Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  335/B

Business name: 
OTP Banka Slovensko, a.s.
  (from: 07/15/2002 until: 09/30/2021)
Investičná a rozvojová banka a.s.
  (from: 01/23/1998 until: 07/14/2002)
Investičná a rozvojová banka a.s. v nútenej správe
  (from: 12/22/1997 until: 01/22/1998)
Investičná a rozvojová banka a. s.
  (from: 02/27/1992 until: 12/21/1997)
Registered seat: 
Štúrova 5
Bratislava 813 54
  (from: 01/23/1998 until: 09/30/2021)
Štúrová 5
Bratislava 818 55
  (from: 02/27/1992 until: 01/22/1998)
Identification number (IČO): 
31 318 916
  (from: 02/27/1992)
Date of entry: 
02/27/1992
  (from: 02/27/1992)
Date of deletion: 
10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/01/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/27/1992)
Objects of the company: 
Predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi ŠBČS, ak sa k niektorým činnostiam vyžadujú. Pôjde najmä o tieto činnosti:
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb, nadácií a fondov
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
poskytovanie úverov a bankových záruk právnických a fyzických osobám z vlastných a zverených prostriedkov
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
nákup a predaj šekov a zmeniek
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
obchodovanie s cennými papiermi na burze a na dočasnom sekundárnom trhu cenných papierov
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
vydávanie záložných listov, obligácií, akcií a iných cenných papierov
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
kapitálová spoluúčasť na iných podnikateľských subjektoch
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
poisťovacia činnosť
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
medzinárodné obchodné, finančné a devízové operácie
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
zabezpečovanie dovozu kapitálu, arbitrážne operácie - dealing, swapy, forfaiting, zahraničná banková záruka
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
obchod s tuzemskými a devízovými prostriedkami, vzťahy so zahraničnými bankami a platobný styk s nimi /akreditívy, dokumentárne inkaso a pod./
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
zabezpečovanie platobného a zúčtovacieho styku vrátane zahraničných operácií
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
bankový marketing, služby v oblasti propagácie a informatiky
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
uvoľňovanie prostriedkov štátnych rozpočtov, štátnych a iných fondov podľa zásad stanovených príslušným ministerstvom financií alebo správcom fondu a kontrola hospodárnosti a účelovosti ich využitia
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
komplexná poradenská činnosť v oblasti podnikania, privatizácie, finančnej, obchodnej, informačnej, sprostredkovateľskej, akvizičnej, investičnej a zakladateľskej činnosti
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
spracovanie finančných privatizačných projektov
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
zabezpečovanie leasingových operácií
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
úschova a správa cenných papierov a správa cenných papierov a správa majetku klientov
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
prenajímanie bezpečnostných schránok /sejfov/
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
sprostredkovanie zahraničného partnera na podnikanie, financovanie a úverovanie tuzemských klientov
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
obstarávanie zakladateľského, rizikového a rozvojového kapitálu
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
zakladanie nových spoločností, hlavne bánk, investičných fondov a iných finančných spoločností
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
ďalšie bankové činnosti a služby
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
poskytovanie úverov
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
vydávanie platobných prostriedkov, napríklad platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
poskytovanie záruk
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
otváranie akreditívov
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
obstarávanie inkasa
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane krurzových a úrokových obchodov
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
finančné maklérstvo
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
poskytovanie porád vo veciach podnikania
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfolio manegment/
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
uloženie a správa papierov alebo iných hodnôt
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
zmenárenská činnosť
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
prenájom bezpečnostných stránok
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi Národnej banky Slovenska /ďalej len "NBS"/, ak sa k niektorým činnostiam vyžadujú
  (from: 06/29/1993 until: 11/27/1996)
prijímanie vkladov
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
poskytovanie úverov
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
poskytovanie záruk
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
otváranie akreditívov
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
obstarávanie inkasa
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (from: 11/28/1996 until: 03/14/2002)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie suvisiacich služieb
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
finančné maklérstvo
  (from: 11/28/1996 until: 03/14/2002)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
zmenárenska činnosť /nákup devízových prostriedkov /
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi Národnej banky Slovenska /ďalej len "NBS"/, ak sa k niektorým činnostiam vyžaduje
  (from: 11/28/1996 until: 06/08/2005)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 06/07/2001 until: 06/08/2005)
prenájom bytových a nebytových priestorov a rekreačných zariadení vo vlastníctve banky
  (from: 06/07/2001 until: 06/08/2005)
4. so zlatými a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 03/15/2002 until: 06/08/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (from: 03/15/2002 until: 06/08/2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. n, zák. č. 483/2001 Z.z.
  (from: 11/20/2002 until: 06/08/2005)
prijímanie vkladov
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
poskytovanie úverov
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
finančný lízing
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
finančné sprostredkovanie
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
uloženie vecí
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 06/09/2005 until: 04/29/2008)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) futures a forwardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a úschova a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 01/30/2010 until: 03/13/2014)
d) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/14/2012 until: 03/13/2014)
e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/14/2012 until: 03/13/2014)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 03/14/2014 until: 03/13/2014)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (from: 03/14/2014 until: 03/13/2014)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 03/14/2014 until: 03/13/2014)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) futures a forwardy týkajúce sa zmien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením v hotovosti e) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 03/14/2014 until: 03/13/2014)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu
  (from: 03/14/2014 until: 03/13/2014)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 03/14/2014 until: 08/15/2014)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 04/30/2008 until: 01/29/2010)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (from: 04/30/2008 until: 03/13/2014)
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 04/30/2008 until: 10/13/2020)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 03/14/2014 until: 04/22/2014)
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
  (from: 03/14/2014 until: 10/13/2020)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 03/14/2014 until: 04/22/2014)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viayaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu
  (from: 03/14/2014 until: 04/22/2014)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) futures a fowardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením hotovosti, e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 03/14/2014 until: 04/22/2014)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom
  (from: 03/14/2014 until: 04/22/2014)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu
  (from: 04/23/2014 until: 07/09/2018)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov
  (from: 07/10/2018 until: 10/13/2020)
prijímanie vkladov
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
poskytovanie úverov
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch") v rozsahu uvedenom v bodoch 19. až 28. a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 08/16/2014 until: 09/30/2021)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
finančný lízing
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (from: 03/14/2014 until: 09/30/2021)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
finančné sprostredkovanie
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
uloženie vecí
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
funkcia depozitára
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 03/14/2014 until: 09/30/2021)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) futures a forwardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 04/23/2014 until: 09/30/2021)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 04/23/2014 until: 09/30/2021)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom
  (from: 03/14/2014 until: 09/30/2021)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (from: 04/23/2014 until: 09/30/2021)
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
  (from: 10/14/2020 until: 09/30/2021)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 04/23/2014 until: 09/30/2021)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (from: 03/14/2014 until: 09/30/2021)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 03/14/2014 until: 09/30/2021)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov, v sektore dôchodkového sporenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
  (from: 10/14/2020 until: 09/30/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/10/2000 until: 09/30/2021)
Managing board
  (from: 01/23/1998 until: 05/09/2000)
Managing board
  (from: 12/22/1997 until: 01/22/1998)
Managing board
  (from: 12/22/1993 until: 12/21/1997)
Managing board
  (from: 02/27/1992 until: 12/21/1993)
Ing. Jozef Adamkov - člen
Jilemnického 3999/31
Martin 036 01
From: 09/01/2010
  (from: 09/07/2010 until: 11/12/2012)
Ing. Jozef Adamkov - člen
Jilemnického 3999/31
Martin 036 01
From: 09/01/2010 Until: 10/11/2012
  (from: 11/13/2012 until: 11/12/2012)
Ing. Pavol Adamovič
Záhorácka 49
Malacky
  (from: 06/29/1993 until: 08/10/1995)
Ing. Jaroslav Belás , PhD.
