Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  32/B

Business name: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
  (from: 01/01/1989)
Registered seat: 
P.O.BOX 45, Karloveská 2
Bratislava 842 04
  (from: 06/19/2003)
P.O.BOX 45, Karloveská 2
Bratislava 840 00
  (from: 11/01/1993 until: 06/18/2003)
nám. SNP 13/a
Bratislava
  (from: 04/01/1992 until: 10/31/1993)
Identification number (IČO): 
00 156 752
  (from: 01/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 01/01/1989)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1989)
Objects of the company: 
vykonávanie inžieniersko-investorskej činnosti a poskytovanie technickej pomoci investorom v investičnej výstavbe
  (from: 01/01/1989)
vykonávanie projektovej činnosti
  (from: 01/01/1989)
vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu podľa osobitných predpisov
  (from: 01/01/1989)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/1993)
realitná kancelária
  (from: 06/14/1993)
zememeračské práce
  (from: 06/14/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/14/1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 06/14/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 06/14/1993)
geodetické a kartografické práce
  (from: 08/23/1995)
overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
  (from: 08/23/1995)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/14/2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/14/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 11/14/2000)
upratovacie služby
  (from: 11/14/2000)
prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
  (from: 11/14/2000)
vnútrozemská plavba v rozsahu požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 11/14/2000)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 11/14/2000)
reprografická a kníhviazačská činnosť spojená s výkonmi reprografickej a plánografickej techniky
  (from: 11/14/2000)
prevádzkovanie Vodného diela Žilina
  (from: 05/21/2001)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/22/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/22/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné stavby, pozemné komunikácie, vodohospodárske stavby
  (from: 10/22/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a líniové stavby
  (from: 10/22/2004)
výkon činnosti stavbného dozoru na: inžinierske stavby - mosty, tunely, vodohospodárske stavby
  (from: 10/22/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 01/11/2017)
prevádzkovanie vodných stavieb, ku ktorým má právo hospodárenia, resp. ktoré mu boli zverené
  (from: 11/10/2004)
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných stavbách, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity
  (from: 11/10/2004)
dispečerské riadenie vodohospodárskych činností
  (from: 11/10/2004)
dispečerské riadenie energetických činností
  (from: 11/10/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 03/03/2005)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 03/03/2005)
technik požiarnej ochrany
  (from: 03/03/2005)
verejné obstarávanie
  (from: 03/03/2005)
vodoinštaláterstvo
  (from: 03/03/2005)
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
  (from: 03/03/2005)
prevádzka malých plavidiel
  (from: 03/03/2005)
prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov, školení a výstav
  (from: 03/03/2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
  (from: 03/03/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/03/2005)
poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2005)
sadovnícke práce a úprava zelene
  (from: 03/03/2005)
pilčícke práce
  (from: 03/03/2005)
zemné práce
  (from: 03/03/2005)
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny vrátane poskytovania služieb s tým spojených
  (from: 12/29/2005)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach a v obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie do 5 MW
  (from: 04/04/2006)
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
  (from: 04/04/2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a energetických zariadení
  (from: 04/04/2006)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
  (from: 02/04/2010)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane vnútorného vybavenia exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 02/04/2010)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 02/04/2010)
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 02/04/2010)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
  (from: 02/04/2010)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  (from: 02/04/2010)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 02/04/2010)
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 02/04/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/22/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/22/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/22/2010)
vykonávanie prác v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia (vodohospodárske a dopravné stavby)
  (from: 04/22/2010)
