Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  769/B

Business name: 
PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA v konkurze
  (from: 11/11/2002 until: 08/07/2007)
PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA v likvidácii
  (from: 08/27/1999 until: 11/10/2002)
PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
  (from: 03/18/1999 until: 08/26/1999)
Registered seat: 
Pluhová 2
Bratislava 831 03
  (from: 03/18/1999 until: 08/07/2007)
Identification number (IČO): 
31 629 962
  (from: 03/18/1999)
Date of entry: 
05/31/1995
  (from: 03/18/1999)
Date of deletion: 
08/08/2007
  (from: 08/08/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/08/2007)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 03/18/1999)
Objects of the company: 
vykonávanie zdravotného poistenia v zmysle zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. v znení zákona NR SR č. 374/1994 Z.z.
  (from: 03/18/1999 until: 08/07/2007)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/27/1999 until: 08/07/2007)
JUDr. Jozef Boris - generálny riaditeľ
Cígeľská 16
Bratislava
  (from: 03/18/1999 until: 08/26/1999)
Acting in the name of the company: 
Poisťovňu zastupuje a za ňu podpisuje generálny riaditeľ.
  (from: 03/18/1999 until: 08/26/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ľubomír Gombita
J. Poničana 7
Bratislava
  (from: 08/27/1999 until: 11/22/2001)
 Liquidators:
Ing. Ľudmila Kiššová
Javorová 2877/1
Piešťany 921 01
Until: 10/31/2004
  (from: 11/23/2001 until: 12/08/2004)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor vykonáva len úkony, ktoré smerujú k likvidácii zdravotnej poisťovne.
  (from: 08/27/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.02.2007 pod sp.zn. 7K 70/01-1404, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením súdu zo dňa 20.04.2001 pod č.k. 7K 70/01 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2007. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA v konkurze, so sídlom Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO 31 629 962, zapísana v odd. Po, vložke č. 769/B.
  (from: 08/08/2007)
Poisťovňa je iná právnická osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a/ Zák.č. 513/91 Zb. v spojení so Zák. NR SR č. 273/1994 Z.z. Odvetová zdravotná poisťovňa PERSPEKTÍVA bola zriadená na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 32 Zák. č. 273/1994 Z.z. Podľa ust. § 34 ods. 1 písm. a/ Zák.č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov došlo k zlúčeniu zdravotných poisťovní Zdravotná poisťovňa PERSPEKTÍVA a DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa so sídlom Mliekarenská č. 10, Bratislava, PSČ 825 26, ktorá bola zriadená Družstevnou úniou SR na základe súhlasu MZ SR, č. 949/1995-A zo dňa 17.5.1995 na základe dohody o zlúčení zdravotných poisťovní zo dňa 28.11.1997. Ministerstvo zdravotníctva SR udelilo súhlas so zlúčením dňa 16.12.1997 pod. č. 2530/1997-A, k č Sfi 120/97/ / OZP. Zlúčením zdravotných poisťovní Zdravotná poisťovňa PERSPEKTÍVA a DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa poistencov v Družstevnej zdravotnej poisťovni po dohode zlučovaných subjektov preberá Zdravotná poisťovňa PERSPEKTÍVA. Ku dňu zlúčenia prechádzajú na Zdravotnú poisťovňu PERSPEKTÍVA všetky práva a povinnosti zlučujúcej sa Zdravotnej poisťovne DRUZAP-Družstevnej zdravotnej poisťovne. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia správnej rady zo dňa 31.1.1998. Rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 1.12.1998 došlo k zmene sídla zdravotnej poisťovne.
  (from: 03/18/1999 until: 08/07/2007)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vydané dňa 1.7.1999, právoplatné dňa 17.7.1999, číslo 3215/1999-A o zrušení povolenia na zriadenie zdravotnej poisťovne v zmysle Zák. č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/27/1999 until: 08/07/2007)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.4.2001, č.k. 7K 70/01-30, ktorým súd vyhlasuje konkurz na majetok navrhovateľa - dlžníka PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA v likvidácii so sídlom Pluhová 2, Bratislava, IČO: 31 629 962. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Veterník Eduard, advokát, Mlynské Nivy 35, Bratislava.
  (from: 05/29/2001 until: 08/07/2007)
Odvolanie Ing. Ľubomíra Gobitu z funkcie likvidátora dňom 17.9.2001. Menovanie do funkcie likvidátora Ing. Ľudmily Kiššovej dňom 17.9.2001.
  (from: 11/23/2001 until: 08/07/2007)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 70/01-150 zo dňa 29.10.2001, právoplatné dňa 22.11.2001, ktorým súd zbavil JUDr. Eduarda Veterníka, advokáta, Viničná 20, Bernolákovo funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil JUDr. Tomáša Kozovského, advokáta, r.č. , Laurinská 2, Bratislava do funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/11/2002 until: 08/07/2007)
Ing. Ľudmila Kiššová odvolaná z funkcie likvidátorky ku dňu 31.10.2004.
  (from: 12/09/2004 until: 08/07/2007)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person