Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  252/B

Business name: 
Poľnohospodárske podielnické družstvo Záhoran Gajary
  (from: 09/20/1993)
Poľnohospodárske podielnícke družstvo Záhoran Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 09/19/1993)
Poľnohospodárske družstvo "Záhoran" Gajary
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
Registered seat: 
Gajary
  (from: 04/01/1990)
Identification number (IČO): 
00 190 373
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1990)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesnickych výrobkov na účely spracovania a Ďalšieho predaja
  (from: 04/28/1993)
živnostenské podnikanie podľa. zák.č. 455/92 Zb. v nasledovných odboroch:
  (from: 04/28/1993)
zámočníctvo
  (from: 04/28/1993)
stolárstvo
  (from: 04/28/1993)
mäsiarstvo-údenárstvo
  (from: 04/28/1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti rozšírená a predaj potravín, predaj mäsa a mäsových výrobkov a predaj vlastných poľnohosp. produktov
  (from: 04/28/1993)
rekultivácie
  (from: 04/28/1993)
staviteľstvo
  (from: 04/28/1993)
autodoprava
  (from: 04/28/1993)
ubytovacie služby
  (from: 04/28/1993)
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
potravinárska výroba
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
vykonáva činnosť a vyrába výrobky pre potreby poľnohospodárskej výroby
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
poskytuje práce a služby pre členov, pre právnické aj fyzické osoby
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
predáva vlastný výrobný tovar poľnohospodárskeho a potravinárskeho charakteru
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
vykonáva inú hospodársku činnosť a obchodnú činnosť /kovovýroba, stavebné práce, práce so stavebnými mechanizmami, rekultivačné práce, autodopravu, drevovýrobu, betonárske výrobky, ťažba štrku/.
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1993)
Managing board
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
Margita Rohlíčková - člen
307
Gajary
  (from: 09/07/2017)
Jaroslav Zajíček - člen
19
Gajary
  (from: 09/07/2017)
Jaroslav Bogdalík - člen
543
Gajary
  (from: 09/07/2017)
Pavol Javorský - člen
285
Kostolište
  (from: 09/07/2017)
Ľubomír Pernecký - člen
817
Gajary
  (from: 09/07/2017)
Ing. Ľudovít Praskač - predseda
10
Lopašov
  (from: 08/05/1996)
Ing. Anna Kaderová - člen
Pavla Horova 7
Bratislava
  (from: 08/05/1996)
Ing. František Kujan - člen
424
Gajary
  (from: 08/05/1996)
Irena Mikuličová - člen
347
Gajary
  (from: 08/05/1996)
Milan Jurkáček - člen
418
Gajary
  (from: 08/05/1996)
JUDr. Margita Polaczyková - správca konkurznej podstaty
Jelšová 4
Bratislava
  (from: 02/13/2003)
Jaroslav Bogdalík - člen
543
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Jaroslav Bogdalík - člen
543
Gajary
  (from: 08/22/1994 until: 09/06/2017)
Ing. Elena Bukovská - predseda družstva
1036
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 09/19/1993)
Ing. František Hurban - podpredseda
307
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 09/19/1993)
Pavol Javorský - člen
285
Kostolište
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Pavol Javorský - člen
285
Kostolište
  (from: 08/22/1994 until: 09/06/2017)
Ing. František Kujan - predseda
424
Gajary
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
Ing. Jozef Martinkovič - predseda
306
Kostolište
  (from: 09/20/1993 until: 08/21/1994)
Ing. Jozef Martinkovič - predseda
306
Kostolište
  (from: 08/22/1994 until: 08/04/1996)
Viliam Mistecký - člen
750
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Viliam Mistecký - člen
750
Gajary
  (from: 08/22/1994 until: 08/04/1996)
Simeon Morávek - člen
872
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Simeon Morávek - člen
872
Gajary
  (from: 08/22/1994 until: 08/04/1996)
Pavol Orth - člen
19
Gajary
  (from: 08/22/1994 until: 08/04/1996)
Pavol Orth - člen
972
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Ľubomír Pernecký - člen
817
Gajary
  (from: 08/22/1994 until: 09/06/2017)
Margita Rohličková - člen
307
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Margita Rohlíčková - člen
307
Gajary
  (from: 08/22/1994 until: 09/06/2017)
Štefan Smoleň - člen
174
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Ladislav Studený - člen
750
Gajary
  (from: 08/22/1994 until: 09/06/2017)
Ladislav Studený - člen
750
Gajary
  (from: 09/07/2017 until: 06/06/2018)
Ladislav Studený - člen
750
Gajary
Until: 05/04/2017
  (from: 06/07/2018 until: 06/06/2018)
Zuzana Šelcová - člen
493
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
JUDr. Otto Šikuta - člen
Tokajicka 22
Bratislava
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
JUDr. Otto Šikuta - člen
Tokajícka 22
Bratislava
  (from: 08/22/1994 until: 08/04/1996)
Danka Taškárová - člen
743
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Ing. Ferdinand Vrablec - podpredseda
Februárového víťazstva 45
Malacky
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
Jaroslav Zajíček - člen
19
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Jaroslav Zajíček - člen
19
Gajary
  (from: 08/22/1994 until: 09/06/2017)
Rudolf Žálec - člen
1028
Gajary
  (from: 04/28/1993 until: 08/21/1994)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva. V prípade jeho neprítomnosti poverení podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/28/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/01/1990 until: 04/27/1993)
Registered capital: 
137 090,88495 EUR
  (from: 02/03/2010)
4 130 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 02/02/2010)
Basic member contribution: 
331,939189 EUR
  (from: 02/03/2010)
10 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 02/02/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/25/2018
  (from: 11/26/2019)
 Liquidators:
JUDr. Pavol Malich
Dunajská 25
Bratislava 811 08
From: 10/25/2018
  (from: 11/26/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 11/26/2019)
Other legal facts: 
Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 22.3. 1990 podľa Zákona č.90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy: Na členskej schôdzi družstva dňa 26.4.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 100 Stary spis: Dr 2293
  (from: 04/01/1990)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb., spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/92 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 6.2.1993. Stary spis: Dr 100 Stary spis: Dr 2293
  (from: 04/28/1993)
Stanovy družstva boli zmenené na členskej schôdzi konanej dňa 15.6.1993. Stary spis: Dr 100 Stary spis: Dr 2293
  (from: 09/20/1993)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 7K 245/97-90 zo dňa 31.3.1998 v konkurznej veci veriteľa: Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava, Mlynské nivy 1 proti dlžníkovi: Poľnohospodárske podielnické družstvo ZÁHORAN, Gajary, IČO: 00 190 373 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený: JUDr. Margita Polaczyková, kom. právnik, Jelšová 4, Bratislava. Stary spis: Dr 2293
  (from: 04/07/1998)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.08.2018, č. k. 34bR/40/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2018 bola nariadená dodatočná likvidácia majetku Poľnohospodárske podielnické družstvo Záhoran Gajary a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 11/26/2019)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Margita Polaczyková
Jelšová 4
Bratislava
  (from: 02/13/2003)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person