Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2079/B

Business name: 
Across Private Investments, o.c.p., a.s.
  (from: 05/23/2020)
Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
  (from: 09/01/2006 until: 05/22/2020)
Across Investment Services, o.c.p., a.s.
  (from: 01/09/2002 until: 08/31/2006)
G + M Group, o.c.p., a.s.
  (from: 09/13/2000 until: 01/08/2002)
G+M Group, a.s.
  (from: 03/31/1999 until: 09/12/2000)
Registered seat: 
Zochova 3
Bratislava 811 03
  (from: 04/10/2015)
Mlynské nivy 45
Bratislava 821 09
  (from: 06/21/2005 until: 04/09/2015)
Mlynské Nivy 45
Bratislava 821 09
  (from: 01/13/2005 until: 06/20/2005)
Svoradova 1
Bratislava 811 03
  (from: 01/09/2002 until: 01/12/2005)
Plátenícka 24
Bratislava 821 09
  (from: 03/13/2001 until: 01/08/2002)
Gorkého 6
Bratislava 811 01
  (from: 03/31/1999 until: 03/12/2001)
Identification number (IČO): 
35 763 388
  (from: 03/31/1999)
Date of entry: 
03/31/1999
  (from: 03/31/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/31/1999)
Objects of the company: 
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene
  (from: 10/25/2012)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere amajetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 05/11/2018)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu
  (from: 05/11/2018)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (from: 01/11/2013)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 01/11/2013)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (from: 01/11/2013)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 01/11/2013)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 01/11/2013 until: 05/10/2018)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 01/11/2013 until: 05/10/2018)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 01/11/2013 until: 04/09/2015)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 01/11/2013 until: 05/10/2018)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 01/11/2013 until: 05/10/2018)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 01/11/2013 until: 05/13/2015)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 01/11/2013 until: 05/10/2018)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 01/11/2013 until: 05/10/2018)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 01/11/2013 until: 05/10/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/1999 until: 09/16/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/1999 until: 09/16/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/1999 until: 09/16/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 03/31/1999 until: 09/16/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/31/1999 until: 09/16/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/31/1999 until: 09/16/2002)
obchodovanie s cennými papiermi včítane vybraných činností uvedených v § 46 ods. 2 zák.č. 600/1992 Zb. o cených papieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2003)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiace služby
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2003)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb o cenných paieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2003)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2003)
1. Hlavné investičné služby: prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/,c/,d/,e/,f/ zákona o cenných papieroch, prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona o cenných papieroch, prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm.a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zák. č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/,h/ zákona o cenných papieroch
  (from: 10/21/2003 until: 12/08/2005)
2. Vedľajšie investičné služby: úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm.a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona o cenných papieroch, obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm.d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona o cenných papieroch, poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona o cenných papieroch, prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s osobitným zákonom, v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f/ zákona o cenných papieroch
  (from: 10/21/2003 until: 12/08/2005)
I. Hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/,c/,d/,e/,f/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona č 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm.a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 4. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/,g/,h/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/09/2005 until: 02/13/2007)
II. Vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm.a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b./ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm.d/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,d/,e/,f/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 5. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s Devízovým zákonom, v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/09/2005 until: 02/13/2007)
I. Hlavné investičné služby podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 1) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b),c),d),e),f),g),h) a i) zákona o cenných papieroch, 2) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b),c),d),e),f),g),h) a i) zákona o cenných papieroch, 3) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b),c),d),e),f),g),h) a i) zákona o cenných papieroch, 4) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b),c),d),e),f),g),h) a i) zákona o cenných papieroch, 5) zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b),c),d),e) a f) zákona o cenných papieroch, 6) nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b),c),d),e) a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 02/14/2007 until: 05/12/2008)
II. Vedľajšie investičné služby podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 1) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm.a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),c),d),e) a f) zákona o cenných papieroch, 2) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),c),d),e),f),g),h) a i) zákona o cenných papieroch, 3) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 4) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm.d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),c),d),e) a f), zákona o cenných papieroch, 5) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),c),d),e),f),g),h) a i) zákona o cenných papieroch, 6) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
  (from: 02/14/2007 until: 05/12/2008)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 05/13/2008 until: 01/10/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/17/2002)
Managing board
  (from: 03/31/1999 until: 09/16/2002)
Ing. Andrej Rajčány - podpredseda
Nevädzova 6E
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 09/13/2018
  (from: 09/27/2018)
Peter Jakubička , LL.M. - Chairman of the Board of Directors
Palisády 693/11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 05/26/2021
  (from: 06/08/2021)
Roman Boda
J.Kráľa 1357/1
Púchov 020 01
From: 09/30/2004
  (from: 01/13/2005 until: 05/12/2008)
Roman Boda
J.Kráľa 1357/1
Púchov 020 01
From: 09/30/2004 Until: 05/01/2008
  (from: 05/13/2008 until: 05/12/2008)
Ing. Roman Boda
J.Kráľa 1357/1
Púchov 020 01
From: 09/30/2004
  (from: 10/09/2004 until: 01/12/2005)
Maroš Ďurik - člen predstavenstva
Majerníkova 19
Bratislava 841 05
From: 06/03/2005
  (from: 06/08/2005 until: 08/04/2008)
Maroš Ďurik - člen predstavenstva
Majerníkova 19
Bratislava 841 05
From: 06/03/2005 Until: 07/17/2008
  (from: 08/05/2008 until: 08/04/2008)
Ing. Maroš Ďurik - člen predstavenstva
Belániková 6
Bratislava 841 04
From: 06/10/2014
  (from: 07/03/2014 until: 09/26/2018)
Ing. Maroš Ďurik - člen predstavenstva
Belániková 6
Bratislava 841 04
From: 06/10/2014 Until: 09/13/2018
  (from: 09/27/2018 until: 09/26/2018)
Ing. Maroš Ďurik - predseda
Belániková 3574/6
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 09/13/2018
  (from: 09/27/2018 until: 06/07/2021)
Ing. Maroš Ďurik - predseda
Belániková 3574/6
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 09/13/2018 Until: 05/26/2021
  (from: 06/08/2021 until: 06/07/2021)
Anna Frátriková - člen predstavenstva
Fatranská 15/15
Žilina 010 08
  (from: 11/28/2001 until: 02/10/2003)
Anna Frátriková - člen predstavenstva
Landauova 38
Bratislava 841 01
  (from: 02/11/2003 until: 02/23/2004)
Anna Frátriková - člen predstavenstva
Landauova 38
Bratislava 841 01
From: 09/05/2001
  (from: 02/24/2004 until: 10/08/2004)
Anna Frátriková - člen predstavenstva
Landauova 38
Bratislava 841 01
From: 09/05/2001 Until: 01/15/2004
  (from: 10/09/2004 until: 10/08/2004)
Kristián Galla - člen predstavenstva
Valašská 3838/17
Bratislava 811 04
From: 05/20/2013
  (from: 06/04/2013 until: 09/26/2018)
Kristián Galla - člen predstavenstva
Valašská 3838/17
Bratislava 811 04
From: 05/20/2013 Until: 09/13/2018
  (from: 09/27/2018 until: 09/26/2018)
Mgr. Martin Gúčik - člen
Ušiakova 2
Bratislava
  (from: 03/31/1999 until: 05/11/2000)
Mgr. Martin Gúčik - predseda
Ušiakova 2
Bratislava
  (from: 05/12/2000 until: 11/27/2001)
Erika Hanuliaková - člen
Fedákova 34
Bratislava
  (from: 05/12/2000 until: 11/27/2001)
Ing. Ľubomír Hrčka - člen predstavenstva
Štúrova 673
Marianka 900 33
From: 05/01/2008
  (from: 05/13/2008 until: 07/16/2009)
Ing. Ľubomír Hrčka - člen predstavenstva
Štúrova 673
Marianka 900 33
