Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  34/B

Business name: 
UniCredit Bank Slovakia a. s.
  (from: 04/01/2007 until: 05/06/2014)
UniBanka, a. s.
  (from: 03/28/2002 until: 03/31/2007)
POĽNOBANKA, a.s.
  (from: 09/06/1996 until: 03/27/2002)
Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť skrátený názov POĽNOBANKA
  (from: 07/22/1994 until: 09/05/1996)
Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť
  (from: 05/29/1992 until: 07/21/1994)
Slovenská poľnohospodárska banka, účastinná spoločnosť
  (from: 07/02/1990 until: 05/28/1992)
Registered seat: 
Šancová 1/A
Bratislava 813 33
  (from: 08/25/2005 until: 05/06/2014)
Vajnorská 21
Bratislava 832 65
  (from: 05/29/1992 until: 08/24/2005)
Bratislava
  (from: 07/02/1990 until: 05/28/1992)
Identification number (IČO): 
00 681 709
  (from: 07/02/1990)
Date of entry: 
07/02/1990
  (from: 07/02/1990)
Date of deletion: 
12/01/2013
  (from: 05/07/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/07/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/02/1990)
Objects of the company: 
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie bankových obchodov a peňažných služieb v rozsahu uvedom v § 9 zákona číslo 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach, vrátane ďalších bankových služieb a to napr. služby konzultačné, expertízne, poradenské, sprostredkovateľské. Tieto slúžby poskytuje spoločnosť predovšetkým podnikom a organizácia poľnohospodárko-potravinárskeho komplexu, ale i ďalším právnickým a fyzickým osobám v tuzemsku.
  (from: 07/02/1990 until: 05/28/1992)
banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. o bankách:
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
príjmanie vkladov od verejnosti
  (from: 05/29/1992 until: 09/05/1996)
poskytovanie úverov
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 05/29/1992 until: 09/05/1996)
poskytovanie záruk
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
otváranie akreditívov
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
obstarávanie inkasa
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 05/29/1992 until: 09/05/1996)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 05/29/1992 until: 09/05/1996)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 05/29/1992 until: 09/05/1996)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 05/29/1992 until: 09/05/1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 05/29/1992 until: 03/11/1996)
finančné maklérstvo
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
podkytovanie porád vo veciach podnikania
  (from: 05/29/1992 until: 09/05/1996)
obhospodarovanie cenných paperov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/
  (from: 05/29/1992 until: 03/11/1996)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 05/29/1992 until: 03/11/1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 05/29/1992 until: 03/11/1996)
zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných paperov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 03/12/1996 until: 07/02/1998)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/
  (from: 03/12/1996 until: 07/02/1998)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov vrátane finančného poradenstva
  (from: 03/12/1996 until: 07/02/1998)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (from: 03/12/1996 until: 07/02/1998)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 a 37 Zák. 600/1992 Z.z v znení neskorších predpisov /uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt/
  (from: 03/12/1996 until: 07/02/1998)
obstarávanie pre emitenta splácani ecenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 03/12/1996 until: 07/02/1998)
príjmanie vkladov
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
2. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov:
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
príjmanie vkladov
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
poskytovanie úverov
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
poskytovanie záruk
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
otváranie akreditívov
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
obstarávanie inkasa
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
finančné maklérstvo
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov, vrátane finančného poradenstva
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa §§ 34-37 zákona č. 600/1992 Zb., v znení neskorších predpisov
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
s devízovými hodnotami
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
so zlatými a striebornými mincami
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
obchodovanie s hypotekárnymi listami
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
vykonávanie iných finančno-obchodných činností súvisiacich s horeuvedeným predmetom činnosti, či už priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností alebo afilácií, vrozsahu povolenom platným zákonom
  (from: 07/03/1998 until: 08/03/2000)
1. Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
a/ príjmanie vkladov a
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
b/ poskytovanie úverov
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
2/ Podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
a/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
b/ finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
c/ platobný styk a zúčtovanie
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
d/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. bankových platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
e/ poskytovanie záruk
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
f/ otváranie akreditívov
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
g/ obstarávanie inkasa
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
h/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
i/ účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
j/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
k/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
l/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
m/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
n/ výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
o/ zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
p/ poskytovanie bankových informácií
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
r/ prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
Banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov:
  (from: 08/04/2000 until: 07/30/2002)
vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) zák. č. 483/2001 Z.z. o bankách
  (from: 06/03/2002 until: 07/30/2002)
banková činnosť podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
prijímanie vkladov
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
poskytovanie úverov
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstava
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
finančný lízing
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona a bankách
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 07/31/2002 until: 05/11/2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (from: 05/12/2005 until: 05/29/2012)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 05/12/2005 until: 05/29/2012)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 05/12/2005 until: 07/08/2009)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom, a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, - poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, - vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, - vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, - služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov
  (from: 07/24/2008 until: 08/05/2011)
vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia Úradu pre finančný trh, číslo GRUFT - 013/2002OCP zo dňa 19.12.2002
  (from: 09/23/2004 until: 05/06/2014)
prijímanie vkladov
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
poskytovanie úverov
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 05/30/2012 until: 05/06/2014)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 07/09/2009 until: 05/06/2014)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