Gorkého 7
Bratislava 811 01
  (from: 05/10/2000 until: 09/02/2001)
Barnabáš Bott - člen
Nám. 1. mája 67/35
Senec 903 01
From: 07/01/2008
  (from: 07/25/2008 until: 06/04/2009)
Barnabáš Bott - člen
Nám. 1. mája 67/35
Senec 903 01
From: 07/01/2008 Until: 01/29/2009
  (from: 06/05/2009 until: 06/04/2009)
Ing. Adam Celušák , CSc. - predseda
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (from: 05/10/2000 until: 09/02/2001)
Ing. Anton Černo
Gorkého 7
Bratislava 811 01
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Elena Gadušová
Bajzova 21
Žilina 010 01
  (from: 08/11/1995 until: 01/29/1997)
Ing. Ján Gánovský
Mlynská 30
Gerlachov
  (from: 01/30/1997 until: 12/21/1997)
Ing. Károly Hodossy - predseda
Gabčíkovská cesta 3862/40
Dunajská Streda
From: 04/04/2002
  (from: 05/28/2002 until: 03/01/2006)
Ing. Károly Hodossy - predseda
Gabčíkovská cesta 3862/40
Dunajská Streda
From: 04/04/2002 Until: 01/25/2006
  (from: 03/02/2006 until: 03/01/2006)
Ing. Jozef Horváth
Exnárová 10
Bratislava 821 03
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Vladimír Hromý - správca pre výkon nútenej správy
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (from: 02/10/1999 until: 05/09/2000)
Ing. Pavol Hronec
Haanova 3
Bratislava 851 04
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Dr. Ing. Roman Chotár
Hečkova 8
Bratislava 831 05
  (from: 05/10/2000 until: 09/02/2001)
Dr. Ing. Roman Chotár
Soblahovská 57
Trenčín 911 01
Until: 04/04/2002
  (from: 09/03/2001 until: 05/27/2002)
Ing. Július Chovanec - správca pre výkon nútenej správy:
Jašíkova 19
Bratislava
  (from: 12/22/1997 until: 01/22/1998)
RNDr. Iľja Iliť
Nobelova 2
Bratislava 831 02
Until: 04/04/2002
  (from: 09/03/2001 until: 05/27/2002)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
From: 07/01/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/15/2011)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
From: 07/01/2008 Until: 05/25/2011
  (from: 07/16/2011 until: 07/15/2011)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
From: 08/15/2016
  (from: 08/26/2016 until: 12/04/2020)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
From: 08/15/2016 Until: 08/15/2020
  (from: 12/05/2020 until: 12/04/2020)
Ing. Radovan Jenis - Member of the Board of Directors
Saratovská 10
Bratislava 841 02
From: 08/16/2020
  (from: 12/05/2020 until: 12/16/2020)
Ing. Radovan Jenis - Member of the Board of Directors
Saratovská 10
Bratislava 841 02
From: 08/16/2020 Until: 11/26/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Ernő Kelecsényi - člen
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
From: 08/15/2006
  (from: 07/26/2006 until: 08/21/2006)
Ernő Kelecsényi - predseda
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
From: 01/25/2006
  (from: 03/02/2006 until: 07/25/2006)
Ernő Kelecsényi - predseda
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
From: 08/15/2006
  (from: 08/22/2006 until: 03/01/2010)
Ernő Kelecsényi - predseda
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
From: 08/15/2006 Until: 01/25/2010
  (from: 03/02/2010 until: 03/01/2010)
Ing. Vladimír Kováčik
Brančská 11
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 08/10/1995)
Ing. Dušan Križko
Mierová 30
Bratislava
From: 06/17/2002
  (from: 07/15/2002 until: 11/27/2003)
Ing. Dušan Krkoška - správca pre výkon nútenej správy
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
  (from: 01/23/1998 until: 06/18/1998)
Ing. Dušan Krkoška - správca pre výkon nútenej správy
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
  (from: 06/19/1998 until: 02/09/1999)
JUDr. Martin Kryl - člen
U zámeckého parku 19
Praha 148 00
Česká republika
From: 07/12/2006
  (from: 07/26/2006 until: 01/14/2008)
JUDr. Martin Kryl - člen
U zámeckého parku 19
Praha 148 00
Česká republika
From: 07/12/2006 Until: 12/12/2007
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
Ing. Miroslav Kunic
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
  (from: 06/29/1993 until: 10/05/1994)
Ing. Ján Lazár
Moldavská 5
Košice
  (from: 01/30/1997 until: 12/21/1997)
Mgr. Peter Leško - člen
Banšelova 33
Bratislava 821 04
From: 10/01/2011
  (from: 10/26/2011 until: 10/15/2015)
Mgr. Peter Leško - člen
Banšelova 33
Bratislava 821 04
From: 10/01/2011 Until: 09/30/2015
  (from: 10/16/2015 until: 10/15/2015)
Mgr. Peter Leško - člen
Banšelova 33
Bratislava 821 04
From: 10/01/2015
  (from: 10/16/2015 until: 06/29/2016)
Mgr. Peter Leško - člen
Banšelova 33
Bratislava 821 04
From: 10/01/2015 Until: 05/30/2016
  (from: 06/30/2016 until: 06/29/2016)
Ing. Anton Maťašek - člen
Fraňa Kráľa 1505/6
Čadca 022 01
From: 04/19/2006
  (from: 05/04/2006 until: 12/05/2008)
Ing. Anton Maťašek - člen
Fraňa Kráľa 1505/6
Čadca 022 01
From: 04/19/2006 Until: 10/30/2008
  (from: 12/06/2008 until: 12/05/2008)
Ing. Rastislav Matejsko
Sofijská 25
Košice 040 13
From: 05/20/2010
  (from: 06/15/2010 until: 01/23/2013)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Podlesná 29
Limbach 900 91
From: 05/22/2014
  (from: 08/16/2014 until: 07/09/2018)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Podlesná 29
Limbach 900 91
From: 05/22/2014 Until: 05/22/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Podlesná 29
Limbach 900 91
From: 05/22/2018
  (from: 07/10/2018 until: 12/16/2020)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Podlesná 29
Limbach 900 91
From: 05/22/2018 Until: 11/26/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Sofijská 25
Košice 040 13
From: 05/20/2010
  (from: 01/24/2013 until: 08/15/2014)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Sofijská 25
Košice 040 13
From: 05/20/2010 Until: 05/20/2014
  (from: 08/16/2014 until: 08/15/2014)
Ing. Ondrej Mikula
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 01/29/1997)
Ing. František Orolín
Nad tehelňou 2220/18
Trenčín
  (from: 01/30/1997 until: 12/21/1997)
Ing. František Orolín
Nálepkova 4
Trenčín 911 01
  (from: 08/11/1995 until: 01/29/1997)
Ing. Dušan Pamula
Ipeľská 5
Bratislava
  (from: 10/06/1994 until: 08/10/1995)
Dr. Sándor Patyi - člen
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
From: 01/01/2013
  (from: 01/18/2013 until: 01/23/2017)
Dr. Sándor Patyi - člen
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
From: 01/01/2013 Until: 12/31/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Dr. Sándor Patyi - člen
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
From: 01/01/2017
  (from: 01/24/2017 until: 12/16/2020)
Dr. Sándor Patyi - člen
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
From: 01/01/2017 Until: 11/26/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Ing. Ján Szalay - podpredseda
Dlhá 369/49
Šamorín
From: 04/04/2002
  (from: 05/28/2002 until: 03/01/2006)
Ing. Ján Szalay - podpredseda
Dlhá 369/49
Šamorín
From: 04/04/2002 Until: 01/25/2006
  (from: 03/02/2006 until: 03/01/2006)
Dr. Gábor Tenk - člen
Somogyi Béla utca 22., B. Iph 3em 1.
Györ 9024
Maďarská republika
From: 12/11/2008
  (from: 12/31/2008 until: 09/06/2010)
Dr. Gábor Tenk - člen
Somogyi Béla utca 22., B. Iph 3em 1.