From: 05/01/2008 Until: 04/24/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Peter Jakubička , LL.M. - Member of the Board of Directors
Palisády 693/11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 04/27/2021
  (from: 05/26/2021 until: 06/07/2021)
Peter Jakubička , LL.M. - Member of the Board of Directors
Palisády 693/11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 04/27/2021 Until: 05/26/2021
  (from: 06/08/2021 until: 06/07/2021)
Ing. Juraj Kováč - podpredseda predstavenstva
Tupého 23
Bratislava 831 01
From: 12/23/2009
  (from: 01/21/2010 until: 07/02/2014)
Ing. Juraj Kováč - podpredseda predstavenstva
Tupého 23
Bratislava 831 01
From: 12/23/2009 Until: 05/20/2014
  (from: 07/03/2014 until: 07/02/2014)
Ing. Juraj Kováč - podpredseda predstavenstva
Tupého 23
Bratislava 831 01
From: 05/20/2014
  (from: 07/03/2014 until: 09/26/2018)
Ing. Juraj Kováč - podpredseda predstavenstva
Tupého 23
Bratislava 831 01
From: 05/20/2014 Until: 09/13/2018
  (from: 09/27/2018 until: 09/26/2018)
Mgr. Mária Malatínová - člen
Sládkovičova 453
Hranovnica
  (from: 05/12/2000 until: 11/27/2001)
Mgr. Slavomír Moško - predseda
M.Hricku 16
Trenčín
  (from: 03/31/1999 until: 05/11/2000)
Elena Nedvědová - člen
Gessayova 37
Bratislava
  (from: 03/31/1999 until: 05/11/2000)
Roman Scherhaufer - člen predstavenstva
Fadruszova 13
Bratislava 841 04
From: 06/20/2002
  (from: 09/17/2002 until: 02/23/2004)
Roman Scherhaufer - podpredseda predstavenstva
Fadruszova 13
Bratislava 841 04
From: 06/20/2002
  (from: 02/24/2004 until: 08/17/2005)
Roman Scherhaufer - podpredseda predstavenstva
Rustaveliho 19
Bratislava 831 06
From: 06/20/2002
  (from: 08/18/2005 until: 08/04/2008)
Roman Scherhaufer - podpredseda predstavenstva
Rustaveliho 19
Bratislava 831 06
From: 06/20/2002 Until: 07/17/2008
  (from: 08/05/2008 until: 08/04/2008)
Ing. Roman Scherhaufer - podpredseda predstavenstva
Rustaveliho 19
Bratislava 831 06
From: 07/17/2008
  (from: 08/05/2008 until: 01/20/2010)
Ing. Roman Scherhaufer - podpredseda predstavenstva
Rustaveliho 19
Bratislava 831 06
From: 07/17/2008 Until: 12/23/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
Branislav Strapek - člen predstavenstva
Cabanova 10
Bratislava 841 02
Until: 06/20/2002
  (from: 11/28/2001 until: 09/16/2002)
Július Strapek - predseda prestavenstva
Cabanova 10
Bratislava 841 05
  (from: 11/28/2001 until: 02/23/2004)
Július Strapek - predseda predstavenstva
Cabanova 10
Bratislava 841 05
From: 09/05/2001
  (from: 02/24/2004 until: 08/04/2008)
Július Strapek - predseda predstavenstva
Cabanova 10
Bratislava 841 05
From: 09/05/2001 Until: 07/17/2008
  (from: 08/05/2008 until: 08/04/2008)
Ing. Július Strapek - predseda predstavenstva
Cabanova 10
Bratislava 841 04
From: 07/17/2008
  (from: 08/05/2008 until: 06/03/2013)
Ing. Július Strapek - predseda predstavenstva
Cabanova 10
Bratislava 841 04
From: 07/17/2008 Until: 05/20/2013
  (from: 06/04/2013 until: 06/03/2013)
Richard Šimulčík - predseda predstavenstva
Rebarborová 20160/17C
Bratislava 821 07
From: 05/20/2013
  (from: 06/04/2013 until: 09/26/2018)
Richard Šimulčík - predseda predstavenstva
Rebarborová 20160/17C
Bratislava 821 07
From: 05/20/2013 Until: 09/13/2018
  (from: 09/27/2018 until: 09/26/2018)
Ing. Martin Thomay , M.A. - člen predstavenstva
Dubová 63
Prievidza 971 01
From: 04/25/2009
  (from: 07/17/2009 until: 06/03/2013)
Ing. Martin Thomay , M.A. - člen predstavenstva
Dubová 63
Prievidza 971 01
From: 04/25/2009 Until: 05/20/2013
  (from: 06/04/2013 until: 06/03/2013)
Rastislav Vasilišin - člen predstavenstva
Potočná 12
Prešov 080 06
From: 10/21/2003
  (from: 02/24/2004 until: 10/08/2004)
Rastislav Vasilišin - člen predstavenstva
Potočná 12
Prešov 080 06
From: 10/21/2003 Until: 01/15/2004
  (from: 10/09/2004 until: 10/08/2004)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/17/2002)
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/31/1999 until: 09/16/2002)
Capital: 
1 992 000 EUR Paid up: 1 992 000 EUR
  (from: 07/17/2009)
60 000 000 Sk
  (from: 01/09/2008 until: 07/16/2009)
50 000 000 Sk
  (from: 01/09/2002 until: 01/08/2008)
5 000 000 Sk
  (from: 05/12/2000 until: 01/08/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 03/31/1999 until: 05/11/2000)
Shares: 
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: voľne prevoditeľné
  (from: 07/17/2009)
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/09/2008 until: 07/16/2009)
Number of shares: 500
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/17/2002 until: 01/08/2008)
Number of shares: 500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/09/2002 until: 09/16/2002)
Number of shares: 50
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/12/2000 until: 01/08/2002)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/31/1999 until: 05/11/2000)
Stockholder: 
Across Finance, a.s.