finančný lízing, poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
vydávanie a správu elektronických peňazí
  (from: 05/30/2012 until: 05/06/2014)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
finančné sprostredkovanie
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
uloženie vecí
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (from: 05/30/2012 until: 05/06/2014)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán
  (from: 08/06/2011 until: 05/06/2014)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom, a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, - poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, - vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, - vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, - služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov
  (from: 08/06/2011 until: 05/06/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/25/2003 until: 05/06/2014)
Managing board
  (from: 11/22/2002 until: 06/24/2003)
Managing board
  (from: 07/31/2002 until: 11/21/2002)
Managing board
  (from: 07/03/1998 until: 07/30/2002)
Managing board
  (from: 12/08/1994 until: 07/02/1998)
Managing board
  (from: 07/02/1990 until: 12/07/1994)
Ing. Peter Baco - člen
Warynského 3
Bratislava
  (from: 07/02/1990 until: 07/05/1993)
Ing. Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
From: 05/12/2003
  (from: 06/25/2003 until: 01/14/2004)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Plachého 3314/45
Bratislava 841 02
From: 04/01/2010
  (from: 04/30/2010 until: 12/13/2012)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Plachého 3314/45
Bratislava 841 02
From: 04/01/2010 Until: 11/30/2012
  (from: 12/14/2012 until: 12/13/2012)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
From: 05/12/2003
  (from: 01/15/2004 until: 05/17/2006)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
From: 05/12/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
From: 05/13/2006
  (from: 05/18/2006 until: 03/31/2007)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
From: 05/13/2006 Until: 03/31/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 04/29/2010)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
From: 04/01/2007 Until: 03/31/2010
  (from: 04/30/2010 until: 04/29/2010)
Ing. Milan Belica , CSc. - člen predst. a 2. nám. GR
Pánska dolina 969/61
Nitra
  (from: 11/20/1998 until: 10/02/2000)
Doc. Ing. Milan Belica , CSc. - člen predst. a 2. nám. GR
Pánska dolina 969
Nitra
  (from: 07/03/1998 until: 11/19/1998)
Doc.Ing. Milan Belica , PhD. - člen predstavenstva a námestník GR
Panská dolina 969/61
Nitra - Zobor
  (from: 10/03/2000 until: 07/26/2001)
Ing. Dušan Bubniak
Nábr. 4. apríla 1/13
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 07/06/1993 until: 09/05/1996)
Ing. Zoltán Černák - člen
Miletičova 26
Bratislava
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
Ing. Jozef Držka - člen
Jazdevká 14
Bratislava
  (from: 07/02/1990 until: 07/05/1993)
Ing. Ján Hilkovič - člen
Paulínska 18
Trnava
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
Ing. Martin Horňanský - člen
Cabanova 28
Bratislava 841 02
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 04/24/2008
  (from: 07/24/2008 until: 04/29/2010)
Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 04/24/2008 Until: 03/31/2010
  (from: 04/30/2010 until: 04/29/2010)
Mag. Helmut Horvath - člen predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 07/23/2008)
Mag. Helmut Horvath - člen predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 04/01/2007 Until: 04/23/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
Prof. Ing. Félix Hutník , DrSc. - predseda
Jasovská 39
Bratislava 851 07
  (from: 07/06/1993 until: 08/14/1997)
Prof. Ing. Félix Hutník , DrSc. - predseda
Jasovská 39
Bratislava 851 07
  (from: 08/15/1997 until: 07/02/1998)
Ing. Jozef Janáč - člen
Palkovičova 5
Bratislava
  (from: 07/02/1990 until: 05/28/1992)
Doc. Ing. Ladislav Klinko , CSc. - člen
Račianska 95
Bratislava
  (from: 05/29/1992 until: 07/05/1993)
Monika Kohútová - člen
Bajkalská 5/A
Bratislava 831 04
From: 05/04/2010
  (from: 06/17/2010 until: 05/15/2013)
Monika Kohútová - člen
Bajkalská 5/A
Bratislava 831 04
From: 05/04/2010 Until: 05/03/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Ing. Ján Koreňovský - člen
Gessayova 10
Bratislava 851 03
  (from: 07/06/1993 until: 09/26/1995)
Ing. Blažej Krasovký - člen
Myslava 322
Košice
  (from: 05/29/1992 until: 12/07/1994)
Ing. Juraj Lelkeš
Frankelova 7
Bratislava 841 05
  (from: 07/06/1993 until: 09/05/1996)
Doc. Ing. Jozef Makúch , CSc. - člen
Osuského 34
Bratislava
  (from: 05/29/1992 until: 07/05/1993)
Ing. Ladislav Matiaško - člen
92
Zlaté Klasy
  (from: 05/29/1992 until: 07/05/1993)
Ing. Ladislav Nagy
Pôvodňová 536
Zlatná na Ostrove 946 10
  (from: 07/06/1993 until: 08/14/1997)
Ing. Ladislav Nagy - člen
Pôvodňová 536
Zlatná na Ostrove 946 10
  (from: 08/15/1997 until: 07/02/1998)
Ing. Lukáš Palenčár , CSc. - člen
Gverkovej 7
Bratislava
  (from: 07/02/1990 until: 07/05/1993)
Ing. František Palič - predseda predst. a gen. riaditeľ
Pri štadióne 964/25
Svätý Jur
  (from: 07/03/1998 until: 10/02/2000)
Ing. František Palič - predseda predstavenstva
Krajinská cesta 1060/24
Svätý Jur
  (from: 07/27/2001 until: 09/04/2001)
Ing. František Palič - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Krajinská cesta 1060/24
Svätý Jur
  (from: 10/03/2000 until: 07/26/2001)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
165 East 66th Street Apt. 19B
New York NY 10
USA
From: 05/13/2006
  (from: 05/18/2006 until: 03/31/2007)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
165 East 66th Street Apt. 19B
New York NY 10
USA
From: 05/13/2006 Until: 03/31/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
Türkenstraße 25
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 05/06/2008)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
Türkenstraße 25
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 04/01/2007 Until: 02/26/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05
From: 06/12/2004
  (from: 07/29/2004 until: 05/17/2006)
Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05
From: 06/12/2004 Until: 05/12/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Doc., Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05
From: 05/13/2006
  (from: 05/18/2006 until: 03/31/2007)
Doc., Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05
From: 05/13/2006 Until: 03/31/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava
From: 11/10/2000
  (from: 06/25/2003 until: 01/14/2004)
Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava
From: 06/11/2001
  (from: 01/15/2004 until: 07/28/2004)
Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava
From: 06/11/2001 Until: 06/11/2004
  (from: 07/29/2004 until: 07/28/2004)
Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc.
Pribišova 3173/6
Bratislava - Karlova Ves
  (from: 02/19/2001 until: 07/26/2001)
Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava - Karlova Ves
  (from: 07/27/2001 until: 06/24/2003)
Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc.,MBA, - členka predstavenstva a námestníčka GR
Pribišova 6
Bratislava 841 05
  (from: 12/05/2000 until: 02/18/2001)
Friedrich Plail - člen predstavenstva
Na Kopci 23
Bratislava 811 02
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 07/07/2009)
Friedrich Plail - člen predstavenstva
Na Kopci 23
Bratislava 811 02
From: 04/01/2007 Until: 06/26/2009
  (from: 07/08/2009 until: 07/07/2009)
Ing. Vladimir Podstransky - predseda predstavenstva
469
Somotor
  (from: 07/02/1990 until: 05/28/1992)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - generálny riaditeľ spoločnosti
Budovateľská 1
Senec 903 01
  (from: 07/06/1993 until: 09/05/1996)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - generálny riaditeľ spoločnosti
Budovateľská 1
Senec 903 01
  (from: 09/06/1996 until: 08/14/1997)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - riaditeľ spoločnosti
Budovateľská 1
Senec
  (from: 07/02/1990 until: 07/05/1993)
Ing. Anton Rakický - člen
Hradné údolie 13
Bratislava
  (from: 05/29/1992 until: 07/05/1993)
JUDr. Ján Sabol - člen
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
  (from: 09/27/1995 until: 09/05/1996)
Ing. Peter Serenčéš , CSc.
