Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  448/B

Business name: 
DEVÍN BANKA a.s., DEVIN BANK, AG (v jazyku nemeckom), DEVIN BANK (v jazyku anglickom)
  (from: 06/22/1992)
Registered seat: 
Františkánske nám. 8
Bratislava 813 10
  (from: 03/06/2000)
Identification number (IČO): 
31 326 331
  (from: 06/22/1992)
Date of entry: 
06/22/1992
  (from: 06/22/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/22/1992)
Objects of the company: 
poskytovanie úverov
  (from: 06/22/1992)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 06/22/1992)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 06/22/1992)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 06/22/1992)
poskytovanie záruk
  (from: 06/22/1992)
otváranie akreditívov
  (from: 06/22/1992)
obstarávanie inkasa
  (from: 06/22/1992)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 06/22/1992)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 06/22/1992)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 06/22/1992)
prijímanie vkladov
  (from: 01/30/1997)
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 01/30/1997)
obchodovanie na vlastný účet, alebo na účet klienta
  (from: 01/30/1997)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 01/30/1997)
2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/, včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 01/30/1997)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 01/30/1997)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 01/30/1997)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 01/30/1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva /portfólio management/
  (from: 01/30/1997)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 01/30/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (from: 07/25/2000)
4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí.
  (from: 07/25/2000)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (from: 07/25/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/15/2002)
Ing. Ivan Gondáš - I.podpredseda
R.Viesta 32/A
Martin
  (from: 07/04/2017)
Ing. Pavel Rusnák - predseda
D.Makovického 5100/2
Martin
  (from: 07/04/2017)
Ing. Vladimír Jančí - podpredseda
Zvolenská 3984/3
Martin
  (from: 07/04/2017)
Ing. Vladimír Šavol - podpredseda
Kollárova 606/5
Turčianske Teplice
  (from: 07/04/2017)
Ing. Viliam Pešta - člen
Krížna 24
Bratislava
  (from: 07/04/2017)
Štatutárny orgán: správca:
  (from: 08/30/2001)
Capital: 
33 194 000 EUR
  (from: 02/11/2011)
Shares: 
Number of shares: 20000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,7 EUR
  (from: 02/11/2011)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Pieš
Gabajova 17
Žilina
  (from: 06/04/1997)
Masaru Ono - člen
Gajova 19
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - člen
Dedovec 411
Považská Bystrica
  (from: 05/24/2022)
Dana Stopková - člen
23
Kostolište 900 62
  (from: 05/24/2022)
Ing. Dáša Lohnická - člen
Urbánkova 6
Galanta
  (from: 12/04/2000)
Ing. Peter Malík - člen
Ľ.Zúbka 2D
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Pavol Bobok - podpredseda
Dlhá 46
Tlmače
  (from: 05/24/2022)
Sergej Georgievič Gorotkov - predseda
1.mája 857/11
Turčianske Teplice
  (from: 05/31/2001)
Alexander Vladimírovič Lunev - člen
Komsomoľskaja 4 byt 35
Elektrostaľ
Ruská federácia
  (from: 08/19/1999)
Rupert Breuer - člen
Praterstrasse 9
Norinberg
Nemecko
  (from: 07/25/2000)
Dr. Helmut Kralupper - člen
Rittergasse 3
Viedeň
Rakúsko
  (from: 07/25/2000)
Anatolij Vasilievič Klimenko - člen
Mira 17/3/105
Obninsk
Ruská federácia
  (from: 05/31/2001)
Other legal facts: 
Zmeny boli schválené valným zhromaždením konaným dňa 28.5.1993. Starý spis: Sa 884
  (from: 04/22/1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.5.1994.
  (from: 09/27/1994)
Uznesenie predstavenstva sspoločnosti zo dňa 14.1.1995.
  (from: 05/12/1995)
Notárska zápisnica zo dňa 14.1.1995 pod č. N 8/95 a Nz 8/95, ktorá osvedčila priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Notárska zápisnica zo dňa 18.12.1995 pod č. N 233/95, Nz 212/95.
  (from: 01/08/1996)
Notárska zápisnica č. N37/1996, Nz 33/1996 zo dňa 29.2.1996 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavens tva, ktoré sa konalo 20.2.1996 a na ktorom bolo schvále- né zvýšenie základného imania.
  (from: 06/18/1996)
Notárska zápisnica N 99/96, Nz 96/96 zo dňa 31.5.1996 a stanovy spoločnosti.
  (from: 01/30/1997)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.1995 vo forme notárskej zápisnice N 8/95, Nz 8/95. Osvedčenie o priebehu nahradného mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 4.4.1997 vo forme notárskej zápisnice N 67/97, Nz 66/97. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 26.5.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 152/97, Nz 175/97.
  (from: 06/04/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 6.9.1997 opravené notárskou zápisnicou zo dňa 15.1.1998. Uznesenie z predstavenstva konaného dňa 18.12.1997 vo forme notárskej zápisnice N 98/97, Nz 96/97
  (from: 01/19/1998)
Na valnom zhromaždení dňa15.8.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 65/98, Nz 65/98 napísanej dňa 15.8.1998 notárom JUDr. Miklom v Martine, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 15.8.1998. Zápisnica z dozornej rady dňa 15.8.1998.