Györ 9024
Maďarská republika
From: 12/11/2008 Until: 08/04/2010
  (from: 09/07/2010 until: 09/06/2010)
Prof. Ing. Gustáv Thomas
Hlboká 3/III
Bratislava 811 04
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 01/29/1997)
Ing. Vladimír Turzák
Kotayho 21
Košice
  (from: 01/30/1997 until: 12/21/1997)
Ing. Peter Vojtech
Ipeľská 11
Bratislava 811 07
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Vojtech Vranay
Bulharská 8
Košice
  (from: 01/30/1997 until: 12/21/1997)
Ing. Ľuboš Vražda
Lúčna 4
Bernolákovo
  (from: 02/12/2001 until: 09/02/2001)
Ing. Ľuboš Vražda - člen
Lúčna 1626/4
Bernolákovo
From: 04/18/2000 Until: 08/14/2002
  (from: 05/28/2002 until: 11/19/2002)
Ing. Ľuboš Vražda - predseda
Lúčna 4
Bernolákovo
Until: 04/04/2002
  (from: 09/03/2001 until: 05/27/2002)
Ing. Zita Zemková
Mierová 66
Bratislava 821 05
Until: 04/04/2002
  (from: 03/15/2002 until: 05/27/2002)
Ing. Zita Zemková - člen
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/15/2006
  (from: 07/26/2006 until: 08/21/2006)
Ing. Zita Zemková - člen
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/14/2002
  (from: 11/20/2002 until: 03/01/2006)
Ing. Zita Zemková - podpredseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 01/25/2006
  (from: 03/02/2006 until: 07/25/2006)
Ing. Zita Zemková - podpredseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/15/2006
  (from: 08/22/2006 until: 05/26/2010)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/15/2006
  (from: 05/27/2010 until: 08/14/2010)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/15/2006 Until: 08/15/2010
  (from: 08/15/2010 until: 08/14/2010)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/15/2010
  (from: 08/15/2010 until: 08/15/2014)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/15/2010 Until: 08/15/2014
  (from: 08/16/2014 until: 08/15/2014)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/16/2014
  (from: 08/16/2014 until: 08/15/2018)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/16/2014 Until: 08/16/2018
  (from: 08/16/2018 until: 08/15/2018)
Ing. Juraj Zvolenský
Jenisejská 18
Košice 040 00
  (from: 08/11/1995 until: 01/29/1997)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
From: 08/16/2018
  (from: 08/16/2018 until: 09/30/2021)
JUDr. Ľuboš Ondrejko - Member of the Board of Directors
Liptovská 1226/13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 11/27/2020
  (from: 12/17/2020 until: 09/30/2021)
Ing. Juraj Ebringer - Member of the Board of Directors
Eisnerova 6968/6
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 11/27/2020
  (from: 12/17/2020 until: 09/30/2021)
Ing. Marcela Výbohová - Member of the Board of Directors
Studenohorská 2061/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 06/14/2021
  (from: 07/10/2021 until: 09/30/2021)
Ernő Kelecsényi - člen
Babits utca 35
Győr
Maďarská republika
From: 08/14/2002
  (from: 11/20/2002 until: 08/17/2005)
Ernő Kelecsényi - člen
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
From: 08/14/2002
  (from: 08/18/2005 until: 03/01/2006)
László Magyari - člen
Vármegyeháza utca 11
Debrecen 4024
Maďarská republika
From: 04/04/2002 Until: 08/14/2002
  (from: 05/28/2002 until: 11/19/2002)
Imre Makai - člen
Kertváros u. 33
Budapest 1028
Maďarská republika
From: 04/04/2002
  (from: 05/28/2002 until: 07/14/2002)
György Wittmann
Orsó utca 49
Budapest 1026
Maďarská republika
From: 09/05/2003
  (from: 11/28/2003 until: 10/26/2006)
György Wittmann
Orsó utca 49
Budapest 1026
Maďarská republika
From: 09/05/2003 Until: 09/21/2006
  (from: 10/27/2006 until: 10/26/2006)
JUDr. Ing. Ján Lučan , PhD. - Member of the Board of Directors
Podvinný Mlýn č. p. 2347/26
Praha Libeň 190 00
Česká republika
From: 11/27/2020 Until: 03/31/2021
  (from: 07/10/2021 until: 07/09/2021)
JUDr. Ing. Ján Lučan , PhD. - Member of the Board of Directors
Podvinný Mlýn č. p. 2347/26
Praha Libeň 190 00
Česká republika
From: 11/27/2020
  (from: 12/17/2020 until: 07/09/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/10/2000 until: 09/30/2021)
Spoločnosť zastupuje a zaväzuje správca pre výkon nútenej správy. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k svojmu menu, priezvisku a funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/23/1998 until: 05/09/2000)
Spoločnosť zastupuje a zaväzuje správca pre výkon nútenej správy. Za spoločnosť sa pod- pisuje tak, že k svojmu vytlačenému menu, priezvisku a funkcii a obchodnému meno spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/22/1997 until: 01/22/1998)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/22/1993 until: 12/21/1997)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a generálny riaditeľ. Jednotliví členovia predstavenstva len v rozsahu ich zmocnenia.
  (from: 02/27/1992 until: 12/21/1993)
Capital: 
126 590 711,84 EUR Paid up: 126 590 711,84 EUR
  (from: 02/06/2019 until: 09/30/2021)
111 580 508,84 EUR Paid up: 111 580 508,84 EUR
  (from: 12/16/2017 until: 02/05/2019)
88 539 106,84 EUR Paid up: 88 539 106,84 EUR
  (from: 11/27/2014 until: 12/15/2017)
78 507 897,84 EUR Paid up: 78 507 897,84 EUR
  (from: 03/14/2014 until: 11/26/2014)
78 507 897,84 EUR Paid up: 78 507 897,84 EUR
  (from: 01/10/2012 until: 03/13/2014)
68 488 401,84 EUR Paid up: 68 488 401,84 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 01/09/2012)
2 064 414 960 Sk Paid up: 2 064 414 960 Sk
  (from: 02/05/2003 until: 05/28/2009)
1 044 000 000 Sk
  (from: 07/02/2001 until: 02/04/2003)
8 700 000 000 Sk
  (from: 08/10/1999 until: 07/01/2001)
3 000 000 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 08/09/1999)
1 000 000 000 Sk
  (from: 10/06/1994 until: 06/18/1998)
650 000 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/1994)
500 000 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 12/21/1993)
Shares: 
Number of shares: 11503458
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3,98 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 09/30/2021)
Number of shares: 570
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 39 832,7 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 09/30/2021)
Number of shares: 58102310
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 02/06/2019 until: 09/30/2021)
Number of shares: 43092107
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/16/2017 until: 02/05/2019)
Number of shares: 20050705
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 11/27/2014 until: 12/15/2017)
Number of shares: 10019496
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 01/10/2012 until: 11/26/2014)
Number of shares: 11503458
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 120 Sk
  (from: 01/11/2007 until: 05/28/2009)
Number of shares: 570
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 200 000 Sk
  (from: 01/11/2007 until: 05/28/2009)
Number of shares: 11503458
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 120 Sk
  (from: 02/05/2003 until: 01/10/2007)
Number of shares: 570
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 200 000 Sk
  (from: 02/05/2003 until: 01/10/2007)
Number of shares: 3000000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 120 Sk
  (from: 07/02/2001 until: 02/04/2003)
Number of shares: 570
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 200 000 Sk
  (from: 07/02/2001 until: 02/04/2003)
Number of shares: 3000000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/10/1999 until: 07/01/2001)
Number of shares: 570
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 08/10/1999 until: 07/01/2001)
Number of shares: 3000000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 08/09/1999)
Number of shares: 1000000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/10/1997 until: 06/18/1998)
Number of shares: 1000000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/06/1994 until: 02/09/1997)
Number of shares: 650000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/1994)
Number of shares: 500000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/29/1993 until: 12/21/1993)
Number of shares: 500000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Stockholder: 
KBC Bank NV
Havenlaan 2
Brusel B-1080
Belgické kráľovstvo
  (from: 06/22/2021 until: 09/30/2021)
Supervisory board: 
Gejza Balogh
Bajzova 12
Bratislava 821 08
From: 09/01/2003
  (from: 11/28/2003 until: 04/12/2007)
Gejza Balogh
Bajzova 12
Bratislava 821 08
From: 09/01/2003 Until: 01/31/2007
  (from: 04/13/2007 until: 04/12/2007)
JUDr. Marta Bernáthová
Palkovičova 12
Bratislava
  (from: 11/28/1996 until: 08/18/1997)
Péter Bese
Szent István út 163.
