Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  341/B

Business name: 
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
  (from: 03/25/1992)
Registered seat: 
Mlynské nivy 1
Bratislava 829 90
  (from: 10/18/1999)
Mlynské nivy 1
Bratislava 820 05
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Nám. SNP 19
Bratislava 818 56
  (from: 03/25/1992 until: 06/17/1997)
Identification number (IČO): 
31 320 155
  (from: 03/25/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/25/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/25/1992)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov
  (from: 07/08/2002)
poskytovanie úverov
  (from: 07/08/2002)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 04/16/2005)
finančný lízing
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 04/16/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 04/16/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 04/16/2005)
uloženie vecí
  (from: 04/16/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 04/16/2005)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 04/16/2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 04/16/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 04/16/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet, poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy;
  (from: 10/07/2009)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, finančných indexov, finančných mier, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 08/02/2011)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 10/07/2009)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na zákade pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 10/07/2009)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 10/07/2009)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančých zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 10/07/2009)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
  (from: 10/07/2009)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (from: 10/07/2009)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investčných služieb
  (from: 10/07/2009)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (from: 10/07/2009)
služby spojené s upisovaním týchto finančných nástrojov,
  (from: 10/07/2009)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 04/24/2013)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (from: 04/24/2013)
obchodovanie na vlastný účet : s (i) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti; (ii) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene; (iii) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 04/24/2013)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších investičných služieb pre tieto deriváty
  (from: 04/24/2013)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent
  (from: 03/09/2023)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent; (ii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent; (iii) sektore poistenia úverov a spotrebiteľských úverov ako viazaný finančný agent
  (from: 04/24/2013 until: 10/27/2014)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent, (iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent
  (from: 10/28/2014 until: 05/21/2018)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent, (iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent
  (from: 05/22/2018 until: 03/08/2023)
služby a činnosti prijatia a postúpenia pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta, obchodovanie na vlastný účet, týkajúce sa oprávnení na emisie, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie
  (from: 08/02/2011 until: 04/23/2013)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, orwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 10/07/2009 until: 08/01/2011)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 04/16/2005 until: 04/23/2013)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 10/07/2009 until: 04/23/2013)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
finančný lízing
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 07/08/2002 until: 04/15/2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 04/16/2005 until: 04/23/2013)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitné povolenia
  (from: 04/16/2005 until: 10/06/2009)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 04/16/2005 until: 10/06/2009)
obchodovanie na vlastný účet: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 04/16/2005 until: 10/06/2009)
príjmanie vkladov od právnických a fyzických osôb
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov právnickým a fyzickým osobám
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
prijmanie a poskytovanie záruk tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
vydávanie vlastných cenných papierov
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
vykonávanie tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
poskytovanie sejfových a depozitných služieb
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
poskytovanie komplexných služieb investičného bankovníctva vrátane zakladania spoločnosti
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
kapitálové investovanie vlastných prostriedkov
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
zabezpečovanie sprostredkovateľských poisťovacích služieb
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
vykonávanie obchodu s devízovími hodnotami bez onmedzenia, okrem operácií zo zahraničnými cennými papiermi
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťami uvedených v bodoch a/ až k/
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
vedenie účtov a vykonávanie platobného styku pre orgány a organizácie miest, obcí a samospráv
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
zabezpezpečovanie služieb v oblati platobného a zúčtovacieho styku pre Investičnú banku na základe uzatvorenej zmluvy
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
zabezpečovanie činnosti z poverenia ŠBČS
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
vykonávanie činnosti v rámci obchodov, služieb a výkonov, spojených s predmetom činnosti
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
vykonávanie finančných a peňažných služieb a obchodov na základe dohody s príslušnými orgánmi.
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
vykonávanie obchodu s devízovími hodnotami bez onmedzenia
  (from: 04/27/1993 until: 06/14/1995)
zabezpezpečovanie služieb v oblati platobného a zúčtovacieho styku pre iné banky na základe uzatvorenej zmluvy
  (from: 04/27/1993 until: 06/14/1995)
zabezpečovanie činnosti z poverenia Národnej Banky Slovenska
  (from: 04/27/1993 until: 06/14/1995)
príjmanie vkladov od verejnosti
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
poskytovanie úverov
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
poskytovanie záruk
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
otváranie akreditívov
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
obstarávanie inkasa
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
obchodovanie na vlastný účet, alebo účet klienta
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
2. v oblasti temínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
účasť na vydávanie akcií a poskytovanie služieb
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
finančné maklérstvo
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
poskytovanie porád vo veci podnikania
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
obhospodárovanie cenných paperov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio mamagement/
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
uloženie a správa cenných papierov, alebo iných hodnôt
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
výkon funkcie dopozitára investičného fondu
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
  (from: 06/15/1995 until: 11/13/1996)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 06/15/1995 until: 07/10/2000)
príjmanie vkladov
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (porfólio management)
  (from: 11/14/1996 until: 11/29/1998)
výkon funkcie dopozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (from: 11/14/1996 until: 07/10/2000)
vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (from: 03/16/1998 until: 07/10/2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio management/
  (from: 11/30/1998 until: 07/10/2000)
poskytovanie úverov
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
poskytovanie záruk
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
otváranie akreditívov
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
obstarávanie inkasa
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
uloženie a správa cenných papierov, alebo iných hodnôt
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
prijímanie vkladov
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva /portfólio management/
  (from: 07/11/2000 until: 07/07/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/18/1999)
Managing board
  (from: 04/27/1993 until: 10/17/1999)
Managing board
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Andrej Viceník - Member of the Board of Directors
Drieňová 16940/1M
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 12/02/2020
  (from: 04/07/2021)
Martin Techman , MBA - Member of the Board of Directors
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 03/03/2021
  (from: 04/07/2021)
Ing. Peter Magala - Member of the Board of Directors
Ružová dolina 16008/25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 03/04/2021
  (from: 08/18/2021)
Ing. Darina Kmeťová - Member of the Board of Directors
Ďumbierska 11884/3F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/07/2022
  (from: 06/29/2022)
Ing. Jozef Kausich - Chairman of the Board of Directors
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
From: 03/01/2023
  (from: 05/10/2023)
Gabriele Pace - Member of the Board of Directors
Hlboká cesta 965/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 05/24/2023
  (from: 06/03/2023)
RNDr. Štefan Adamec , CSc. - člen
Vilova 27
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Jan Blaho - člen
Radvanská 5267/21
Bratislava 811 01
From: 12/20/2001
  (from: 01/15/2003 until: 03/31/2005)
Jan Blaho - člen
Radvanská 5267/21
Bratislava 811 01
From: 12/20/2001 Until: 01/31/2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno 201 21
Taliansko
From: 02/09/2005
  (from: 04/01/2005 until: 05/20/2008)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno 201 21
Taliansko
From: 02/09/2005 Until: 04/06/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
Ing. Milan Čagala - člen
Poľovnícka 10
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Mario Drosc - člen
Irská 796/5
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 03/01/2005
  (from: 04/01/2005 until: 08/14/2006)
Mario Drosc - člen
Irská 796/5
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 03/01/2005 Until: 07/13/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Ing. Ján Gabriel - predseda
Tehelná 19
Trnava
  (from: 06/15/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Ján Gabriel - predseda
Tehelná 19
Trnava
  (from: 01/15/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončekova 33
Bratislava 831 06
From: 01/01/2006
  (from: 01/06/2006 until: 03/16/2009)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončekova 33
Bratislava 831 06
From: 01/01/2006 Until: 12/31/2008
  (from: 03/17/2009 until: 03/16/2009)
Ing. Stanislav Hodek - člen
Kýčerského 10
Bratislava 811 05
From: 10/01/2012
  (from: 10/12/2012 until: 05/07/2014)
Ing. Stanislav Hodek - člen
Kýčerského 10
Bratislava 811 05
From: 10/01/2012 Until: 03/31/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Doc. JUDr. Ľudovít Hudek , CSc. - člen
Vajnorská 28
Bratislava
  (from: 12/05/1996 until: 01/10/1999)
Jiří Huml - člen
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
From: 06/01/2013
  (from: 06/14/2013 until: 01/29/2015)
Jiří Huml - člen
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
From: 06/01/2013 Until: 12/31/2014
  (from: 01/30/2015 until: 01/29/2015)
Ing. Ján Janšta - podpredseda
Komárnícka 20
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 06/14/1995)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
