Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  13/B

Business name: 
Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik
  (from: 10/15/1992 until: 05/31/2001)
Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 10/14/1992)
Registered seat: 
Matúškova 25
Bratislava 833 11
  (from: 07/01/1988 until: 05/31/2001)
Identification number (IČO): 
00 167 142
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
06/01/2001
  (from: 06/01/2001)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Objects of the company: 
Riešiť a zabezpečovať vedecko-výskumné úlohy vyplývajúce zo štátneho plánu RVT, rezortného a odborového plánu výskumu, ako aj plánu tematických úloh, riešiť výskumné úlohy z genetiky, šľachtenia, sortimentu viniča, bilógie, agroekológie, ekofyziológie, výživy, ochrany proti chorobám a škodcom, mechanizácie, komplexnej agrotechniky muštových a stolových odrôd viniča, ekonomiky hrozna, spracovanie hrozna, výroby vína a výrobkov na báze hrozna a muštu, na základe poznatkov vlastného i medzinárodne získaného výskumu sústavne dotvárať veľkovýrobné technológie pestovania viniča, škôlkárskej výroby, spracovanie hrozna a výroby vína a tieto odovzdávať praxi, spracovávať koncepciu rozvoja vinohradníctva a vinárstva, vrátane škôlkárskej výroby v ČSSR, plniť akčné úlohy stanovené vyššími štátnymi a hospodárskymi orgánmi, spolupracovať s vedeckými ustanovizňami, vysokými školami, vedecko-výskumnými organizáciami doma a v zahraničí, vrátane s medzinárodnou vinohradníckou a vinárskou organizáciou - O.I. V., školiace pracovisko pri výchove vedeckých ašpirantov vo vedných odboroch "Špeciálna rastlinná produkcia" /41-02-9/ a "Kvastná chémia a technológia" /29-02-9/, bydovať overovacie prevádzky ako súčasť riešenia štátnej úlohy a to na JRD Vinohrady, Rača, Modra, Dolný Peter, Pezinok, KVÚVV Bratislava, Vinárskom závode Sobrance a rozširovať servis vinohradníckych, z poverenia MPVž SSR vykonávať gestortane predprojektovej a projektovej prípravy /výber pozemkov, distribúcia sadencov v rámci rajonizácie, technológie pestovania, schvaľovania projektov, vyjadrovania sa k rekonštrukcii a zakladaniu nových vinohradov/
  (from: 07/01/1988 until: 05/31/2001)
riešiť modernizáciu, automatizáciu, elektronizáciu a to preberania a spracovania hrozna až po výrobu vína a aplikovať výpočtovú techniku do svojej odvetvovej činnosti, budovať vývojovú dielňu, vyvýjať a vyrábať prototyp funkčných modelov niektorých mechanizačných strojov.
  (from: 07/01/1988 until: 05/31/2001)
Zabezpečuje: výrobu hrozna, viniča podpníkového, selektoané očká, výroba sadencov viniča a ich predaj, výrobu vína a jeho predaj oprávneným nákupcom a do tržných fondov, výrobu nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov na báze hrozna, udržovanie svetového sortimentu viniča a vínnych kvasiniek.
  (from: 07/01/1988 until: 05/31/2001)
rieši a zabezpečuje vedecko-výskumné a vývojové úlohy odvetvia chmeliarstva na území Slovenskej republiky
  (from: 05/07/1992 until: 05/31/2001)
spolupracuje s výrobcami chmeľu v rámci Slovenskej republiky
  (from: 05/07/1992 until: 05/31/2001)
vykonáva koncepčnú, konzultačnú a poradenskú činnosť v chmeliarstve pre podniky na území Slovenskej republiky
  (from: 05/07/1992 until: 05/31/2001)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 07/01/1988 until: 05/31/2001)
Ing. Andrej Doboš - poverený riadením
Jakubíkova 10
Bratislava 831 01
  (from: 09/20/1995 until: 03/19/1998)
Ing. František Hrdina - štatutárny zástupca riaditeľa
Bazova 11
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 01/14/1993)
Ing. Ivan Jung , CSc. - štatutárny zástupca riaditeľa
Damborského 4
Bratislava
  (from: 01/15/1993 until: 09/19/1995)
Ing. Oľga Jungová , CSc. - zástupca riaditeľa
Damborského 4
Bratislava
  (from: 12/10/1998 until: 05/31/2001)
Ing. Stanislav Kotes
252
Kuchyňa 900 52
  (from: 03/20/1998 until: 05/31/2001)
Ing. Anton Navara , CSc. - riaditeľ
Podkolibská 3
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 01/14/1993)
Ing. Anton Valachovič , CSc. - námestník prevedu, výskum a šľachtenie, zástupca riaditeľa
Púpavova 22
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 01/14/1993)
Ing. Anton Valachovič , CSc. - riaditeľ
Púpavova 22
Bratislava
  (from: 01/15/1993 until: 09/19/1995)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (from: 07/01/1988 until: 05/31/2001)
Ordinary capital: 
56 895 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 05/31/2001)
83 614 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 12/09/1998)
Other legal facts: 
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 13.11.1998 pod.č. 7636/1998 - 420, ktorým bol Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik zrušený dňom 31.12.98 bez likvidácie. Všetok majetok, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na nástupnícku organizáciu Výskumný ustav vinohradnícky a vinársky v zmysle súhlasu Daňového úradu Bratislava III zo dňa 17.12.1998. Súhlas Daňového úradu Bratislava III. zo dňa 17.12.1998 pod č.j. 602/230 - 102633/98 s výmazom podľa ust. § 33 ods. 2 zák.č. 511/1992 Zb. Vymazuje sa: Z obchodného registra v celom rozsahu Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátna podnik, so sídlom Matúškova 25, 833 11 Bratislava, IČO: 00 167 142 zapísaná v odd. Pš, vo vložke 13/B / predtým 25/B /.
  (from: 06/01/2001)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 5240/88-2-ORP zo dňa 23.06.1988 podľa § 18 Zák.č. 88/88 o štátnom podniku. Stary spis: Pš 25
  (from: 07/01/1988 until: 05/31/2001)
Poverenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 21.7.1995 č. 211/1995-100 Stary spis: Pš 25
  (from: 09/20/1995 until: 05/31/2001)
Menovací dekrét č. 210/1998-100 zo dňa 3.2.1998, odvolací dekrét č. 209/1998-100 zo dňa 3.2.1998. Stary spis: Pš 25
  (from: 03/20/1998 until: 05/31/2001)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva zo dňa 6.7.1998, č. 5227/1998 - 420
  (from: 12/10/1998 until: 05/31/2001)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person