Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2079/B

Business name: 
Across Private Investments, o.c.p., a.s.
  (from: 05/23/2020)
Registered seat: 
Zochova 3
Bratislava 811 03
  (from: 04/10/2015)
Identification number (IČO): 
35 763 388
  (from: 03/31/1999)
Date of entry: 
03/31/1999
  (from: 03/31/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/31/1999)
Objects of the company: 
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene
  (from: 10/25/2012)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere amajetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 05/11/2018)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (from: 01/11/2013)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 01/11/2013)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (from: 01/11/2013)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 01/11/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/17/2002)
Ing. Andrej Rajčány - podpredseda
Nevädzova 6E
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 09/13/2018
  (from: 09/27/2018)
Peter Jakubička , LL.M. - Chairman of the Board of Directors
Palisády 693/11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 05/26/2021
  (from: 06/08/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/17/2002)
Capital: 
1 992 000 EUR Paid up: 1 992 000 EUR
  (from: 07/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: voľne prevoditeľné
  (from: 07/17/2009)
Stockholder: 
Across Finance, a.s.
Zochova 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 05/21/2022)
Supervisory board: 
Ing. Július Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/27/2018
  (from: 05/11/2018)
Pavol Záhymský
Dúbravka 5801
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 04/27/2018
  (from: 05/11/2018)
Marián Boček
Ivachnová 72
Ivachnová 034 82
From: 04/27/2021
  (from: 05/26/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 47/99, Nz 47/99 zo dňa 1.2.1999 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 03/31/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 62/2000 zo dňa 14.2.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválené zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.2.2000.
  (from: 05/12/2000)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 231/00, Nz 230/00 zo dňa 23.6.2000. Zmena obchodného mena z pôvodného G + M Group, a.s. n a nové G + M Group, o.c.p., a.s.
  (from: 09/13/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.2.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 101/01, Nz 101/01 napísanej dňa 21.2.2001 notárom JUDr. Palkovičovou bol schválený dodatok č. 3 k stanovám.
  (from: 03/13/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.9.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.9.2001.
  (from: 11/28/2001)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 816/01, Nz 816/01 zo dňa 17.12.2001 na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Zmena obchodného mena: pôvodné: G+M Group, o.c.p., a.s.
  (from: 01/09/2002)
Notárska zápisnica č. N 479/02, Nz 457/02 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene predmetu činnosti podnikania o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a o zmene stanov v súlade zo Zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 09/17/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2002
  (from: 02/11/2003)
Notárska zápisnica Nz 94944/03, N 935/03 zo dňa 21.10.2003, osvedčujúca priebeh Valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene Stanov.
  (from: 02/24/2004)
Notárska zápisnica N 289/2005, Nz 57304/2005, NCRls 56623/2005 zo dňa 25.11.2005.
  (from: 12/09/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 324/2006, Nz 20302/2006, NCRIs 20193/2006 zo dňa 25.5.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: Across Investment Services, o.c.p., a.s.
  (from: 09/01/2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.01.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 55/2007, Nz 3266/2007 spísanej notárom JUDr. Petrom Kriškom, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 02/14/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždeniaspísaná vo forme notárskej zápisnice N 968/2007 Nz 47231/2007 zo dňa 15.11.2007.
  (from: 01/09/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 302/2008, Nz 17719/2008, NCRls 17614/2008 zo dňa 28.04.2008.
  (from: 05/13/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.7.2008.
  (from: 08/05/2008)
Zápisnica z balného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 308/2009, Nz 14393/2009 zo dňa 05.05.2009.
  (from: 07/17/2009)
Notárska zápisnica N 1224/2009, Nz 55035/2009, NCRls 55684/2009 zo dňa 23.12.2009.
  (from: 01/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2010.
  (from: 11/24/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1410/2012, Nz 18313/2012, NCRls 18722/2012 dňa 23.05.2012.
  (from: 10/25/2012)
Notárska zápisnica č. N 3932/2012, Nz 56786/2012 zo dňa 17.12.2012.
  (from: 01/11/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.20113.
  (from: 06/04/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2015 a 27.02.2015.
  (from: 04/10/2015)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person