From: 04/04/2005
  (from: 05/06/2005 until: 08/06/2007)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
From: 04/04/2005 Until: 08/01/2007
  (from: 08/07/2007 until: 08/06/2007)
Ing. Vladimíra Josefiová , MBA - člen
Opatovická 7
Praha 110 00
Česká republika
From: 07/13/2006
  (from: 08/15/2006 until: 02/22/2008)
Ing. Vladimíra Josefiová , MBA - člen
Opatovická 7
Praha 110 00
Česká republika
From: 07/13/2006 Until: 01/31/2008
  (from: 02/23/2008 until: 02/22/2008)
JUDr. Ildikó Kamenická - člen
Rozvodná 15
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Ing. Jozef Kausich - člen
Hraničiarska 256/7A
Bratislava 851 10
From: 04/04/2005
  (from: 05/06/2005 until: 05/20/2008)
Ing. Jozef Kausich - člen
Hraničiarska 256/7A
Bratislava 851 10
From: 04/04/2005 Until: 04/06/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
Ing. Jozef Kausich - člen
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - Čunovo 851 10
From: 04/07/2008
  (from: 05/21/2008 until: 11/30/2017)
Ing. Jozef Kausich - člen
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - Čunovo 851 10
From: 04/07/2008 Until: 11/30/2017
  (from: 12/01/2017 until: 11/30/2017)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
From: 10/26/2006
  (from: 11/04/2006 until: 02/15/2010)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
From: 10/26/2006 Until: 10/26/2009
  (from: 02/16/2010 until: 02/15/2010)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
From: 10/26/2009
  (from: 02/16/2010 until: 11/30/2017)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
From: 10/26/2009 Until: 10/31/2017
  (from: 12/01/2017 until: 11/30/2017)
Ing. Michal Krajčovič - člen
Pezinská 29
Svätý Jur
Until: 12/20/2001
  (from: 06/25/2001 until: 04/09/2002)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 06/24/2001)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
From: 03/01/2012
  (from: 03/27/2012 until: 02/26/2013)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
From: 03/01/2012
  (from: 02/27/2013 until: 04/19/2018)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
From: 03/01/2012 Until: 03/02/2018
  (from: 04/20/2018 until: 04/19/2018)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
From: 03/03/2018
  (from: 04/20/2018 until: 04/06/2021)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
From: 03/03/2018 Until: 03/03/2021
  (from: 04/07/2021 until: 04/06/2021)
Ing. Peter Magala - Member of the Board of Directors
Košická 58
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 03/04/2021
  (from: 04/07/2021 until: 08/17/2021)
Ing. Jozef Mudrík - predseda
Borodáčová 5
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 06/14/1995)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 27
Viničné 900 23
From: 10/01/2014
  (from: 10/28/2014 until: 11/30/2017)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 27
Viničné 900 23
From: 10/01/2014 Until: 10/01/2017
  (from: 12/01/2017 until: 11/30/2017)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 27
Viničné 900 23
From: 10/02/2017
  (from: 12/01/2017 until: 07/15/2019)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 27
Viničné 900 23
From: 10/02/2017 Until: 06/30/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
JUDr. Marta Nováková - člen
Belianského 8
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Ing. František Palič - člen
Pri Štadióne 23
Svätý Jur
  (from: 04/27/1993 until: 01/14/1996)
Ing. František Palič - člen
Pri Štadióne 25
Svätý Jur
  (from: 01/15/1996 until: 06/17/1997)
Ing. František Palič - člen
Pri Štadióne 25
Svätý Jur
  (from: 06/18/1997 until: 07/16/1998)
Ing. Jozef Pamětický - podpredseda
Súkennická 1
Modra
  (from: 06/15/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Jozef Pamětický - podpredseda
Súkennická 1
Modra
  (from: 01/15/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 01/14/1996)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 01/15/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Dušan Paulík - podpredseda
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
PhDr. Silvia Púchovská - člen
Fláviovská 18
Bratislava - Rusovce 851 10
From: 02/02/2011
  (from: 02/25/2011 until: 02/25/2014)
PhDr. Silvia Púchovská - člen
Fláviovská 18
Bratislava - Rusovce 851 10
From: 02/02/2011 Until: 02/02/2014
  (from: 02/26/2014 until: 02/25/2014)
PhDr. Silvia Púchovská - člen
Vajanského nábr. 17/D
Bratislava 811 02
From: 02/01/2008
  (from: 02/23/2008 until: 02/24/2011)
PhDr. Silvia Púchovská - člen
Vajanského nábr. 17/D
Bratislava 811 02
From: 02/01/2008 Until: 02/01/2011
  (from: 02/25/2011 until: 02/24/2011)
Alexander Resch - predseda predstavenstva
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
From: 10/03/2019
  (from: 09/25/2019 until: 05/09/2023)
Alexander Resch - predseda predstavenstva
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
From: 10/03/2019 Until: 02/28/2023
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín
Until: 12/20/2001
  (from: 01/11/1999 until: 04/09/2002)
Ing. František Szikhart - člen
Šusteková 29
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 01/14/1996)
Ing. František Szikhart - člen
Šusteková 29
Bratislava
  (from: 01/15/1996 until: 12/04/1996)
Ing. František Szikhart - podpredseda
Jánošíkova 610
Dunajská Lužná
Until: 02/28/2002
  (from: 01/11/1999 until: 04/09/2002)
Ing. Adrián Ševčík
Lúka 232
Lúka 916 34
From: 04/07/2010
  (from: 07/28/2010 until: 04/07/2013)
Ing. Adrián Ševčík
Lúka 232
Lúka 916 34
From: 04/07/2010 Until: 04/07/2013
  (from: 04/08/2013 until: 04/07/2013)
Ing. Bohuslav Šolta - člen
Dunajská 24
Bratislava
Until: 12/04/2003
  (from: 01/11/1999 until: 02/18/2004)
Martin Techman , MBA - člen
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 03/02/2018
  (from: 04/20/2018 until: 04/06/2021)
Martin Techman , MBA - člen
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 03/02/2018 Until: 03/02/2021
  (from: 04/07/2021 until: 04/06/2021)
MBA Martin Techman - člen
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 03/01/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/19/2018)
MBA Martin Techman - člen
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 03/01/2015 Until: 03/01/2018
  (from: 04/20/2018 until: 04/19/2018)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (from: 07/17/1998 until: 01/10/1999)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - predseda
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (from: 01/11/1999 until: 06/03/2002)
Roberto Vercelli
Corso alla Vittoria 31
Asti 141 00
Talianska republika
From: 11/01/2017
  (from: 12/01/2017 until: 10/03/2018)
Andrej Viceník
Drieňová 16940/1M
Bratislava 821 01
From: 12/01/2017
  (from: 12/01/2017 until: 04/06/2021)
Andrej Viceník
Drieňová 16940/1M
Bratislava 821 01
From: 12/01/2017 Until: 12/01/2020
  (from: 04/07/2021 until: 04/06/2021)
Paolo Vivona - Member of the Board of Directors
Továrenská 7937/12A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
From: 10/24/2020
  (from: 12/07/2021 until: 03/08/2023)
Paolo Vivona - Member of the Board of Directors
Továrenská 7937/12A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
From: 10/24/2020 Until: 12/31/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
Paolo Vivona - Member of the Board of Directors
Vosková 12034/4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/24/2020
  (from: 04/07/2021 until: 12/06/2021)
Marie Kovářová - Member of the Board of Directors
Terronská 560/2
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
From: 04/04/2023
  (from: 05/10/2023)
Adriano Arietti - člen
via Ricasoli 2
Miláno
Taliansko
Until: 11/22/2002
  (from: 01/24/2002 until: 01/14/2003)
Antonio Bergalio - člen
Via Stendhal 43
Miláno 201 44
Talianska republika
From: 10/01/2014
  (from: 10/28/2014 until: 11/30/2017)
Antonio Bergalio - člen
Via Stendhal 43
Miláno 201 44
Talianska republika
From: 10/01/2014 Until: 10/01/2017
  (from: 12/01/2017 until: 11/30/2017)
Antonio Bergalio - člen
residence in the Slovak Republic :
Na Štyridsiatku 1110/3
Bratislava 811 06
From: 10/02/2017
  (from: 12/01/2017 until: 08/07/2020)
Antonio Bergalio - člen
residence in the Slovak Republic :
Na Štyridsiatku 1110/3
Bratislava 811 06
From: 10/02/2017 Until: 06/30/2020
  (from: 08/08/2020 until: 08/07/2020)
Ing. František Bernášek - člen
Trnavská 2618/2
Praha
Česká republika
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Jan Blaho - člen
Anenské nám. 4
Praha 1
Česká republika
From: 12/20/2001
  (from: 04/15/2002 until: 01/14/2003)
Franco Brambilla - člen
Na Závěji 568
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 12/20/2001
  (from: 11/05/2002 until: 12/06/2004)
Franco Brambilla - člen
Na Závěji 568
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 12/20/2001 Until: 09/30/2004
  (from: 12/07/2004 until: 12/06/2004)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Búdková 5079/50
Bratislava
From: 12/20/2001
  (from: 07/22/2003 until: 03/31/2005)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno
Taliansko
From: 12/20/2001
  (from: 11/05/2002 until: 07/21/2003)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Búdková 5079/50
Bratislava
From: 12/20/2001 Until: 02/09/2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno 201 21
Taliansko
From: 04/07/2008
  (from: 05/21/2008 until: 08/04/2011)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno 201 21
Taliansko
From: 04/07/2008 Until: 07/19/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Andrea de Michelis - člen
Via Europa 29
Airasca, Turín I-10060
Taliansko
From: 08/01/2011
  (from: 08/05/2011 until: 07/30/2014)
Andrea de Michelis - člen
Via Europa 29
Airasca, Turín I-10060
Taliansko
From: 08/01/2011 Until: 06/30/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/30/2014)
Mgr. Mario Drosc - člen
Irská 796/5
Praha 6
Česká republika
From: 03/01/2002
  (from: 04/10/2002 until: 03/31/2005)
Mgr. Mario Drosc - člen
Irská 796/5
Praha 6
Česká republika
From: 03/01/2002 Until: 03/01/2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Daniele Fanin - člen
Battai utca 15
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 07/17/2008 Until: 07/19/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Daniele Fanin - člen
residence in the Slovak Republic :
Ke Hrádku 10
Praha 4 148 00
From: 07/20/2011
  (from: 08/05/2011 until: 02/11/2013)
Daniele Fanin - člen
Battai utca 15
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 07/17/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/04/2011)
Daniele Fanin - člen
residence in the Slovak Republic :
Ke Hrádku 10
Praha 4 148 00
From: 07/20/2011 Until: 01/08/2013
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
Ignacio Jaquotot - člen a predseda
residence in the Slovak Republic :
Čmeľovec 4845/2
Bratislava I 811 02
From: 08/01/2010 Until: 09/30/2013
  (from: 11/05/2013 until: 11/04/2013)
Ignacio Jaquotot - predseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
From: 08/01/2007
  (from: 08/07/2007 until: 08/31/2010)
Ignacio Jaquotot - predseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
From: 08/01/2007 Until: 08/01/2010
  (from: 09/01/2010 until: 08/31/2010)
Ignacio Jaquotot - člen a predseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Čmeľovec 4845/2
Bratislava I 811 02
From: 08/01/2010
  (from: 09/01/2010 until: 11/04/2013)
Ing. Roman Klaban - člen
V žabokřiku 649
Praha 9 - Vinoř
Česká republika
From: 11/22/2002 Until: 10/26/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
Ing. Roman Klaban - člen
V žabokřiku 649
Praha 9 - Vinoř
Česká republika
From: 11/22/2002
  (from: 01/15/2003 until: 11/03/2006)
Marie Kovářová - členka predstavenstva
Terronská 560/2
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
From: 04/03/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/09/2023)
Marie Kovářová - členka predstavenstva
Terronská 560/2
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
From: 04/03/2020 Until: 04/03/2023
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
Tomislav Lazarič - člen
Josipa Vogrinca 19
Záhreb 10 000
Chorvátsko
From: 02/01/2009
  (from: 03/17/2009 until: 03/26/2012)
Tomislav Lazarič - člen
Josipa Vogrinca 19
Záhreb 10 000
Chorvátsko
From: 02/01/2009 Until: 01/31/2012
  (from: 03/27/2012 until: 03/26/2012)
