Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5375/B

Business name: 
Aliter Technologies, a.s.
  (from: 09/17/2011)
Aliter Technologies, a. s.
  (from: 08/11/2011 until: 09/16/2011)
Registered seat: 
Turčianska 16
Bratislava 821 09
  (from: 08/11/2011)
Identification number (IČO): 
36 831 221
  (from: 08/11/2011)
Date of entry: 
09/12/2007
  (from: 08/11/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2011)
prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (from: 08/11/2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2011)
technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, spracovanie projektov a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/11/2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2011)
marketing a prieskum trhu
  (from: 08/11/2011)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 08/11/2011)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2011)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 08/11/2011)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/11/2011)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 08/11/2011)
inštalácia dát, dátových, štrukturovaných a analógových sietí v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 08/11/2011)
management
  (from: 08/11/2011)
výskum a vývoj hardware
  (from: 08/11/2011)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (from: 08/11/2011)
správa počítačových sietí
  (from: 08/11/2011)
inštalácia počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2011)
poradenská činnosť v oblasti softwaru
  (from: 08/11/2011)
vykonávanie servisu pre výpočtovú techniku, zariadenia a informačné technológie v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 08/11/2011)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
  (from: 08/11/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov a investícií informačných a komunikačných systémov
  (from: 08/11/2011)
poradenská činnosť v oblasti informačnej počítačovej bezpečnosti
  (from: 08/11/2011)
konzultácie a analýzy v oblasti bezpečnosti informačných systémov
  (from: 08/11/2011)
vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov
  (from: 08/11/2011)
vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky
  (from: 08/11/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 08/11/2011)
inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb
  (from: 08/11/2011)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 08/11/2011)
vývoj a výroba vojenského materiálu
  (from: 08/11/2011)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
  (from: 08/12/2014)
výroba výrobkov obranného priemyslu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2014)
vývoj výrobkov obranného priemyslu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/12/2014)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 08/11/2011 until: 08/23/2018)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2011 until: 08/23/2018)
finančný leasing
  (from: 08/02/2013 until: 08/23/2018)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 08/11/2011 until: 08/11/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/11/2011)
Ing. Pavol Gálik - Vice-chairman of the Board of Directors
Kaštieľska 1080/4
Veľký Biel 900 42
From: 12/02/2020
  (from: 01/28/2021)
Ing. Ervin Haramia - Chairman of the Board of Directors
Kvetoslavov 411
Kvetoslavov 930 41
From: 09/06/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Peter Dostál - predseda
Kladnianska 1/320
Bratislava 821 05
From: 08/11/2011
  (from: 08/11/2011 until: 11/30/2017)
Ing. Peter Dostál - predseda
Kladnianska 1/320
Bratislava 821 05
From: 08/11/2011 Until: 11/13/2017
  (from: 12/01/2017 until: 11/30/2017)
Ing. Peter Dostál - predseda
Kladnianska 320/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/13/2017 Until: 09/06/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Peter Dostál - predseda
Kladnianska 320/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/13/2017
  (from: 12/01/2017 until: 09/09/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek jeho člen samostatne.
  (from: 01/28/2021)
Predseda predstavenstva koná za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 08/11/2011 until: 01/27/2021)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 08/11/2011)
Shares: 
Number of shares: 1660
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odoprieť súhlas s prevodom akcií v prípade, že pôjde o prevod akcií na tretiu osobu, t.j. na osobu inú ako akcionára spoločnosti. Akcionár, ktorý chce previesť svoje akcie, musí písomne vopred požiadať o súhlas s prevodom akcií valné zhromaždenie, ktoré za týmto účelom zvolá predstavenstvo spoločnosti do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. Takáto žiadosť musí obsahovať oznámenie zámeru disponovať s akciou (akciami) Spoločnosti a špecifikáciu identity navrhovaného nadobúdateľa a akcionárov navrhovaného nadobúdateľa, ekonomické pozadie navrhovaného nadobúdateľa, ako aj všetky ostatné okolnosti a podmienky navrhovaného prevodu. Valné zhromaždenie schváli alebo zamietne prevod akcií a bude informovať akcionára o svojom rozhodnutí do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia žiadosti akcionára. Valné zhromaždenie je povinné oznámiť svoje rozhodnutie písomne akcionárovi. Valné zhromaždenie rozhoduje o udelení súhlasu s prevodom akcií súhlasom 3/4 všetkých akcionárov. Ak valné zhromaždenie nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote ustanovenej týmito stanovami, platí, že bol súhlas udelený. V prípade neudelenia súhlasu valným zhromaždením na prevod akcií, je spoločnosť povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká
  (from: 07/08/2020)
Number of shares: 1660
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odoprieť súhlas s prevodom akcií v prípade, že pôjde o prevod akcií na tretiu osobu, t.j. na osobu inú ako akcionára spoločnosti. Akcionár, ktorý chce previesť svoje akcie, musí písomne vopred požiadať o súhlas s prevodom akcií valné zhromaždenie, ktoré za týmto účelom zvolá predstavenstvo spoločnosti do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. Takáto žiadosť musí obsahovať oznámenie zámeru disponovať s akciou (akciami) Spoločnosti a špecifikáciu identity navrhovaného nadobúdateľa a akcionárov navrhovaného nadobúdateľa, ekonomické pozadie navrhovaného nadobúdateľa, ako aj všetky ostatné okolnosti a podmienky navrhovaného prevodu. Valné zhromaždenie schváli alebo zamietne prevod akcií a bude informovať akcionára o svojom rozhodnutí do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia žiadosti akcionára. Valné zhromaždenie je povinné oznámiť svoje rozhodnutie písomne akcionárovi. Valné zhromaždenie rozhoduje o udelení súhlasu s prevodom akcií súhlasom 3 všetkých akcionárov. Ak valné zhromaždenie nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote ustanovenej týmito stanovami, platí, že bol súhlas udelený. V prípade neudelenia súhlasu valným zhromaždením na prevod akcií, je spoločnosť povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká.
