Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  202/B

Business name: 
Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik - v likvidácii
  (from: 12/01/1992 until: 05/14/1995)
Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik
  (from: 01/03/1991 until: 11/30/1992)
Registered seat: 
Pri Šajbách 4
Bratislava
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
Identification number (IČO): 
00 699 586
  (from: 01/03/1991)
Date of entry: 
01/03/1991
  (from: 01/03/1991)
Date of deletion: 
05/15/1995
  (from: 05/15/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 05/15/1995)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/03/1991)
Objects of the company: 
tvorba a aplikácia optimálnych pracovných postupov v hlavných činnostiach spojov
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
tvorba a objektivizácia pracovných noriem
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
vypracovávanie, novelizácia a aplikácia metód určovania počtu pracovníkov v hlav- ných činnostiach spojov
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
metodická činnosť v oblasti pracovných noriem
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
aplikácia moderných metód organizácie práce v hlavných a zabezpečovacích činnostiach spojov
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
tvorba a aplikácia užívateľských softwero- vých produktov
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
tvorba a realizácia účelových informačných systémov v spojoch
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
projektovanie a budovanie lokálnych počítačových sietí
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
komplexné služby v informatike
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
metodická príprava a realizácia výuky pracovníkov rezortu spojov
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
psychodiagnostika, managering, marketing a sociálnopsychologická príprava pracovníkov
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nasadzovania a využívania osobnývh počíta- čov, lokálnych počítačových sietí, repro- grafickej a kancelárskej techniky a v ob- lasti psychologických služieb
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
obchodná činnosť, okrem tovarov a služieb na vývoz a dovoz, ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
sprostredkovateľské služby
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 12/01/1992 until: 05/14/1995)
riaditeľ
  (from: 01/03/1991 until: 11/30/1992)
Ing. Anton Streicher
Sládkovičova č.7
Pezinok 902 01
  (from: 01/03/1991 until: 11/30/1992)
Representation: 
V mene štátneho podniku v likvidácii podpisuje likvidátor.
  (from: 12/01/1992 until: 05/14/1995)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ
  (from: 01/03/1991 until: 11/30/1992)
Founder: 
Ministerstvo spojov ČSFR
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ivan Gergeľ
Suchá 23
Bratislava
  (from: 12/01/1992 until: 02/27/1995)
 Liquidators:
Dpt. Matej Chrappa
Myslenická 26
Pezinok 902 03
  (from: 02/28/1995 until: 05/14/1995)
Other legal facts: 
Rozhodnutie ministra dopravy, spojov a verejných prác čislo 20/95 z 23.3.1995 o ukončení likvidácie a schválenie záverečnej správy o výsledku likvidácie a mimoriadnej účtovnej uzávierky. V y m a z u j e s a : Štátny podnik Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik v likvidácii zapísaný v odd. Pš vo vložke č. 561/B sa vymazuje z obchodného registra. Stary spis: Pš 561
  (from: 05/15/1995)
Štátny podnik bol založený zakladacou listi- nou Ministerstva spojov a rozhodnutím ministra spojov ČSFR č.j.: 36846/1990-230 zo dňa 21.12.1990 podľa § 12 zákona č. 111/ 1990 Zb. o štátnom podniku Doplnenie údajov v spôsobe založenia: Podľa Zákona č. 298/1991 Zb. z 10. 7. 1991, ktorým sa mení a doplňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. došlo k zmene zakladateľa a práva a povinnosti zakladateľa podnikateľ- ských organizácií prešli na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky. Stary spis: Pš 561
  (from: 01/03/1991 until: 05/14/1995)
Rozhodnutím ministra dopravy, spojov a verejných prác SR č. 19/92 zo dňa 22.10.1992 bol zrušený štátny podnik Inžinierske služby spojom Bratislava so sídlom pri Šajbách 4 Bratislava a nariadená jeho likvidácia. Stary spis: Pš 561
  (from: 12/01/1992 until: 05/14/1995)
Opatrenie č. 5600/M-94 z 11. 11. 1994 o odvolaní likvidátora. Opatrenie č. 5601/M-94 z 11. 11. 1994 o menovaní likvidátora. Stary spis: Pš 561
  (from: 02/28/1995 until: 05/14/1995)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person