výskumné a prieskumné práce vodohospodárskych a dopravných stavieb
  (from: 04/22/2010)
konzultačná, expertízna činnosť v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
  (from: 04/22/2010)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/22/2010)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 04/22/2010)
obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/22/2010)
geofyzikálne práce
  (from: 03/28/2017)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (from: 03/28/2017)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava vrátane odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov a vodohospodárskych diel a čistenia brehov a dna riek, jazier, vodných nádrží
  (from: 06/04/2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/04/2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/04/2019)
dodávka plynu
  (from: 07/23/2020)
vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 02/04/2010 until: 01/10/2017)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
  (from: 12/29/2005 until: 03/27/2017)
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum
  (from: 12/29/2005 until: 03/27/2017)
stolárstvo
  (from: 03/03/2005 until: 12/17/2009)
výkon činnosti stavebného dozoru na: inžinierske stavby - vodohospodárske stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
  (from: 10/22/2004 until: 01/10/2017)
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie záväzkov štátneho podniku
  (from: 01/01/1989 until: 09/15/1994)
zahraničnoobchodná činnosť ktoré nevyžaduje oprávnenie alebo registráciu
  (from: 01/01/1989 until: 09/15/1994)
komplexné vykonávanie inžiniersko-geologického prieskumu
  (from: 06/14/1993 until: 12/28/2005)
výroba a rozvod elektriny
  (from: 05/21/2001 until: 12/28/2005)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 01/01/1989)
Ing. Vladimír Kollár - generálny riaditeľ štátneho podniku
Trnavská cesta 74/D
Bratislava 821 01
From: 07/01/2020
  (from: 10/31/2020)
Mgr. Peter Antal - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Sládkovičova 5/1
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 04/26/2011)
Mgr. Peter Antal - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Sládkovičova 5/1
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/10/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
Ing. Vladimír Bakeš - výrobno-technický námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
Rajecká 18
Bratislava
  (from: 02/22/1999 until: 05/16/1999)
Ing. Vladimír Bakeš - výrobno-technický námestník riaditeľa, š.p. , prvý zástupca riaditeľa
Rajecká 18
Bratislava
  (from: 05/17/1999 until: 12/30/2005)
Ing. Vladimír Bakeš - výrobno-technický námestník riaditeľa, š.p. , prvý zástupca riaditeľa
Rajecká 18
Bratislava
Until: 12/31/2005
  (from: 12/31/2005 until: 12/30/2005)
Ing. Július Binder - riaditeľ
Radvanská 18
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 08/22/1995)
Ing. Július Binder - riaditeľ
Radvanská 18
Bratislava
  (from: 08/23/1995 until: 01/13/1998)
Ing. Július Binder - riaditeľ
Radvanská 18
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 02/21/1999)
Ing. Michal Bordean - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Bezručova 2536/4
Bratislava-Staré Mesto 811 09
From: 04/01/2011
  (from: 04/27/2011 until: 05/23/2012)
Ing. Michal Bordean - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Bezručova 2536/4
Bratislava-Staré Mesto 811 09
From: 04/01/2011 Until: 04/25/2012
  (from: 05/24/2012 until: 05/23/2012)
Ing. Vladimír Brezáni
69
Lietava 013 18
From: 09/07/2006
  (from: 09/19/2006 until: 09/29/2006)
Ing. Vladimír Brezáni - riaditeľ
69
Lietava 013 18
From: 09/07/2006
  (from: 09/30/2006 until: 05/04/2007)
Ing. Vladimír Brezáni - riaditeľ
69
Lietava 013 18
From: 09/07/2006 Until: 04/23/2007
  (from: 05/05/2007 until: 05/04/2007)
Ing. Zuzana Bučinová - ekonomická námestníčka š.p., prvý zástupca riaditeľa
Belehradská 11
Bratislava 831 04
From: 01/01/2006
  (from: 12/31/2005 until: 10/10/2006)
Ing. Zuzana Bučinová - ekonomická námestníčka š.p., prvý zástupca riaditeľa
Belehradská 11
Bratislava 831 04
From: 01/01/2006 Until: 09/30/2006
  (from: 10/11/2006 until: 10/10/2006)
Ing. Zuzana Bučinová - ekonomicko-obchodný námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
Belehradská 11
Bratislava
  (from: 07/21/1999 until: 12/30/2005)
Ing. Zuzana Bučinová - ekonomicko-obchodný námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
Belehradská 11
Bratislava
Until: 12/31/2005
  (from: 12/31/2005 until: 12/30/2005)
Ing. Eugen Cirák - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Dubová 18
Prievidza 971 01
From: 08/27/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/29/2010)
Ing. Eugen Cirák - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Dubová 18
Prievidza 971 01
From: 08/27/2010 Until: 08/31/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
Ing. Jozef Fedorkovič - obchodný námestník riaditeľa š.p. a tretí zástupca riaditeľa
Trinásta 17
Bratislava 831 01
From: 09/20/2006
  (from: 10/11/2006 until: 08/08/2007)