Dobrocká 5
Nové Zámky 940 01
  (from: 07/06/1993 until: 09/05/1996)
Ján Slánčik
38
Dubové
  (from: 07/06/1993 until: 08/14/1997)
Ján Slánčik - člen
38
Dubové
  (from: 08/15/1997 until: 07/02/1998)
Ján Slánčik - podpredseda
38
Dubové
  (from: 07/02/1990 until: 07/05/1993)
Miroslav Štrokendl - člen
Charkovská 7
Bratislava 841 07
From: 06/26/2009
  (from: 07/08/2009 until: 04/29/2010)
Miroslav Štrokendl - člen
Charkovská 7
Bratislava 841 07
From: 06/26/2009 Until: 03/31/2010
  (from: 04/30/2010 until: 04/29/2010)
Miroslav Štrokendl - člen predstavenstva
Charkovská 7
Bratislava 841 07
From: 04/01/2010
  (from: 04/30/2010 until: 12/13/2012)
Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva
Charkovská 7
Bratislava 841 07
From: 04/01/2010
  (from: 12/14/2012 until: 02/06/2013)
Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva
Charkovská 7
Bratislava 841 07
From: 12/01/2012
  (from: 02/07/2013 until: 04/15/2013)
Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva
Charkovská 7
Bratislava 841 07
From: 12/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/16/2013 until: 04/15/2013)
JUDr. Jozef Theis - člen
Chrobáková 1/A
Bratislava 841 02
  (from: 07/06/1993 until: 08/14/1997)
JUDr. Jozef Theis - člen
Chrobáková 1/A
Bratislava 841 02
  (from: 08/15/1997 until: 07/02/1998)
Ing. Anton Torma - člen
Volgogradská 59
Košice
  (from: 07/02/1990 until: 05/28/1992)
Dipl. t. Arpád Vágo - člen
J. Švernu 14/6
Komárno
  (from: 07/02/1990 until: 07/05/1993)
JUDr. Oskar Világi - člen
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
Franz Wolfger - podpredseda
Raimund Kalcher Straße 1
Drobollach A-9580
Rakúska republika
From: 04/12/2010
  (from: 06/17/2010 until: 04/15/2013)
Franz Wolfger - podpredseda
Raimund Kalcher Straße 1
Drobollach A-9580
Rakúska republika
From: 04/12/2010 Until: 03/31/2013
  (from: 04/16/2013 until: 04/15/2013)
Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 01/01/2010
  (from: 02/11/2010 until: 04/29/2010)
Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 01/01/2010 Until: 03/31/2010
  (from: 04/30/2010 until: 04/29/2010)
Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 04/01/2013
  (from: 04/16/2013 until: 08/23/2013)
Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 04/01/2013 Until: 08/01/2013
  (from: 08/24/2013 until: 08/23/2013)
Zuzana Žemlová - člen predstavenstva
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 04/01/2010
  (from: 04/30/2010 until: 04/15/2013)
Zuzana Žemlová - člen predstavenstva
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2013
  (from: 04/16/2013 until: 04/15/2013)
Miroslav Štrokendl - predseda
Charkovská 7
Bratislava 841 07
From: 04/01/2013
  (from: 04/16/2013 until: 05/06/2014)
Monika Kohútová - člen
Bajkalská 5/A
Bratislava 831 04
From: 05/04/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/06/2014)
Matteo Anatra - člen predstavenstva
Via Tagliaferri 5-25126
Brescia
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Krčméryho 3478/16
Bratislava - Staré Mesto
  (from: 07/27/2001 until: 05/19/2002)
Claudio Bianchi - podpredseda predstavenstva
Via Tomassetti 5
Rím 001 61
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Suché Mýto 2
Bratislava - Staré Mesto
  (from: 07/27/2001 until: 11/21/2002)
Andrea Casini - podpredseda predstavenstva
Viale Michelangelo n. 45
Sesto Fiorentino
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavovo námestie 6
Bratislava - Staré Mesto
From: 09/25/2002
  (from: 11/22/2002 until: 07/31/2005)
Andrea Casini - podpredseda predstavenstva
Viale Michelangelo n. 45
Sesto Fiorentino
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavovo námestie 6
Bratislava - Staré Mesto
From: 09/25/2002 Until: 07/31/2005
  (from: 08/01/2005 until: 07/31/2005)
Clifford Viliam Evans - podpreds. predst. a 1. nám. GR
residence in the Slovak Republic :
Tichá 5148/32
Bratislava
  (from: 07/03/1998 until: 06/03/1999)
Clifford William Evans - podpredseda predstavenstva a 1. námestník GR
residence in the Slovak Republic :
Tichá 5148/32
Bratislava
  (from: 06/04/1999 until: 02/03/2000)
Igor Helekal - člen predstavenstva
U Středu 249/28
Praha 6 160 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Vajnorská 1306/5
Bratislava
From: 10/01/2001 Until: 01/16/2004
  (from: 06/25/2003 until: 02/05/2004)
Ing. Igor Helekal - člen predstavenstva
U Středu 249/28
Praha 6 160 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Karpatské námestie 7773/23
Bratislava - Rača
  (from: 05/20/2002 until: 06/24/2003)
Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 04/01/2010
  (from: 04/30/2010 until: 06/16/2010)
Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 04/01/2010 Until: 04/11/2010
  (from: 06/17/2010 until: 06/16/2010)
Ing. Jiří Kunert - predseda predstavenstva
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Vajnorská 10595/98
Bratislava - Nové Mesto
Until: 05/05/2003
  (from: 09/05/2001 until: 06/24/2003)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
165 East 66th Street Apt. 19B
New York NY 10021
USA
From: 08/01/2005
  (from: 08/01/2005 until: 05/17/2006)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
165 East 66th Street Apt. 19B
New York NY 10021
USA
From: 08/01/2005 Until: 05/12/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Clifford William Evans - podpredseda a 1 námestník GR
residence in the Slovak Republic :
Krčméryho 3478/16
Bratislava
  (from: 02/04/2000 until: 12/04/2000)
Franz Wolfger - člen
Raimund Kalcher Straße 1
Drobollach A-9580
Rakúska republika
From: 04/01/2013
  (from: 04/16/2013 until: 05/06/2014)
Marco Cravario - podpredseda
Corso Giovanni Lanza 78
Turín 101 33
Talianska republika
From: 04/04/2013
  (from: 04/16/2013 until: 05/06/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne. Za spoločnosť sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti, alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, spolu s menom a funkciou podpisujúceho; prokurista pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (from: 04/30/2010 until: 05/06/2014)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, spolu s menom a funkciou podpisujúceho; prokurista pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (from: 04/01/2007 until: 04/29/2010)
V mene spoločnosti konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 06/25/2003 until: 03/31/2007)
1. V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. 2. Zamestnanec spoločnosti, ktorý je pri prevádzkovaní podniku spoločnosti poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti podľa vnútorných predpisov spoločnosti obvykle dochádza, ako jej zástupca.
  (from: 11/22/2002 until: 06/24/2003)
1. V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavesntva spoločne, z ktorých aspoň jeden bude predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. 2. Zamestnanec spoločnosti, ktorý je pri prevádzkovaní podniku spoločnosti poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti podľa vnútrobankových predpisov spoločnosti obvykle dochádza, ako jej zástupca.
  (from: 07/31/2002 until: 11/21/2002)
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden bude predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva spolu s ďaľším členom predstavenstva. Ďaľší vedúci pracovníci spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť v rozsahu právomocí určených v Podpisovom poriadku spoločnosti.
  (from: 07/03/1998 until: 07/30/2002)
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: Dvaja členovia predstavenstva, Generálny riaditeľ, Prokuristi, Splnomocnený pracovníci v rozsahu uvedenej plnej moci.
  (from: 12/08/1994 until: 07/02/1998)
Za spoločnosť podpisuje predseda, podpredseda a riaditeľ spoločnosti.
