Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  651/B

Business name: 
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
  (from: 07/29/2003)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky skrátene EXIMBANKA SR
  (from: 07/22/1997 until: 07/28/2003)
Registered seat: 
Grösslingová 1
Bratislava 811 09
  (from: 11/06/2019)
Grösslingová 1
Bratislava 813 50
  (from: 07/04/2001 until: 11/05/2019)
Grösslingova 1
Bratislava 813 50
  (from: 07/22/1997 until: 07/03/2001)
Identification number (IČO): 
35 722 959
  (from: 07/22/1997)
Date of entry: 
07/22/1997
  (from: 07/22/1997)
Legal form: 
Právnická osoba zapísaná v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z.
  (from: 07/22/1997)
Objects of the company: 
financovanie vývozných úverov
  (from: 07/22/1997)
financovanie dovozných úverov
  (from: 07/22/1997)
poisťovanie vývozných úverov
  (from: 07/22/1997)
zaisťovanie vývozných úverov
  (from: 07/22/1997)
eskontovanie a reskontovanie zmeniek
  (from: 07/22/1997)
poskytovanie záruk za vývoz
  (from: 05/18/2011)
poskytovanie záruk za dovoz
  (from: 05/18/2011)
na účely zákona vydávanie dlhopisov podľa osobitného predpisu
  (from: 05/18/2011)
investovanie dočasne voľných finančných prostriedkov na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu
  (from: 05/18/2011)
investovanie do finančných nástrojov z vlastných zdrojov financovania
  (from: 05/18/2011)
prijímanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene od banky so sídlom v Slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí
  (from: 05/18/2011)
poskytovanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene na tuzemskom alebo zahraničnom trhu
  (from: 05/18/2011)
poskytovanie krátkodobých úverov zo zdrojov EXIMBANKY SR s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
  (from: 05/18/2011)
v súčinnosti s vývozcami vymáhanie pohľadávok, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine
  (from: 05/18/2011)
vymáhanie pohľadávok štátu podľa poverenia ministra financií Slovenskej republiky
  (from: 05/18/2011)
poisťovanie a zaisťovanie pohľadávok vývozcov proti komerčným rizikám
  (from: 05/18/2011)
vedenie klientských účtov
  (from: 05/18/2011)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovania
  (from: 05/18/2011)
obchodovanie na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene
  (from: 05/18/2011)
poskytovanie poradenstva vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu
  (from: 05/18/2011)
vykonávanie ďalších činností súvisiacich s jej úlohami podľa zákona
  (from: 05/18/2011)
vydávanie dlhopisov
  (from: 07/22/1997 until: 05/17/2011)
zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciach a združeniach, ktorých predmet činnosti súvisí s činnosťou EXIMBANKY a zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z tohto zastúpenia
  (from: 07/22/1997 until: 05/17/2011)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu činností
  (from: 07/22/1997 until: 05/17/2011)
vystupovať vo svojom mene na svetových finančných trhoch pri zabezpečovaní finančných prostriedkov potrebných na plnenie svojich úloh
  (from: 12/04/2000 until: 05/17/2011)
investovať dočasne voľné finančné prostriedky na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu
  (from: 12/04/2000 until: 05/17/2011)
poskytovať na základe rozhodnutia vlády krátkodobý úver zo zdrojov EXIMBANKY SR s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka
  (from: 12/04/2000 until: 05/17/2011)
investovať do cenných papierov z vlastných zdrojov financovania
  (from: 12/04/2000 until: 05/17/2011)
poisťovať zahraničnú banku, ktorá poskytla zvýhodnený úver vývozcovi, a to do výšky podielu tovaru slovenského pôvodu na dodávke
  (from: 12/04/2000 until: 05/17/2011)
zakladať právnické osoby a nadobúdať majetkové účasti v iných právnických osobách len so súhlasom vlády
  (from: 12/04/2000 until: 05/17/2011)
poskytovanie záruk
  (from: 07/22/1997 until: 05/17/2011)
vymáhanie pohľadávok, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu odberateľa alebo odberateľom
  (from: 07/22/1997 until: 05/17/2011)
Management body: 
Ing. Pavol Tavač , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Starohradská 285/25
Varín 013 03
From: 01/20/2022