Ing. Jozef Fedorkovič - obchodný námestník riaditeľa š.p. a tretí zástupca riaditeľa
Trinásta 17
Bratislava 831 01
From: 09/20/2006 Until: 07/11/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Jozef Fedorkovič - riaditeľ obchodného úseku a tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Trinásta 17
Bratislava 831 01
From: 07/12/2007
  (from: 08/09/2007 until: 09/24/2007)
Ing. Jozef Fedorkovič - riaditeľ obchodného úseku a tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Trinásta 17
Bratislava 831 01
From: 07/12/2007 Until: 09/01/2007
  (from: 09/25/2007 until: 09/24/2007)
Ing. Ľubomír Fides - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
From: 10/16/2009
  (from: 11/05/2009 until: 01/19/2010)
Ing. Ľubomír Fides - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
From: 10/16/2009 Until: 12/17/2009
  (from: 01/20/2010 until: 01/19/2010)
Ing. Ľubomír Fides - riaditeľ výrobno-technického úseku a druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
From: 07/12/2007
  (from: 08/09/2007 until: 09/24/2007)
Ing. Ľubomír Fides - riaditeľ výrobno-technického úseku a druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
From: 07/12/2007 Until: 09/01/2007
  (from: 09/25/2007 until: 09/24/2007)
Ing. Ľubomír Fides - tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
From: 12/18/2009
  (from: 01/20/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Ľubomír Fides - tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
From: 12/18/2009 Until: 09/07/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Ľubomír Fides - výrobno-technický námestník riaditeľa š.p. a druhý zástupca riaditeľa
379
Predmier 013 51
From: 09/20/2006
  (from: 10/11/2006 until: 08/08/2007)
Ing. Ľubomír Fides - výrobno-technický námestník riaditeľa š.p. a druhý zástupca riaditeľa
379
Predmier 013 51
From: 09/20/2006 Until: 07/11/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Ladislav Gáll - Generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
From: 11/04/2010
  (from: 12/28/2010 until: 04/26/2012)
Ing. Ladislav Gáll - Generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
From: 11/04/2010 Until: 04/24/2012
  (from: 04/27/2012 until: 04/26/2012)
Ing. Ladislav Gáll - menovaný riaditeľ
Vinohradnícka 149/1
Šaľa
From: 03/26/2002
  (from: 08/22/2002 until: 09/18/2006)
Ing. Ladislav Gáll - menovaný riaditeľ
Vinohradnícka 149/1
Šaľa
From: 03/26/2002 Until: 09/06/2006
  (from: 09/19/2006 until: 09/18/2006)
Ing. Ladislav Gáll - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
From: 09/01/2010
  (from: 09/30/2010 until: 12/14/2010)
Ing. Ladislav Gáll - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
From: 09/01/2010 Until: 11/03/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/14/2010)
Ing. Ladislav Gáll - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
From: 11/04/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/27/2010)
JUDr. Peter Hajduček - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Pod vlekom 11
Košice 040 01
From: 06/29/2012
  (from: 07/13/2012 until: 05/26/2016)
JUDr. Peter Hajduček - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Pod vlekom 11
Košice 040 01
From: 06/29/2012 Until: 05/18/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Ing. Henrich Herceg - obchodný námestník riaditeľa š.p., tretí zástupca riaditeľa
Vajnorská 86
Bratislava 831 04
From: 01/01/2006
  (from: 12/31/2005 until: 10/10/2006)
Ing. Henrich Herceg - obchodný námestník riaditeľa š.p., tretí zástupca riaditeľa
Vajnorská 86
Bratislava 831 04
From: 01/01/2006 Until: 09/18/2006
  (from: 10/11/2006 until: 10/10/2006)
Ing. David Hlubocký - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku
Levanduľová 37
Bratislava 821 07
From: 04/24/2020
  (from: 08/25/2020 until: 10/30/2020)
Ing. David Hlubocký - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku
Levanduľová 37
Bratislava 821 07
From: 04/24/2020 Until: 06/30/2020
  (from: 10/31/2020 until: 10/30/2020)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre technicko - bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 02/21/1999)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre technicko bezpe-čnostný dohľad, štvrtý zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
  (from: 04/01/1992 until: 08/22/1995)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre technicko- bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
  (from: 08/23/1995 until: 01/13/1998)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa š.p. pre technicko-bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
  (from: 02/22/1999 until: 05/16/1999)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre Technicko-bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
  (from: 07/21/1999 until: 12/30/2005)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre Technicko-bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
Until: 12/31/2005
  (from: 12/31/2005 until: 12/30/2005)
Ing. Marián Hvizdoš - ekonomický námestník riaditeľa š.p., prvý zástupca riadeiteľa
Staničná 25
Bratislava