  (from: 07/02/1990 until: 12/07/1994)
Capital: 
235 492 694,26 EUR Paid up: 235 492 694,26 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 05/06/2014)
7 095 463 915 Sk Paid up: 7 095 463 915 Sk
  (from: 04/01/2007 until: 12/31/2008)
2 377 062 040 Sk Paid up: 2 377 062 040 Sk
  (from: 04/17/2003 until: 03/31/2007)
1 627 062 050 Sk
  (from: 01/15/2002 until: 04/16/2003)
2 717 633 370 Sk
  (from: 02/19/2001 until: 01/14/2002)
717 630 870 Sk
  (from: 12/11/2000 until: 02/18/2001)
2 554 673 000 Sk
  (from: 06/02/2000 until: 12/10/2000)
1 850 673 000 Sk
  (from: 11/21/1996 until: 06/01/2000)
1 250 073 000 Sk
  (from: 11/16/1995 until: 11/20/1996)
800 000 000 Sk
  (from: 05/29/1992 until: 11/15/1995)
Shares: 
Number of shares: 38353859
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 6,14 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (from: 01/01/2009 until: 05/06/2014)
Number of shares: 38353859
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 185 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (from: 04/01/2007 until: 12/31/2008)
Number of shares: 12848984
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 185 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií obmedzená predchádzajúcim súhlasom dozornej rady podľa čl. 3, ods. 4 stanov spoločnosti.
  (from: 04/17/2003 until: 03/31/2007)
Number of shares: 8794930
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 185 Sk
  (from: 01/15/2002 until: 04/16/2003)
Number of shares: 8794930
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 309 Sk
  (from: 02/19/2001 until: 01/14/2002)
Number of shares: 2322430
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 309 Sk
  (from: 12/11/2000 until: 02/18/2001)
Number of shares: 2322430
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 100 Sk
  (from: 06/02/2000 until: 12/10/2000)
Number of shares: 1682430
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 100 Sk
  (from: 07/03/1998 until: 06/01/2000)
Number of shares: 10747
Form: akcie na meno
Nominal value: 110 000 Sk
  (from: 11/16/1995 until: 07/02/1998)
Number of shares: 546000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 100 Sk
  (from: 11/21/1996 until: 07/02/1998)
Number of shares: 6173
Form: akcie na meno
Nominal value: 11 000 Sk
  (from: 12/03/1997 until: 07/02/1998)
Number of shares: 6173
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 11 000 Sk
  (from: 11/16/1995 until: 12/02/1997)
Number of shares: 7610
Form: akcie na meno
Nominal value: 110 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 11/15/1995)
Number of shares: 3900
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 11 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 11/15/1995)
Number of shares: 7610
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/29/1992 until: 09/26/1995)
Number of shares: 3900
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/29/1992 until: 09/26/1995)
Supervisory board: 
Ing. Peter Bohuš
Račianska 99
Bratislava
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
Ing. Peter Bohuš
Račianska 99
Bratislava
  (from: 07/03/1998 until: 06/03/1999)
Ing. Zoltán Čerňák
Miletičova 26
Bratislava
  (from: 07/03/1998 until: 08/24/1999)
Ing. Andrej Danko
Lacková 3
Bratislava 841 04
  (from: 05/29/1992 until: 07/02/1998)
Gerhard Deschkan
Malzingerstrasse 11/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 03/26/2009
  (from: 07/09/2009 until: 04/11/2012)
Gerhard Deschkan
Malzingerstrasse 11/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 03/26/2009 Until: 03/25/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Viera Durajová
Bajzova 4
Bratislava 821 08
From: 02/25/2010
  (from: 04/01/2010 until: 03/13/2013)
Viera Durajová
Bajzova 4
Bratislava 821 08
From: 02/25/2010 Until: 02/24/2013
  (from: 03/14/2013 until: 06/11/2013)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
Ing. Gašpar Farkaš
V. P. Tótha 14
Komárno 845 01
  (from: 07/06/1993 until: 09/26/1995)
JUDr. Imrich Fekete , CSc.
Studenohorská 22
Bratislava 841 03
  (from: 06/04/1999 until: 10/02/2000)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
From: 05/05/2008
  (from: 05/29/2008 until: 05/19/2011)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
From: 05/05/2008 Until: 05/05/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
From: 04/26/2006
  (from: 05/18/2006 until: 03/15/2007)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
From: 04/26/2006 Until: 02/20/2007
  (from: 03/16/2007 until: 03/15/2007)
Gabriel Gavula
Jamnického 4
Bratislava 841 05
From: 09/11/2008
  (from: 09/25/2008 until: 02/10/2010)
Gabriel Gavula
Jamnického 4
Bratislava 841 05
From: 09/11/2008 Until: 12/18/2009
  (from: 02/11/2010 until: 02/10/2010)
Elena Goitini
Via Fiori Chiari 14
Milano 201 21
Taliansko
From: 04/26/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/28/2008)
Elena Goitini
Via Fiori Chiari 14
Milano 201 21
Taliansko
From: 04/26/2006 Until: 04/24/2008
  (from: 05/29/2008 until: 05/28/2008)
Thomas Groß
Bründlwiese 1
Starnberg - Söcking 823 19
Nemecko
From: 09/12/2007
  (from: 09/28/2007 until: 04/20/2009)
Thomas Groß
Bründlwiese 1
Starnberg - Söcking 823 19
Nemecko
From: 09/12/2007 Until: 03/11/2009
  (from: 04/21/2009 until: 04/20/2009)
Prof. Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava
  (from: 07/03/1998 until: 10/02/2000)
Prof. Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava 841 02
  (from: 07/06/1993 until: 07/02/1998)
prof.Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava
  (from: 10/03/2000 until: 01/14/2004)
prof.Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava
From: 06/11/2001
  (from: 01/15/2004 until: 07/13/2004)
prof.Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava
From: 06/11/2001 Until: 06/11/2004
  (from: 07/14/2004 until: 07/13/2004)
Herbert Hangel
Pfadenhauergaße 8/9
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 02/20/2007 Until: 02/20/2007
  (from: 03/16/2007 until: 03/31/2010)
Herbert Hangel
Pfadenhauergaße 8/9
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 02/20/2007 Until: 02/19/2010
  (from: 04/01/2010 until: 03/31/2010)
Ing. Jaroslav Hazlinger
A. Hlinku 33
Zvolen 960 01
From: 10/30/2007
  (from: 11/09/2007 until: 11/11/2010)
Ing. Jaroslav Hazlinger
A. Hlinku 33
Zvolen 960 01
From: 10/30/2007 Until: 10/29/2010
  (from: 11/12/2010 until: 11/11/2010)
Ing. Ján Hilkovič
Paulínska 18
Trnava
  (from: 07/03/1998 until: 06/03/1999)
Zita Hollá
J. Stanislava 31
Bratislava
  (from: 07/03/1998 until: 10/02/2000)
Zita Hollá
J.Stanislava 31
Bratislava
  (from: 10/03/2000 until: 07/13/2004)
Zita Hollá
J.Stanislava 31
Bratislava
Until: 06/11/2004
  (from: 07/14/2004 until: 07/13/2004)
PhDr. Štefan Jaška
Gröslingova 30
Bratislava 811 09
  (from: 09/27/1995 until: 09/05/1996)
Ing. Ondrej Kočiš
Potočná 11
Bánovce nad Bebravou
  (from: 07/06/1993 until: 07/02/1998)
Ing. Ondrej Kočiš , CSc.