  (from: 02/23/2022)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 12/07/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Rastislav Podhorec , MBA - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
Matejkova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/07/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Igor Lichnovský - člen Rady banky
Františkánske námestie 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 12/07/2023
  (from: 01/10/2024)
Igor Barát - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Hany Meličkovej 12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/19/2024
  (from: 01/31/2024)
Rada banky:
  (from: 12/04/2000 until: 12/15/2022)
Doc. JUDr. Ladislav Balko , PhD - viceguvernér
Hargašova 25
Bratislava 841 06
From: 09/05/2001 Until: 02/26/2003
  (from: 12/10/2002 until: 07/28/2003)
JUDr. Ladislav Balko , PhD - viceguvernér
Hargašova 25
Bratislava 841 06
  (from: 10/10/2001 until: 12/09/2002)
Doc. JUDr. Ladislav Balko , PhD. - člen
Hargašova 25
Bratislava 841 06
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 01/05/2005)
Doc. JUDr. Ladislav Balko , PhD. - člen
Hargašova 25
Bratislava 841 06
From: 02/26/2003 Until: 10/29/2004
  (from: 01/06/2005 until: 01/05/2005)
JUDr. Radomír Boháč - člen
Žatevná 3276/10
Bratislava 841 01
From: 06/03/2009
  (from: 07/10/2009 until: 10/28/2010)
JUDr. Radomír Boháč - člen
Žatevná 3276/10
Bratislava 841 01
From: 06/03/2009 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
JUDr. Tomáš Borec - člen Rady banky
Grösslingová 67
Bratislava 811 09
From: 02/16/2017
  (from: 03/15/2017 until: 06/25/2020)
JUDr. Tomáš Borec - člen Rady banky
Grösslingová 67
Bratislava 811 09
From: 02/16/2017 Until: 02/16/2020
  (from: 06/26/2020 until: 06/25/2020)
Ing. Michal Borguľa - viceguvernér
Moskovská 23
Bratislava 811 08
From: 11/25/1998 Until: 02/26/2003
  (from: 03/22/1999 until: 07/28/2003)
Ing. Štefan Burda
Haanova 26
Bratislava 851 04
From: 09/05/2001 Until: 02/26/2003
  (from: 10/10/2001 until: 07/28/2003)
JUDr. Roman Bužek
Silvánová 2795/6
Pezinok
From: 06/21/2006
  (from: 09/19/2006 until: 04/04/2007)
JUDr. Roman Bužek
Silvánová 2795/6
Pezinok
From: 06/21/2006 Until: 03/15/2007
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ing. Zoltán Černák
Miletičova 26
Bratislava 821 09
  (from: 07/22/1997 until: 07/02/2000)
Ing. Gűnther Furin - člen
Ďatelinova 2
Bratislava 821 01
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 09/18/2006)
Ing. Gűnther Furin - člen
Ďatelinova 2
Bratislava 821 01
From: 02/26/2003 Until: 06/21/2006
  (from: 09/19/2006 until: 09/18/2006)
Ing. Jozef Gašparík - námestník generálneho riaditeľa
Nový Svet 40/1182
Banská Bystrica 974 01
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Jozef Gašparík - námestník generálneho riaditeľa
Nový Svet 40/1182
Banská Bystrica 974 01
From: 09/09/2010 Until: 05/16/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Jiří Horvát - vrchný riaditeľ
Ševčenkova 25
Bratislava 851 01
  (from: 03/22/1999 until: 12/03/2000)
Ing. Milan Horváth - člen Rady banky
Miletičova 596/74
Bratislava 821 09
From: 05/17/2012
  (from: 06/05/2012 until: 12/30/2012)
Ing. Milan Horváth - člen Rady banky
Miletičova 596/74
Bratislava 821 09
From: 05/17/2012 Until: 11/14/2012
  (from: 12/31/2012 until: 12/30/2012)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa
Miletičova 596/74
Bratislava 821 09
From: 11/15/2012
  (from: 12/31/2012 until: 07/11/2016)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa
Miletičova 596/74
Bratislava 821 09
From: 11/15/2012 Until: 05/16/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa
Miletičova 74
Bratislava 821 09
From: 06/19/2009
  (from: 07/10/2009 until: 10/28/2010)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa
Miletičova 74
Bratislava 821 09
From: 06/19/2009 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
RNDr. Jozef Horváth - člen
Prievozská 17
Bratislava 821 09
From: 03/02/2005
  (from: 04/26/2005 until: 05/31/2007)
RNDr. Jozef Horváth - člen
Prievozská 17
Bratislava 821 09
From: 03/02/2005 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Marián Hvizdoš - vrchný riaditeľ
Staničná 25
Bratislava 821 04
  (from: 03/22/1999 until: 12/03/2000)
JUDr. Jaroslav Chlebo
Alžbetin Dvor 377
Miloslavov 900 42
From: 03/05/2008