Jonathan Locke - člen
55 Kenway Rd.
Londýn SW5 ORE
Veľká Británia
From: 07/08/2003 Until: 10/26/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
Jonathan Locke - člen
55 Kenway Road
London SW5 ORE
Veľká Británia
From: 10/26/2006
  (from: 11/04/2006 until: 02/22/2008)
Jonathan Locke - člen
55 Kenway Rd.
Londýn SW5 ORE
Veľká Británia
From: 07/08/2003
  (from: 08/15/2003 until: 11/03/2006)
Jonathan Charles Locke - člen
residence in the Slovak Republic :
Fialkové údolie 4649/26
Bratislava - Staré Mesto 811 01
From: 10/26/2006
  (from: 08/16/2008 until: 03/06/2009)
Jonathan Locke - člen
residence in the Slovak Republic :
Dunajská 15/B
Bratislava 811 08
From: 10/26/2006
  (from: 02/23/2008 until: 08/15/2008)
Jonathan Charles Locke - člen
residence in the Slovak Republic :
Fialkové údolie 4649/26
Bratislava - Staré Mesto 811 01
From: 10/26/2006 Until: 02/28/2009
  (from: 03/07/2009 until: 03/06/2009)
Dinko Lucić - člen
Vrhovec 6
Záhreb 100 00
Chorvátska republika
From: 01/25/2007 Until: 01/31/2009
  (from: 03/17/2009 until: 03/16/2009)
Dinko Lucić - člen
Vrhovec 6
Záhreb 100 00
Chorvátska republika
From: 01/25/2007
  (from: 02/13/2007 until: 03/16/2009)
Alexander Resch - člen
residence in the Slovak Republic :
Nekrasovova 7200/6A
Bratislava 811 04
From: 04/07/2008
  (from: 03/17/2009 until: 03/26/2012)
Alexander Resch - člen
residence in the Slovak Republic :
Jahodná 2330/16
Poprad 058 01
From: 04/07/2008
  (from: 05/21/2008 until: 03/16/2009)
Alexander Resch - člen
residence in the Slovak Republic :
Nekrasovova 7200/6A
Bratislava 811 04
From: 04/07/2008 Until: 02/29/2012
  (from: 03/27/2012 until: 03/26/2012)
Alexander Resch - predseda predstavenstva
Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, kompl. Green Park, kulla 1, ap. 64
Tirana 1001
Albánska republika
residence in the Slovak Republic :
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
From: 10/01/2013
  (from: 11/05/2013 until: 09/24/2019)
Alexander Resch - predseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
From: 10/01/2013 Until: 10/02/2019
  (from: 09/25/2019 until: 09/24/2019)
Tomas Spurny, , MBA - predseda
Trojská 659/183 B
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 05/02/2002 Until: 05/02/2005
  (from: 05/06/2005 until: 05/05/2005)
Tomas Spurny, , MBA - predseda
Trojská 659/183 B
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 05/02/2005
  (from: 05/06/2005 until: 08/06/2007)
Tomas Spurny, , MBA - predseda
Trojská 659/183 B
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 05/02/2005 Until: 07/31/2007
  (from: 08/07/2007 until: 08/06/2007)
Tomas Spurny, , MBA - predseda
Trojská 659/183 B
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 05/02/2002
  (from: 06/04/2002 until: 05/05/2005)
Roberto Vercelli - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Zámocká 6954/5
Bratislava 811 01
From: 11/01/2017 Until: 11/01/2020
  (from: 04/07/2021 until: 04/06/2021)
Roberto Vercelli - Member of the Board of Directors
residence in the Slovak Republic :
Zámocká 6954/5
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 11/02/2020
  (from: 04/07/2021 until: 04/01/2022)
Roberto Vercelli - Member of the Board of Directors
residence in the Slovak Republic :
Zámocká 6954/5
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 11/02/2020 Until: 12/31/2021
  (from: 04/02/2022 until: 04/01/2022)
Roberto Vercelli - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Zámocká 6954/5
Bratislava 811 01
From: 11/01/2017
  (from: 10/04/2018 until: 04/06/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Organizačnom poriadku VÚB, a.s.
  (from: 10/18/1999)
Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/27/1993 until: 10/17/1999)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú opravnený všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, ktorí tomu boli predstavenstvom písomne poverený, alebo členovia riaditeľstva v rámci vymedzenej kompetencie, pričom je potrebný vždy podpis dvoch členov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripoja svoj podpis.
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Galanta
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Mierové námestie 2
Galanta
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Senica
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Námestie oslobodenia 8
Senica
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Štúrová 19
Liptovský Mikuláš
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Lučenec
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
T.G.Masaryka 24
Lučenec
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Martin
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Osloboditeľov 2
Martin
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Považská Bystrica
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Nám. A. Hlinku 23/28
Považská Bystrica
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Rimavská Sobota
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Francisciho 1
Rimavská Sobota
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Nám. Matice Slovenskej 21
Žiar nad Hronom
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Michalovce
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Nám. Slobody 3
Michalovce
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Masarykova 13
Prešov
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. František Čekan
Zápotockého 6
Prešov
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nové Zámky
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Hlavné námestie 5
Nové Zámky
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Čadca
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Fraňa Kráľa 1504
Čadca
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Žilina
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Na Bráne 1
Žilina
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Košice - mesto
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Strojárenská 11
Košice
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Košice - centrum
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Bačíková 2
Košice
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Poprad
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Mnoheľova 2832/9
Poprad
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Stará Ľubovňa
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bratislava - centrum
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Gorkého 7
Bratislava
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Elena Šingliarová
Jasovská 1
Bratislava
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Dunajská Streda
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Komárno
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Námestie Tržničné 1
Komárno
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (from: 06/18/1997 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Veľký Krtíš
  (from: 11/30/1998 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Novohradská 7
Veľký Krtíš
  (from: 11/30/1998 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Pavel Terek
Športová 553
Modrý Kameň
  (from: 11/30/1998 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trenčín
  (from: 11/30/1998 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (from: 11/30/1998 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Milan Masár
Bavlnárska 319/32
Trenčín
  (from: 11/30/1998 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Bratislava-Ružinov
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Jašíkova 8
Bratislava
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Peter Sadák
Cígeľská 8
Bratislava
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Levice
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Ľ.Štúra 21
Levice
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Veronika Chmelíková
Hviezdoslavova 25
Levice
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Prievidza
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Nám.Slobody 10
Bratislava
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Dušan Homola
308
Chrenovec - Brusno
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Bardejov
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Kellerova 1
Bardejov
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Marián Matej
Kamenec 6
Bardejov - Dlhá Lúka
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka,a.s. pobočka Bratislava-mesto
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Nám.SNP 19
Bratislava
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Emil Ščepko
Duklianska 630/33
Skalica
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka humenné
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Nám.Slobody 26/10
Humenné
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Jozef Šuhajda
Liesková 22
Humenné
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Topoľčany
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Tibor Thomas
Brezová 2458/94
Topoľčany
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Mária Nováková
Hutnícka 5/8
Spišská Nová Ves
  (from: 03/25/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Banská Bystrica
  (from: 04/26/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Námestie Slobody 1
Banská Bystrica
  (from: 04/26/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Anna Sabolová
Tr.SNP 45
Banská Bystrica
  (from: 04/26/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nitra
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Štefániková 44
Nitra
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Miroslav Holka
Štefániková tr. 7
Nitra
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Dolný Kubín
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Radlinského 1 712/34
Dolný Kubín
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Igor Otepka
Okružná 2060/8-64
Dolný Kubín
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Zvolen
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Nám. SNP 2093/13
Zvolen
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Rudolf Šrojta
Radlinského 1712/34
Dolný Kubín
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Rožňava
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Šafáriková 21
Rožňava
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Juraj Špilák
Rožňavská 182
Betliar
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trebišov
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 191
Trebišov
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Michal Minárik
ul.SNP 2501/92
Trebišov
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Námestie Slobody 6
Vranov nad Topľou
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Eva Pčolinská
Sídl.Juh 1053
Vranov nad Topľou
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trnava
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Dolné bašty 2
Trnava
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Marianna Diovčošová
Hviezdoslavova 3
Trnava
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Svidník
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Registered seat: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
Head: 
Ing. Jolana Bilančíková
Mierová 116/3
Svidník
  (from: 06/29/1999 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trnava
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
Registered seat: 
Dolné bašty 2
Trnava
  (from: 06/18/1998 until: 06/28/1999)
Hlavná 31
Trnava
  (from: 06/18/1997 until: 06/17/1998)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trebišov
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 191
Trebišov
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Svidník
  (from: 03/16/1998 until: 06/28/1999)
Registered seat: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (from: 03/16/1998 until: 06/28/1999)
Head: 
JUDr. Martin Lukáč
Štefániková 17
Prešov
  (from: 03/16/1998 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
Registered seat: 
Námestie Slobody 6
Vranov nad Topľou
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Rožňava
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
Registered seat: 
Šafáriková 21
Rožňava
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Zvolen
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
Registered seat: 
Nám. SNP 2093/13
Zvolen
  (from: 12/02/1997 until: 06/28/1999)
Nám. SBP 2093/13
Zvolen
  (from: 06/18/1997 until: 12/01/1997)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Dolný Kubín
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
Registered seat: 
Radlinského 1 712/34
Dolný Kubín
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
Head: 
Ing. Rudolf Šrojta
Radlinského 1 712/34
Dolný Kubín
  (from: 05/22/1996 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nitra
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
Registered seat: 
Štefániková 44
Nitra
  (from: 06/18/1997 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Banská Bystrica