Ozorovská Potočná 11
Bánovce nad Bebravou
  (from: 05/29/1992 until: 07/05/1993)
Friederike Kotz
Döblinger Hauptstraße 11/DG29
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 09/27/2007)
Friederike Kotz
Döblinger Hauptstraße 11/DG29
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/01/2007 Until: 09/12/2007
  (from: 09/28/2007 until: 09/27/2007)
Ing. Ján Kožehuba
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 05/29/1992 until: 07/05/1993)
Ing. Jiří Kunert
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
From: 05/13/2004
  (from: 06/15/2004 until: 08/18/2004)
Ing. Jiří Kunert
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
From: 05/13/2004 Until: 07/29/2004
  (from: 08/19/2004 until: 08/18/2004)
Ing. Juraj Lekles
Obchodná 561/41
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  (from: 09/06/1996 until: 07/02/1998)
Ing. Štefan Levický
Doliny 13
Detva
  (from: 07/06/1993 until: 09/05/1996)
Carlo Marini
Stradone Farnese 81
Piacenza 291 00
Taliansko
From: 04/26/2006
  (from: 05/18/2006 until: 03/15/2007)
Carlo Marini
Stradone Farnese 81
Piacenza 291 00
Taliansko
From: 04/26/2006 Until: 02/20/2007
  (from: 03/16/2007 until: 03/15/2007)
Ing. Viliam Maroš
Flöglova 2
Bratislava 811 05
  (from: 07/06/1993 until: 09/05/1996)
Carmelo Mazza
Via Pisacane 34/A
Milano 201 29
Taliansko
From: 10/18/2006
  (from: 11/03/2006 until: 03/15/2007)
Carmelo Mazza
Via Pisacane 34/A
Milano 201 29
Taliansko
From: 10/18/2006 Until: 02/20/2007
  (from: 03/16/2007 until: 03/15/2007)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 06/08/2010)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 04/01/2007 Until: 03/31/2010
  (from: 06/09/2010 until: 06/08/2010)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 04/08/2010
  (from: 06/17/2010 until: 04/15/2013)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 04/08/2010 Until: 04/07/2013
  (from: 04/16/2013 until: 04/15/2013)
Ing. Vojtech Mráz
Kolónia Hviezdna 59
Martin 036 01
From: 01/13/2004
  (from: 02/06/2004 until: 06/14/2005)
Ing. Vojtech Mráz
Kolónia Hviezdna 59
Martin 036 01
From: 01/13/2004 Until: 05/10/2005
  (from: 06/15/2005 until: 06/14/2005)
Ing. Miloslav Nechojdoma
Budatínska 37
Bratislava 851 06
From: 09/06/2004
  (from: 09/23/2004 until: 09/27/2007)
Ing. Miloslav Nechojdoma
Budatínska 37
Bratislava 851 06
From: 09/06/2004 Until: 09/06/2007
  (from: 09/28/2007 until: 09/27/2007)
Ľubomír Partika
Helsinská 7
Košice 040 13
SR
From: 03/26/2009
  (from: 07/09/2009 until: 04/06/2011)
Ľubomír Partika
Helsinská 7
Košice 040 13
SR
From: 03/26/2009 Until: 03/10/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
From: 04/08/2010
  (from: 06/17/2010 until: 04/15/2013)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
From: 04/08/2010 Until: 04/07/2013
  (from: 04/16/2013 until: 04/15/2013)
Doc.Ing. Peter Serenčéš
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
From: 09/24/2002
  (from: 11/22/2002 until: 11/04/2004)
Doc.Ing. Peter Serenčéš , PhD.
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2000)
Doc.Ing. Peter Serenčéš , PhD.
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
  (from: 10/03/2000 until: 11/21/2002)
Ing. Ján Slančík
38
Dubové 962 61
  (from: 07/03/1998 until: 10/02/2000)
Ing. Ján Slančík
38
Dubové 962 61
Until: 11/26/2003
  (from: 10/03/2000 until: 02/05/2004)
JUDr. Ingrid Slimáková - člen dozornej rady
Ľubovianska 3
Bratislava 851 07
From: 07/29/2004
  (from: 08/19/2004 until: 07/26/2006)
JUDr. Ingrid Slimáková - člen dozornej rady
Ľubovianska 3
Bratislava 851 07
From: 07/29/2004 Until: 07/18/2006
  (from: 07/27/2006 until: 07/26/2006)
Johann Strobl
Hauptstraße 37
Walbersdorf 7210
Rakúka republika
From: 02/20/2007
  (from: 03/16/2007 until: 09/27/2007)
Johann Strobl
Hauptstraße 37
Walbersdorf 7210
Rakúka republika
From: 02/20/2007 Until: 09/12/2007
  (from: 09/28/2007 until: 09/27/2007)
Günther Stromenger
Raffelspergergaße 50/2
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 10/18/2006
  (from: 11/03/2006 until: 03/15/2007)
Günther Stromenger
Raffelspergergaße 50/2
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 10/18/2006 Until: 02/20/2007
  (from: 03/16/2007 until: 03/15/2007)
Ing. Albert Šmajda
Dvojkrížna 2
Bratislava 821 06
From: 09/28/2000 Until: 09/28/2003
  (from: 10/03/2000 until: 02/05/2004)
Ing. Zuzana Šťastná
Hlaváčikova 24
Bratislava 841 05
From: 10/30/2007
  (from: 11/09/2007 until: 11/11/2010)
Ing. Zuzana Šťastná
Hlaváčikova 24
Bratislava 841 05
From: 10/30/2007 Until: 10/29/2010
  (from: 11/12/2010 until: 11/11/2010)
Ing. Zuzana Šťastná
Hlaváčiková 14
Bratislava 841 05
From: 09/06/2004
  (from: 09/23/2004 until: 09/27/2007)
Ing. Zuzana Šťastná
Hlaváčiková 14
Bratislava 841 05
From: 09/06/2004 Until: 09/06/2007
  (from: 09/28/2007 until: 09/27/2007)
Ing. Slavomír Ťurek
Markova 13
Bratislava 851 01
From: 06/30/2005
  (from: 07/20/2005 until: 07/23/2008)
Ing. Slavomír Ťurek
Markova 13
Bratislava 851 01
From: 06/30/2005 Until: 06/13/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
Ing. Viera Vaská
Banská cesta 3
Kremnica 967 01
From: 01/13/2004
  (from: 02/06/2004 until: 01/19/2007)
Ing. Viera Vaská
Banská cesta 3
Kremnica 967 01
From: 01/13/2004 Until: 01/13/2007
  (from: 01/20/2007 until: 01/19/2007)