  (from: 04/04/2008 until: 07/09/2009)
JUDr. Jaroslav Chlebo
Alžbetin Dvor 377
Miloslavov 900 42
From: 03/05/2008 Until: 06/03/2009
  (from: 07/10/2009 until: 07/09/2009)
Ing. Stanislava Imrichová - námestníčka generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Na Vtáčniku 13241/25
Bratislava - Nové Mesto 831 01
From: 06/15/2016
  (from: 08/09/2016 until: 03/14/2017)
Ing. Stanislava Imrichová - námestníčka generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Na Vtáčniku 13241/25
Bratislava - Nové Mesto 831 01
From: 06/15/2016 Until: 02/15/2017
  (from: 03/15/2017 until: 03/14/2017)
Ing. Stanislava Imrichová - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Na Vtáčniku 13241/25
Bratislava - Nové Mesto 831 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 08/08/2016)
JUDr. Marián Janočko - ďalší člen Rady banky
Karpatské námestie 10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 11/17/2022
  (from: 12/16/2022 until: 01/30/2023)
JUDr. Marián Janočko - ďalší člen Rady banky
Karpatské námestie 10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 11/17/2022 Until: 12/29/2022
  (from: 01/31/2023 until: 01/30/2023)
JUDr. Marián Janočko - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
Špitálska 2205/2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
From: 12/30/2022
  (from: 01/31/2023 until: 01/09/2024)
JUDr. Marián Janočko - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
Špitálska 2205/2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
From: 12/30/2022 Until: 12/06/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Ján Ježo - viceguvernér
Javorínska 11
Bratislava 811 03
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Daniel Jóna - námestník generálneho riaditeľa
Tichá 34/5149
Bratislava 811 02
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Daniel Jóna - námestník generálneho riaditeľa
Tichá 34/5149
Bratislava 811 02
From: 09/09/2010 Until: 05/16/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Anna Joštiaková
K. Adlera 6
Bratislava 841 02
  (from: 07/22/1997 until: 12/03/2000)
Ing. Rastislav Káčer
Gemerská 1
Bratislava 821 08
  (from: 07/03/2000 until: 07/03/2001)
Ing. Zuzana Kalivodová - generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky
Hliny 1421/23
Považská Bystrica 017 07
From: 01/20/2022
  (from: 02/23/2022 until: 01/30/2023)
Ing. Zuzana Kalivodová - generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky
Hliny 1421/23
Považská Bystrica 017 07
From: 01/20/2022 Until: 12/29/2022
  (from: 01/31/2023 until: 01/30/2023)
Ing. Dušan Keketi - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
378
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 01/22/2018)
Ing. Dušan Keketi - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
378
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 06/15/2016 Until: 11/15/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Ing. Monika Kohútová , MBA - generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky
Zámocká 30
Bratislava 811 01
From: 11/16/2017
  (from: 01/23/2018 until: 02/22/2022)
Ing. Monika Kohútová , MBA - generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky
Zámocká 30
Bratislava 811 01
From: 11/16/2017 Until: 01/19/2022
  (from: 02/23/2022 until: 02/22/2022)
Ing. Ivan Korčok
Žarnovova 3
Senec 903 01
From: 09/05/2001 Until: 10/31/2002
  (from: 10/10/2001 until: 07/28/2003)
Ing. Mária Kováčová
Drobného 22
Bratislava 841 00
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Michal Kozáčik - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Kadnárova 9792/95
Bratislava - Rača 831 06
From: 08/18/2016
  (from: 09/22/2016 until: 02/22/2022)
Ing. Michal Kozáčik - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Kadnárova 9792/95
Bratislava - Rača 831 06
From: 08/18/2016 Until: 01/19/2022
  (from: 02/23/2022 until: 02/22/2022)
Ing. Vladimír Kozubík - viceguvernér
Na Revíne 15
Bratislava 831 01
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Juraj Krištofič - vrchný riaditeľ
M. Schneidera Trnavského 20
Bratislava 841 01
  (from: 03/22/1999 until: 12/03/2000)
Ing. Ľubomír Kudroň - námestník generálneho riaditeľa
Gabajova 24/2594
Žilina 010 01
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 12/30/2012)
Ing. Ľubomír Kudroň - námestník generálneho riaditeľa
