Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  351/B

Business name: 
SIBAMAC, a.s.
  (from: 07/26/2011)
Registered seat: 
Bojnická 20
Bratislava 831 04
  (from: 04/09/2015)
Identification number (IČO): 
31 321 275
  (from: 05/01/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 05/01/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/01/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/02/2000)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 02/02/2000)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 09/07/1995)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 02/02/2000)
nákup a predaj tovarov
  (from: 09/07/1995)
údržba a oprava dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 02/02/2000)
prenájom dopravných a mechanizačných zariadení
  (from: 09/07/1995)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 09/07/1995)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 09/07/1995)
montáž a opravy plynových zariadení
  (from: 09/07/1995)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/07/1995)
inžinierská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/07/1995)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/02/2000)
vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo
  (from: 02/02/2000)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 02/02/2000)
výroba výstuže pre stavebníctvo
  (from: 02/02/2000)
výroba podzemných stien z ocele a oceľobetónu
  (from: 02/02/2000)
priemyselná výroba pilótových konštrukcií
  (from: 09/07/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/17/1993)
Vydas Sabas - Chairman of the Board of Directors
K. Bugos g. 38
Kaunas 443 26
Litovská republika
From: 09/14/2022
  (from: 12/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/09/2015)
Branch of the enterprise: 
 
 
Capital: 
6 757 484 EUR Paid up: 6 757 484 EUR
  (from: 01/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 203600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/26/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie predstavenstva a.s. č. 1/92 v organizačnej štruktúre SIBAMAC a.s. Starý spis: 674
  (from: 05/28/1992)
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia dozornej rady SIBAMAC a.s. zo dňa 9.11.1993. Zápisnica zo zasadnutia 2. mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.1993. Notárska zápisnica č. Nz 361/93 napísná dňa 22.12.1993 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Zápis č. 11/94 zo zasadnutia predstavenstva. Zápis č. 13/94 zo zasadnutia predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.3.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 134/94 napísanou dňa 30.3.1994 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom so sídlom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/17/1994)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.1994 a 17.5.1995. Uznesenie predstavenstva zo dňa 31.3.1995, notárska zápisnica Nz 199/95 zo dňa 17.5.1995.
  (from: 09/07/1995)
Zápisnica zo dňa 27.11.1995.
  (from: 09/16/1996)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.12.1996.
  (from: 05/22/1997)
Notárska zápisnica Nz 128/98, zo dňa 20.5.1998, protokol z volieb zamestnancov zo dňa 20.5.1998.
  (from: 09/09/1998)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 7.12.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 13.12.1999.
  (from: 02/02/2000)
Notárska zápisnica č.Nz 167/2001 z dňa 29.3.2001, osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady, na ktorom bolo prerokované odstúpenie Dr.Alexandra Maculana z funkcie predsedu a člena dozornej rady.
  (from: 05/10/2001)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 357/2001. Notárska zápisnica č. Nz 353/2001 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.6.2001.
  (from: 09/27/2001)
Notárska zápisnica č. Nz 13/2002 napísaná dňa 9. 1. 2002 Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu, notára so sídlom v Bratislave, osvedčujúca priebeh zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 6. 12. 2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/05/2002)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.5.2002, na ktorom bola odňatá prokúra Ing. Ladislavovi Starnovi dňom 14.5.2002.
  (from: 07/10/2002)
Zánik funkcií členov dozornej rady: Ing. Jozef Bachratý, Ing. Alexander Wolf, Ing. Vladimír Litvaj, Ing. Ladislav Ježo, Dr. Richard Teichman dňa 4.11.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 4.11.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica NZ 844/2002 zo dňa 15.11.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.11.2002. Uznesenie predstavenstva zo dňa 19.11.2002.
  (from: 01/21/2003)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 27. 2. 2003. Uznesenie predstavenstva zo dňa 16. 4. 2003. Uznesenie č. 1/2003 prijaté mimo zasadania dozornej rady dňa 16. 4. 2003. Notárska zápisnica N 1844/03, Nz 51671/03 spísaná dňa 24. 6. 2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. P. Andráška a Ing. J. Baču sa končí dňom 16. 4. 2003.
  (from: 08/13/2003)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 12.05.2005 o udelení prokúry Ing.R.Filippovi a odňatí prokúry Ing.Bobkovi, Ing.Bacmaňákovi, Ing.Andráškovi, Ing.Bačovi, Ing.Kubíkovi. Menovaným funkcia skončila 16.05.2005.
  (from: 05/28/2005)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 27.09.2005. Ing. Róbert Filipp, funkcia prokuristu od 28.05.2005 do 27.09.2005.
  (from: 10/01/2005)
Uznesenie č. 1/2006 prijaté mimo zasadania dozornej rady dňa 15.2.2006.
  (from: 03/01/2006)
Notárska zápisnica č. N 943/2008, Nz 10939/2008, NCRls 10838/2008 zo dňa 14.03.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.02.2008.
  (from: 04/24/2008)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.05.2008.
  (from: 10/04/2008)
Notárska zápisnica N 9305/2008, Nz 1664/2009, NCRls 1641/2009 zo dňa 22.1.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.12.2008.
  (from: 03/26/2009)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 23.11.2009.
  (from: 12/11/2009)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 30.04.2010 a zo dňa 28.05.2010.
  (from: 06/17/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.08.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.08.2010.
  (from: 09/07/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.11.2010
  (from: 11/30/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.11.2010 pod č. 6R/2/2010, ktorým súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka SIBAMAC, a.s. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2010.
  (from: 01/05/2011)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.08.2011.
  (from: 08/25/2011)
Uznesením Okresného súdu Bratislava, zo dňa 15.11.2010 č.k. 6R/2/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.11.2010 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka SIBAMAC, a.s.
  (from: 11/09/2011)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.06.2011 č.k. 6R/2/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2011, súd končí reštrukturalizáciu dlžníka SIBAMAC, a.s.
  (from: 03/13/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
  (from: 04/14/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.11.2019.
  (from: 06/06/2020)
Dňa 20.02.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-47CbR/94/2023.
  (from: 06/19/2024)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 11/24/2010
  (from: 03/13/2012)
Restructuring trustee: 
Pospíšil & Partners, k.s.
Šoltésovej 20
Bratislava 811 08
Mark: S1267
  (from: 11/09/2011)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/07/2011
  (from: 03/13/2012)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person