Dabas 2370
Maďarsko
From: 04/12/2012
  (from: 05/18/2012 until: 05/02/2014)
Péter Bese
Szent István út 163.
Dabas 2370
Maďarsko
From: 04/12/2012 Until: 04/09/2014
  (from: 05/03/2014 until: 05/02/2014)
Ing. Miroslav Bórik
Golianova 29
Trenčín 911 00
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Štefan Bratko
Gen. Svobodu 3/28
Trenčín 911 01
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 02/01/2007
  (from: 04/13/2007 until: 12/14/2010)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 02/01/2007 Until: 10/10/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/14/2010)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 10/11/2010
  (from: 12/15/2010 until: 10/28/2013)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 10/11/2010 Until: 10/11/2013
  (from: 10/29/2013 until: 10/28/2013)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 6873/16
Bratislava 811 01
From: 10/12/2013
  (from: 10/29/2013 until: 02/05/2018)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 6873/16
Bratislava 811 01
From: 10/12/2013 Until: 10/23/2017
  (from: 02/06/2018 until: 02/05/2018)
JUDr. Erika Csekes
Panská 12
Bratislava 811 02
From: 05/18/2007
  (from: 01/15/2008 until: 12/14/2010)
JUDr. Erika Csekes
Panská 12
Bratislava 811 02
From: 05/18/2007 Until: 10/10/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/14/2010)
JUDr. Erika Csekes
Tichá 6531/42A
Bratislava 811 02
From: 05/18/2007
  (from: 06/21/2007 until: 01/14/2008)
Dr. Zoltán Dencs
Shejbal József utca 10.
Dunakeszi 2120
Maďarská republika
From: 04/08/2010
  (from: 04/28/2010 until: 05/17/2012)
Dr. Zoltán Dencs
Shejbal József utca 10.
Dunakeszi 2120
Maďarská republika
From: 04/08/2010 Until: 04/12/2012
  (from: 05/18/2012 until: 05/17/2012)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
  (from: 08/10/1999 until: 05/09/2000)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
From: 07/23/1999
  (from: 07/15/2002 until: 09/15/2003)
Ing. Vladimír Dvořáček - predseda
Koprivnická 11
Bratislava
  (from: 05/10/2000 until: 07/14/2002)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava 841 01
From: 04/10/2003
  (from: 09/16/2003 until: 01/11/2005)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava 841 01
From: 04/10/2003 Until: 12/02/2004
  (from: 01/12/2005 until: 01/11/2005)
Péter Forrai
Paskál utca 39/b
Budapest 1141
Maďarsko
From: 03/28/2008
  (from: 05/27/2008 until: 06/18/2008)
Péter Forrai - predseda
Paskál utca 39/b
Budapest 1141
Maďarsko
From: 03/28/2008
  (from: 06/19/2008 until: 08/14/2010)
Péter Forrai - predseda
Paskál utca 39/b
Budapest 1141
Maďarsko
From: 03/28/2008 Until: 07/09/2010
  (from: 08/15/2010 until: 08/14/2010)
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanová 34
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 10/02/1994)
Ing. Ondrej Gattnár
Tranovského 6
Bratislava
  (from: 10/03/1994 until: 10/05/1994)
Ing. Tomáš Golán
Panenská 36
Bratislava
  (from: 10/03/1994 until: 10/05/1994)
Ing. Egon Hlavatý
Kuklovská 28
Bratislava
  (from: 10/06/1994 until: 02/27/1995)
Szabolcs Horváth
Kapolcs u. 19
Budapest 1122
Maďarsko
From: 03/28/2008
  (from: 05/27/2008 until: 04/27/2010)
Szabolcs Horváth
Kapolcs u. 19
Budapest 1122
Maďarsko
From: 03/28/2008 Until: 03/25/2010
  (from: 04/28/2010 until: 04/27/2010)
Ing. Jozef Horváth
Exnárova 10
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 03/25/1997)
Ing. Peter Hriň
Drobného 4
Bratislava 841 01
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Peter Hrinko
Moldavská 7
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 10/02/1994)
Ing. Vladimír Hromý - správca pre výkon nútenej správy
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (from: 02/22/1999 until: 05/09/2000)
Ing. Vladimír Húserik
Fučíková 25
Bratislava 811 02
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Július Chovanec - správca pre výkon nútenej podstaty
Jašíkova 19
Bratislava
  (from: 12/22/1997 until: 01/22/1998)
Zoltán Illés
Szidónia Street 2
Diósd 2049
Maďarská republika
From: 07/09/2010
  (from: 08/15/2010 until: 05/16/2011)
Doc. Ing. Aneška Jankovská , CSc.
Žalmanova 16
Bratislava 842 05
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Irena Jenčová
Romanova 44
Bratislava
  (from: 02/28/1995 until: 08/18/1997)
Irena Jenčová
Romanova 44
Bratislava
  (from: 08/19/1997 until: 12/21/1997)
JUDr. Pavol Kendra
Bezručova 16
Bardejov
  (from: 02/28/1995 until: 06/20/1995)
Ing. Vladimír Klocok
Okružná 2058/22-8
Dolný Kubín
  (from: 06/29/1993 until: 10/02/1994)
Ing. Vladimír Klocok
Okružná 2058/22-8
Dolný Kubín
  (from: 10/03/1994 until: 10/05/1994)
Ing. Vladimír Klocok
Okružná 2058/22-8
Dolný Kubín
  (from: 10/06/1994 until: 02/27/1995)
Ing. Jozef Kohút
Oblačná 24
Bratislava
  (from: 02/12/2001 until: 07/14/2002)
Ádám Kolossváry
Mátyás király köz 4
Budapest 1125
Maďarsko
From: 05/14/2008
  (from: 05/27/2008 until: 04/27/2010)
Ádám Kolossváry
Mátyás király köz 4
Budapest 1125
Maďarsko
From: 05/14/2008 Until: 03/25/2010
  (from: 04/28/2010 until: 04/27/2010)
Ing. Ján Kožehuba
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 03/25/1997)
Ing. Michal Krajčovič , CSc.
Košická 39
Bratislava 827 01
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Dušan Krkoška - správca pre výkon nútenej správy
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
  (from: 01/23/1998 until: 06/18/1998)
Ing. Dušan Krkoška - správca pre výkon nútenej správy
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
  (from: 06/19/1998 until: 02/21/1999)
Ing. Ivan Majerčák
Prešovská 30
Bratislava
  (from: 10/03/1994 until: 10/05/1994)
Ing. Ivan Majerčák
Prešovská 30
Bratislava
  (from: 10/06/1994 until: 11/27/1996)
Jozef Margetinec , CSc
Hodžova 26
Trenčín 911 00
  (from: 08/10/1999 until: 03/14/2002)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín 911 00
  (from: 03/26/1997 until: 12/21/1997)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín 911 00
  (from: 03/15/2002 until: 11/27/2003)
Ing. Ján Mauric
Sady Cyrila a Metóda 20/8
Nová Dubnica 018 51
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
Doc. Ing. Peter Mihók , Csc.