Ing. Eva Vavrová
Sibírska 18
Bratislava 831 02
From: 02/20/2007
  (from: 03/16/2007 until: 04/20/2009)
Ing. Eva Vavrová
Sibírska 18
Bratislava 831 02
From: 02/20/2007 Until: 03/11/2009
  (from: 04/21/2009 until: 04/20/2009)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
  (from: 06/04/1999 until: 10/02/2000)
Carlo Vivaldi
Arnavutköy Yolu UBA Sitesi C1D3
Etiler/Istanbul 343 40
Turecko
From: 09/12/2007
  (from: 09/28/2007 until: 07/07/2009)
Carlo Vivaldi
Arnavutköy Yolu UBA Sitesi C1D3
Etiler/Istanbul 343 40
Turecko
From: 09/12/2007 Until: 06/26/2009
  (from: 07/08/2009 until: 07/07/2009)
Karol Zimmer
Belehradská 74/10
Bratislava 813 04
From: 04/20/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/29/2012)
Karol Zimmer
Belehradská 74/10
Bratislava 813 04
From: 04/20/2011 Until: 04/23/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/29/2012)
Jana Szászová
H. Meličkovej 18
Bratislava 841 05
From: 12/09/2010
  (from: 01/01/2011 until: 05/06/2014)
Jaroslav Hazlinger
A. Hlinku 33
Zvolen 960 01
From: 12/09/2010
  (from: 01/01/2011 until: 05/06/2014)
Alberto Devoto
Via Elia Lombardini 6
Milano 201 43
Talianska republika
From: 05/06/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/06/2014)
Gerhard Deschkan
Matzingerstrasse 11/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 04/23/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/06/2014)
Simone Marcucci
Strehlgasse 25/2/1
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/23/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/06/2014)
Slávka Jánošíková
Lúčna 9
Šaľa 927 05
From: 04/23/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/06/2014)
Ing. Viera Durajová
Bajzova 4
Bratislava 821 08
From: 05/14/2013
  (from: 05/28/2013 until: 05/06/2014)
Massimiliano Moi
Via S. Pertini 4/9 Vignate
Miláno 200 60
Talianska republika
From: 08/16/2013
  (from: 09/21/2013 until: 05/06/2014)
Marcello Arlotto
Via Pascoli 23
Costa di Mezzate 240 60
Taliansko
From: 04/15/2004
  (from: 06/15/2004 until: 06/15/2005)
Marcello Arlotto
Via Pascoli 23
Costa di Mezzate 240 60
Taliansko
From: 04/15/2004 Until: 05/10/2005
  (from: 06/16/2005 until: 06/15/2005)
Franco Benincasa
Via Gemona 41
Udine
Taliansko
From: 04/24/2003 Until: 05/13/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/09/2004)
Franco Benincasa
Via Gemona 41
Udine
Taliansko
From: 04/24/2003
  (from: 06/25/2003 until: 06/09/2004)
Franco Benincasa
Via Gemona 41
Udine
Taliansko
  (from: 07/03/1998 until: 10/02/2000)
Franco Benincasa
Via Gemona 41
Udine /UD/
Taliansko
Until: 04/24/2003
  (from: 10/03/2000 until: 06/24/2003)
Claudio Camozzo
Via Lolmo 12
Bergamo /BG/
Taliansko
  (from: 10/03/2000 until: 03/27/2002)
Claudio Cesario
Via Giovanni Paisiello 40
Rím 001 98
Talianska republika
From: 09/24/2009
  (from: 10/15/2009 until: 05/29/2012)
Claudio Cesario
Via Giovanni Paisiello 40
Rím 001 98
Talianska republika
From: 09/24/2009 Until: 04/23/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/29/2012)
Christopher de Beck nar. 7.3.1946
Portugalsko
Portugalská republika
  (from: 07/03/1998 until: 10/02/2000)
Alessandro Maria Decio
Uni Credito Italiano, Via San Protaso 1
Miláno /MI/ 201 21
Taliansko
Until: 04/24/2003
  (from: 10/03/2000 until: 06/24/2003)
Alberto Devoto
Piazza Velasca 5
Milano
Talianska republika
From: 02/24/2005
  (from: 03/15/2005 until: 05/11/2005)
Alberto Devoto
Piazza Velasca 5
Milano
Taliansko
From: 04/21/2005
  (from: 05/12/2005 until: 03/15/2007)
Alberto Devoto
Piazza Velasca 5
Milano
Talianska republika
From: 02/24/2005 Until: 04/21/2005
  (from: 05/12/2005 until: 05/11/2005)
Alberto Devoto
Piazza Velasca 5
Milano
Taliansko
From: 04/21/2005 Until: 02/20/2007
  (from: 03/16/2007 until: 03/15/2007)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
From: 04/24/2003 Until: 04/24/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
From: 04/24/2003
  (from: 06/25/2003 until: 05/17/2006)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza /Mi/ 200 52
Taliansko
Until: 04/24/2003
  (from: 10/03/2000 until: 06/24/2003)
dr. Kurt Geiger
Argyll Road 32
London W 87BS
Veľká Británia
  (from: 11/20/1998 until: 08/24/1999)
Marco Iannaccone
Piazza Via Benedetto Diotti 14
Milano 201 53
Italy
From: 05/10/2005 Until: 08/11/2005
  (from: 08/25/2005 until: 08/24/2005)
Marco IANNACCONE
Piazza Via Benedetto Diotti 14
Milano 201 53
Taliansko
From: 08/11/2005
  (from: 08/25/2005 until: 03/15/2007)
Marco Iannaccone
Piazza Via Benedetto Diotti 14
Milano 201 53
Italy
From: 05/10/2005
  (from: 06/16/2005 until: 08/24/2005)
Marco IANNACCONE
Piazza Via Benedetto Diotti 14
Milano 201 53
Taliansko
From: 08/11/2005 Until: 02/20/2007
  (from: 03/16/2007 until: 03/15/2007)
Ing. Jiří Kunert
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
From: 07/29/2004 Until: 01/11/2007
  (from: 01/20/2007 until: 01/19/2007)
Ing. Jiří Kunert
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
From: 07/29/2004
  (from: 08/19/2004 until: 01/19/2007)
Luigi Lovaglio
Viale Monte Rosa 21
Miláno /MI/
Taliansko
  (from: 10/03/2000 until: 02/18/2001)
Maria Luisa Cicognani
3 ABBOTS COURT, THACKERAY ST., U.K.
London W8 5ES
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/24/2002
  (from: 11/22/2002 until: 07/19/2005)