  (from: 02/22/1999 until: 05/16/1999)
Ing. Marián Hvizdoš - ekonomický námestník riaditeľa š.p.,tretí zástupca riaditeľa
Slaničná 25
Bratislava
  (from: 04/01/1992 until: 08/22/1995)
Ing. Marián Hvizdoš - ekonomický námestník riaditeľaš.p., druhý zástupca riaditeľa
Staničná 25
Bratislava
  (from: 08/23/1995 until: 01/13/1998)
Ing. Marián Hvizdoš - ekonomický námestník riaditeľaš.p., druhý zástupca riaditeľa
Staničná 25
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 02/21/1999)
Ing. Marián Hvizdoš - generálny riaditeľ štátneho podniku
Druidská 11
Bratislava 851 10
From: 11/26/2009
  (from: 12/18/2009 until: 09/28/2010)
Ing. Marián Hvizdoš - generálny riaditeľ štátneho podniku
Druidská 11
Bratislava 851 10
From: 11/26/2009 Until: 08/26/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Andrej Kasana , PhD. - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
Exnárova 21
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 04/08/2016
  (from: 04/21/2016 until: 07/15/2016)
Ing. Andrej Kasana , PhD. - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
Exnárova 21
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 04/08/2016 Until: 06/21/2016
  (from: 07/16/2016 until: 07/15/2016)
Ing. Peter Kmeť - druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Fraňa Kráľa 837/9
Žarnovica 966 81
From: 11/12/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/04/2009)
Ing. Peter Kmeť - druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Fraňa Kráľa 837/9
Žarnovica 966 81
From: 11/12/2007 Until: 09/11/2009
  (from: 11/05/2009 until: 11/04/2009)
Ing. Vladimír Kocian - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
443
Hamuliakovo 900 43
From: 09/11/2009
  (from: 10/20/2009 until: 12/17/2009)
Ing. Vladimír Kocian - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
443
Hamuliakovo 900 43
From: 09/11/2009 Until: 11/25/2009
  (from: 12/18/2009 until: 12/17/2009)
Ing. Vladimír Kocian - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
443
Hamuliakovo 900 43
From: 12/18/2009
  (from: 01/20/2010 until: 09/29/2010)
Ing. Vladimír Kocian - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
443
Hamuliakovo 900 43
From: 12/18/2009 Until: 09/09/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
Ing. Daniel Kvocera
Bellova 13043/2F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/22/2016
  (from: 06/02/2017 until: 11/16/2017)
Ing. Daniel Kvocera - Generálny riaditeľ štátneho podniku
Bellova 13043/2F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/22/2016
  (from: 11/17/2017 until: 08/24/2020)
Ing. Daniel Kvocera - Generálny riaditeľ štátneho podniku
Bellova 13043/2F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/22/2016 Until: 04/23/2020
  (from: 08/25/2020 until: 08/24/2020)
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku
Bellova 13043/2F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/22/2016
  (from: 07/16/2016 until: 06/01/2017)
Ing. Ladislav Lazár - generálny riaditeľ štátneho podniku
Letecká 1272/6
Košice 040 01
From: 07/02/2012
  (from: 07/13/2012 until: 04/20/2016)
Ing. Ladislav Lazár - generálny riaditeľ štátneho podniku
Letecká 1272/6
Košice 040 01
From: 07/02/2012 Until: 04/07/2016
  (from: 04/21/2016 until: 04/20/2016)
Ing. Ladislav Lazár - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeĺa štátneho podniku
Letecká 1272/6
Košice 040 01
From: 04/25/2012
  (from: 04/27/2012 until: 07/12/2012)
Ing. Ladislav Lazár - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeĺa štátneho podniku
Letecká 1272/6
Košice 040 01
From: 04/25/2012 Until: 07/02/2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Ing. Václav Mališka - obchodno-ekonomický ná-mestník, druhý zástupca riaditeľa
Pod záhradami 2
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 03/31/1992)
Ing. Marián Mihálik - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Poštová 6562/20
Trnava 917 01
From: 11/12/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/04/2009)
Ing. Marián Mihálik - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Poštová 6562/20
Trnava 917 01
From: 11/12/2007 Until: 09/11/2009
  (from: 11/05/2009 until: 11/04/2009)
Ing. Jozef Obložinský - investičný námestník riaditeľa, š.p., štvrtý zástupca riaditeľa
Nová Lipnica 876
Dunajská Lužná 900 42
  (from: 02/22/1999 until: 07/20/1999)
Ing. Jozef Obložinský - investičný námestník, prvý zástupca riaditeľa
Kuklovská 53
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 08/22/1995)
Ing. Jozef Obložinský - investičný námestník, štvrtý zástupca riaditeľa
Kuklovská 53
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 02/21/1999)
Ing. Jozef Obložinský - investičný námestník,štvrtý zástupca riaditeľa
Kuklovská 53
Bratislava
  (from: 08/23/1995 until: 01/13/1998)
Ing. Emília Palková - druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
From: 12/18/2009
  (from: 01/20/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Emília Palková - druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