Nejedlého 33
Bratislava 841 02
From: 09/01/2003
  (from: 11/28/2003 until: 04/12/2007)
Doc. Ing. Peter Mihók , Csc.
Nejedlého 33
Bratislava 841 02
From: 09/01/2003 Until: 01/31/2007
  (from: 04/13/2007 until: 04/12/2007)
Ing. Katarína Mihóková
Nejedlého 33
Bratislava 841 02
From: 02/01/2007
  (from: 04/13/2007 until: 12/14/2010)
Ing. Katarína Mihóková
Nejedlého 33
Bratislava 841 02
From: 02/01/2007 Until: 10/10/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/14/2010)
Ing. Katarína Mihóková
Slávičie údolie 7511/33
Bratislava - Staré mesto 811 02
From: 10/11/2010
  (from: 12/15/2010 until: 10/28/2013)
Ing. Katarína Mihóková
Slávičie údolie 7511/33
Bratislava - Staré mesto 811 02
From: 10/11/2010 Until: 10/11/2013
  (from: 10/29/2013 until: 10/28/2013)
Ing. Katarína Mihóková
Slávičie údolie 7511/33
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 10/12/2013
  (from: 10/29/2013 until: 04/07/2015)
Ing. Katarína Mihóková
Slávičie údolie 7511/33
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 10/12/2013 Until: 02/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Ing. Angelika Mikócziová
Eliášovce 815
Nový Život 930 38
From: 04/24/2015
  (from: 05/12/2015 until: 08/06/2019)
Ing. Angelika Mikócziová
Eliášovce 815
Nový Život 930 38
From: 04/24/2015 Until: 04/24/2019
  (from: 08/07/2019 until: 08/06/2019)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
From: 03/28/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/16/2011)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
From: 03/28/2008 Until: 04/12/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Dr. Sándor Patyi
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
From: 04/12/2012
  (from: 05/18/2012 until: 01/17/2013)
Dr. Sándor Patyi
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
From: 04/12/2012 Until: 12/17/2012
  (from: 01/18/2013 until: 01/17/2013)
Ing. Ján Petko
Braniskova 4
Košice
  (from: 06/21/1995 until: 03/25/1997)
Ing. Ján Petko
Braniskova 4
Košice
  (from: 08/19/1997 until: 12/21/1997)
Ing. Igor Pinkava
Clementisova 33
Trnava
  (from: 06/21/1995 until: 11/27/1996)
Mgr. Edita Planková
Karpatská 6
Banská Bystrica
  (from: 06/21/1995 until: 11/27/1996)
Ing. Marián Podolák
Lachova 32
Bratislava
  (from: 08/10/1999 until: 03/14/2002)
Atanáz Popov
Szent László ut 34-38
Budapest 1135
Maďarsko
From: 04/22/2010
  (from: 04/28/2010 until: 06/13/2013)
Atanáz Popov
Szent László ut 34-38
Budapest 1135
Maďarsko
From: 04/22/2010 Until: 04/12/2013
  (from: 06/14/2013 until: 06/13/2013)
JUDr. Anna Prikrylová
Obchodná 13
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 10/02/1994)
Ing. Vladimír Rajčák
Žukova 5
Bratislava
  (from: 10/06/1994 until: 02/27/1995)
Ágnes Rudas
Virágvölgy u. 5.
Budapest 1239
Maďarsko
From: 04/12/2012
  (from: 05/18/2012 until: 05/11/2015)
Ágnes Rudas
Virágvölgy u. 5.
Budapest 1239
Maďarsko
From: 04/12/2012 Until: 04/12/2015
  (from: 05/12/2015 until: 05/11/2015)
Doc. Ing. Ján Rudy , CSc.
Haburská 45
Bratislava 821 02
  (from: 03/26/1997 until: 06/18/1998)
Doc.Ing. Ján Rudy , CSc
Haburská 45
Bratislava
  (from: 08/10/1999 until: 03/14/2002)
Prof.Ing. Ján Rudy , PhD.
Haburská 45
Bratislava
  (from: 03/15/2002 until: 11/27/2003)
Ing. Ján Sahaj
Černyševského 9
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 10/02/1994)
Ing. Ján Seňo
Polárna 18
Košice
  (from: 11/28/1996 until: 12/21/1997)
Doc. Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Znievska 10
Bratislava 851 06
  (from: 03/26/1997 until: 06/18/1998)
Doc.Ing. Rudolf Sivák , CSc
Znievska 10
Bratislava
  (from: 08/10/1999 until: 03/14/2002)
Doc.Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Havelkova 9
Bratislava
  (from: 03/15/2002 until: 11/27/2003)
Ing. Viktor Špakovský
Partizánska 3
Košice
  (from: 11/28/1996 until: 08/18/1997)
Mgr. Júlia Šteflíková
Mládeže 520
Gbely
  (from: 08/10/1999 until: 02/11/2001)
Andrea Tamási
Lotz Károly utca 7.
Gárdony 2483
Maďarská republika
From: 04/08/2010
  (from: 04/28/2010 until: 05/17/2012)
Andrea Tamási
Lotz Károly utca 7.
Gárdony 2483
Maďarská republika
From: 04/08/2010 Until: 04/12/2012
  (from: 05/18/2012 until: 05/17/2012)
Ing. Gabrie Teleki
Stred 37
Považská Bystrica
  (from: 10/03/1994 until: 10/05/1994)
Ing. Gabriel Teleki
Stred 37
Považská Bystrica
  (from: 10/06/1994 until: 02/27/1995)
Prof. Ing. Gustáv Thomas
Hlboká 3/III
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 03/25/1997)
Ing. Dušan Tomovčík
Cottbuská 1
Košice
  (from: 11/28/1996 until: 06/18/1998)
Ing. Peter Turinič
Svútoplukova 5
Pezinok
  (from: 08/10/1999 until: 05/09/2000)
Ing. Peter Turinič - podpredseda
Svätoplukova 5
Pezinok
  (from: 05/10/2000 until: 07/14/2002)
Ing. Ján Tvrdý
Štefánikova 16
Bratislava
  (from: 02/28/1995 until: 11/27/1996)
JUDr. Ľuboš Valach
Vysoká 4
Bratislava
  (from: 02/28/1995 until: 06/20/1995)
JUDr. Milan Valašík
Česká 7/A
Bratislava
  (from: 08/19/1997 until: 12/21/1997)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
From: 09/01/2003
  (from: 11/28/2003 until: 04/12/2007)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
From: 09/01/2003 Until: 01/31/2007
  (from: 04/13/2007 until: 04/12/2007)
Ing. Karo Vlachynský , CSc.