Gabajova 24/2594
Žilina 010 01
From: 09/09/2010 Until: 11/14/2012
  (from: 12/31/2012 until: 12/30/2012)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Cesta na Kamzík 37/A
Bratislava 831 01
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2009)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
From: 05/17/2012
  (from: 06/05/2012 until: 07/11/2016)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
From: 05/17/2012 Until: 06/14/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Františkánske nám. 408/3
Bratislava - Staré Mesto 811 01
From: 05/16/2007
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2010)
Ing. Igor Lichnovský - generálny riaditeľ
Františkánske nám. 408/3
Bratislava - Staré Mesto 811 01
From: 05/16/2007 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Kvetinová 10
Banská Bystrica 974 11
From: 02/26/2003
  (from: 04/12/2006 until: 07/09/2009)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Kvetinová 10
Banská Bystrica 974 11
From: 02/26/2003 Until: 06/18/2009
  (from: 07/10/2009 until: 07/09/2009)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Starohorská 6151/6
Banská Bystrica - Rudlová 974 01
From: 02/26/2003
  (from: 01/06/2005 until: 04/11/2006)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc. - viceguvernér
Starohorská 6151/6
Banská Bystrica - Rudlova 974 01
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 01/05/2005)
Ing. Jozef Magala
Višňová 6
Bratislava 831 01
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Juraj Macháč - člen
Lackova 3
Bratislava 841 04
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 04/25/2005)
Ing. Juraj Macháč - člen
Lackova 3
Bratislava 841 04
From: 02/26/2003 Until: 12/31/2004
  (from: 04/26/2005 until: 04/25/2005)
Michaela McGuire , MBA, MIA - námestníčka generálneho riaditeľa a členka Rady banky
Františkánske námestie 412/7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 01/20/2022
  (from: 02/23/2022 until: 12/15/2022)
Michaela McGuire , MBA, MIA - námestníčka generálneho riaditeľa a členka Rady banky
Františkánske námestie 412/7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 01/20/2022 Until: 11/16/2022
  (from: 12/16/2022 until: 12/15/2022)
JUDr. Marek Melišek , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Hrnčiarska 4967/2B
Pezinok 902 01
From: 11/09/2017
  (from: 01/23/2018 until: 02/22/2022)
JUDr. Marek Melišek , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Hrnčiarska 4967/2B
Pezinok 902 01
From: 11/09/2017 Until: 01/19/2022
  (from: 02/23/2022 until: 02/22/2022)
Ing. Milan Milko - viceguvernér
Zámocká 17
Častá 900 89
  (from: 03/22/1999 until: 10/09/2001)
Ing. Pavel Mockovčiak - námestník generálneho riaditeľa
Svetlá 5754/8
Bratislava 811 02
From: 05/17/2012
  (from: 06/05/2012 until: 07/11/2016)
Ing. Pavel Mockovčiak - námestník generálneho riaditeľa
Svetlá 5754/8
Bratislava 811 02
From: 05/17/2012 Until: 06/14/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Peter Nagy
Nábrežná 83
Nové Zámky 940 01
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Zsolt Nytrai
Bocskaiho 9
Štúrovo 943 01
  (from: 03/22/1999 until: 07/02/2000)
Ing. Miroslav Obert - člen Rady banky
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
From: 03/04/2015
  (from: 03/26/2015 until: 07/11/2016)
Ing. Miroslav Obert - člen Rady banky
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
From: 03/04/2015 Until: 06/14/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. František Orolín - guvernér
Nad Teheľňou 2220/18
Trenčín 911 01
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Mgr. Petr Papanek
Zahradnícka 2
Senec 903 01
From: 06/21/2006
  (from: 09/19/2006 until: 03/30/2007)
Mgr. Petr Papanek
Zahradnícka 2
Senec 903 01
From: 06/21/2006 Until: 01/31/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Ing. Ján Pastucha
Za hradbami 34
Pezinok 902 01
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Pavol Pavlis - člen Rady banky
Saratovská 3424/6B
Bratislava 841 02
From: 11/15/2012
  (from: 12/31/2012 until: 03/25/2015)
Ing. Pavol Pavlis - člen Rady banky
Saratovská 3424/6B
Bratislava 841 02
From: 11/15/2012 Until: 12/05/2014
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Ing. Martin Petríček , CSc. - viceguvernér
Južná 216/21