From: 12/18/2009 Until: 09/07/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Emília Palková - námestníčka riaditeľa š.p. pre špeciálne činnosti, štvrtý zástupca riaditeľa
Modranská 168
Vinosady 902 01
From: 02/01/2007
  (from: 02/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Emília Palková - námestníčka riaditeľa š.p. pre špeciálne činnosti, štvrtý zástupca riaditeľa
Modranská 168
Vinosady 902 01
From: 02/01/2007 Until: 07/11/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Emília Palková - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
From: 09/01/2007
  (from: 09/25/2007 until: 11/27/2007)
Ing. Emília Palková - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
From: 09/01/2007 Until: 11/11/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/27/2007)
Ing. Emília Palková - riaditeľka pre rozvoj a dohľad a štvrtý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
From: 07/12/2007
  (from: 08/09/2007 until: 09/24/2007)
Ing. Emília Palková - riaditeľka pre rozvoj a dohľad a štvrtý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
From: 07/12/2007 Until: 09/01/2007
  (from: 09/25/2007 until: 09/24/2007)
Ing. Emília Palková - tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
From: 11/12/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/04/2009)
Ing. Emília Palková - tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
From: 11/12/2007 Until: 09/11/2009
  (from: 11/05/2009 until: 11/04/2009)
Ing. Ján Stanko - výrobno-technický námestník, piaty zástupcariaditeľa
Gazdovská 19
Komárno
  (from: 09/16/1994 until: 08/22/1995)
Ing. Ján Stanko - výrobno-technický námestník, prvý zástupca riaditeľa
Gazdovská 19
Komárno
  (from: 08/23/1995 until: 01/13/1998)
Ing. Ján Stanko - výrobno-technický námestník, prvý zástupca riaditeľa
Gazdovská 19
Komárno
  (from: 01/14/1998 until: 02/21/1999)
Ing. Roman Straka
J. Smreka 16
Bratislava 841 08
From: 04/26/2007
  (from: 05/05/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Roman Straka
J. Smreka 16
Bratislava 841 08
From: 04/26/2007 Until: 07/09/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Roman Straka - generálny riaditeľ štátneho podniku
J. Smreka 16
Bratislava 841 08
From: 07/10/2007
  (from: 08/09/2007 until: 11/27/2007)
Ing. Roman Straka - generálny riaditeľ štátneho podniku
Ľubovníková 6789/16
Bratislava 841 08
From: 07/10/2007
  (from: 11/28/2007 until: 10/19/2009)
Ing. Roman Straka - generálny riaditeľ štátneho podniku
Ľubovníková 6789/16
Bratislava 841 08
From: 07/10/2007 Until: 09/10/2009
  (from: 10/20/2009 until: 10/19/2009)
Ing. Ladislav Tóth - výrobno- technický námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
102
Trnávka 930 32
From: 01/01/2006
  (from: 12/31/2005 until: 10/10/2006)
Ing. Ladislav Tóth - výrobno- technický námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
102
Trnávka 930 32
From: 01/01/2006 Until: 09/19/2006
  (from: 10/11/2006 until: 10/10/2006)
Ing. Ivan Veselý - námestník riaditeľa š.p., druhý zástupcariadiaditeľa
Šalviova 34
Bratislava
  (from: 04/01/1992 until: 08/22/1995)
Ing. Ivan Veselý - námestník riaditeľa š.p., piaty zástupca riaditeľa
Šalviova 34
Bratislava
  (from: 08/23/1995 until: 01/13/1998)
Ing. Ivan Veselý - námestník riaditeľa š.p., piaty zástupca riaditeľa
Šalviova 34
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 02/21/1999)
Ing. Ivan Veselý - poverený riaditeľ štátneho podniku
Hraničná 13
Bratislava 821 05
  (from: 02/22/1999 until: 08/21/2002)
Ing. Miroslav Záviš - ekonomický námestník riaditeľa š.p., prvý zástupca riaditeľa
Gorkého 16
Nová Dubnica 018 51
From: 10/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 08/08/2007)
Ing. Miroslav Záviš - ekonomický námestník riaditeľa š.p., prvý zástupca riaditeľa
Gorkého 16
Nová Dubnica 018 51
From: 10/01/2006 Until: 07/11/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Miroslav Záviš - riaditeľ ekonomického úseku a prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Gorkého 16
Nová Dubnica 018 51
From: 07/12/2007
  (from: 08/09/2007 until: 09/24/2007)
Ing. Miroslav Záviš - riaditeľ ekonomického úseku a prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Gorkého 16
Nová Dubnica 018 51
From: 07/12/2007 Until: 09/01/2007
  (from: 09/25/2007 until: 09/24/2007)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (from: 11/17/2017)
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (from: 01/11/2017 until: 11/16/2017)
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (from: 07/16/2016 until: 01/10/2017)
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (from: 04/21/2016 until: 07/15/2016)
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (from: 08/09/2007 until: 04/20/2016)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (from: 01/01/1989 until: 08/08/2007)
Supervisory board: 
Marek Madaj
Jána Jonáša 6186/19
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 08/13/2019
  (from: 11/08/2019)
Ing. Martin Zlocha
Astrová 585/6
Hamuliakovo 900 43
From: 04/01/2021
  (from: 06/18/2021)
Mgr. Jozef Bálint
Hečkova 2A
Senec 903 01
From: 04/01/2021
  (from: 06/18/2021)
Mgr. Pavol Šmondrk , PhD.