  (from: 06/18/1997 until: 04/25/1999)
Registered seat: 
Námestie Slobody 1
Banská Bystrica
  (from: 06/18/1997 until: 04/25/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bratislava - Ružinov
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
Registered seat: 
Jašíková 8
Bratislava
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Levice
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
Registered seat: 
Ľ. Štúra 21
Levice
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bardejov
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
Registered seat: 
Kellerova 1
Bardejov
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
Registered seat: 
Nám. Slobody 10
Prievidza
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bratislava - mesto
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
Registered seat: 
Nám. SNP 19
Bratislava
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Humenné
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
Registered seat: 
Nám. Slobody 26/10
Humenné
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Topoľčany
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
Registered seat: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1999)
Registered seat: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (from: 12/02/1997 until: 03/24/1999)
Spišská Nová Ves
  (from: 06/18/1997 until: 12/01/1997)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Veľký Krtíš
  (from: 06/18/1997 until: 11/29/1998)
Registered seat: 
Novohradská 7
Veľký Krtíš
  (from: 06/18/1997 until: 11/29/1998)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočkaTrenčín
  (from: 06/18/1997 until: 11/29/1998)
Registered seat: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (from: 06/18/1997 until: 11/29/1998)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Svisník
  (from: 12/02/1997 until: 03/15/1998)
Registered seat: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (from: 12/02/1997 until: 03/15/1998)
Head: 
Ing. Jolana Bilančíková
Mierová 116/3
Svidník
  (from: 12/02/1997 until: 03/15/1998)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Svisník
  (from: 06/18/1997 until: 12/01/1997)
Registered seat: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (from: 06/18/1997 until: 12/01/1997)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - Ružinov
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Jašíková 8
Bratislava
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing Ján Vedej
Jána Poničana 7
Bratislava
  (from: 05/22/1996 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Galanta
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Mierové námestie 2
Galanta
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Ján Hudák
Cukrovarská 729/44
Sereď
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Levice
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Ľ. Štúra 21
Levice
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Michal Bajan
424
Nová Dedina
  (from: 05/22/1996 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nitra
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Štefániková 44
Nitra
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Vladimír Kalec
Štefániková tr. 42
Nitra
  (from: 05/22/1996 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Senica
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Námestie oslobodenia 8
Senica
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Jana Poláčková
Hviezdoslavova 471/44
Senica
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trenčín
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Anton Adamec
Jirásková 6
Trenčín
  (from: 05/22/1996 until: 11/29/1998)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Banská Bystrica
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Námestie Slobody 1
Banská Bystrica
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Stanislav Šebo
Dolná 17
Banská Bystrica
  (from: 05/22/1996 until: 04/25/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Radlinského 1
Dolný Kubín
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Štúrová 19
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Jozef Kukučka
Cédrová 490/1
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Lučenec
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
T.G.Masaryka 24
Lučenec
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Ján Zubo
T.G.Masaryka 24
Lučenec
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Martin
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Osloboditeľov 2
Martin
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Rudolf Rojkovič
Čapajevova 2
Martin
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Považská Bystrica
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Nám. A. Hlinku 23/28
Považská Bystrica
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Anton Praženica
Kuzmániho 923/27-7
Považská Bystrica
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Prievidza
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Nám. Slobody 10
Prievidza
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Mária Karpišová
Lúčna 5
Prievidza
  (from: 05/22/1996 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Rimavská Sobota
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Francisciho 1
Rimavská Sobota
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Vojtech Bosnyák
sídlisko Rimava 4
Rimavská Sobota
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Zvolen
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Nám. SNP 2093/13
Zvolen
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Blažej Maliniak
Masarykova 56
Zvolen
  (from: 05/22/1996 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Nám. Matice Slovenskej 21
Žiar nad Hronom
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Vladimír Hrmo
38
Lovča
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bardejov
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Kellerova 1
Bardejov
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Andrej Kruško
Nábrežná 21
Bardejov
  (from: 05/22/1996 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Michalovce
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Nám. Slobody 3
Michalovce
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Jarmila Cholujová
ul. Komenského 28
Michalovce
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Prešov
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Masarykova 13
Prešov
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
JUDr. Daniel Janík
I. Houdekova 54
Ružomberok
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Rožňava
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Šafáriková 21
Rožňava
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Marián Burian
Edelényska 1
Rožňava
  (from: 05/22/1996 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Svisník
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Milan Sušina
Bačíkova 8
Košice
  (from: 05/22/1996 until: 12/01/1997)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trebišov
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 191
Trebišov
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Ján Ciberej
Jána Husa 1856
Trebišov
  (from: 05/22/1996 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Hlavné námestie 5
Nové Zámky
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Zoltán Vašš
Lastovičia 3
Nové Zámky
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Čadca
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Fraňa Kráľa 1504
Čadca
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Marta Rišková
Horná 1187
Čadca
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žilina
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Na Bráne 1
Žilina
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Anna Heršicová
Ľubľanská 1
Žilina
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Veľký Krtíš
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Novohradská 7
Veľký Krtíš
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Pavel Terek
Poľná 553
Modrý Kameň
  (from: 05/22/1996 until: 11/29/1998)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - mesto
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Strojárenská 11
Košice
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Katarína Horňáková
Tolstého 17
Košice
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - centrum
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Bačíková 2
Košice
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Karol Lešo
Sofijska 6
Košice
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Vranov nad Topľou
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Námestie Slobody 6
Vranov nad Topľou
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Miroslav Juhás
Staničná 1325
Vranov nad Topľou
  (from: 05/22/1996 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - mesto
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Nám. SNP 19
Bratislava
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Anna Jajcajová
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava
  (from: 05/22/1996 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Humenné
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Nám. Slobody 26/10
Humenné
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Anton Romža
Námestie Slobody 26/10
Humenné
  (from: 05/22/1996 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Poprad
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Mnoheľova 2832/9
Poprad
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Peter Kmeč
Letná 4
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - centrum
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Gorkého 7
Bratislava
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Topoľčany
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ján Ölvecký
Krušovská 1645
Topoľčany
  (from: 05/22/1996 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dunajská Streda
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Róbert Ďuriš
Ľ. Štúra 21
Levice
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Komárno
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Námestie Tržničné 1
Komárno
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Štefan Koprda
Ľ.Štúra 16/b
Nové Zámky
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
JUDr. Ján Vinter
Pujmanova 878/33
Praha
Česká republika
  (from: 05/22/1996 until: 10/17/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (from: 05/22/1996 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Peter Sedlák
Jána Francisciho 1722/19
Levoča
  (from: 05/22/1996 until: 03/24/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trnava
  (from: 02/06/1997 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Hlavná 31
Trnava
  (from: 02/06/1997 until: 06/17/1997)
Head: 
Ing. Miroslav Marko
Sv. Martina 4719/65
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 02/06/1997 until: 06/28/1999)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trnava
  (from: 05/22/1996 until: 02/05/1997)
Registered seat: 
Hlavná 31
Trnava
  (from: 05/22/1996 until: 02/05/1997)
Head: 
Ing. Ferdinant Šomodi
Tajovského 8
Hlohovec
  (from: 05/22/1996 until: 02/05/1997)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Veľký Krtíš
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Novohradská 7
Veľký Krtíš
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - mesto
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Strojárenská 11
Košice
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Katarína Horňáková
Tolstého 7
Košice
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - centrum
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Bačíková 2
Košice
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Karol Lešo
Námestie Slobody 3
Michalovce
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Vranov nad Topľou
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Námestie Slobody 6
Vranov nad Topľou
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Svisník
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Centrálna 5845
Svidník
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Dagmar Majerechová
Karpatská VI/130
Svidník
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trebišov
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 191
Trebišov
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Mr. R. Štefánikova 21
Trebišov
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Ján Ciberej
Jána Husa 1856
Trebišov
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Hlavné námestie 5
Nové Zámky
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Zoltán Vašš
Lastovičia 3
Nové Zámky
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Čadca
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Fraňa Kráľa 1504
Čadca
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
Head: 
Marta Rišková
Horná 1187