Fadruszova 7
Bratislava
  (from: 10/03/1994 until: 10/05/1994)
Ing. Daniela Vrbovská
Sputniková 23
Bratislava
  (from: 02/28/1995 until: 06/20/1995)
Ing. Vladimír Vrtiak , CSc
Svetlá 5
Bratislava
  (from: 08/10/1999 until: 03/14/2002)
Ing. Miroslav Vysoký
Popradská 6
Prešov 080 01
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
JUDr. Juraj Wertlen
Tomanova 70
Bratislava
  (from: 08/10/1999 until: 07/14/2002)
Ing. Eugen Zador
Slávičie údolie 25
Bratislava 811 02
  (from: 02/27/1992 until: 06/28/1993)
JUDr. Gábor Zászlós
391
Ohrady 930 12
From: 10/11/2010
  (from: 12/15/2010 until: 10/28/2013)
JUDr. Gábor Zászlós
391
Ohrady 930 12
From: 10/11/2010 Until: 10/11/2013
  (from: 10/29/2013 until: 10/28/2013)
JUDr. Gábor Zászlós
391
Ohrady 930 12
From: 10/12/2013
  (from: 10/29/2013 until: 05/02/2014)
JUDr. Gábor Zászlós
391
Ohrady 930 12
From: 10/12/2013 Until: 04/09/2014
  (from: 05/03/2014 until: 05/02/2014)
Ing. Mgr. Attila Angyal
Bagarova 8
Bratislava 841 01
From: 10/24/2017
  (from: 02/06/2018 until: 09/30/2021)
Ing. Jaroslav Hora
Kvetná 7/864
Dunajská Lužná 900 42
From: 12/13/2018
  (from: 02/06/2019 until: 09/30/2021)
Ing. Angelika Mikócziová
Eliášovce 815
Nový Život 930 38
From: 04/25/2019
  (from: 08/07/2019 until: 09/30/2021)
Ing. Daniel Kollár
Suchá 12054/25B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/19/2021
  (from: 02/06/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Drotárska cesta 6171/104
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 01/19/2021
  (from: 02/06/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Marcela Výbohová
Studenohorská 2061/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/19/2021 Until: 03/31/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Ing. Marcela Výbohová
Studenohorská 2061/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/19/2021
  (from: 02/06/2021 until: 06/09/2021)
Evert Albert R. Vandenbussche
Fialkové údolie 8
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 01/19/2021
  (from: 02/06/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Marek Loula
Klímova 337/6
Praha 150 00
Česká republika
From: 05/03/2021
  (from: 06/10/2021 until: 09/30/2021)
Dr. Daniel Béza
Ananász u. 32
Budapest 1127
Maďarská republika
From: 05/13/2002
  (from: 07/15/2002 until: 06/21/2005)
Dr. Daniel Béza
Ananász u. 32
Budapest 1127
Maďarská republika
From: 05/13/2005
  (from: 06/22/2005 until: 03/01/2006)
Dr. Dániel Béza
Ananász u. 32
Budapest 1172
Maďarská republika
From: 05/13/2005
  (from: 03/02/2006 until: 05/26/2008)
Dr. Dániel Béza
Ananász u. 32
Budapest 1172
Maďarská republika
From: 05/13/2005 Until: 03/27/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Adrienn Erdös
Árpád út. 75
Györ 9022
Maďarsko
From: 06/20/2019
  (from: 08/07/2019 until: 02/05/2021)
Adrienn Erdös
Árpád út. 75
Györ 9022
Maďarsko
From: 06/20/2019 Until: 01/18/2021
  (from: 02/06/2021 until: 02/05/2021)
Péter Forrai
Paskál utca 39/b
Budapešť 1141
Maďarsko
From: 05/21/2015
  (from: 06/09/2015 until: 11/07/2016)
Péter Forrai
Paskál utca 39/b
Budapešť 1141
Maďarsko
From: 05/21/2015 Until: 09/20/2016
  (from: 11/08/2016 until: 11/07/2016)
Zoltán Illés
Szépvölgyi út. 149.
Budapest 03 1037
Maďarská republika
From: 07/09/2010 Until: 04/12/2012
  (from: 05/18/2012 until: 05/17/2012)
Zoltán Illés
Szépvölgyi út. 149.
Budapest 03 1037
Maďarská republika
From: 07/09/2010
  (from: 05/17/2011 until: 05/17/2012)
Ádam Kolossváry
Mátyas király kor. 4
Budapest 1125
Maďarská republika
From: 05/13/2005
  (from: 06/22/2005 until: 05/26/2008)
Ádam Kolossváry
Mátyas király kor. 4
Budapest 1125
Maďarská republika
From: 05/13/2002
  (from: 07/15/2002 until: 06/21/2005)
Ádam Kolossváry
Mátyas király kor. 4
Budapest 1125
Maďarská republika
From: 05/13/2005 Until: 05/13/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Dr. Krisztina Kovács
Pusztaszeri út. 21/a
Budapest 1025
Maďarsko
From: 06/19/2018
  (from: 07/10/2018 until: 08/06/2019)
Dr. Krisztina Kovács
Pusztaszeri út. 21/a
Budapest 1025
Maďarsko
From: 06/19/2018 Until: 04/03/2019
  (from: 08/07/2019 until: 08/06/2019)
Gábor Kovács
Jegenyefa u. 24
Budapest 1044
Maďarsko
From: 04/12/2013
  (from: 06/14/2013 until: 07/21/2015)
Gábor Kovács
Jegenyefa u. 24
Budapest 1044
Maďarsko
From: 04/12/2013 Until: 04/01/2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/21/2015)
Csaba Lantos - predseda
Csejtei utca 17. E/6
Budapest 1025
Maďarská republika
From: 04/10/2003 Until: 03/27/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Csaba Lantos
Herman Ottó út 27/B.
Budapest 1022
Maďarská republika
From: 04/11/2006 Until: 03/27/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Csaba Lantos
Csejtei utca 17. E/6
Budapest 1025
Maďarská republika
From: 04/10/2003
  (from: 09/16/2003 until: 07/28/2005)
Csaba Lantos - predseda
Csejtei utca 17. E/6
Budapest 1025
Maďarská republika
From: 04/10/2003
  (from: 07/29/2005 until: 05/26/2008)
Csaba Lantos
Herman Ottó út 27/B.
Budapest 1022
Maďarská republika
From: 04/11/2006
  (from: 05/04/2006 until: 05/26/2008)
Balázs Létay
Róza köz. 2
Budapest 1038
Maďarsko
From: 06/20/2019
  (from: 08/07/2019 until: 02/05/2021)
Balázs Létay
Róza köz. 2
Budapest 1038
Maďarsko
From: 06/20/2019 Until: 01/18/2021
  (from: 02/06/2021 until: 02/05/2021)
András Michnai
XIX. u. 34
Budapest 1172
Maďarská republika
From: 05/13/2002
  (from: 07/15/2002 until: 09/15/2003)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
From: 04/12/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/02/2014)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
From: 04/12/2011 Until: 04/12/2014
  (from: 05/03/2014 until: 05/02/2014)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
From: 04/13/2014
  (from: 05/03/2014 until: 07/09/2018)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
From: 05/21/2018 Until: 01/18/2021
  (from: 02/06/2021 until: 02/05/2021)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
From: 04/13/2014 Until: 05/21/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
From: 05/21/2018
  (from: 07/10/2018 until: 02/05/2021)
Gyula Pap
Bivalyos u. 9
Budapest 1039
Maďarská republika
From: 05/13/2002
  (from: 07/15/2002 until: 06/21/2005)
Gyula Pap
Bivalyos u. 9
Budapest 1039
Maďarská republika
From: 05/13/2005
  (from: 06/22/2005 until: 03/01/2006)
Gyula Pap
Kalászi köz 6
Budapest 1039
Maďarská republika
From: 05/13/2005 Until: 03/27/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Gyula Pap
Kalászi köz 6
Budapest 1039
Maďarská republika
From: 05/13/2005
  (from: 03/02/2006 until: 05/26/2008)
Atanáz Popov
Szent László ut 34-38
Budapest 1135
Maďarsko
From: 04/12/2013 Until: 04/12/2016
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
Atanáz Popov
Zsázsa utca 9
Budapest 1112
Maďarsko
From: 04/13/2016
  (from: 04/20/2016 until: 10/13/2020)
Atanáz Popov
Szent László ut 34-38
Budapest 1135
Maďarsko
From: 04/12/2013
  (from: 06/14/2013 until: 04/19/2016)
Atanáz Popov
Zsázsa utca 9
Budapest 1112
Maďarsko
From: 04/13/2016 Until: 06/28/2020
  (from: 10/14/2020 until: 10/13/2020)
Atanáz Popov
Zsázsa utca 9
Budapest 1112
Maďarsko
From: 06/29/2020
  (from: 10/14/2020 until: 02/05/2021)
Atanáz Popov
Zsázsa utca 9
Budapest 1112
Maďarsko
From: 06/29/2020 Until: 01/18/2021
  (from: 02/06/2021 until: 02/05/2021)
Ágnes Rudas
Virágvölgy u. 5.