Veľká Lehota 385
Veľká Lehota 966 41
From: 06/15/2021
  (from: 06/29/2021)
Ing. Jarmila Grancová
Cabanova 40
Bratislava - mestská časť Dúbravka 8402
From: 09/15/2021
  (from: 10/26/2021)
Ing. Vladimír Bajan
Lenárdova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/29/2019
  (from: 11/08/2019 until: 11/18/2020)
Ing. Vladimír Bajan
Lenárdova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/29/2019 Until: 06/19/2020
  (from: 11/19/2020 until: 11/18/2020)
Ing. Elena Bobulová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 06/15/2014
  (from: 07/10/2014 until: 11/16/2017)
Ing. Elena Bobulová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 06/15/2014 Until: 09/30/2017
  (from: 11/17/2017 until: 11/16/2017)
Ing. Elena Bobulová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 02/15/2004
  (from: 07/05/2006 until: 08/17/2009)
Ing. Elena Bobulová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 02/15/2004 Until: 02/14/2009
  (from: 08/18/2009 until: 08/17/2009)
Ing. Elena Bobulová - člen dozornej rady
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 05/01/2009
  (from: 08/18/2009 until: 07/09/2014)
Ing. Elena Bobulová - člen dozornej rady
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 05/01/2009 Until: 04/30/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/09/2014)
Ing. Ladislav Bödi
Húskova 65
Košice 040 11
From: 02/15/2004
  (from: 07/05/2006 until: 08/17/2009)
Ing. Ladislav Bödi
Húskova 65
Košice 040 11
From: 02/15/2004 Until: 02/14/2009
  (from: 08/18/2009 until: 08/17/2009)
Ing. Slavomír Brudňák - predseda dozornej rady
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
From: 05/01/2009
  (from: 08/18/2009 until: 12/14/2010)
Ing. Slavomír Brudňák - predseda dozornej rady
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
From: 05/01/2009 Until: 10/22/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/14/2010)
Tibor Fonód
Selyeho 2958/13
Komárno 945 01
From: 02/11/2017
  (from: 03/15/2017 until: 07/22/2019)
Tibor Fonód
Selyeho 2958/13
Komárno 945 01
From: 02/11/2017 Until: 06/15/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
Mgr. Richard Galovič
Pod Lesom 261/83
Matiašovce 059 04
From: 06/15/2014
  (from: 07/10/2014 until: 01/28/2016)
Mgr. Richard Galovič
Pod Lesom 261/83
Matiašovce 059 04
From: 06/15/2014 Until: 12/30/2014
  (from: 01/29/2016 until: 01/28/2016)
Ing. Milan Hnilica
Záporožská 9/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 08/09/2019
  (from: 11/08/2019 until: 11/18/2020)
Ing. Milan Hnilica
Záporožská 9/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 08/09/2019 Until: 07/04/2020
  (from: 11/19/2020 until: 11/18/2020)
Mgr. Martin Horňák
Riazanská 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 04/11/2018
  (from: 05/01/2018 until: 12/27/2018)
Mgr. Martin Horňák
Riazanská 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 04/11/2018 Until: 09/05/2018
  (from: 12/28/2018 until: 12/27/2018)
Ing. Roman Hubač
Pluhová 66
Bratislava 831 03
From: 02/15/2004
  (from: 07/05/2006 until: 08/17/2009)
Ing. Roman Hubač
Pluhová 66
Bratislava 831 03
From: 02/15/2004 Until: 12/07/2007
  (from: 08/18/2009 until: 08/17/2009)
Ing. Juraj Kalivoda
Hliny 1421/23
Považská Bystrica 017 07
From: 06/15/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/22/2019)
Ing. Juraj Kalivoda
Hliny 1421/23
Považská Bystrica 017 07
From: 06/15/2014 Until: 06/15/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
Prof. Ing. Gustáv Kasanický , CSc. - člne dozornej rady
Lietava 013 18
From: 05/01/2009
  (from: 08/18/2009 until: 12/14/2010)
Prof. Ing. Gustáv Kasanický , CSc. - člne dozornej rady
Lietava 013 18
From: 05/01/2009 Until: 10/22/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/14/2010)
Ing. Vladimír Kocian - člen dozornej rady
443
Hamuliakovo 900 43
From: 05/01/2009
  (from: 08/18/2009 until: 04/07/2010)
Ing. Vladimír Kocian - člen dozornej rady
443
Hamuliakovo 900 43
From: 05/01/2009 Until: 12/18/2009
  (from: 04/08/2010 until: 04/07/2010)
Ing. Jozef Korl
Bystrická 18/A
Košice - mestská časť Pereš 040 11
From: 07/01/2015
  (from: 01/29/2016 until: 04/30/2018)
Ing. Jozef Korl
Bystrická 18/A
Košice - mestská časť Pereš 040 11
From: 07/01/2015 Until: 01/09/2018
  (from: 05/01/2018 until: 04/30/2018)
Ing. Norbert Kurilla , PhD.
