Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1813/B

Business name: 
CAPITOL, akciová spoločnosť
  (from: 07/27/1998)
Registered seat: 
Štefanovičova 4
Bratislava 811 04
  (from: 11/01/2016)
Identification number (IČO): 
35 750 448
  (from: 07/27/1998)
Date of entry: 
07/27/1998
  (from: 07/27/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/27/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/27/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/27/1998)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/20/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/20/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/20/2013)
činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia a poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 09/08/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/27/1998)
Ing. Milan Šajánek - Member of the Board of Directors
Antolská 4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 11/01/2021
  (from: 04/07/2022)
Branislav Zvonár - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Rajtera 5333/6
Pezinok 902 01
From: 04/01/2023
  (from: 05/23/2023)
Acting in the name of the company: 
K prejavom vôle a podpisovaniu za spoločnosť je oprávnený vždy predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojho mena a funkcie.
  (from: 05/23/2023)
Procuration: 
JUDr. Ľuboš Tóth , LL.M, MBA
Palárikova 3175/27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/28/2018
  (from: 01/13/2023)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (from: 04/28/2018)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (from: 01/13/2023)
Capital: 
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 02/03/2009)
Shares: 
Number of shares: 50
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
  (from: 02/03/2009)
Stockholder: 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
Bratislava 816 23
  (from: 10/18/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Zdenko Gossányi
Čerešňová 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/18/2018
  (from: 04/28/2018)
Dr. Franz Kosyna
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/18/2020
  (from: 12/17/2020)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolova 2163/8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 10/05/2022 Until: 10/04/2027
  (from: 01/13/2023)
Other legal facts: 
Zakladateľská zmluva o založení spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice dňa 18.5.1998 pod č.Nz 205/98 notárom JUDr.Miloslavom Kováčom.
  (from: 07/27/1998)
Zmena stanov schválená dňa 23.10.1998 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 332/98. Zmena stanov schválená dňa 5.11.1999 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 175/99.
  (from: 05/18/2000)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 135/00, Nz 131/00 dňa 28.2.2000. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 162/00 dňa 27.10.2000
  (from: 09/13/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6. 12. 2001.
  (from: 04/12/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29. 4. 2003. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Margity Weissmannovej, r. č. , bytom Alstrova 4, 831 06 Bratislava: 29. 4. 2003.
  (from: 01/12/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2004.
  (from: 06/03/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2004.
  (from: 01/25/2005)
Protokol z valného zhromaždenia konaného dňa 04.03.2005. Funkcia členov predstavenstva Ing.Jana Svobodu, CSc. a JUDr. Dagmar Valovičovej skončila 04.03.2005.
  (from: 04/20/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2005.
  (from: 03/28/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.11.2006. Udelenie prokúry zo dňa 04.01.2007.
  (from: 01/11/2007)
Notárska zápisnica N 139/2207 Nz 24420/2007 NCRls 24285/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.2007 - odvolanie a menovanie členov dozornej rady spoločnosti. Notárska zápisnica N 14/2007 Nz 24423/2007 NCRls 24289/2007 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2007 - odvolanie a voľba nových členov predstavenstva spoločnosti, odvolanie prokúry.
  (from: 06/26/2007)
Notárska zápisnica č. N 225/2007, Nz 36134/07, NCRls 35923/2007 zo dňa 12.09.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.08.2007. Zápisnica z 39. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 23.08.2007.
  (from: 10/23/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 418/2007, Nz 59665/2007, NCRls 59196/2007 zo dňa 21.12.2007.
  (from: 03/19/2008)
Notárska zápisnica N 287/2008, Nz 44727/2008 zo dňa 22.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 12/09/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2008.
  (from: 02/03/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2009.
  (from: 01/06/2010)
Notárska zápisnica č. N 306/2010, Nz 31488/2010, NCRls 31975/2010 zo dňa 06.09.2010. Zmluva o zlúčení zo dňa 06.09.2010 uzatvorená medzi spoločnosťou CAPITOL, akciová spoločnosť, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO : 35 750 448 ako nástupníckou spoločnosťou a spoločnosťou VIENNA FINANCE, s.r.o., so sídlom Rajská 15/A, 815 20 Bratislava, IČO : 43 811 884 ako zanikajúcou spoločnosťou, spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 307/2010, Nz 31489/2010, NCRls 31976/2010. Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 10/14/2010)
Notárska zápisnica č. N 177/2011, Nz 19694/2011, NCRls 20218/2011 zo dňa 31.05.2011.
  (from: 06/04/2011)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 10.08.2011.
  (from: 09/30/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2012 a ustanovujúce zasadnutie dozornej rady zo dňa 09.05.2012.
  (from: 06/28/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady protokol zo dňa 14.02.2013.
  (from: 03/19/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.03.2013.
  (from: 07/20/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 335/2013, Nz 11571/2013, NCRls 11847/2013 dňa 15.03.2013.
  (from: 07/20/2013)
Notárska zápisnica č. N 1063/2013, Nz 29189/2013 zo dňa 28.08.2013.
  (from: 02/04/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.03.2014.
  (from: 04/04/2014)
Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.04.2014.
  (from: 05/14/2014)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa z 06.10.2015. Zápisnica z MVZ z 18.09.2015.
  (from: 10/17/2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2016
  (from: 11/01/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2018 a zo dňa 18.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2018.
  (from: 04/28/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/14/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
VIENNA FINANCE, s.r.o.
Rajská 15/A
Bratislava 815 20
  (from: 10/14/2010)
Date of updating data in databases:  06/05/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person