26.6.2001 o súhlase s voľbou nového člena predstavenstva a nového člena dozornej rady. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 013/2001/KISS z 3.9.2001 o súhlase s voľbou nového člena dozornej rady. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 015/2001/KISS z 11.9.2001 o schválení zmeny stanov spoločnosti a súčasne spoločnosti v znení ich zmien vykonaných dodatkom č. 5 zakotvujúcich základné imanie na 52 000 000,-Sk.
  (from: 10/25/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2001 na ktorom bola prijatá oprava uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2001 ohľadne voľby čl.DR.Ing. Feitschera a Dr. Pettera oznámenie o výsledku prijatia uznesenia dozornej rady právnou formou zo dňa 26.10.01 o voľbe a odvolaní členov predstavenstva. Tatra Asset Management, správ. spol.a.s. korunový akciovo - dlhopisový o.p.f.
  (from: 12/14/2001)
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.inštitucionálny 01 o.p.f. Notárska zápisnica č. Nz 564/2002 zo dňa 29.7.2002.
  (from: 11/25/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Mag. Christiana Pettera: 23.10.2002. Rozhodnutie jediného akcionára o prijatí dodatku č. 7 k stanovám vo forme notárskej zápisnice č. Nz 1081/2002 zo dňa 18.12.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavla Feitschera: 18.12.2002.
  (from: 03/24/2003)
Notárska zápisnica č. N 1845/2003, Nz 41476/2003 zo dňa 28.5.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválení dodatku č. 8 k stanovám.
  (from: 09/30/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2003.
  (from: 03/05/2004)
v y m a z u j e s a : Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava z a p i s u j e s a: Notárska zápisnica č. N 2795/2003, Nz 117946/2003 zo dňa 30.12.2003.
  (from: 04/07/2004)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 21.4.2004
  (from: 06/08/2004)
Notárska zápisnica N 891/2004, Nz 83531/2004 zo dňa 22.11.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o prijatí Dodatku č. 10 k stanovám spoločnosti.
  (from: 11/30/2004)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005, číslo: GRUFT-112/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: 1. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., ConservativeFund o.p.f., 2. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., HarmonicFund, o.p.f., 3. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., StrategicFung, o.p.f., 4. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V1 o.p.f., 5. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V2 o.p.f., 6. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V3 o.p.f. Depozitáriom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3 , 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 06/22/2005)
Depozitárom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 09/07/2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005 číslo: GRUFT-112/2005/KISS v znení opravy rozhodnutia č. GRUFT-112/2005/KISS zo dňa 05.08.2005, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: 1. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., ConservativeFund TB o.p.f., 2. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund TB o.p.f., 3. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., StrategicFund TB o.p.f., 4. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V1 o.p.f., 5. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V2 o.p.f., 6. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V3 o.p.f.
  (from: 10/20/2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.5.2006, číslo: UDK-019/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol.,a.s., CPPI Zaistený fond I. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930.
  (from: 05/31/2006)
4. rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.9.2006, číslo : UDK-044/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond II. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2006 pod. č. 32Exre/357/2006 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
  (from: 01/11/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, číslo: UDK-059/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond š.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 01/12/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.5.2007, číslo : OPK-65/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond III. o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO : 00 686 930.
  (from: 06/01/2007)
Notárska zápisnica č. N 4608/2007, Nz 31016/2007, NCRls 30810/2007 zo dňa 07.08.2007.
  (from: 08/11/2007)
Notárska zápisnica N 4940/2007, Nz 34335/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca konanie zasadnutia dozornej rady spoločnosti - personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 09/14/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2552/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q1 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2553/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q2 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 10/13/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 26.11.2007, číslo : OPK-1653/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond IV. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO : 00 686 930.
  (from: 12/18/2007)
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-025/2003/KSPF zo dňa 18.12.2003 bolo schválené nové označenie podielového fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový akciovo-dlhopisový o.p.f, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f.. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-005/2002/KSPF zo dňa 24.10.2002, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný dividendový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-126/2005/KISS zo dňa 25.8.2005 došlo schválením štatútu otvoreného podielového fondu k zmene mena podielového fondu na nové, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private korunový peňažný o.p.f..
  (from: 03/18/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.02.2008, číslo: OPK-2397/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., MarketNeutral Fund o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 03/29/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1934/2008 Nz 14131/2008 zo dňa 04.04.2008.
  (from: 04/15/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3178/2008-PLP zo dňa 4. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dolárový dlhopisový o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový o.p.f. a Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový dlhopisový o.p.f.. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3180/2008-PLP zo dňa 15. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovodlhopisový o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund o.p.f..
  (from: 08/07/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.9.2008, číslo: OPK- 7603/2008-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q3 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 09/30/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-16/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro peňažný o.p.f.“. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-17/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Private korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Private euro peňažný o.p.f.“. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-18/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový dlhopisový o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro dlhopisový plus o.p.f.“.
  (from: 12/11/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2009. vo forme not. zápisnice N 533/2009 Nz 3936/2009
  (from: 02/19/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.02.2009.
  (from: 03/07/2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-1/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., SmartFund o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-2/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., stredoeurópsky akciový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 05/05/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 730/2010, Nz 21610/2010.
  (from: 07/24/2010)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.07.2010, číslo: OPK-3344-3/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., spoločensky zodpovedný o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 08/12/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2012.
  (from: 01/18/2012)
Zápisnica z rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.06.2012.
  (from: 07/12/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2012.
  (from: 12/21/2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.12.2012
  (from: 04/19/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.04.2013
  (from: 04/19/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2014.
  (from: 02/22/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08. 2014.
  (from: 08/26/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2015
  (from: 05/12/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2015.
  (from: 08/21/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2016.
  (from: 10/20/2016)
Zápisnica o hlasovaní dozornej rady písomnou formou zo dňa 24.10.2016.
  (from: 11/03/2016)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person