Pod Šibeňou horou 52
Bardejov 085 01
From: 08/09/2019
  (from: 11/08/2019 until: 11/18/2020)
Ing. Norbert Kurilla , PhD.
Pod Šibeňou horou 52
Bardejov 085 01
From: 08/09/2019 Until: 05/18/2020
  (from: 11/19/2020 until: 11/18/2020)
Mgr. Denisa Madulová - predseda dozornej rady
Horné Túrovce 198
Horné Túrovce 935 81
From: 04/01/2011
  (from: 04/27/2011 until: 07/09/2014)
Mgr. Denisa Madulová - predseda dozornej rady
Horné Túrovce 198
Horné Túrovce 935 81
From: 04/01/2011 Until: 04/30/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/09/2014)
Ing. Juraj Maťo
Čajakova 4032/11
Bratislava - Staré Mesto 811 05
From: 02/23/2010
  (from: 04/08/2010 until: 07/09/2014)
Ing. Juraj Maťo
Čajakova 4032/11
Bratislava - Staré Mesto 811 05
From: 02/23/2010 Until: 04/30/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/09/2014)
Ing. Marián Molnár
Smrečinová 9
Komárno 945 04
From: 02/11/2017
  (from: 03/15/2017 until: 07/22/2019)
Ing. Marián Molnár
Smrečinová 9
Komárno 945 04
From: 02/11/2017 Until: 06/15/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
JUDr. Janka Navrátilová
Štefana Králika 4
Bratislava 841 07
From: 02/15/2004
  (from: 07/05/2006 until: 08/17/2009)
JUDr. Janka Navrátilová
Štefana Králika 4
Bratislava 841 07
From: 02/15/2004 Until: 02/14/2009
  (from: 08/18/2009 until: 08/17/2009)
Mgr. Jana Nečasová
Beniakova 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/07/2017
  (from: 11/17/2017 until: 07/22/2019)
Mgr. Jana Nečasová
Beniakova 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/07/2017 Until: 06/15/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
RSDr. Vladimír Rak
Mýtna 9
Bratislava 811 07
From: 06/15/2014
  (from: 07/10/2014 until: 03/14/2017)
RSDr. Vladimír Rak
Mýtna 9
Bratislava 811 07
From: 06/15/2014 Until: 12/16/2016
  (from: 03/15/2017 until: 03/14/2017)
Ing. Béla Sánta
Krymská 6
Komárno 945 01
SR
From: 05/17/2011
  (from: 07/16/2011 until: 07/09/2014)
Ing. Béla Sánta
Krymská 6
Komárno 945 01
SR
From: 05/17/2011 Until: 04/30/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/09/2014)
Ing. Miroslav Sklenařík
Nad Plážou 14
Banská Bystrica 974 01
From: 02/15/2004
  (from: 07/05/2006 until: 08/17/2009)
Ing. Miroslav Sklenařík
Nad Plážou 14
Banská Bystrica 974 01
From: 02/15/2004 Until: 02/14/2009
  (from: 08/18/2009 until: 08/17/2009)
Ing. Miroslav Sklenařík - člen dozornej rady
Nad Plážou 14
Banská Bystrica 974 01
From: 05/01/2009
  (from: 08/18/2009 until: 07/09/2014)
Ing. Miroslav Sklenařík - člen dozornej rady
Nad Plážou 14
Banská Bystrica 974 01
From: 05/01/2009 Until: 04/30/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/09/2014)
Mgr. Peter Tóth
J. Farkasa 11
Senec 903 01
From: 06/15/2014
  (from: 07/10/2014 until: 03/14/2017)
Mgr. Peter Tóth
J. Farkasa 11
Senec 903 01
From: 06/15/2014 Until: 12/16/2016
  (from: 03/15/2017 until: 03/14/2017)
Mgr. Jana Nečasová
Beniakova 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 08/13/2019 Until: 08/10/2021
  (from: 10/26/2021 until: 10/25/2021)
Mgr. Jana Nečasová
Beniakova 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 08/13/2019
  (from: 11/08/2019 until: 10/25/2021)
Founder: 
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
Bratislava 812 35
  (from: 04/26/2007)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
Bratislava 812 66
  (from: 05/17/1999 until: 04/25/2007)
Ordinary capital: 
307 406 757,73 EUR
  (from: 10/10/2014)
306 292 606 EUR
  (from: 08/07/2009 until: 10/09/2014)
9 227 371 042 Sk
  (from: 11/21/2003 until: 08/06/2009)
10 201 141 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 11/20/2003)
10 201 141 Sk
  (from: 01/01/1989 until: 10/31/1993)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 1246/1101988 zo dňa 6.12.1988 podľa § 18 Zák.č. 88/88 o štátnom podniku. Stary spis: Pš 97
  (from: 01/01/1989)
