Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  496/B

Business name: 
SLOV AIR, a.s.
  (from: 02/14/1997 until: 12/31/2008)
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (from: 08/13/2008 until: 12/31/2008)
Identification number (IČO): 
17 322 651
  (from: 01/07/1993)
Date of entry: 
01/07/1993
  (from: 01/07/1993)
Date of deletion: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/07/1993)
Capital: 
839 500 000 Sk Paid up: 839 500 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 458/2008, Nz 55469/2008, NCRls 54982/2008 zo dňa 5.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.12.2008 zlúčením so spoločnosťou BTS Cargo & Hangar Services, a.s., Rybné nám. 1, 813 38 Bratislava, 35 971 703, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 5.12.2008 do notárskej zápisnice N 459/2008, NZ 55520/2008, NCRls 55021/2008. Obchodná spoločnosť SLOV AlR, a.s., Rybné nám. 1, 813 38 Bratislava, IČO: 17 322 651 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 496/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/01/2009)
Legal successor: 
BTS Cargo & Hangar Services, a.s.
Rybné nám. 1
Bratislava Rusovce 813 38
  (from: 01/01/2009)
Sale of an enterprise: 
*
Na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou SLOV AIR, a.s. ako predávajúcim a spoločnosťou Slovport BTS, s.r.o. ako kupujúcim, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03. 02. 2006, bola z predávajúceho na kupujúceho prevedená časť podniku týkajúca sa penziónu ( t. j. budovy so súp. č. 367, nachádzajúcej sa na pozemku s parc. č. 16099/116, LV 1888, katastrálne územie Trnávka ).
  (from: 03/10/2006)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person