Budapest 1239
Maďarsko
From: 04/13/2015 Until: 06/20/2019
  (from: 10/31/2019 until: 10/30/2019)
Ágnes Rudas
Virágvölgy u. 5.
Budapest 1239
Maďarsko
From: 04/13/2015
  (from: 05/12/2015 until: 10/30/2019)
Tamás Endre Vörös
Gölöncsér u. FSZT. 1/A 92
Budapešť 1037
Maďarsko
From: 04/11/2017
  (from: 05/05/2017 until: 02/05/2021)
Tamás Endre Vörös
Gölöncsér u. FSZT. 1/A 92
Budapešť 1037
Maďarsko
From: 04/11/2017 Until: 01/18/2021
  (from: 02/06/2021 until: 02/05/2021)
László Wolf
Hunyadi János u. 56
Budapest 1028
Maďarská republika
From: 05/13/2005 Until: 03/29/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
László Wolf
Hunyadi János u. 56
Budapest 1028
Maďarská republika
From: 05/13/2005
  (from: 07/29/2005 until: 05/24/2007)
László Wolf - predseda
Hunyadi János u. 56
Budapest 1028
Maďarská republika
From: 05/13/2005
  (from: 06/22/2005 until: 07/28/2005)
László Wolf - predseda
Hunyadi János u. 56
Budapest 1028
Maďarská republika
From: 05/13/2002
  (from: 07/15/2002 until: 06/21/2005)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení zo dňa 31.08.2021.
  (from: 10/01/2021)
Valné zhromaždenie akcionárov dňa 23.3.1993 odsúhlasilo zmeny stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 632
  (from: 06/29/1993 until: 09/30/2021)
Zvýšenie základného imania v súlade s uznesením predstavenstva a.s., zapísaná notárskou zápisnicou dňa 31.8.1993.
  (from: 12/22/1993 until: 09/30/2021)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 21.2.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 13/94, Nz 13/94 schválilo personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 10/03/1994 until: 09/30/2021)
Zmena stanov schválení valným zhromaždením konaným dňa 28.4.1994, ktorého priebeh bol schválený notárskou zápisnicou N 24/94, Nz 23/94.
  (from: 10/06/1994 until: 09/30/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.1994.
  (from: 02/28/1995 until: 09/30/2021)
Nátárska zápisnica N 41/95, Nz 40/95 napísaná dňa 3.5.1995 notárom JUDr.Jurajom Jenisom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 06/21/1995 until: 09/30/2021)
Zápisnica č. 5/95 zo zasadnutia Dozornej rady IRB a.s. zo dňa 26.07.1995.
  (from: 08/11/1995 until: 09/30/2021)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 8.8.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 70/96, Nz 63/96 napísanej dňa 8.8.1996 notárom JUDr.Jenisom bola schválená zmena stanov z členov dozornej rady.
  (from: 11/28/1996 until: 09/30/2021)
Zápisnica č. 1/97 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.1.1997.
  (from: 01/30/1997 until: 09/30/2021)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.1.1997
  (from: 02/10/1997 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej volebnej komisie konanej dňa 17.3.1997.
  (from: 03/26/1997 until: 09/30/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.5.1997. Zápisnica č. 5/97 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 21.5.1997.
  (from: 08/19/1997 until: 09/30/2021)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2194/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, zaviedla dňom 19.12.1997 nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2195/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, vymenovala Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratisla- va, č. preukazu totožnosti SD 694 087, r.č. za správcu nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava.
  (from: 12/22/1997 until: 09/30/2021)
Členovia predstavenstva Investičnej a rozvojovej banky, a.s. odstúpili z fukcií spôsobom určenými stanovami spoločnosti, a to s účinnosťou k nasledujúcim termínom: Ing. František Orolín, r.č. , bytom Nad tehelňou 2220/18, Trenčín ku dňu 1.7.1997,Ing. Vojtech Vranay,r.č. bytom Bulharská č. 8, Košice ku dňu 27.11. 1997, Ing. Ján Lazár, r.č. , bytom Moldavská 5, Košice ku dňu 30.12.1997, Ing. Ján Gánovský, r.č. , bytom Mlynská 30, Gerlachov ku dňu 29.12.1997 a Ing. Vladimír Turzák, r.č. , bytom Kotayho 21, Košice, ku dňu 22.12.1997. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-88/1998 z 15. januára 1998, odvolala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, č. preukazu totožnosti SD 694 087, r.č. z funkcie správcu pre výkon nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke, a.s.,Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-89/1998 z 15. januára 1998 vymenovala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Dušana Krkošku, bytom Jašíkova 8, 827 61 Bratislava, č. preukazu totožnosti 246 126 BB, r.č. , za správcu pre výkon nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava.
  (from: 01/23/1998 until: 09/30/2021)
Notárska zápisnica N 243/98, Nz 233/98 spísaná dňa 29.4.1998 JUDr. Ivanom Mačákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1998 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. Notárska zápisnica N 411/98, Nz 399/98 spísaná dňa 26.6.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca konanie riadného valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III ods. 1, 3 a čl. XIV ods. 4
  (from: 06/19/1998 until: 09/30/2021)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-229/1999 zo 4. februára 1999 o odvolaní správcu pre výkon nútenej správy. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-230/1999 z 4. februára 1999 o vymenovaní Ing. Vladimíra Hromého za správcu pre výkon nútenej správy.
  (from: 02/10/1999 until: 09/30/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.7.1999. Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.7.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 628/99, Nz 584/9 spísanou notárom JUDr Ivanom Macákom. V súlade s § 29 ods. 1 zák.č. 21/1992 o bankách v znení neskorších predpisov sa dozorná rada ujme výkonu funkcie až po skončení nútenej správy.
  (from: 08/10/1999 until: 09/30/2021)
Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Investičnej a rozvojovej banky a.s. na zasadnutí dňa 8. septembra 1999 rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov v čl. III.ods.1,3 a čl.VII. ods.4. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 720/99, Nz 670/99 dňa 8.9.1999. Základné imanie sa znižuje na výšku 504 600 000,-Sk.
  (from: 09/23/1999 until: 09/30/2021)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.: UBD-2630/1999 zo dňa 15. decembra 1999, skončila týmto dňom nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, ktorá bola zavedená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-2194/1997 dňom 19. decembra 1997.
  (from: 05/10/2000 until: 09/30/2021)
Zápisnica č. 5/00 z mimoriadneho zasadania Dozornej rady zo dňa 18.4.2000 na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2000.
  (from: 02/12/2001 until: 09/30/2021)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 595/00, Nz 571/00 zo dňa 4.8.2000 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov.
  (from: 06/07/2001 until: 09/30/2021)
Rozhodnutie Úseku bankového dohľadu NBS č.: UBD-1001/1-2001 zo dňa 18.6.2001 o znížení základného imania IRB, a.s. o sumu 7 656 000 000 Sk zodpovedajúcu strate z hospodárenia k 31. decembru 2000 po jej zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondami IRB, a.s. v zmysle § 26 ods. 1 písm. b/ bod 8 Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov. Základné imanie sa znižuje zo sumy 8 700 000 000 Sk na sumu 1 044 000 000 Sk a to znížením menovitej hodnoty všetkých akcií IRB, a.s. nasledovne: - menovitá hodnota každej akcie emisie ISIN SK 111 000 1452 série 01-06 v počte 3 000 000 000 ks zaknihovaných akcií /hodnota emisie 3 000 000 000 Sk/ sa znižuje z 1000 Sk na 120 Sk a - menovitá hodnota každej akcie emisie IČE 88099 0000 510 v počte 570 zaknihovaných akcií /hodnota emisie 5 700 000 000 Sk/ sa znižuje z 10 000 000 Sk na 1 200 000 Sk.
