Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  99/B

Business name: 
Demetal, štátny podnik v likvidácii
  (from: 09/09/1994 until: 09/28/1999)
D E M E T A L , štátny podnik
  (from: 05/01/1990 until: 09/08/1994)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 05/01/1990 until: 09/28/1999)
Identification number (IČO): 
00 678 643
  (from: 05/01/1990)
Date of entry: 
05/01/1990
  (from: 05/01/1990)
Date of deletion: 
09/29/1999
  (from: 09/29/1999)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/29/1999)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 05/01/1990)
Objects of the company: 
účelne a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti na úseku deštrukcie stavebných objektov, oceľových konštrukcií a strojných zariadení, špeciálnych trhacích prác, ochrany povrchov na báze náterov a žiarového nástreku
  (from: 05/01/1990 until: 09/28/1999)
prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácií vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátnho plánu
  (from: 05/01/1990 until: 09/28/1999)
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hopodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo
  (from: 05/01/1990 until: 09/28/1999)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 09/09/1994 until: 09/28/1999)
riaditeľ
  (from: 05/01/1990 until: 09/08/1994)
Ing. Štefan Kortiš - riaditeľ
Ožvoldíkova 4
Bratislava
  (from: 05/01/1990 until: 09/08/1994)
Representation: 
Za štátny podnik koná likvidátor.
  (from: 09/09/1994 until: 09/28/1999)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 05/01/1990 until: 09/08/1994)
Founder: 
Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR
  (from: 05/01/1990 until: 09/28/1999)
Ordinary capital: 
4 176 000 Sk
  (from: 05/01/1990 until: 09/28/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Karol Kele
Kalinčiakova 42
Senec 903 01
  (from: 09/09/1994 until: 09/28/1999)
Other legal facts: 
Z a p i s u j e sa: Záverečná správa likvidátora o priebehu a ukončené likvidácie z marca 1997. Súhlas ministra výstavby a verejných prác Slovenskej republiky s ukončením likvidácie š.p. číslo 976/M - 1997 zo dňa 8.7.1997. Na základe týchto skutočností sa Demetal, štátny podnik v likvidácii vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a: Demetal , štátny podnik v likvidácii so sídlom Bratislava zapísaný v obchodnom registri v odd. Pš vo vložke č. 99/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 09/29/1999)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SR č. 231-61/1990 zo dňa 18.4.1990 podľa ustanovení § 18 a 19 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 278
  (from: 05/01/1990 until: 09/28/1999)
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 117 o zrušení štátneho podniku likvidáciou a o menovaní likvidátora. Stary spis: Pš 278
  (from: 09/09/1994 until: 09/28/1999)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person