Zochova 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 05/21/2022)
Across Finance, a.s.
Zochova 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 02/22/2018 until: 05/22/2020)
Supervisory board: 
Ing. Július Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/27/2018
  (from: 05/11/2018)
Pavol Záhymský
Dúbravka 5801
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 04/27/2018
  (from: 05/11/2018)
Marián Boček
Ivachnová 72
Ivachnová 034 82
From: 04/27/2021
  (from: 05/26/2021)
Katarína Andriskinová - člen
Bieloruská 24
Bratislava
  (from: 05/12/2000 until: 11/27/2001)
Mgr. Marek Benedik - člen
381
Krížovany
  (from: 03/31/1999 until: 05/11/2000)
Mgr. Diana Bieliková - predseda
Zálužická 5
Bratislava
  (from: 03/31/1999 until: 05/11/2000)
Ing. Miroslav Fedor
Pod Rovnicami 3474/67
Bratislava 841 04
From: 05/01/2008
  (from: 05/13/2008 until: 11/23/2010)
Ing. Miroslav Fedor
Pod Rovnicami 3474/67
Bratislava 841 04
From: 05/01/2008 Until: 06/30/2010
  (from: 11/24/2010 until: 11/23/2010)
Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 06/20/2002
  (from: 09/17/2002 until: 10/08/2004)
Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 06/20/2002 Until: 09/30/2004
  (from: 10/09/2004 until: 10/08/2004)
Kristián Galla - člen dozornej rady
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
Until: 06/20/2002
  (from: 11/28/2001 until: 09/16/2002)
Kristián Galla
Ševčenkova 1038/28
Bratislava 852 01
From: 06/30/2010
  (from: 11/24/2010 until: 06/03/2013)
Kristián Galla
Ševčenkova 1038/28
Bratislava 852 01
From: 06/30/2010 Until: 05/20/2013
  (from: 06/04/2013 until: 06/03/2013)
Miroslav Jaška - člen dozornej rady
Heydukova 4
Bratislava 810 01
Until: 06/20/2002
  (from: 11/28/2001 until: 09/16/2002)
Zuzana Kálnokiová - člen
Bilíkova 32
Bratislava
  (from: 03/31/1999 until: 05/11/2000)
Mgr. Zuzana Kálnokiová - predseda
Bilíkova 32
Bratislava
  (from: 05/12/2000 until: 11/27/2001)
Marek Kelbel - člen dozornej rady
Čordákova 26
Košice 040 23
From: 11/11/2002
  (from: 02/11/2003 until: 10/08/2004)
Marek Kelbel - člen dozornej rady
Čordákova 26
Košice 040 23
From: 11/11/2002 Until: 09/30/2004
  (from: 10/09/2004 until: 10/08/2004)
Svetlana Kráľovičová - predseda dozornej rady
Zohorská 8
Bratislava 841 04
Until: 06/20/2002
  (from: 11/28/2001 until: 09/16/2002)
Ing. Martin Lejtrich
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/27/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/10/2019)
Ing. Martin Lejtrich
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/27/2018 Until: 04/30/2019
  (from: 05/11/2019 until: 05/10/2019)
Marián Migra
K.Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 09/30/2004
  (from: 10/09/2004 until: 05/12/2008)
Marián Migra
K.Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 09/30/2004 Until: 05/01/2008
  (from: 05/13/2008 until: 05/12/2008)
Vladimír Podolinský
Wolkra 1
Lučenec 984 01
From: 09/30/2004
  (from: 10/09/2004 until: 11/23/2010)
Vladimír Podolinský
Wolkra 1
Lučenec 984 01
From: 09/30/2004 Until: 06/30/2010
  (from: 11/24/2010 until: 11/23/2010)
Mgr. Alica Prepíková - člen
Hanzlíčkova 25
Svätý Jur
  (from: 05/12/2000 until: 11/27/2001)
Peter Ratkovský - člen dozornej rady
Potočná 21
Bratislava 831 06
From: 06/20/2002
  (from: 09/17/2002 until: 10/08/2004)
Peter Ratkovský - člen dozornej rady
Potočná 21
Bratislava 831 06
From: 06/20/2002 Until: 09/30/2004
  (from: 10/09/2004 until: 10/08/2004)
Branislav Strapek
Cabanova 10
Bratislava 841 02
From: 06/30/2010
  (from: 11/24/2010 until: 06/03/2013)
Branislav Strapek
Cabanova 10
Bratislava 841 02
From: 06/30/2010 Until: 05/20/2013
  (from: 06/04/2013 until: 06/03/2013)
Branislav Strapek
Cabanova 10
Bratislava 841 02
From: 05/20/2014
  (from: 07/03/2014 until: 05/10/2018)
Branislav Strapek
Cabanova 10
Bratislava 841 02
From: 05/20/2014 Until: 04/27/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/10/2018)
Ing. Július Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava 841 02
From: 05/20/2013
  (from: 06/04/2013 until: 05/10/2018)
Ing. Július Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava 841 02
From: 05/20/2013 Until: 04/27/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/10/2018)
Martin Thomay
Dubová 63
Prievidza 971 01
From: 09/30/2004
  (from: 10/09/2004 until: 07/16/2009)
Martin Thomay
Dubová 63
Prievidza 971 01
From: 09/30/2004 Until: 04/25/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Martin Thomay , M.A.