Čadca
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žilina
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Na Bráne 1
Žilina
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Anna Heršicová
Ľubľanská 1
Žilina
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - mesto
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Nám. SNP 19
Bratislava
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Anna Jajcajová
Pribinová 19
Senec
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Humenné
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Nám. Slobody 26/10
Humenné
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Jozef Šuhajda
Košická 12
Humenné
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Poprad
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Mnoheľova 2832/9
Poprad
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Stará Ľubovňa
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Head: 
Peter Kmeč
Letná 4
Stará Ľubovňa
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - centrum
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Gorkého 7
Bratislava
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Elena Šingliarová
Jasovská 1
Bratislava
  (from: 11/14/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Topoľčany
  (from: 03/08/1995 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (from: 03/08/1995 until: 05/21/1996)
Head: 
Ján Ölvecký
Krušovská 1645
Topoľčany
  (from: 03/08/1995 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dunajská Streda
  (from: 03/08/1995 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (from: 03/08/1995 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Róbert Duriš
Ľ. Štúra 21
Levice
  (from: 03/08/1995 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Komárno
  (from: 09/27/1995 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
námestie Tržničné 1
Komárno
  (from: 09/27/1995 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Štefan Koprda
Ľ. Štúra 16/3
Nové Zámky
  (from: 09/27/1995 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha
  (from: 09/27/1995 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (from: 09/27/1995 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 01/15/1996 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (from: 01/15/1996 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Peter Sedlák
Jána Francisciho 1722/19
Levoča
  (from: 01/15/1996 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - Ružinov
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Jašíková 8
Bratislava
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Jašíková 5
Bratislava
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing Dušan Krkoška
Jašíková 8
Bratislava
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Galanta
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Mierové námestie 2
Galanta
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Leninovo nám. 2
Galanta
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Ján Hudák
Cukrovarská 729/44
Sereď
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Levice
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Ľ. Štúra 21
Levice
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Michal Bajan
424
Nová Dedina
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nitra
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Štefániková 44
Nitra
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Michal Šafárik
Svätourbanská 5
Nitra
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Senica
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Námestie oslobodenia 8
Senica
  (from: 09/27/1995 until: 05/21/1996)
Štefániková 698
Senica
  (from: 07/17/1992 until: 09/26/1995)
Head: 
Ing. Emil Ščepko
Štefániková 698
Senica
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Radlinského 1
Dolný Kubín
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Rudolf Šrojta
Radlinského 1 712/34
Dolný Kubín
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Štúrová 19
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Jozef Kukučka
Priebežná 489/7
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Lučenec
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
T.G.Masaryka 24
Lučenec
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Ján Zubo
T.G.Masaryka 24
Lučenec
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Martin
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Osloboditeľov 2
Martin
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Rudolf Rojkovič
Čapajevova 2
Martin
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Považská Bystrica
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Nám. A. Hlinku 23/28
Považská Bystrica
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Nám. Mierového Povstania 36/9
Považská Bystrica
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Anton Praženica
Kuzmániho 923/27-7
Považská Bystrica
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Prievidza
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Nám. Slobody 10
Prievidza
  (from: 09/27/1995 until: 05/21/1996)
Nám. Slobody 6
Prievidza
  (from: 07/17/1992 until: 09/26/1995)
Head: 
Ing. Mária Karpišová
Lúčna 5
Prievidza
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Rimavská Sobota
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Francisciho 1
Rimavská Sobota
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Vojtech Bosnyák
sídlisko Rimava 4/9
Rimavská Sobota
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trenčín
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Anton Adamec
Jirásková 6
Trenčín
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trnava
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Hlavná 31
Trnava
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Hlavná 15
Trnava
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Ferdinant Šomodi
Tajovského 8
Hlohovec
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Banská Bystrica
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Námestie Slobody 1
Banská Bystrica
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Nám. I. V. Lenina
Banská Bystrica
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Stanislav Šebo
Nám. Slobody 1
Banská Bystrica
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Zvolen
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Nám. SNP 2093/13
Zvolen
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
Nám. SNP 2 0903/2
Zvolen
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Matúš Šiagi
Povstaleckých letcov 41
Zolná
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Nám. Matice Slovenskej 21
Žiar nad Hronom
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
Matice Slovenskej 24
Žiar nad Hronom
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Head: 
Ing. Vladimír Hrmo
38
Lovča
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bardejov
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Kellerova 1
Bardejov
  (from: 04/27/1993 until: 05/21/1996)
Kellerova 74
Bardejov
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Head: 
Ing. Andrej Kruško
Nábrežná 21
Bardejov
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Michalovce
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Nám. Slobody 3
Michalovce
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ing. Eduard Spišák
L. Novomestkého 32
Michalovce
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Prešov
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Masarykova 13
Prešov
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
JUDr. Martin Lukáč
Štefániková 17
Prešov
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Rožňava
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Registered seat: 
Šafáriková 21
Rožňava
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
Head: 
Ján Dorkin
Šafárikova 94
Rožňava
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 07/17/1992 until: 01/14/1996)
Registered seat: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (from: 07/17/1992 until: 01/14/1996)
Head: 
Ing. Filip Čekovský
Za Hornádom 7/7
Spišská Nová Ves
  (from: 07/17/1992 until: 01/14/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Komárno
  (from: 07/17/1992 until: 09/26/1995)
Registered seat: 
námestie Tržničné 1
Komárno
  (from: 03/15/1994 until: 09/26/1995)
Májového víťazstva 1
Komárno
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Ján Laurinec
Mederská 56
Nové Zámky
  (from: 07/17/1992 until: 09/26/1995)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha 1
  (from: 03/15/1994 until: 09/26/1995)
Registered seat: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (from: 03/15/1994 until: 09/26/1995)
Head: 
JUDr. Ján Vinter
Pujmanova 878/33
Praha
Česká republika
  (from: 03/15/1994 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dunajská Streda
  (from: 04/27/1993 until: 03/07/1995)
Registered seat: 
nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (from: 04/27/1993 until: 03/07/1995)
Head: 
Ján Tóth
Biskupa Királya 2
Komárno
  (from: 04/27/1993 until: 03/07/1995)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Topoľčany
  (from: 07/17/1992 until: 03/07/1995)
Registered seat: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (from: 07/17/1992 until: 03/07/1995)
Head: 
Ing. Jozef Pokorný
9. mája 6
Bánovce nad Bebravou
  (from: 07/17/1992 until: 03/07/1995)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Stará Ľubovňa
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
Registered seat: 
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
Head: 
Margyta Nagyová
Strelnica 10
Kežmarok
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Poprad
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
Registered seat: 
Mnoheľova 2832/9
Poprad
  (from: 03/15/1994 until: 11/13/1994)
Mohelova 2832/9
Poprad
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Oldřich Baláž
MPČL 31
Poprad
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Humenné
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
Registered seat: 
Nám. Slobody 26/10
Humenné
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
Head: 
Ing. Pavel Juraško
319
Vinné
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - mesto
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
Registered seat: 
Nám. SNP 19
Bratislava
  (from: 03/15/1994 until: 11/13/1994)
Nám. SNP 19
Bratislava
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Milan Lônčik
Nagyova 9
Bratislava
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - centrum
  (from: 04/27/1993 until: 11/13/1994)
Registered seat: 
Gorkého 7
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 11/13/1994)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Vranov
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Registered seat: 
Sov. armády 6
Vranov
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
JUDr. Jozef Mašlej
148
Nižný Hrabovec
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha 1
  (from: 04/27/1993 until: 03/14/1994)
Registered seat: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (from: 04/27/1993 until: 03/14/1994)
Head: 
JUDr. ladislav Valášek
Suokenicka 29
Praha
Česká republika
  (from: 04/27/1993 until: 03/14/1994)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - mesto
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Registered seat: 
Strojárenská 11
Košice
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Jaroslav Jančuš
Bajkalská 16
Košice
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - vidiek
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Registered seat: 
Bačíková 2
Košice
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Ján Plančár
Moravská 95
Košice
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Modrý Kameň
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Registered seat: 
Banícka 307/4
Modrý Kameň
  (from: 07/17/1992 until: 03/14/1994)
Head: 
Ing. Pavel Terek
Poľná 553
Modrý Kameň
  (from: 07/17/1992 until: 05/21/1996)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Registered seat: 
Hlavné námestie 5
Nové Zámky
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Head: 
Ing. Rudolf Klučka
Bočná 38
Nové Zámky
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - vidiek
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Registered seat: 
Gorkého 7
Bratislava
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Head: 
Ing. Norbert Tenczer
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 07/17/1992 until: 11/13/1994)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dunajská Streda
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Registered seat: 
nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Head: 
Ing. Ján Bíro
Nemešsegská 133
Dunajská Streda
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha 1
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Registered seat: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Head: 
