Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  352/V

Business name: 
STROJBEK a. s., v likvidácií
  (from: 08/01/1995 until: 09/30/2002)
STROJBEK a.s.
  (from: 10/29/1992 until: 07/31/1995)
Registered seat: 
Trhovisko 61/110
Kráľovský Chlmec 077 01
  (from: 10/29/1992 until: 09/30/2002)
Identification number (IČO): 
31 660 703
  (from: 10/29/1992)
Date of entry: 
11/01/1992
  (from: 10/29/1992)
Date of deletion: 
10/01/2002
  (from: 10/01/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/29/1992)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba, opravy, montáž a odbyt elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov
  (from: 10/29/1992 until: 01/22/1995)
výroba, opravy, montáž a odbyt elektrotechnických výrobkov a systémov a vybraných strojárenských výrobkov
  (from: 01/23/1995 until: 09/30/2002)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/01/1995 until: 09/30/2002)
Managing board
  (from: 10/29/1992 until: 07/31/1995)
Juraj Kádár - člen
240
Borša
  (from: 10/29/1992 until: 07/31/1995)
Štefan Nádaši - člen
Hl. bl. Smrek
Kráľovský Chlmec
  (from: 10/29/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Dionýz Pandy - člen
Helmeczyho 7
Kráľovský Chlmec
  (from: 10/29/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Judita Szerdiová - člen
160
Veľký Kamenec
  (from: 10/29/1992 until: 01/22/1995)
Valentín Tamók - člen
3
Oborín
  (from: 10/29/1992 until: 07/31/1995)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie podpisujúcich.
  (from: 10/29/1992 until: 07/31/1995)
Capital: 
3 115 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 09/30/2002)
Shares: 
Number of shares: 3115
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/27/1999 until: 09/30/2002)
Number of shares: 3115
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 01/26/1999)
Number of shares: 3022
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 01/22/1995)
Number of shares: 93
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 01/22/1995)
Supervisory board: 
Alexander Jószay - člen
23
Boľ
  (from: 10/29/1992 until: 09/30/2002)
Ladislav Liška - člen
Hlboká 20
Kráľovský Chlmec
  (from: 10/29/1992 until: 09/30/2002)
Ján Maloš - člen
70
Hrušov
  (from: 10/29/1992 until: 09/30/2002)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Miroslav Šefčík
Stredná 23
Trnava
  (from: 08/01/1995 until: 09/30/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za akciovú spoločnosť koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 08/01/1995 until: 09/30/2002)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke číslo 352/V pri: Obchodné meno: STROJBEK a. s., v likvidácii Sídlo: Trhovisko 61/110, Kráľovský Chlmec, 077 01 IČO: 31 660 703 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22.5.2001, č.k. 1K 206/96-103, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2001, o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia (§ 68 ods. 4 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov). Deň výmazu: 01.10.2002
  (from: 10/01/2002)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondom národného majetku SR dňa 13.10.1992 podľa § 28 odst.1 zák. č. 92/91 Zb. a § 162 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/29/1992 until: 09/30/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.6.1994.
  (from: 01/23/1995 until: 09/30/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o jej zrušení zo dňa 21. 4. 1995. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 10. 5. 1995. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie dňa 1. 8. 1995.
  (from: 08/01/1995 until: 09/30/2002)
KONKURZNÉ KONANIE - vyhlásené uznesením Krajského súdu v Košiciach pod číslom K 206/96 zo dňa 29. 5. 1997, správca konkurznej podstaty: JUDr. Igor Varga, advokát, Trebišov, Štefánikova 206.
  (from: 06/05/1997 until: 09/30/2002)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K 206/96-103 zo dňa 22. 5. 2001 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: STROJBEK a. s., v likvidácii, Kráľovský Chlmec, Trhovisko 61/110, IČO: 31 660 703 a zbavil JUDr. Igora Vargu, advokáta, Trebišov, Štefánikova 206 funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/05/2001 until: 09/30/2002)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person