Nitra 949 11
  (from: 03/22/1999 until: 07/28/2003)
Ing. Martin Petríček , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Južná 216/21
Nitra 949 11
From: 11/25/1998
  (from: 01/06/2005 until: 05/31/2007)
Ing. Martin Petríček , CSc. - námestník generálneho riaditeľa
Južná 216/21
Nitra 949 11
From: 11/25/1998 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Martin Petríček , CSc. - viceguvernér
Južná 216/21
Nitra 949 11
From: 11/25/1998
  (from: 07/29/2003 until: 01/05/2005)
Ing. Denisa Petríková
Švabinského 22
Bratislava 851 01
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Anton Pinter - člen
Hanulova 9
Bratislava 841 02
From: 03/02/2005
  (from: 04/26/2005 until: 09/18/2006)
Ing. Anton Pinter - člen
Hanulova 9
Bratislava 841 02
From: 03/02/2005 Until: 06/21/2006
  (from: 09/19/2006 until: 09/18/2006)
Ing. Rastislav Podhorec , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Matejkova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/30/2022
  (from: 01/31/2023 until: 01/09/2024)
Ing. Rastislav Podhorec , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Matejkova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/30/2022 Until: 12/06/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Dagmar Repčeková - členka
Bučinová 16
Bratislava 821 07
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 01/08/2008)
Ing. Dagmar Repčeková - členka
Bučinová 16
Bratislava 821 07
From: 05/16/2007 Until: 12/13/2007
  (from: 01/09/2008 until: 01/08/2008)
Ing. Mario Schrenkel - generálny riaditeľ
Topoľčianska 5/3207
Bratislava 851 05
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Mario Schrenkel - generálny riaditeľ
Topoľčianska 5/3207
Bratislava 851 05
From: 09/09/2010 Until: 05/16/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Rudolf Sihlovec , MBA - člen Rady banky
Dubíkova 173/42
Nitra - Mlynárce 949 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 03/14/2017)
Rudolf Sihlovec , MBA - člen Rady banky
Dubíkova 173/42
Nitra - Mlynárce 949 01
From: 06/15/2016 Until: 02/15/2017
  (from: 03/15/2017 until: 03/14/2017)
Rudolf Sihlovec , MBA - námestník generálneho riaditeľa
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
From: 05/17/2012
  (from: 06/05/2012 until: 07/11/2016)
Rudolf Sihlovec , MBA - námestník generálneho riaditeľa
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
From: 05/17/2012 Until: 06/14/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. František Stacho - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Pöschlova 6292/62
Prešov 080 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 01/22/2018)
Ing. František Stacho - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Pöschlova 6292/62
Prešov 080 01
From: 06/15/2016 Until: 11/08/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Ing. Marián Šedo - námestník generálneho riaditeľa
Bronzová 23
Bratislava 851 01
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2010)
Ing. Marián Šedo - námestník generálneho riaditeľa
Bronzová 23
Bratislava 851 01
From: 05/16/2007 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Tomáš Ševčík , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Nábrežie Belanky 585/53
Partizánske - Veľké Bielice 958 04
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 09/21/2016)
Ing. Tomáš Ševčík , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Nábrežie Belanky 585/53
Partizánske - Veľké Bielice 958 04
From: 06/15/2016 Until: 08/17/2016
  (from: 09/22/2016 until: 09/21/2016)
Ing. Miroslav Šmál - člen
Na Graniari 53
Banská Bystrica 974 01
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2010)
Ing. Miroslav Šmál - člen
Na Graniari 53
Banská Bystrica 974 01
From: 05/16/2007 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Juraj Topolčány
Ľ. Ondrejova 18/8
Prievidza 971 01
From: 05/03/2000 Until: 02/26/2003
  (from: 07/03/2000 until: 07/28/2003)
Ing. Zuzana Trandžíková - viceguvernér
Martinengova 36
Bratislava
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Igor Trebatický
Čiernovodská 5
Bratislava 821 07
  (from: 03/22/1999 until: 12/03/2000)
Ing. Jana Valkučáková - námestníčka generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Nám. 1. mája 66/17
Senec 903 01
From: 02/16/2017
  (from: 03/15/2017 until: 11/05/2019)