  (from: 07/02/2001 until: 09/30/2021)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2001 a dňa 29.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.5.2001.
  (from: 09/03/2001 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutí dozornej rady , ktoré sa konali v dňoch 21.10.2001,16.1.2002, 13.2.2002.
  (from: 03/15/2002 until: 09/30/2021)
Zápisnica č. 4/02 zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo 4. 4. 2002.
  (from: 05/28/2002 until: 09/30/2021)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 2389/2002 zo dňa 20.5.2002. Zápisnica č. N 5/02 zo dňa 22.5.2002 z mimoriadneho zasadania dozornej rady. Zápisnica č. 32/02 zo dňa 11.6.2002 zo zasadnutia predstavenstva. JUDr. Juraj Wertlen, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing. Peter Turinič, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing.Jozef Kohút, deň zániku funkcie:13.5.2002 Imre Makai, deň zániku funkcie: 8.7.2002 Zmena obchodného mena je účinná dňom 1.8.2002.
  (from: 07/15/2002 until: 09/30/2021)
Zápisnica č. 14/02 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14. 8. 2002. Notárska zápisnica č. Nz 664/2002 zo dňa 9. 9. 2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14. 8. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/20/2002 until: 09/30/2021)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 6. 3. 2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9. 4. 2003. Notárska zápisnica N 1318/03, Nz 33485/03 spísaná dňa 5. 5. 2003 notárom JUDr. Vlhom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10. 4. 2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti, zmene stanov. Funkcia člena dozornej rady A. Michnaia sa končí dňom 9. 4. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Dvořáčeka sa končí dňom 10. 4. 2003.
  (from: 09/16/2003 until: 09/30/2021)
Zápisnica z voľby dozornej rady zamestnancami zo dňa 27.8.2003, zápisnica dozornej rady zo dňa 4.9.2003.
  (from: 11/28/2003 until: 09/30/2021)
Výpis uznesenia dozornej rady zo dňa 28.12.2004 zo zasadnutia dozornej rady dňa 02.12.2004.
  (from: 01/12/2005 until: 09/30/2021)
Notárska zápisnica N 82/2005, Nz 20838/2005, NCRls 20621/2005 zo dňa 11.05.2005 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským z valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2005.
  (from: 06/09/2005 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 09.06.2005,
  (from: 07/29/2005 until: 09/30/2021)
Zápisnica č. 23/06 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.1.2006. Ing. Zita Zemková vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002. Ernő Kelecsényi vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002.
  (from: 03/02/2006 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.06.2006.
  (from: 07/26/2006 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.09.2006.
  (from: 10/27/2006 until: 09/30/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.10.2006 pod č. 32Exre/1985/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
  (from: 01/11/2007 until: 09/30/2021)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.04.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 1908/2007, Nz 16492/2007 dňa 30.04.2007.
  (from: 05/11/2007 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.03.2007.
  (from: 05/25/2007 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.2007.
  (from: 01/15/2008 until: 09/30/2021)
Na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 zo dňa 27.3.2008 sa mení OTP Banke Slovensko, a.s. bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.UBD-1515/1996 zo dňa 19.8.1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-1380-1/2001 zo dňa 11.10.2001, č. UBD-848-2/2002 zo dňa 22.7.2002 a č. UBD-401/2005 zo dňa 14.3.2005 a rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-019/2003/OCP 21.2.2003 v spojitosti s rozhodnutiami GRUFT-034/2003/OCP zo dňa 1.7.2003 a č. UBD-3053/2006-PLP zo dňa 7.12.2006. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2008.
  (from: 04/30/2008 until: 09/30/2021)
Notárska zápisnica N 1698/2008, Nz 15918/2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.3.2008.
  (from: 05/27/2008 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 42/08 zo dňa 16.5.2008.
  (from: 06/19/2008 until: 09/30/2021)
Zápisnica z dozornej rady č. 54/2008 zo dňa 30.6.2008.
  (from: 07/25/2008 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 30.10.2008.
  (from: 12/06/2008 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.01.2009.
  (from: 06/05/2009 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.01.2010.
  (from: 03/02/2010 until: 09/30/2021)
Zápisnoca z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2010 (N 438/2010, Nz 13162/2010, NCRIs 13387/2010).
  (from: 04/28/2010 until: 09/30/2021)
Zápisnica č. 11/2010 o rozhodnutí dozornej rady dňa 29.04.2010.
  (from: 05/27/2010 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.05.2010.
  (from: 06/15/2010 until: 09/30/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.7.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.7.2010.
  (from: 08/15/2010 until: 09/30/2021)
Zápisnica z voľby členov dozornej rady zo dňa 11.10.2010 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.11.2010
  (from: 12/15/2010 until: 09/30/2021)
Notárska zápisnica č. N 261/2011, Nz 14774/2011, NCRls 15148/2011 zo dňa 26.04.2011.
  (from: 05/17/2011 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.09.2011
  (from: 10/26/2011 until: 09/30/2021)
Zápisnica o priebehu časti zasadnutia predstavenstva dňa 25.10.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1/2012, Nz 44/2012, NCRls 44/2012 dňa 02.01.2012.
  (from: 01/10/2012 until: 09/30/2021)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2012, notárska zápisnica N 1156/2012 Nz 14197/2012 zo dňa 23.4.2012, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2012
  (from: 05/18/2012 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 11.10.2012.
  (from: 11/13/2012 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.12.2012.
  (from: 01/18/2013 until: 09/30/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013.
  (from: 06/14/2013 until: 09/30/2021)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 22.10.2013.
  (from: 10/29/2013 until: 09/30/2021)
Valné zhromaždenie 12.4.2012 poverilo predstavenstvo zvýšiť základné imanie spoločnosti do celkovej výšky 157 246 035,84 EUR. Poverenie je udelené na 5 rokov. Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane.
  (from: 03/14/2014 until: 09/30/2021)
Notárska zápisnica č. N 252/2014, Nz 14432/2014 zo dňa 14.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2014.
  (from: 05/03/2014 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady zo dňa 22.05.2014.
  (from: 08/16/2014 until: 09/30/2021)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 12.09.2014
  (from: 11/27/2014 until: 09/30/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2013.
  (from: 05/12/2015 until: 09/30/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2015.
  (from: 06/09/2015 until: 09/30/2021)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2015.
  (from: 10/16/2015 until: 09/30/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2016, Nz 12968/2016, NCRls 13382/2016 dňa 14.04.2016.
  (from: 04/20/2016 until: 09/30/2021)
Zápisnica č.17/16 zo zasadnutia Dozornej rady 15.12.2016
  (from: 01/24/2017 until: 09/30/2021)
Predchádzajúci súhlas NBS z 20.12.2016 na zvolenie Dr. Sándora Patyiho
  (from: 01/24/2017 until: 09/30/2021)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2017.
  (from: 05/05/2017 until: 09/30/2021)
Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava 813 54, Slovenská republika, IČO: 31 318 916, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 335/B (ďalej len „OTP Banka Slovensko, a.s.“) zo dňa 27.04.2021 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť KBC Bank NV so sídlom Havenlaan 2 (Avenue du Port 2), B-1080 Brusel, Belgické kráľovstvo, zapísanú v registri právnických osôb pod číslom 0462.920.226 ako navrhovateľa (ďalej len „KBC Bank NV“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou KBC Bank NV ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 3,70 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 3,98 EUR a vo výške 0,93 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 1,00 EUR, a to v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou KBC Bank NV zo dňa 23.02.2021 a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 11.03.2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti KBC Bank NV s týmto uplatnením práva výkupu. Prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV sa vzťahuje na 85 399 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110001452, 15 890 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110004613, 13 197 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110016559, 21 804 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110017532, 26 402 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110019850 a 10 203 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110020684.
  (from: 05/08/2021 until: 09/30/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2021)
Legal successor: 
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 10/01/2021)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person