  (from: 08/11/2011 until: 07/07/2020)
Stockholder: 
Aliter Holding, a.s.
Turčianska 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 01/28/2021)
Aliter Holding, a.s.
Turčianska 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 07/08/2020 until: 01/27/2021)
Supervisory board: 
Pavel Dostál
Hraničná 341/17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/13/2017
  (from: 12/20/2017)
Mgr. Milan Kristín
Pod Rovnicami 3659/48
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/02/2020
  (from: 01/28/2021)
Ing. Peter Dostál
Kladnianska 320/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 09/06/2021
  (from: 09/10/2021)
Pavol Dostál
Hraničná 341/17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/13/2017
  (from: 12/01/2017 until: 12/19/2017)
Anna Dostálová
Gajova 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 04/25/2017
  (from: 05/24/2017 until: 01/27/2021)
Anna Dostálová
Gajova 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 04/25/2017 Until: 12/02/2020
  (from: 01/28/2021 until: 01/27/2021)
Ing. Pavol Gálik
Kaštieľska 4
Veľký Biel 900 24
From: 08/11/2011
  (from: 08/11/2011 until: 04/12/2012)
Ing. Pavol Gálik
Kaštieľska 4
Veľký Biel 900 24
From: 08/11/2011 Until: 03/21/2012
  (from: 04/13/2012 until: 04/12/2012)
Ing. Ervin Haramia
Veterná 35
Šamorín 931 01
From: 08/11/2011
  (from: 08/11/2011 until: 11/30/2017)
Ing. Ervin Haramia
Veterná 35
Šamorín 931 01
From: 08/11/2011 Until: 11/13/2017
  (from: 12/01/2017 until: 11/30/2017)
Mgr. Peter Kováč
1.Mája 22/99
Malacky 901 01
From: 03/21/2012
  (from: 04/13/2012 until: 05/23/2017)
Mgr. Peter Kováč
1.Mája 22/99
Malacky 901 01
From: 03/21/2012 Until: 04/25/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/23/2017)
Miroslav Pekarčík
Južná ulica 36/569
Krakovany 922 02
From: 08/11/2011
  (from: 08/11/2011 until: 11/30/2017)
Miroslav Pekarčík
Južná ulica 36/569
Krakovany 922 02
From: 08/11/2011 Until: 11/13/2017
  (from: 12/01/2017 until: 11/30/2017)
Ing. Ervin Haramia
Kvetoslavov 411
Kvetoslavov 930 41
From: 11/13/2017 Until: 09/06/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Ervin Haramia
Kvetoslavov 411
Kvetoslavov 930 41
From: 11/13/2017
  (from: 12/01/2017 until: 09/09/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.8.2007 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/11/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2008.
  (from: 08/11/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.1.2009.
  (from: 08/11/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2009.
  (from: 08/11/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2011.
  (from: 08/11/2011)
Notárska zápisnica N 313/2011, Nz 18551/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2011 o zmene právnej formy spoločnosti Aliter Consulting, s.r.o. so sídlom Turčianska 16, 821 09 Bratislava, IČO: 36 831 221, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 47847/B z spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 08/11/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2012.
  (from: 04/13/2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 1050/2013, Nz 24213/2013, NCR1s 24715/2013 zo dňa 18.07.2013.
  (from: 08/02/2013)
Notárska zápisnica č. N 819/2014, Nz 27874/2014 zo dňa 25.07.2014.
  (from: 08/12/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.2017.
  (from: 05/24/2017)
Date of updating data in databases:  09/22/2022
Date of extract :  09/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person