Maria Luisa Cicognani
3 ABBOTS COURT, THACKERAY ST., U.K.
London W8 5ES
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/24/2002 Until: 06/14/2005
  (from: 07/20/2005 until: 07/19/2005)
Franjo Lukovic
Nova ves 9
Záhreb
Chorvátsko
From: 11/25/2003 Until: 02/24/2005
  (from: 03/15/2005 until: 03/14/2005)
Franjo Lukovic
Nova ves 9
Záhreb
Chorvátsko
From: 11/25/2003
  (from: 01/15/2004 until: 03/14/2005)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 04/08/2013 Until: 04/22/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 04/08/2013
  (from: 04/16/2013 until: 05/15/2013)
Massimiliano Moi
Vignate
Milano
Taliansko
From: 04/24/2003 Until: 04/24/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Massimiliano Moi
Vignate
Milano
Taliansko
From: 04/24/2003
  (from: 06/25/2003 until: 05/17/2006)
Ing. Peter Pastyřík
Leopoldova 1682
Praha
Česká republika
  (from: 05/29/1992 until: 07/05/1993)
Jean-Marc PETERSCHMITT
Beauchere Road 17
Londýn W6 ONS
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 08/11/2005
  (from: 08/25/2005 until: 11/02/2006)
Jean-Marc PETERSCHMITT
Beauchere Road 17
Londýn W6 ONS
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 08/11/2005 Until: 10/18/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Roberto Pilotto
EBRD
Londýn EC2A 2 JN
Veľká Británia
  (from: 10/03/2000 until: 11/21/2002)
Roberto Pilotto, , MBA
Londýn
Veľká Británia
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2000)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
From: 04/08/2013
  (from: 04/16/2013 until: 05/15/2013)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
From: 04/08/2013 Until: 04/22/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Alois Steinbichler
Littrowgasse 5, Flat
Viedeň 11A-1180
Rakúsko
From: 01/21/2002 Until: 09/16/2003
  (from: 03/28/2002 until: 01/14/2004)
Giuseppe Vovk
Via Lagrange 7
Torino /TO/
Taliansko
Until: 04/24/2003
  (from: 10/03/2000 until: 06/24/2003)
Giuseppe Vovk
Via Lagrange 7
Torino
Taliansko
From: 04/24/2003 Until: 04/24/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Giuseppe Vovk
Via Lagrange 7
Torino
Taliansko
From: 04/24/2003
  (from: 06/25/2003 until: 05/17/2006)
Maria-Paslo Wišniewska
Generala Maczka 12 m 3
Poznaň 60-651
Poľsko
Until: 12/14/2003
  (from: 06/15/2004 until: 06/14/2004)
Maria-Paslo Wišniewska
Generala Maczka 12 m 3
Poznaň 60-651
Poľsko
  (from: 02/19/2001 until: 06/14/2004)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 04/22/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/06/2014)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
From: 04/22/2013 Until: 08/01/2013
  (from: 09/21/2013 until: 09/20/2013)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
From: 04/22/2013
  (from: 05/16/2013 until: 09/20/2013)
Other legal facts: 
Dňa 06.12.2013 bolo registrovému súdu doručené Uznesenie Mestského súdu v Prahe zo dňa 04.11.2013, sp. zn. B 3608-RD1717/MSPH, Fj 219557/2013, ktoré nabodudlo právoplatnosť dňa 01.12.2013, v právnej veci návrhu na cezhraničné zlúčenie rozhodol, že na spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242 ako nástupnícku spoločnosť prešlo v dôsledku cezhraničnej fúzie formou zlúčenia spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, ako zanikajúcej spoločnosti, imanie zanikajúcej spoločnosti. Rozhodujúcim dňom zlúčenia je 01.12.2013.
  (from: 05/07/2014)
Účastinná spoločnosť Slovenská poľnohospodárska banka bola založená podľa § 15 a 23 Zák. č. 104/1990 Zb. zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.5.1990 na ustavujúcom valnom zhromaždení zo dňa 26.6.1990, ktorého priebeh bol osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 1, N 102/90, na ktorom boli schválené aj stanovy spoločnosti.
  (from: 07/02/1990 until: 05/06/2014)
Stanovy Slovenskej poľnohospodárskej banky a.s. Bratislava schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1992. Starý spis: Sa 53
  (from: 05/29/1992 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica č. N 16/94, Nz 15/94 zo dňa 27.4.1994 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/22/1994 until: 05/06/2014)
Zmena stanov zo dňa 27.4.1994.
  (from: 12/08/1994 until: 05/06/2014)
Zapisnica a uznesenia z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.1995, notárska zápisnica N 63/95, Nz 63/95 napísaná dňa 31.08.1995 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou z mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (from: 09/27/1995 until: 05/06/2014)
Rozhodnutie číslo 036/1995/OCPMinisterstva financií Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1995, ktorým bolo udelené povolenie na obchodovanie s cennými papiermi.
  (from: 03/12/1996 until: 05/06/2014)
Zmena stanov odsúhlasená na VI riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.6.1996. Zmena obchodného mena pôvodné Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť.
  (from: 09/06/1996 until: 05/06/2014)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ÚBD-1514/1996 zo dňa 19.8.1996, ktorým bolo udelené povolenie na výkon bankových činnosti.
  (from: 10/28/1996 until: 05/06/2014)
Zmena stanov odsúhlasená na VII. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.6.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 113/97, Nz 109/97 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (from: 12/03/1997 until: 05/06/2014)
Zmena stanov odsúhlasená na VIII. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.1998, ktorého priebeh je odvedčený notárskou zápisnicou č. N 152/98, Nz 147/98 spísanou notárkou JUDr. a. Juríkovou. Zápisnica z rokovanie Dozornej rady spoločnosti, konanom dňa 10.6.1998, na ktorom bolo zvolené predstavenstvo spoločnosti.
  (from: 07/03/1998 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica N 106/99, Nz 103/99 napísaná dňa 21.5.1999 notárom JUDr. Juríkovou v Bratislave osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
  (from: 06/04/1999 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica č. N 144/99, Nz 141/99 zo dňa 30.6.1999 osvedčujúca priebeh IX. riadneho valného zhromaždenia.
  (from: 08/25/1999 until: 05/06/2014)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 93/2000, Nz 94/2000
  (from: 06/02/2000 until: 05/06/2014)
Zmena stanov odsúhlasená na X.riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.6.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 182/2000, Nz 184/2000 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (from: 08/04/2000 until: 05/06/2014)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 217/00, Nz 220/00 napísanej dňa 21.7.2000 notárom JUDr. Juríkovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápis o voľbách člena dozornej rady zamestnancami z 28.9.2000.
  (from: 10/03/2000 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 22/2000 z rokovania Dozornej rady zo dňa 9.11.2000.
  (from: 12/05/2000 until: 05/06/2014)
Rozhodnutie NBS č. UBD-2292-1/2000 o znížení základného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava o sumu 1.837.042.130,-Sk zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia k 31.12.1999 po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondami k 28.11.2000, teda z 2.554.673.000,-Sk na 717.630.870,-Sk z dôvodu úhrady straty, ktorá presahuje 10% základného imania banky, s tým, že zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých 2 322 430 kusov akcií vydaných ku dňu vydania tohoto rozhodnutia, a to v rovnakom pomere tak, že doterajšia menovitá hodnota 1.100,-Sk sa zníži na nižšiu menovitú hodnotu v sume 309,-Sk.
  (from: 12/11/2000 until: 05/06/2014)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 13.12.2000 č. UBD-2486/2000.Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.12.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 341/2000, Nz 348/2000 spísanou notárkou JUDr.Alžbetou Juríkovou
  (from: 02/19/2001 until: 05/06/2014)
Zápisnica č. 25/2001 zo dňa 12.1.2001 a č. 30/2001 zo dňa 5.6.2001 zo zasadnutia dozornej rady.
  (from: 07/27/2001 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 31/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.júna 2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.8.2001.
  (from: 09/05/2001 until: 05/06/2014)
Rozhodnutie NBS č. UBD-1992-1/2001 o znížení základného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., so sídlom Vajnorská 21, 832 65 Bratislava o sumu 1 090 571 320 Sk zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia k 31.12.2000 po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondmi k 23.11.2001, teda z 2 717 633 370 Sk na 1 627 062 050 Sk z dôvodu úhrady straty, ktorá presahuje 10% základného imania banky s tým, že zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých 8 794 930 kusov akcií vydaných ku dňu vydania tohto rozhodnutia a to v rovnakom pomere tak, že doterajšia menovitá hodnota 309 Sk sa zníži na nižšiu menovitú hodnotu v sume 185 Sk.
  (from: 01/15/2002 until: 05/06/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 21.1.2002 priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 19/2002, Nz 20/2002, ktoré schválilo zmenu stanov. - zmenu obchodného mena z predchádzajúceho POĽNOBANKA, a.s. ku dňu 1.4.2002. Claudio Camozzo, dátum narodenia 7.9.1956, Via Lolmo 12, Bergamo /BG/, Taliansko - zánik funkcie člena dozornej rady 21.1.2002.
