Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  85/B

Business name: 
Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava v likvidácii
  (from: 05/24/1995 until: 06/23/2008)
Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava
  (from: 04/02/1992 until: 05/23/1995)
TESLA Elektroakustika, štátny podnik
  (from: 07/01/1989 until: 04/01/1992)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 07/01/1989 until: 06/23/2008)
Identification number (IČO): 
00 211 231
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
06/13/2008
  (from: 06/24/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/24/2008)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Objects of the company: 
Základný predmet činnosti: 1.Výskum, vývoj, výroba a odbyt, montáž -profesionálnych elektroakutických študiových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú telekominukaciu, najmä pre úpravu, prepojovanie a prenos signálov, včítane príslušenstva -zariadením pre ozvučenie priestorov -elektrotenických vedeckých, laboratórnych a prevádzkových prístrojov včítane pre účely ekologické -strojov na spracovanie informácií, najmä záznamových, reprodukčných, zabezpečovacích pre dispečerskú službu, riadice procesy a pre informatiku -konštrukčných prvkov, dielov a elektronických súčiastok -silnoprúdových zariadení na rozvod nízkeho napätia
  (from: 07/01/1989 until: 04/01/1992)
2.projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 07/01/1989 until: 04/01/1992)
3.výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (from: 07/01/1989 until: 04/01/1992)
Povinný predmet činnosti: -výskum, vývoj, výroba a odbyt profesionálnych elektroakustických štúdiových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú telekomunikáciu
  (from: 07/01/1989 until: 04/01/1992)
Základný predmet činnosti:
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
1. výskum, vývoj, výroba a odbyt, montáž profesionálnych elektroakustických študi- ových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú telekomuniáciu, najmä pre úpravu, prepojovanie a prenos signálov, včítane príslušenstva
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
zariadením pre ozvučenie priestorov
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
elektrotechnických vedeckých, laboratórnych a prevádzkových prístrojov včítane pre účely ekologické
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
strojov na spracovanie informácií, najmä záznamových, reprodukčných, zabezpečovacích pre dispečerskú službu, riadiace procesy a pre informatiku
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
konštrukčných prvkov, dielov a elektronic- kých súčiastok
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
silnoprúdových zariadení na rozvod nízkeho napätia
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
2. projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
3. výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
Povinný predmet činnosti: výskum, vývoj, výroba a odbyt profesionálnych elektroakustických štúdiových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú te- lekomunikáciu
  (from: 04/02/1992 until: 02/14/1995)
zámočníctvo
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
výroba nástrojov
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
kovoobrábanie
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
galvanizácia kovov
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
výroba a opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
nákup a predaj výrobkov z plastov, výrobkov spotrebnej elektroniky, elektronického ma- teriálu a dielov, strojov a prístrojov
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
vyhotovovanie fotokópií z prinesených dokumentov
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
lakovníctvo
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
výroba výrobkov z plastických látok
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
Management body: 
likvidátor
  (from: 05/24/1995 until: 06/23/2008)
riaditeľ
  (from: 08/25/1994 until: 05/23/1995)
riaditeľ
  (from: 07/01/1989 until: 08/24/1994)
Ing.Karol Bergmann
Szaboóva 11
Bratislava
  (from: 07/01/1989 until: 09/19/1994)
Ing. Jozef Jančo - riaditeľ:
Cígeľská 10
Bratislava
  (from: 09/20/1994 until: 05/23/1995)
Ing. Jozef Jančo - zástupca riaditeľa
Cígeľská 10
Bratislava
  (from: 08/25/1994 until: 09/19/1994)
Representation: 
Štátny podnik zastupuje a v jeho mene podpisuje riaditeľ alebo zástupca riaditeľa.
  (from: 08/25/1994 until: 05/23/1995)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 07/01/1989 until: 08/24/1994)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Elektroakustika, štátny podnik Bratislava, odštepný závod Trebišov
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
Registered seat: 
Družstevná 6
Trebišov 075 01
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
Head: 
Michal Dobranský
79
Parchovany 076 62
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
Scope of business activity: 
zámočníctvo
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
kovoobrábanie
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
výroba výrobkov z plas- tických látok
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
 
 
Founder: 
Ministarstvo hutníctva, strojárenstva a elektrotechniky
  (from: 07/01/1989 until: 06/23/2008)
Ordinary capital: 
176 332 000 Sk
  (from: 07/01/1989 until: 06/23/2008)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ondrej Trnovský
Karpatské nám. 10
Bratislava 831 06
Until: 06/13/2008
  (from: 05/17/1998)
 Liquidators:
JUDr. Milan Balog
Nová 271/99
Stupava 900 31
  (from: 05/24/1995 until: 12/02/1996)
 Liquidators:
Ing. Gustáv Benža
Gallayova 33
Bratislava 841 02
  (from: 12/03/1996 until: 05/16/1998)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za štátny podnik v likvidácii koná likvidá- tor.
  (from: 05/24/1995)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 36Exre/279/2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 5. 6. 2008 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava v likvidácii, Drobného 23, Bratislava, IČO: 00 211 231, dňom 5. 5. 2008
  (from: 06/24/2008)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou federálneho ministerstva hutníctva, strojárenstva a elektrotechniky, vydanou rozhodnotím ministra, hutníctva, strojárenstva a elektrotechnicky ČSSR č. 15/1989 zo dňa 16.6.1989 podľa § 18 Xák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 232
  (from: 07/01/1989 until: 06/23/2008)
Rozhodnutie riaditeľa zo dňa 16. 6. 1994 o menovaní zástupcu riaditeľa. Stary spis: Pš 232
  (from: 08/25/1994 until: 06/23/2008)
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR zo dňa 22.06.1994 číslo 110/4355/94/250/2052. Stary spis: Pš 232
  (from: 09/20/1994 until: 06/23/2008)
Doplnok č. 1 k zakladateľskej listine č. 110/7730/210/94 zo dňa 2.12.1994, rozhodnutie riaditeľa š.p. zo dňa 18.1.1995 o zriadení odštepného závodu. Stary spis: Pš 232
  (from: 02/15/1995 until: 06/23/2008)
Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 49, zo dňa 30.3.1995 sa štátny podnik v zmysle ust. § 68 obchod. zákonníka ruší likvidáciou. Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. K 6/92 zo dňa 30.09.1996 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Elektroakustika, štátny podnik v likvidácii, Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO: 00 211 231. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Ing. Konráda Vrbu, komerčný právnik, so sídlom Meličkovej 9, 841 05 Bratislava. Stary spis: Pš 232
  (from: 05/24/1995 until: 06/23/2008)
Odvolací dekrét JUDr. Milana Baloga zo dňa 13.11.1996 pod č. 6179/1996 - 030/1867/830/E. Menovací dekrét Ing. Gustáva Benžu zo dňa 13.11.1996 pod č. 6180/1996 - 030/1867/830/E. Stary spis: Pš 232
  (from: 12/03/1996 until: 06/23/2008)
Odvolací dekrét č. 1656/1998/1037/-830 zo dňa 6.5.1998.
  (from: 05/17/1998 until: 06/23/2008)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person