Rozhodnutie o zmene koncestnej listiny č.j. ŽO 7690/1993 K/Mi zo dňa 01.12.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1 a Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. ŽO 7689/1993 Ž/Mi zo dňa 30.11.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1. Štátny podnik prispôsobený ust. Z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Pš 97
  (from: 09/16/1994)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 05.01.1995 č. 10576/1994-420 a doplnením zakladacej listiny. Stary spis: Pš 97
  (from: 08/23/1995)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 20.9.1995 č.7309/1995-420, ktorým sa dopĺňa zakladacia listina štátneho podniku. Stary spis: Pš 97
  (from: 10/23/1995)
Odvolanie z funkcie riaditeľa zo dňa 28.1.1999, poverenie riadením štátneho podniku zo dňa 28.1.1999. Odvolanie z funkcie I.námestníka riaditeľa zo dňa 4.2.1999. Menovací dekrét do funkcie námestníka zo dňa 4.2.1999
  (from: 02/22/1999)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2486/1999-420 zo dňa 12.11.1999.
  (from: 11/14/2000)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 6212/2000-420 zo dňa 27.7.2000. Rozhodnutie Krajský úrad Žilina zo dňa 30.6.2000 č. 2000/07673/180.
  (from: 05/21/2001)
Zrušujúci dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Menovací dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Zánik funkcie riaditeľa - Ing. Ivan Veselý dňom 25.3.2002.
  (from: 08/22/2002)
Zmena výšky kmeňového imania schválená Ministerstvom životného prostredia SR dňa 4.8.2003 číslo 1109/2003 - min.
  (from: 11/21/2003)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 27.09.2004 č. 47/2004- 1.9.
  (from: 10/22/2004)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 27.09.2004.
  (from: 11/10/2004)
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 31.8.2006. Ing. Ladislav Gáll, funkcia riaditeľa od 26.3.2002 do 6.9.2006.
  (from: 09/19/2006)
Poverovací dekrét na výkon fukcie riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava, vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 4. septembra 2006 č. 9240/2006-min. pre Ing. Vladimíra Brezániho.
  (from: 09/30/2006)
Odvolací dekrét zo dňa 14.9., 19.9. a 29.9.2006. Menovacie dekréty zo dňa 20.9. a 29.9.2006.
  (from: 10/11/2006)
Menovací dekrét zo dňa 1.2.2007.
  (from: 02/09/2007)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.02.2007 pod. č.k. 36Exre/4/2007 sú začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (from: 04/26/2007)
Menovací dekrét zo dňa 10.09.2009.
  (from: 10/20/2009)
Odvolacie dekréty zo dňa 11.09.2009. Menovací dekrét zo dňa 16.10.2009.
  (from: 11/05/2009)
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 26.10.2009 č. 47/2009 - 1.10. o zániku štátneho podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik zlúčením so štátnym podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,ŠTÁTNY PODNIK.
  (from: 12/18/2009)
Dekrét o odvolaní z funkcie zo dňa 16.12.2009. Dekréty o vymenovaní do funkcie zo dňa 16.12.2009.
  (from: 01/20/2010)
Menovací dekrét zo dňa 18.02.2010.
  (from: 04/08/2010)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR zo dňa 19.11.2009 č. 55/2009-1.10. o vydaní úplného znenia zakladacej listiny štátneho podniku.
  (from: 04/22/2010)
Odvolávací dekrét zo dňa 22.10.2010, zo dňa 03.11.2010. Menovací dekrét zo dňa 04.11.2010
  (from: 12/15/2010)
Odvolávací dekrét zo dňa 23.04.2012. Menovací dekrét zo dňa 24.04.2012.
  (from: 04/27/2012)
Odvolací dekrét zo dňa 25.04.2012.
  (from: 05/24/2012)
Menovací dekrét zo dňa 28.07.2012 a 02.07.2012.
  (from: 07/13/2012)
Menovací dekrét zo dňa 05.06.2014
  (from: 07/10/2014)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR č. 20/2014-6 zo dňa 16.09.2014.
  (from: 10/10/2014)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person