  (from: 03/28/2002 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 32/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.8.2001.
  (from: 05/20/2002 until: 05/06/2014)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 349 - 3/2002, zo dňa 16. 5. 2002, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) Zákona o bankách.
  (from: 06/03/2002 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica č. N 117/2002, Nz 120/2002 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/31/2002 until: 05/06/2014)
Zmena stanov schválená dňa 24.9.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 260/02, Nz 269/02.
  (from: 11/22/2002 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica č. N 260/2002, Nz 269/2002 zo dňa 24.9.2002 osvedčujúca priebeh 7. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania o 749 999 990 Sk upísaním nových kmeňových akcií v menovitej hodnote 185,- Sk v počte 4 054 054 kusov, čím sa zvýšilo základné imanie na 2 377 062 040,- Sk a s tým súvisiaca zmena stanov.
  (from: 04/17/2003 until: 05/06/2014)
Voľba členov dozornej rady spoločnosti a zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 24. 4. 2003, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica č. N 54/2003, Nz 30648/2003 napísaná dňa 24. 4. 2003 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (from: 06/25/2003 until: 05/06/2014)
Voľba člena dozornej rady spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.11.2003.
  (from: 01/15/2004 until: 05/06/2014)
Voľba členov Dozornej rady spoločnosti osvedčená zápisnicou Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady volených zamestnancami dňa 13.1.2004.
  (from: 02/06/2004 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.5.2004.
  (from: 06/10/2004 until: 05/06/2014)
Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.04.2004, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 270/2004, Nz 32089/2004.
  (from: 06/15/2004 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 56/2004 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.06.2004 o skončení funkčného obdobia Zite Hollej a Prof. Ing. Miroslavovi Grznárovi, DrSc. dňom 11.06.2004.
  (from: 07/14/2004 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.5.2004. Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.- skončenie funkcie člena predstavenstva dňom 11.6.2004.
  (from: 07/29/2004 until: 05/06/2014)
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 29.7.04 - zmena v dozornej rade.
  (from: 08/19/2004 until: 05/06/2014)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 06.09.2004.
  (from: 09/23/2004 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005 zo dňa 22.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 21.4.2005.
  (from: 05/12/2005 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti konaného dňa 10.05.2005.
  (from: 06/15/2005 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady dňa 10.5.2005. Zánik funkcie člena dozornej rady Marcella Arlotta dňa 10.5.2005.
  (from: 06/16/2005 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 66/2005 zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti, konaného dňa 14.06.2005.
  (from: 08/01/2005 until: 05/06/2014)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 22.04.2005 - Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005 napísaná dňa 22.04.2005 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou - zmena sídla obchodnej spoločnosti.
  (from: 08/25/2005 until: 05/06/2014)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti konaného dňa 11.08.2005.
  (from: 08/25/2005 until: 05/06/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 26.04.2006.
  (from: 05/18/2006 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.07.2006.
  (from: 07/27/2006 until: 05/06/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2006.
  (from: 11/03/2006 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2007.
  (from: 01/20/2007 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica N 28/2007, NZ 6726/2007, NCRls 6760/2007 napísaná dňa 20.2.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 31 372 503 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení a zmena stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 29/2007, NZ 6727/2007, NCRls 6761/2007 zo dňa 20.2.2007, na základe ktorej, ku dňu 1.4.2007 preberá spoločnosť Unibanka, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 31 372 503. Zmena obchodného mena z pôvodného UniBanka, a.s. na nové obchodné meno UniCredit Bank Slovakia a.s.
  (from: 04/01/2007 until: 05/06/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.2.2007.
  (from: 03/16/2007 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica N 137/2007 Nz 36552/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2007 - volba dvoch nových členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.09.2007 - uplynutie funkčného obdobia dvoch členov dozernej rady, vdanie sa funkcie dvoch členov dozornej rady.
  (from: 09/28/2007 until: 05/06/2014)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 30.10.2007.
  (from: 11/09/2007 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice č. 5/2008 zo zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 26.02.2008.
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2014)
Výpis zo zápisnice zo 6. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 24.4.2008. Notárska zápisnica N 53/2008, Nz 17521/2008, NCRls 17371/2008 napísaná dňa 25.4.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2008. Mag. Helmut Horvath je od 24.4.2008 podpredsedom predstavenstva.
  (from: 05/29/2008 until: 05/06/2014)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 53/08, Nz 17521/08, NCRls 17371/08 napísanej dňa 25. 4. 2008 notárom JUDr. Hudecová na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/24/2008 until: 05/06/2014)
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena DR voleného zamestnancami dňa 11.9.2008.
  (from: 09/25/2008 until: 05/06/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2009.
  (from: 04/21/2009 until: 05/06/2014)
Výpis z uznesení dozornej rady zo Zápisnice č. 14/2009 zo zasadnutia dozornej rady konaného dńa 26.06.2009.
  (from: 07/08/2009 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica N 26/2009, Nz 12844/2009, NCRls 13038/2009 zo dňa 22.4.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2009.
  (from: 07/09/2009 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica N 109/2009, Nz 32954/2009 zo dňa 24.09.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 10/15/2009 until: 05/06/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009.
  (from: 02/11/2010 until: 05/06/2014)
Zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami dňa 25.02.2010.
  (from: 04/01/2010 until: 05/06/2014)
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 01.04.2010.
  (from: 04/30/2010 until: 05/06/2014)
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 10.03.2010 a zo dňa 04.05.2010.
  (from: 06/17/2010 until: 05/06/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia - notársky zápisnica zo dňa 22.04.2010, N 37/2010, Nz 13845/2010.
  (from: 06/17/2010 until: 05/06/2014)
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 10.03.2011.
  (from: 04/07/2011 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica N 79/2012, Nz 15646/2012 zo dňa 03.05.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 05/30/2012 until: 05/06/2014)
Uznesenia dozornej rady per rollam zo dňa 22.11.2012.
  (from: 12/14/2012 until: 05/06/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 04.03.2013.
  (from: 04/16/2013 until: 05/06/2014)
Notárska zápisnica č. N 220/2013, Nz 14039/2013 zo dňa 29.04.2013.
  (from: 05/16/2013 until: 05/06/2014)
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena DR voleného zamestnancami dňa 14.05.2013.
  (from: 05/28/2013 until: 05/06/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.04.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 310/2013, Nz 17152/2013, NCRls 17510/2013 zo dňa 23.05.2013.
  (from: 06/14/2013 until: 05/06/2014)
Spoločnosť UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 34/B, sa ako slovenská zanikajúca spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení so zahraničnou nástupníckou spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608. Nástupnícka spoločnosť UnCredit Bank Czech Republic, a. s., so sídlom Praha-4 Michle, Želetavská 1525/1, 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608, bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Českej republike.
  (from: 08/13/2013 until: 05/06/2014)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.08.2013.
  (from: 08/24/2013 until: 05/06/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/14/2013 until: 05/06/2014)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/07/2014)
Legal successor: 
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
  (from: 05/07/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
UniCredit CAIB Slovakia, a. s.
Krížna 50
Bratislava 2 821 08
  (from: 06/14/2013)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person