  (from: 09/04/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 24.7.1999, ktorého konanie bolo svedčené v notárskej zápisnici N 131/99 napísanej dňa 24.7.1999 notárkou JUDr Irenou Kolcunovou v Martine bola schválená zmena stanov spoločnosti, prispôsobené ust. zák.č. 127/99 Z.z.. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 24.7.1999. Zápisnica z dozornej rady dňa 24.7.1999.
  (from: 08/19/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 33/2000, Nz 32/2000 spísanou dňa 27.5.2000 JUDr. Tatianou Mičkovou, notárkou v Martine, bola schválená zmena Stanov spoločnosti a personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 07/25/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 15.9.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 73/2000, Nz 70/2000 napísanej dňa 15.9.2000 notárkou JUDr. Tatianou Mičkovou bola schválená zmena Stanov spoločnosti.
  (from: 12/04/2000)
Zmena stanov v časti § 4 ods. 1, § 10 ods. 1, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2 odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.2.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 28/2001, Nz 27/2001 spísanou notárom JUDr. Tatianou Mičkovou. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.2.2001. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 5.2.2001 č. VBD-31/2001
  (from: 03/15/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.4.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 69/2001, Nz 67/2001 napísanej dňa 21.4.2001 notárkou JUDr. Tatianou Mičkovou, bola uskutočnená zmena v dozornej rade. Zápis zo zápisnice z rokovania Dozornej rady konanej dňa 26.3.2001
  (from: 05/31/2001)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-1252/2001 z 24. augusta 2001, ktoré bolo doručené DEVÍN BANKE, a.s. v ten istý deň, zaviedla dňom 24. augusta 2001 nútenú správu v DEVÍN BANKE, a.s., Františkánske nám. 8, 813 10 Bratislava. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov nútená správa banky je zavedená dňom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je účinná voči všetkým fyzickým a právnickým osobám. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-1252-1/2001 z 24. augusta 2001, ktoré bolo doručené, vymenovala JUDr. Pavla Křupalu, Družstevná 68, 831 04 Bratislava za správcu DEVÍN BANKY, a.s. Na základe § 29 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov zavedením nútenej správy pôsobnosť štatutárneho orgánu banky a dozornej rady banky prešla na správcu banky.
  (from: 08/30/2001)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn.3K 297/00 zo dňa 28.9.01 bol na majetok dlžníka DEVÍN BANKA a.s. Františkaské nám. 8, Bratislava IČO 31 326 331 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Ernest Valko Ak , Palisády 36, Bratislava.
  (from: 10/04/2001)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3k 297/00 zo dňa 12.11.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.12.2001. DEVÍN BANKA a.s. súd zbavuje JUDr. Ernesta Valka, sídlom Ak Palisády 36, Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty. Ustanovuje prom.práv.Pavla Gőrnera, sídlom Ak Cukrová 14/V, Bratislava do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/01/2002)
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu DEVÍN BANKA a.s. uznesením 3K 297/00 - 539 zo dňa 31.3. 2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3. 2003 rozhodol o zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty a menovaní nového takto: 1/ Mgr. Pavla Görnera, komerčného právnika, sídlo kancelárie Cukrová 14, 813 39 Bratislava, z b a v u j e funkcie správcu konkurznej podstaty. 2/ Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Radoslava Hajdúcha, advokáta, sídlo AK Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava. 3/ JUDr. Mareka Hanúska, advokáta, sídlo AK Panská 31, 811 02 Bratislava, z b a v u j e funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu majetku úpadcu. 4/ Do funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu majetku úpadcu u s t a n o v u j e Ing. Jána Guniša, sídlo Potôčky 1702, 020 01 Púchov.
  (from: 08/15/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 3K 297/00 - 752 zo dňa 26.6.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.2003 súd rozhodol o zbavení Ing. Jána Guniša, sídlo ul. 17. novembra 37, 914 51 Trenčianske teplice funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správcu majetku úpadcu.
  (from: 08/25/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 3K 297/00 - 817 zo dňa 18.8.2003 súd nariadil prieskumné pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2003 v Bratislave v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava, č. dv. 91 /prízemie/ o 9.30 hod. Na prieskumné pojednávanie sa predvolávajú úpadca a správca (ktorých účasť je nevyhnutná) a konkurzní veritelia (ich riadne písomne splnomocnení zástupcovia). Prezentáciou účastníkov konania sa začne o 8.00 hod. Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov, ktorá sa uskutoční bezprostredne po prieskumnom pojednávaní s programom: - informácia o doterajšom priebehu konkurzu - schválenie návrhu plánu speňaženia majetku úpadcu.
  (from: 08/26/2003)
Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-1689-5/2001 z 23. augusta 2002, ktoré bolo doručené DEVÍN BANKE, a.s. dňa 27. augusta 2002 odobrala povolenie pôsobiť ako banka podľa § 34 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 119 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie o odobratí povolenia pôsobiť ako banka nadobudlo právoplatnosť 23. apríla 2004. Podľa ustanovenia § 65 ods. 2 a 3 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie nemôže prijímať vklady a poskytovať úvery a vykonávať ďalšie činnosti s výnimkou tých činností, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov, dovtedy, než vyrovná svoje pohľadávky a záväzky, sa považuje za banku podľa tohto zákona. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1689 - 5 /2001 zo dňa 23.8.2002 právoplatné dňa 23.4.2004.
  (from: 06/23/2004)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person