JUDr. Zdenek Durčák
Modřany 3212
Praha
Česká republika
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žilina
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Registered seat: 
Na Bráne 1
Žilina
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Head: 
Ing. Anna Herčicová
Ľubľanská 1
Žilina
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
 
 
Name: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Čadca
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Registered seat: 
Fraňa Kráľa 1
Čadca
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
Head: 
Antón Kozák
953
Oščadnica
  (from: 07/17/1992 until: 04/26/1993)
 
 
Capital: 
510 819 063,81 EUR Paid up: 510 819 063,81 EUR
  (from: 03/28/2023)
430 819 063,81 EUR Paid up: 430 819 063,81 EUR
  (from: 03/03/2009 until: 03/27/2023)
12 978 108 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 03/02/2009)
4 078 108 000 Sk
  (from: 03/08/1995 until: 12/19/1999)
2 039 054 000 Sk
  (from: 03/25/1992 until: 03/07/1995)
Shares: 
Number of shares: 4078108
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 05/15/2009)
Number of shares: 89
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319 391,89 EUR
  (from: 05/15/2009)
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 03/28/2023)
Number of shares: 4078108
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 03/03/2009 until: 05/14/2009)
Number of shares: 89
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319 391,89 EUR
  (from: 03/03/2009 until: 05/14/2009)
Number of shares: 4078108
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 03/02/2009)
Number of shares: 89
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 03/02/2009)
Number of shares: 4078108
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/18/1997 until: 12/19/1999)
Number of shares: 4078108
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/14/1996 until: 06/17/1997)
Number of shares: 2039054
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/15/1994 until: 11/13/1996)
Number of shares: 1977881
Type: na rad
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/25/1992 until: 03/14/1994)
Number of shares: 61173
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/25/1992 until: 03/14/1994)
Stockholder: 
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Boulevard de Kockelscheuer 28
Luxemburg 1821
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 03/28/2023)
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Boulevard du Prince Henri 35
Luxemburg 1724
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 06/16/2021 until: 03/27/2023)
Supervisory board: 
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
From: 04/17/2022
  (from: 06/29/2022)
PhDr. Peter Gutten
Cyrila a Metoda 9025/9
Zvolen 960 01
From: 04/05/2023
  (from: 05/20/2023)
Ing. Dana Kondrótová
Havlíčkova 7692/11A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/05/2023
  (from: 05/20/2023)
Andrea Fumačová
Dudvážska 5102/6
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
From: 04/05/2023
  (from: 05/20/2023)
RNDr. Ing. Štefan Adamec , CSc. - člen
Vilova 27
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 03/07/1995)
Ing. Jozef Bachratý - člen
307
Dolná Krupá
  (from: 01/11/1999 until: 12/19/1999)
Ing. Anna Bubeníková - členka
Grasalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji
  (from: 01/11/1999 until: 03/02/2000)
Ing. Anna Bubeníková - podpredsedníčka
Grasalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji
  (from: 03/03/2000 until: 06/24/2001)
Ing. Jana Finková
Jakubov 530
Jakubov 900 63
From: 11/28/2008
  (from: 10/07/2009 until: 04/08/2014)
Ing. Jana Finková
Jakubov 530
Jakubov 900 63
From: 11/28/2008 Until: 11/28/2013
  (from: 04/09/2014 until: 04/08/2014)
Ing. Jana Finková
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
From: 11/28/2008
  (from: 03/17/2009 until: 10/06/2009)
JUDr. Viera Gajdošová - člen
Adámiho 6
Bratislava
  (from: 12/20/1999 until: 12/17/2001)
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce 059 36
From: 12/15/2008
  (from: 03/17/2009 until: 02/25/2014)
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce 059 36
From: 12/15/2008 Until: 12/15/2013
  (from: 02/26/2014 until: 02/25/2014)
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce 059 36
From: 12/15/2008 Until: 12/15/2013
  (from: 04/09/2014 until: 04/08/2014)
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce 059 36
From: 01/22/2014
  (from: 02/26/2014 until: 04/08/2014)
Ing. Ján Gallo
Mengusovce 59
Mengusovce 059 36
From: 01/22/2014
  (from: 05/08/2014 until: 02/07/2017)
Ing. Ján Gallo
Mengusovce 59
Mengusovce 059 36
From: 01/22/2014 Until: 01/22/2017
  (from: 02/08/2017 until: 02/07/2017)
Paolo Grandi - člen
XXV Aprile 43
Gessate 200 60
Taliansko
From: 04/05/2005
  (from: 05/06/2005 until: 07/27/2010)
Paolo Grandi - člen
XXV Aprile 43
Gessate 200 60
Taliansko
From: 04/05/2005 Until: 04/05/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
JUDr. Pavol Hulík - člen
Veterná 32
Trnava
  (from: 01/11/1999 until: 03/02/2000)
JUDr. Pavol Hulík - predseda
Veterná 32
Trnava
  (from: 03/03/2000 until: 12/17/2001)
Ing. Peter Chrappa - člen
Prostredná 30
Svätý Jur
  (from: 01/11/1999 until: 06/24/2001)
Ing. Juraj Jurenka
A. H. Gavloviča 148/17
Prievidza 971 01
From: 12/15/2008
  (from: 03/17/2009 until: 05/10/2012)
Ing. Juraj Jurenka
A. H. Gavloviča 148/17
Prievidza 971 01
From: 12/15/2008 Until: 03/06/2012
  (from: 05/11/2012 until: 05/10/2012)
RNDr. Pavel Kárász , CSc., - člen
Pod Záhradami 64
Bratislava
  (from: 12/20/1999 until: 03/16/2009)
RNDr. Pavel Kárász , CSc., - člen
Pod Záhradami 64
Bratislava
From: 12/20/1999 Until: 12/15/2008
  (from: 03/17/2009 until: 03/16/2009)
RNDr. Ján Kato - člen
Mlynská 5
Krompachy
  (from: 03/08/1995 until: 01/14/1996)
RNDr. Ján Kato - člen
Mlynská 5
Krompachy
  (from: 01/15/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
From: 03/24/2018
  (from: 04/20/2018 until: 05/23/2019)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
From: 03/24/2018 Until: 04/15/2019
  (from: 05/24/2019 until: 05/23/2019)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
From: 04/16/2019
  (from: 05/24/2019 until: 06/28/2022)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
From: 04/16/2019 Until: 04/16/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - predseda
Košická 39
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 03/07/1995)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín
  (from: 06/15/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín
  (from: 01/15/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Juraj Macejka - člen
Třebíčska 1837/11
Humenné
  (from: 01/11/1999 until: 09/11/2001)
Ing. Jozef Magula - člen
Ševčenková 27
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 03/07/1995)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
From: 04/03/2012
  (from: 05/11/2012 until: 02/26/2013)
Ing. Karol Melocík - podpredseda
Ľudovíta Fullu 3/45
Bratislava
  (from: 12/05/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Pavol Mertus
Majerníková 40/5
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Eva Michalidesová - člen
Zimná 8
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 03/07/1995)
Ján Mikušinec
Hlavné nam. 5
Nové Zámky
  (from: 11/14/1996 until: 01/10/1999)
Ján Mikušinec - člen
Hlavné nám. 5
Nové Zámky
  (from: 01/11/1999 until: 12/28/2004)
Ján Mikušinec - člen
Wolkerova 17/2547
Nové Zámky 940 01
From: 01/11/1999
  (from: 12/29/2004 until: 03/16/2009)
Ján Mikušinec - člen
Wolkerova 17/2547
Nové Zámky 940 01
From: 01/11/1999 Until: 11/28/2008
  (from: 03/17/2009 until: 03/16/2009)
Ing. Juraj Molnár - člen
Lenárdová 2
Bratislava
  (from: 03/08/1995 until: 06/14/1995)
Ing. Karol Molóci
Ľudovíta Fullu 3/45
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 12/04/1996)
Ing. Karol Paulu - člen
Kuzmániho 6
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Ing. Jozef Petráš - člen
Mierová 66
Bratislava
  (from: 01/15/1996 until: 11/13/1996)
Ing. Jozef Petráš - člen
Mudroňova 38
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 01/14/1996)
Ing. Igor Pinkava
Clementisova 33
Trnava
  (from: 11/14/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Janka Pohlová - člen
Modranská 93
Vinosady
  (from: 12/20/1999 until: 12/17/2001)
JUDr. Anna Prikrylová - člen
Obchodná 13
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Ing. Milan Sedláček - podpredseda
Hornov 13
Nemšová
  (from: 01/11/1999 until: 03/02/2000)
Ing. Milan Sedláček - predseda
Hronov 13
Nemšová
  (from: 03/08/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Milan Sedláček - predseda
kpt. Nálepku 257/14
Nemšová
  (from: 01/15/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Milan Sedláček - člen
Hornov 13
Nemšová
  (from: 03/03/2000 until: 12/28/2004)
Ing. Milan Sedláček - člen
Saratovská 1/3145
Trenčín 911 01
From: 03/03/2000
  (from: 12/29/2004 until: 03/16/2009)
Ing. Milan Sedláček - člen
Saratovská 1/3145
Trenčín 911 01
From: 03/03/2000 Until: 12/15/2008
  (from: 03/17/2009 until: 03/16/2009)
Ing. František Slávik - člen
Uhrová 5
Bratislava
  (from: 03/08/1995 until: 06/14/1995)
Prof. Ing. Oto Sobek , CSc. - podpredseda
Svetlá 7
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 01/14/1996)
Prof. Ing. Oto Sobek , CSc. - podpredseda
Svetlá 7
Bratislava
  (from: 01/15/1996 until: 11/13/1996)
Prof. Ing. Oto Sobek , CSc. - predseda
Svetlá 7
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 04/26/1993)
Ing. Andrej Straka
Riečna 13
Nové Mesto n/Váhom 915 01
From: 12/09/2013
  (from: 04/09/2014 until: 02/14/2020)
Ing. Andrej Straka
Riečna 13
Nové Mesto n/Váhom 915 01
From: 12/09/2013 Until: 12/10/2019
  (from: 02/15/2020 until: 02/14/2020)
Ing. Jozef Stránsky - člen
Donerová 11
Bratislava
  (from: 03/08/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Jozef Stránsky - člen
Donnerova 11
Bratislava
  (from: 01/15/1996 until: 12/19/1999)
Ing. Róbert Szabo
A. Trajana 4753/20
Piešťany 921 01
From: 01/23/2017
  (from: 02/08/2017 until: 02/14/2020)
Ing. Róbert Szabo
A. Trajana 4753/20
Piešťany 921 01
From: 01/23/2017 Until: 01/23/2020
  (from: 02/15/2020 until: 02/14/2020)
Ing. Dušan Švantner - člen
ČSA 28
Brezno
  (from: 01/15/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Dušan Švantner - člen
Čsl. armády 28
Brezno
  (from: 06/15/1995 until: 01/14/1996)
László Török - podpredseda
Baradla utca 13/B
Budapešť 1112
Maďarská republika
From: 04/07/2009
  (from: 05/16/2009 until: 02/15/2010)
László Török - podpredseda
Baradla utca 13/B
Budapešť 1112
Maďarská republika
From: 04/07/2009 Until: 10/01/2009
  (from: 02/16/2010 until: 02/15/2010)
Ing. Jozef Troják , PhD. - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 12/19/1999)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 01/14/1996)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 01/15/1996 until: 11/13/1996)
PhDr. Peter Gutten
Cyrila a Metoda 9025/9
Zvolen 960 01
From: 12/19/2019 Until: 12/19/2022
  (from: 05/20/2023 until: 05/19/2023)
PhDr. Peter Gutten
Cyrila a Metoda 9025/9
Zvolen 960 01
From: 12/19/2019
  (from: 02/15/2020 until: 05/19/2023)
Ing. Róbert Szabo
A. Trajana 4753/20
Piešťany 921 01
From: 01/24/2020 Until: 01/24/2023
  (from: 05/20/2023 until: 05/19/2023)
Ing. Róbert Szabo
A. Trajana 4753/20
Piešťany 921 01
From: 01/24/2020
  (from: 02/15/2020 until: 05/19/2023)
Ignacio Jaquotot
Pseo. Alcobendas 14 16
Madrid 201 21
Švédske kráľovstvo
From: 05/05/2022
  (from: 06/29/2022)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 04/04/2022
  (from: 06/29/2022)
Marco Fabris
Via Gen. Dalla Chiesa 72
Cavaria con Premezzo (Varese)
Talianska republika
From: 04/28/2022
  (from: 06/29/2022)
Luca Leoncini Bartoli
Via G. Sirtori 23
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 04/26/2022
  (from: 06/29/2022)
Draginja Duric
Djordja Vajferta 44
Belehrad 111 18
Srbská republika
From: 09/29/2022
  (from: 03/09/2023)
Adriano Arietti - člen
via Ricasoli 2
Miláno
Taliansko
From: 12/05/2002
  (from: 02/27/2003 until: 05/31/2007)
Adriano Arietti - člen
via Ricasoli 2
Miláno
Taliansko
From: 12/05/2002 Until: 04/04/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Adriano Arietti - člen
Via Morozzo della Roca 1
Miláno 201 23
Taliansko
From: 04/04/2007
  (from: 06/01/2007 until: 07/27/2010)
Adriano Arietti - člen
Via Morozzo della Roca 1
Miláno 201 23
Taliansko
From: 04/04/2007 Until: 04/07/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Adriano Arietti - člen
Via Morozzo della Roca 1
Miláno 201 23
Talianska republika
From: 04/08/2010
  (from: 07/28/2010 until: 04/23/2013)
Adriano Arietti - člen
Via Morozzo della Roca 1
Miláno 201 23
Talianska republika
From: 04/08/2010 Until: 04/08/2013
  (from: 04/24/2013 until: 04/23/2013)
Roy Athanas Karaoglan - člen
3326 Reservoir Road N.W
Washington D.C. 20007
USA
  (from: 06/25/2001 until: 12/17/2001)
Ing. František Bernášek - člen