Dubová 360/63
Prievidza 971 01
From: 05/20/2013
  (from: 06/04/2013 until: 05/10/2018)
Ing. Martin Thomay , M.A.
Dubová 360/63
Prievidza 971 01
From: 05/20/2013 Until: 04/27/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/10/2018)
JUDr. Juraj Vališ , LL.M.
Šumavská 36
Bratislava 821 08
From: 04/25/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/02/2014)
JUDr. Juraj Vališ , LL.M.
Šumavská 36
Bratislava 821 08
From: 04/25/2009 Until: 04/25/2014
  (from: 07/03/2014 until: 07/02/2014)
Lucia Žitňanská - člen dozornej rady
Gorkého 10
Bratislava 811 01
From: 06/20/2002 Until: 11/11/2002
  (from: 09/17/2002 until: 02/10/2003)
Branislav Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/30/2019 Until: 04/27/2021
  (from: 05/26/2021 until: 05/25/2021)
Branislav Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/30/2019
  (from: 05/11/2019 until: 05/25/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 47/99, Nz 47/99 zo dňa 1.2.1999 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 03/31/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 62/2000 zo dňa 14.2.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválené zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.2.2000.
  (from: 05/12/2000)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 231/00, Nz 230/00 zo dňa 23.6.2000. Zmena obchodného mena z pôvodného G + M Group, a.s. n a nové G + M Group, o.c.p., a.s.
  (from: 09/13/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.2.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 101/01, Nz 101/01 napísanej dňa 21.2.2001 notárom JUDr. Palkovičovou bol schválený dodatok č. 3 k stanovám.
  (from: 03/13/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.9.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.9.2001.
  (from: 11/28/2001)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 816/01, Nz 816/01 zo dňa 17.12.2001 na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Zmena obchodného mena: pôvodné: G+M Group, o.c.p., a.s.
  (from: 01/09/2002)
Notárska zápisnica č. N 479/02, Nz 457/02 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene predmetu činnosti podnikania o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a o zmene stanov v súlade zo Zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 09/17/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2002
  (from: 02/11/2003)
Notárska zápisnica Nz 94944/03, N 935/03 zo dňa 21.10.2003, osvedčujúca priebeh Valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene Stanov.
  (from: 02/24/2004)
Notárska zápisnica N 289/2005, Nz 57304/2005, NCRls 56623/2005 zo dňa 25.11.2005.
  (from: 12/09/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 324/2006, Nz 20302/2006, NCRIs 20193/2006 zo dňa 25.5.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: Across Investment Services, o.c.p., a.s.
  (from: 09/01/2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.01.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 55/2007, Nz 3266/2007 spísanej notárom JUDr. Petrom Kriškom, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 02/14/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždeniaspísaná vo forme notárskej zápisnice N 968/2007 Nz 47231/2007 zo dňa 15.11.2007.
  (from: 01/09/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 302/2008, Nz 17719/2008, NCRls 17614/2008 zo dňa 28.04.2008.
  (from: 05/13/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.7.2008.
  (from: 08/05/2008)
Zápisnica z balného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 308/2009, Nz 14393/2009 zo dňa 05.05.2009.
  (from: 07/17/2009)
Notárska zápisnica N 1224/2009, Nz 55035/2009, NCRls 55684/2009 zo dňa 23.12.2009.
  (from: 01/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2010.
  (from: 11/24/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1410/2012, Nz 18313/2012, NCRls 18722/2012 dňa 23.05.2012.
  (from: 10/25/2012)
Notárska zápisnica č. N 3932/2012, Nz 56786/2012 zo dňa 17.12.2012.
  (from: 01/11/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.20113.
  (from: 06/04/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2015 a 27.02.2015.
  (from: 04/10/2015)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person