Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  384/V

Business name: 
AGROSTAV, akciová spoločnosť Trebišov v likvidácií
  (from: 06/19/1995 until: 05/30/2004)
AGROSTAV akciová spoločnosť TREBIŠOV
  (from: 01/28/1993 until: 06/18/1995)
Registered seat: 
Nám. Mieru
Trebišov 075 80
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
Identification number (IČO): 
31 669 077
  (from: 01/28/1993)
Date of entry: 
01/28/1993
  (from: 01/28/1993)
Date of deletion: 
05/31/2004
  (from: 05/31/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (from: 05/31/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/1993)
Objects of the company: 
generálne dodávky stavebných a montážnych prác a technologických zariadení
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
melioračné a rekultivačné práce všetkých druhov
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
generálne opravy a rekonštrukcie stavebných objektov
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
zriaďovanie a prevádzkovanie veľkoplošných závlah
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
údržba ciest, zimná údržba komunikácií
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/19/1995 until: 05/30/2004)
Managing board
  (from: 09/20/1993 until: 06/18/1995)
Managing board
  (from: 01/28/1993 until: 09/19/1993)
Ing. Ján André - člen
63
Oborín
  (from: 01/28/1993 until: 06/18/1995)
Ing. Mikuláš Brutovský - predseda
71
Čičarovce
  (from: 04/12/1995 until: 06/18/1995)
Ing. Ján Devald - člen
Tyršovo nábr. 11
Košice
  (from: 01/28/1993 until: 04/11/1995)
Dionýz Döry - člen
61
Veľké Raškovce
  (from: 01/28/1993 until: 04/11/1995)
Ing. Štefan Ďurka - predseda
Záhradná 3
Trebišov
  (from: 01/28/1993 until: 04/11/1995)
Edmund Eötvös - člen
55
Krišovská Liesková
  (from: 01/28/1993 until: 06/18/1995)
Ing. Dušan Girman - člen
SNP 247
Hraň
  (from: 04/12/1995 until: 06/18/1995)
Ing. Ladislav Kiss Tóth - člen
1
Malý Horeš
  (from: 04/12/1995 until: 06/18/1995)
Ing. Peter Koščák - podpredseda
161
Kuzmice
  (from: 04/12/1995 until: 06/18/1995)
Ing. Juraj Marcin - člen
Klinčekova 19
Sečovce
  (from: 01/28/1993 until: 04/11/1995)
Ing. Gejza Ujlaky - člen
53
Oborín
  (from: 01/28/1993 until: 06/18/1995)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/19/1995 until: 05/30/2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva alebo prokurista a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Prokurista navyše pripojí dodatok označujúci "prokurista".
  (from: 09/20/1993 until: 06/18/1995)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti, podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/28/1993 until: 09/19/1993)
Procuration: 
Ing. Michal Ďurista
Ternavská 17
Trebišov
  (from: 09/20/1993 until: 05/30/2004)
Capital: 
17 640 000 Sk
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
Shares: 
Number of shares: 1666
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
Number of shares: 980
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
Supervisory board: 
Cyril Ferčák
Berehovská ul.
Trebišov
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
Ján Ferenčík - člen
43
Hrčeľ
  (from: 04/12/1995 until: 05/30/2004)
Ing. Jozef Kasarda
Majola 2045
Trebišov
  (from: 01/28/1993 until: 04/11/1995)
RSDr. Štefan Lacko
108
Svätuše
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Michal Ďurista
Ternavská 2239/17
Trebišov
  (from: 06/19/1995 until: 05/30/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke číslo 384/V pri Obchodné meno: AGROSTAV akciová spoločnosť v likvidácii Sídlo: Námestie mieru, Trebišov IČO: 31 669 077 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 1K 68/97-121 zo dňa 16.9.2003 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2003 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 31.5.2004
  (from: 05/31/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.12.1992 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky spoločného podniku AGROSTAV Trebišov.
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti AGROSTAV Trebišov zo dňa 1.9.1993.
  (from: 09/20/1993 until: 05/30/2004)
Uznesenie o zrušení akciovej spoločnosti z valnej hromady konanej dňa 30. 5. 1995 podľa notárskej zápisnice N 85/95, Nz 86/95. Deň začatia likvidácie 19. 6. 1995.
  (from: 06/19/1995 until: 05/30/2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K68/97 zo dňa 2.12.1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: AGROSTAV akciová spoločnosť Trebišov v likvidácii, so sídlom v Trebišove, Námestie Mieru, IČO: 31 669 077 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Juraja Füzera, advokáta, so sídlom v Trebišove, Štefánikova 206. Krajský súd v Košiciach č.k. 1K 68/97-121 zo dňa 16.9.2003 právoplatného dňa 30.10.2003 zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu; zbavil JUDr. Juraja Füzera, advokáta so sídlom v Trebišove, Štefánikova ul. 2329 správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/22/1999 until: 05/30/2004)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person