Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26340/R

Business name: 
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze
  (from: 10/21/2014)
Registered seat: 
Továrenská 56
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 05/24/2012)
Identification number (IČO): 
46 647 414
  (from: 05/24/2012)
Date of entry: 
05/24/2012
  (from: 05/24/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/24/2012)
Objects of the company: 
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 05/24/2012)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 05/24/2012)
výroba hutných polotovarov
  (from: 05/24/2012)
mechanické opracovanie hutných polotovarov
  (from: 05/24/2012)
tepelné spracovanie hutných polotovarov
  (from: 05/24/2012)
brúsenie a leštenie hutných polotovarov
  (from: 05/24/2012)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 05/24/2012)
kovoobrábanie
  (from: 05/24/2012)
galvanizácia kovov
  (from: 05/24/2012)
nástrojárstvo
  (from: 05/24/2012)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 05/24/2012)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/24/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 05/24/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/24/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/24/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/24/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/24/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/24/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/24/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/24/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/24/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/24/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/24/2012)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/24/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/24/2012)
finančný leasing
  (from: 05/24/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/24/2012)
technické testovanie, meranie a analýzy s výnimkou úradného merania
  (from: 12/05/2012)
mechanické úpravy v rozsahu voľných živností
  (from: 12/05/2012)
organizovanie školení, seminárov, kongresov, konferencií a vzdelávacích podujatí
  (from: 12/05/2012)
priemyselný výskum v oblasti strojárenskej výroby
  (from: 12/05/2012)
experimentálny vývoj v oblasti strojárenskej výroby
  (from: 12/05/2012)
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 11/01/2013)
predaj nehnuteľností
  (from: 11/01/2013)
správa nehnuteľností
  (from: 11/01/2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností
  (from: 11/01/2013)
obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
  (from: 11/01/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/01/2013)
Partners: 
Gaines Investment, s.r.o.
Pobřežní 297/14
Praha 8, Karlín 186 00
Czech Republic
  (from: 11/08/2016)
Contribution of each member: 
Gaines Investment, s.r.o.
Amount of investment: 1 000 000 EUR Paid up: 1 000 000 EUR
Lien: 1. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 003/13/280380/H/001 zo dňa 28.02.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31 340 890. 2. Na základe Dodatku č. 1 zo dňa 14.11.2013 k Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 003/13/280380/H/001 zo dňa 28.02.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31 340 890.
  (from: 11/08/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/24/2012)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/24/2012)
Capital: 
1 000 000 EUR Paid up: 1 000 000 EUR
  (from: 05/24/2012)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/19/2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40K/13/2014-139 zo dňa 11.08.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 04/04/2017)
Bankruptcy trustee: 
KP recovery, k.s.
Tyršovo nábrežie 12
Bratislava 851 01
From: 05/22/2015
  (from: 04/04/2017)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 40K/13/2014-491 zo dňa 3.12.2014 bol z funkcie správcu odvolaný JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda a do funkcie správcu bol ustanovený Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO 44 088 833, značka správcu S1240. Právne účinky výmeny správcu nastali dňom 11.12.2014.
  (from: 03/06/2015)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 40K/13/2014-588 zo dňa 15.05.2015 bola z funkcie správkyne odvolaná Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO 44 088 833 a do funkcie správcu bola ustanovená KP recovery, k.s. so sídlom kancelárie Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava, IČO 46 404 503. Účinky výmeny správcu nastali dňom 22.05.2015.
  (from: 04/04/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
FORESPO DCA s.r.o.
Karloveská 34
Bratislava 841 04
  (from: 11/01/2013)
Metalurg_Matec, s. r. o.
Továrenská 56
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 12/05/2012)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
V zmysle Zmluvy o predaji podniku zo dňa 30.10.2015 došlo k prevodu podniku úpadcu na nadobúdateľa: OPTISPED, a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 46 933 913.
  (from: 02/09/2017)
Predaj časti podniku
V zmysle Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.10.2015 došlo k prevodu časti podniku úpadcu na nadobúdateľa: n-coffee s. r. o., Baltská 29, 821 07 Bratislava, IČO: 45 383 260.
  (from: 02/09/2017)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person