Trnavská 2618/2
Praha
Česká republika
  (from: 04/27/1993 until: 01/14/1996)
Ing. František Bernášek - člen
Trnavská 2618/2
Praha
Česká republika
  (from: 01/15/1996 until: 11/13/1996)
Giovanni Boccolini - člen
Via Friuli 63
Miláno 201 35
Taliansko
From: 05/22/2003
  (from: 07/22/2003 until: 05/05/2005)
Giovanni Boccolini - podpredseda
Via Friuli 63
Miláno 201 35
Taliansko
From: 04/05/2005 Until: 04/07/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
Giovanni Boccolini - člen
Via Friuli 63
Miláno 201 35
Taliansko
From: 05/22/2003 Until: 04/05/2005
  (from: 05/06/2005 until: 05/05/2005)
Giovanni Boccolini - podpredseda
Via Friuli 63
Miláno 201 35
Taliansko
From: 04/05/2005
  (from: 05/06/2005 until: 05/20/2008)
Carlo Boffito - člen
Via Santa Marta 15
Milano 201 23
Taliansko
  (from: 12/18/2001 until: 07/21/2003)
Giovanni Bussu
Via Tiraboschi 8
Miláno 201 21
Taliansko
From: 11/18/2004
  (from: 12/29/2004 until: 05/31/2007)
Giovanni Bussu
Via Tiraboschi 8
Miláno 201 21
Taliansko
From: 11/18/2004 Until: 12/01/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Luigi Carnelli - predseda
1, Prince ´s Gate
London
England
  (from: 12/18/2001 until: 07/21/2003)
Fabrizio Centrone , podpredseda
Via Pinerolo 74/a
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/08/2010
  (from: 07/28/2010 until: 05/10/2012)
Fabrizio Centrone , podpredseda
Via Pinerolo 74/a
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/08/2010 Until: 04/03/2012
  (from: 05/11/2012 until: 05/10/2012)
Marco Fabris
Via Gen. Dalla Chiesa 72
Cavaria con Premezzo (Varese)
Talianska republika
From: 05/02/2019
  (from: 05/24/2019 until: 12/31/2021)
Marco Fabris
Via Gen. Dalla Chiesa 72
Cavaria con Premezzo (Varese)
Talianska republika
From: 05/02/2019
  (from: 01/01/2022 until: 06/28/2022)
Marco Fabris
Via Gen. Dalla Chiesa 72
Cavaria con Premezzo (Varese)
Talianska republika
From: 05/02/2019 Until: 04/16/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Luca Finazzi
Via Empedocle 1
Miláno 201 28
Talianska republika
From: 05/23/2016 Until: 04/15/2019
  (from: 05/24/2019 until: 05/23/2019)
Luca Finazzi
Via Empedocle 1
Miláno 201 28
Talianska republika
From: 05/23/2016
  (from: 06/25/2016 until: 05/23/2019)
Antonio Furesi
Via Marcona 29
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 04/09/2013
  (from: 04/24/2013 until: 04/08/2014)
Antonio Furesi
Via Marcona 29
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 04/09/2013 Until: 11/11/2013
  (from: 04/09/2014 until: 04/08/2014)
Antonio Furesi
Via Marcona 29
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 04/08/2010
  (from: 07/28/2010 until: 04/23/2013)
Antonio Furesi
Via Marcona 29
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 04/08/2010 Until: 04/08/2013
  (from: 04/24/2013 until: 04/23/2013)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Piazza del Carmine 4
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 04/15/2016
  (from: 06/25/2016 until: 04/19/2018)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Paseo De Alcobendas 14
Madrid 281 98
Španielske kráľovstvo
From: 11/11/2013
  (from: 04/09/2014 until: 06/24/2016)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Paseo De Alcobendas 14
Madrid 281 98
Španielske kráľovstvo
From: 11/11/2013 Until: 04/09/2016
  (from: 06/25/2016 until: 06/24/2016)
Ignacio Jaquotot - predseda
Piazza del Carmine 4
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 03/24/2018 Until: 04/15/2019
  (from: 05/24/2019 until: 05/23/2019)
Ignacio Jaquotot - predseda
Pseo. Alcobendas 14 16
Madrid 201 21
Španielske kráľovstvo
From: 04/16/2019
  (from: 05/24/2019 until: 12/31/2021)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Piazza del Carmine 4
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 04/15/2016 Until: 03/23/2018
  (from: 04/20/2018 until: 04/19/2018)
Ignacio Jaquotot - predseda
Piazza del Carmine 4
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 03/24/2018
  (from: 04/20/2018 until: 05/23/2019)
Ignacio Jaquotot
Pseo. Alcobendas 14 16
Madrid 201 21
Švédske kráľovstvo
From: 04/16/2019 Until: 04/16/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Ignacio Jaquotot
Pseo. Alcobendas 14 16
Madrid 201 21
Švédske kráľovstvo
From: 04/16/2019
  (from: 01/01/2022 until: 06/28/2022)
Luca Leoncini Bartoli
Via G. Sirtori 23
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 12/08/2020
  (from: 04/07/2021 until: 06/28/2022)
Luca Leoncini Bartoli
Via G. Sirtori 23
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 12/08/2020 Until: 04/16/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
From: 11/11/2013 Until: 10/10/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/02/2015)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
From: 04/08/2010 Until: 04/08/2013
  (from: 04/24/2013 until: 04/23/2013)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
From: 04/08/2010
  (from: 07/28/2010 until: 04/23/2013)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
From: 11/11/2013
  (from: 04/09/2014 until: 11/02/2015)
Massimo Malagoli - podpredseda
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
From: 04/09/2013 Until: 11/11/2013
  (from: 04/09/2014 until: 04/08/2014)
Massimo Malagoli - podpredseda
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
From: 04/09/2013
  (from: 04/24/2013 until: 04/08/2014)
Gianfranco Mandelli - podpredseda
Via Morozzo della Rocca 1
Milano
Taliansko
From: 05/23/2002
  (from: 08/07/2002 until: 05/05/2005)
Gianfranco Mandelli - člen
Via Morozzo della Rocca 1
Milano
Taliansko
  (from: 12/18/2001 until: 08/06/2002)
Gianfranco Mandelli - podpredseda
Via Morozzo della Rocca 1
Milano
Taliansko
From: 05/23/2002 Until: 04/05/2005
  (from: 05/06/2005 until: 05/05/2005)
Victor Pastor - člen
5 Wyatt House 59 Cambridge Road, East Twickenham, Middlesex, TW 1 2TH
United Kingdom
England
  (from: 06/25/2001 until: 12/17/2001)
Massimo Pierdicchi - člen
Via Pietro Tamburini 6
Milano
Taliansko
  (from: 12/18/2001 until: 05/31/2007)
Massimo Pierdicchi - člen
Via Pietro Tamburini 6
Milano
Taliansko
Until: 12/17/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Massimo Pierdicchi - člen
Via Vincenzo Monti 86
Miláno 201 45
Taliansko
From: 04/04/2007
  (from: 06/01/2007 until: 07/27/2010)
Massimo Pierdicchi - člen
Via Vincenzo Monti 86
Miláno 201 45
Taliansko
From: 04/04/2007 Until: 04/07/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Božo Prka - člen
VIII Vrbnik 26
Záhreb
Chorvátsko
  (from: 12/18/2001 until: 02/26/2003)
Ezio Salvai - podpredseda
Via Galilei 19/1
Roletto, Turín
Taliansko
From: 04/04/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/15/2009)
Ezio Salvai - podpredseda
Via Galilei 19/1
Roletto, Turín
Taliansko
From: 04/04/2007 Until: 04/07/2009
  (from: 05/16/2009 until: 05/15/2009)
Ezio Salvai - predseda
Via Galilei 19/1
Roletto, Turín 100 60
Talianska republika
From: 03/25/2014
  (from: 05/08/2014 until: 06/24/2016)
Ezio Salvai - predseda
Via Galilei 19/1
Roletto, Turín 100 60
Talianska republika
From: 03/25/2014 Until: 04/09/2016
  (from: 06/25/2016 until: 06/24/2016)
Ezio Salvai - predseda
via G. Galilei 19/1
Roletto, Turín 100 60
Talianska republika
From: 04/15/2016
  (from: 06/25/2016 until: 04/19/2018)
Ezio Salvai - predseda
via G. Galilei 19/1
Roletto, Turín 100 60
Talianska republika
From: 04/15/2016 Until: 03/23/2018
  (from: 04/20/2018 until: 04/19/2018)
Paolo Sarcinelli
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 04/15/2016
  (from: 06/25/2016 until: 05/23/2019)
Paolo Sarcinelli
Via dell´ Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 04/09/2013 Until: 04/09/2016
  (from: 06/25/2016 until: 06/24/2016)
Paolo Sarcinelli
Via dell´ Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 04/09/2013
  (from: 04/24/2013 until: 06/24/2016)
Paolo Sarcinelli - člen
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Taliansko
From: 04/04/2007 Until: 04/07/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Paolo Sarcinelli - člen
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Taliansko
From: 04/04/2007
  (from: 06/01/2007 until: 07/27/2010)
Paolo Sarcinelli
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 04/15/2016 Until: 04/15/2019
  (from: 05/24/2019 until: 05/23/2019)
Paolo Sarcinelli
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 04/16/2019 Until: 04/24/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/26/2020)
Paolo Sarcinelli
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 04/16/2019
  (from: 05/24/2019 until: 05/26/2020)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 04/16/2019
  (from: 05/24/2019 until: 12/31/2021)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 05/23/2016 Until: 04/15/2019
  (from: 05/24/2019 until: 05/23/2019)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 04/16/2019
  (from: 01/01/2022 until: 06/28/2022)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 04/16/2019 Until: 04/16/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Christian Schaack
rue Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 11/11/2013 Until: 04/09/2016
  (from: 06/25/2016 until: 06/24/2016)
Christian Schaack
rue Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 11/11/2013
  (from: 04/09/2014 until: 06/24/2016)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 05/23/2016
  (from: 08/31/2016 until: 05/23/2019)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 05/23/2015
  (from: 06/25/2016 until: 08/30/2016)
Dr. György Surányi , predseda
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
From: 04/09/2013 Until: 03/25/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Dr. György Surányi , predseda
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
From: 04/08/2010 Until: 04/08/2013
  (from: 04/24/2013 until: 04/23/2013)
Dr. György Surányi , predseda
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
From: 04/09/2013
  (from: 04/24/2013 until: 05/07/2014)
Dr. György Surányi
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
From: 04/07/2008 Until: 04/07/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Dr. György Surányi , predseda
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
From: 04/08/2010
  (from: 07/28/2010 until: 04/23/2013)
Dr. Gyorgy Surányi - predseda
Galgoczy u. 55
Budapešť
Maďarská republika
Until: 05/20/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
Dr. György Surányi
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
From: 04/07/2008
  (from: 05/21/2008 until: 07/27/2010)
Dr. Gyorgy Surányi - predseda
Galgoczy u. 55
Budapešť
Maďarská republika
  (from: 07/22/2003 until: 05/20/2008)
Dr. Győrgy Surányi
Galgoczy u. 55
Budapešť
Maďarská republika
  (from: 09/12/2001 until: 12/17/2001)
Dr. Gyorgy Surányi - podpredseda
Galgoczy u. 55
Budapešť
Maďarská republika
  (from: 12/18/2001 until: 07/21/2003)
Carlo Alberto Vodret - člen
Via Senato 45
Miláno 201 21
Taliansko
From: 05/22/2003 Until: 11/18/2004
  (from: 12/29/2004 until: 12/28/2004)
Carlo Alberto Vodret - člen
Via Senato 45
Miláno 201 21
Taliansko
From: 05/22/2003
  (from: 07/22/2003 until: 12/28/2004)
Other legal facts: 
Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 26.3.1993. Starý spis: Sa 654. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 28.3.1994, 14.4.1994, 13.6.1994 a 11.7.1994. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.5.1994 pod č. N 113/94, Nz 109/94 na ktorom sa schválila zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaž- denia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.12.1994 pod č. Nz 596/94. Výpis z 2. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 7.3.1995. Výpis zo záznamu 4. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 9.5.1995. Výpis zo zápisu mimoriadného zasadnutia Predstavens- tva konaného dňa 9.5.1995. Notárska zápisnica Nz 181/95 napísaná dňa 31.5.1995 notárom JUDr. Kamilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Výpis z 24. mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 26.6.1995. Výpis z 39. riadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 9.10.1995. Výpis z mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 17.1.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1996 pod č. Nz 234/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Výpis zo zápisi zo 7. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 4.9.41996. Výpis zo zápisu 8. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 9.10.1996. Výpis zo 40. riadného zasadnutia doozrnej rady, konaného dňa 21.10.1996. Výpis z uznesenia 11. riadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 17.3.1997. Notárska zápisnica Nz 172/97 spísaná dňa 30.4.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom schválená zmena stanov týkajúca sa článkov I, II, III, VI, VIII, X, XI, XII, XIII. Rozhodnutie NBS zo dňa 28.5.1997, číslo: UBD=908/97. Výpis z uznesenia 31. riadneho zasadnutia Predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 2.9.1997.
  (from: 07/17/1998)
Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 30.11.1998, notárska zápisnica Nz 438/98 zo dňa 30.11.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.11.1998.
  (from: 01/11/1999)
Notárska zápisnica č. N 355/99, NZ 355/99 zo dňa 15.7.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.5.1999, ktorým sa zrušujú odštepné závody a odvolávajú vedúci odštepných závodov.
  (from: 10/18/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1999 pod č. N 643/99, Nz 642/99 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (from: 12/20/1999)
Zápis z 11.zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1999
  (from: 03/03/2000)
Osvedčenie o priebeho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.6.2000 pod č. N 264/2000, Nz 264/2000, na ktorom bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie NB SR zo dňa 9.6.2000 č. UBD-1092/2000. Rozhodnutie NB SR zo dňa 8.2.2000 č. UBD-44/2000.
  (from: 07/11/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.3.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 115/2001, Nz 113/2001 spísanou notárom JUDr.Stanislavom Bauerom.
  (from: 06/25/2001)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 15.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 197/01 spísanou notárom JUDr.Miloslavom Kováčom.
  (from: 07/17/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 10.8.2001. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 157/01, Nz 156/01 zo dňa 10.8.2001, na ktorom bola prijatá zmena stanov.
  (from: 09/12/2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 519/2001, Nz 516/2001 zo dňa 21.11.2001, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
  (from: 12/18/2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 584/2001, Nz 581/2001 zo dňa 20.12.2001, vyhotovenej JUDr.Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov VÚB, a.s. Rozhodnutie NBS zo dňa 20.12.2001, č. UBD-2203/2001.
  (from: 01/25/2002)
Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní členov predstavenstva. Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.2002, na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva a odvolaný jeden z členov predstavenstva.
  (from: 04/10/2002)
Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o menovaní člena predstavenstva.
  (from: 04/15/2002)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc, deň zániku funkcie: 2.5.2002. Výpis zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.4.2002.
  (from: 06/04/2002)
Rozhodnutie NBS zo dňa 21. 1. 2002, č. UBD - 38/2002. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2002, Nz 298/2002 zo dňa 23. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/08/2002)
Adriano Arietti, deň zániku funkcie : 22.11.2002. Zápis z 8. zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2002.
  (from: 01/15/2003)
Božo Prka, deň zániku funkcie: 5.12.2002. Notárska zápisnica č. N 519/02, NZ 519/02 zo dňa 5.12.2002.
  (from: 02/27/2003)
Luigi Carnelli, deň zániku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003. Carlo Boffito, deň zániku funkcie člena dozornej rady - 22.5.2003. Dr. Gyorgy Surányi, deň zániku funkcie podpredsedu dozornej rady - 22.5.2003. Dr. Gyorgy Surányi, deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003. Notárska zápisnica č. N 179/2003, Nz 39406/2003 zo dňa 22.5.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 07/22/2003)
Zápisnica zo 4. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.7.2003.
  (from: 08/15/2003)
Výpis zo zápisu zo 6. zasadnutia Dozornej rady konanej dňa 4.12.2003. Ing. Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 4.12.2003.
  (from: 02/19/2004)
Zasadnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.9.2004. Zánik funkcie členovi predstavenstva Francovi Brambillovi dňa 30.9.2004.
  (from: 12/07/2004)
Výpis zo zápisu z 1.zasadnutia dozornej rady konaného dňa 09.02.2005
  (from: 04/01/2005)
-zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2005 - rezignácia podpredsedu dozornej rady Gianfranca Mandelliho; voľba člena dozornej rady Paola Grandiho - zápis z 2.zasadnutia dozornej rady - voľba Thomasa spurneho za predsedu predstavenstva;ignacia Jaquotota za podpredsedu predstavenstva a Jozefa Kausicha za člena predstavenstva - súhlas Národnej banky Slovenska - č. UBD-382/2005, č. UBD-452/2005, č.UBD-506/2005
  (from: 05/06/2005)
Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 21.10.2005.
  (from: 01/06/2006)
Zápis zo 4. zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2006.
  (from: 11/04/2006)
Notárska zápisnica č. N 126/2007, Nz 15380/2007, NCRls 15349/2007 zo dňa 23.04.2007.
  (from: 06/01/2007)
Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 20.07.2007.
  (from: 08/07/2007)
Výpis zo zápisnice 1.zasadnutia Dozornej rady zo dňa 31.01.2008.
  (from: 02/23/2008)
Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 07.04.2008. Notárska zápisnica č. N 84/2008, Nz 16346/2008, NCRls 16196/2008 zo dňa 18.04.2008, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2008.
  (from: 05/21/2008)
Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.07.2008 o vymenovaní člena predstavenstva Daniela Fanina.
  (from: 08/16/2008)
Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 20.1.2009.
  (from: 03/17/2009)
Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 05/16/2009)
Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
  (from: 10/07/2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.10.2009.
  (from: 02/16/2010)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.4.2010. Notárska zápisnica N 132/2010, Nz 13922/2010 zo dňa 22.04.2010.
  (from: 07/28/2010)
Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 07.07.2010 spísaný dňa 12.07.2010.
  (from: 09/01/2010)
Notárska zápisnica N 131/2011, Nz 13906/2011 zo dňa 18.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2011.
  (from: 08/02/2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.7.2011.
  (from: 08/05/2011)
Notárska zápisnica N 211/2012, Nz 13361/2012 zo dňa 17.04.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 03.04.2012.
  (from: 05/11/2012)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 05.09.2012.
  (from: 10/12/2012)
Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" výpis zo dňa 04.02.2013.
  (from: 02/12/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.1.2013, č.k. 33Exre/282/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.2.2013.
  (from: 02/27/2013)
Rozhodnutie per rollam Dozornej rady zo dňa 08.03.2013.
  (from: 04/08/2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2013.
  (from: 04/24/2013)
Výpis z "per rollam" rozhodnutia dozornej rady zo dňa 03.06.2013.
  (from: 06/14/2013)
Výpis z rozhodnutia per - rollam zo dňa 29.10.2013.
  (from: 11/05/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.02.2014.
  (from: 02/26/2014)
Notárska zápisnica z 2. valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2013.
  (from: 04/09/2014)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa17.03.2014. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2014.
  (from: 05/08/2014)
Rozhodnutie per rollam zo dňa 24.07. 2014.
  (from: 07/31/2014)
Výpis zo zápisnice z 1. zasadania dozornej rady 02.02.2015.
  (from: 04/02/2015)
Správa o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 10.10.2016 konaných v dňoch 03.10.2016 - 07.10.2016 v znení dodatku k nej zo dňa 03.02.2017.
  (from: 02/08/2017)
Osvedčený odpis Notárskej zápisnice zo dňa 11.12.2017 - Zmluva o zlúčení
  (from: 01/01/2018)
Notárska zápisnica zo dňa 11.12.2017 - Pojekt rozdelenia zlúčením
  (from: 01/01/2018)
Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 347/2019, Nz 29534/2019, NCRIs 30236/2019 zo dňa 16.09. 2019.
  (from: 10/01/2019)
Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len „VÚB, a.s.“), zo dňa 19. apríla 2021 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ako navrhovateľa: Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa uznieslo, že schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A., so sídlom Boulevard du Prince Henri 35, Luxemburg 1724, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísanú v Obchodnom registri Luxemburska pod číslom B44318, v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 151,41 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. v súlade s Podmienkami práva výkupu schválenými spoločnosťou Intesa Sanpolo Holding International S.A. zo dňa 23. februára 2021 ako navrhovateľom a v zmysle rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo 100-000-276-255, č. sp. NBS-000-058-386 zo dňa 11. marca 2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. sa vzťahuje na 366 823 kusov registrovaných pod číslom ISIN SK1110001437.
  (from: 05/04/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2018 until: 12/31/2021)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením
  (from: 01/01/2018 until: 12/31/2017)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením
  (from: 01/01/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Pobřežní 620/3
Karlín, Praha 8 186 00
Česká republika
  (from: 10/01/2019)
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
Kežmarok 060 01
  (from: 01/01/2018)
VÚB Factoring, a.s.
Mlynské nivy 1
Bratislava 829 90
  (from: 01/01/2018)
VÚB Leasing, a.s.
Mlynské nivy 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 820 05
  (from: 01/01/2022)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person