Ing. Jana Valkučáková - námestníčka generálneho riaditeľa a členka Rady banky
Nám. 1. mája 66/17
Senec 903 01
From: 02/16/2017
  (from: 11/06/2019 until: 02/22/2022)
Ing. Jana Valkučáková - námestníčka generálneho riaditeľa a členka Rady banky
Nám. 1. mája 66/17
Senec 903 01
From: 02/16/2017 Until: 01/19/2022
  (from: 02/23/2022 until: 02/22/2022)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Strmý vŕšok 129
Bratislava 841 06
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Strmý vŕšok 129
Bratislava 841 06
From: 09/09/2010 Until: 05/16/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - generálny riaditeľ
Dunajská 24
Bratislava 811 08
From: 02/26/2003
  (from: 01/06/2005 until: 04/11/2006)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - generálny riaditeľ
Strmý vŕšok 129
Bratislava 841 06
From: 02/26/2003
  (from: 04/12/2006 until: 05/31/2007)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - generálny riaditeľ
Strmý vŕšok 129
Bratislava 841 06
From: 02/26/2003 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - guvernér
Dunajská 24
Bratislava 811 08
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 01/05/2005)
Ing. Štefan Veselovský - námestník generálneho riaditeľa
Sibírska 4
Bratislava 831 02
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2010)
Ing. Štefan Veselovský - námestník generálneho riaditeľa
Sibírska 4
Bratislava 831 02
From: 05/16/2007 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Peter Vlkolinský - námestník generálneho riaditeľa
Hanácka 8/2
Bratislava 821 04
From: 02/26/2003
  (from: 01/06/2005 until: 05/31/2007)
Ing. Peter Vlkolinský - námestník generálneho riaditeľa
Hanácka 8/2
Bratislava 821 04
From: 02/26/2003 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Peter Vlkolinský - viceguvernér
Hanácka 8/2
Bratislava 821 04
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 01/05/2005)
Ing. Peter Žiga - člen
Magurská 1
Košice 040 01
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2010)
Ing. Peter Žiga - člen
Magurská 1
Košice 040 01
From: 05/16/2007 Until: 09/06/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Doc.RNDr.Ing. Ľudomír Šlahor , CSc. - guvernér
Moser strasse 52
Bern
Švajčiarsko
From: 11/25/1998 Until: 02/26/2003
  (from: 03/22/1999 until: 07/28/2003)
Acting in the name of the company: 
Za EXIMBANKU SR koná Rada banky. Za Radu banky je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti generálneho riaditeľa je oprávnený podpisovať námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky.
  (from: 11/06/2019)
Za EXIMBANKU SR koná Rada banky. Za Radu banky je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti generálneho riaditeľa je oprávnený podpisovať poverený námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky.
  (from: 01/06/2005 until: 11/05/2019)
Za EXIMBANKU SR koná Rada banky. Za Radu banky je oprávnený podpisovať guvernér a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti guvernéra je oprávnený podpisovať poverený viceguvernér a člen Rady banky.
  (from: 12/04/2000 until: 01/05/2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú spolu guvernér s jedným z viceguvernérov alebo dvaja viceguvernéri.
  (from: 07/22/1997 until: 12/03/2000)
Capital: 
100 000 000 EUR
  (from: 04/25/2009)
100 000 EUR
  (from: 04/07/2009 until: 04/24/2009)
88 560 821,67 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 04/06/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Šramko , predseda
Jeséniova 3462/4A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/03/2020
  (from: 03/31/2021)
Ing. Marián Podolák
Lachova 32
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 06/08/2023
  (from: 07/05/2023)
JUDr. Ing. Andrea Holíková
Račianska 81
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/07/2023
  (from: 01/10/2024)
Mgr. Lukáš Parízek
Na Grunte 3
Bratislava - mestská časť Rača 831 52
From: 12/07/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Roman Turok-Heteš
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
From: 12/07/2023
  (from: 01/10/2024)
JUDr. Jaroslav Rybánsky
Brezová 2734/38
Topoľčany 955 01
From: 12/07/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Mgr. Miriam Letašiová
Karpatská 101
Marianka 900 33
From: 12/07/2023
  (from: 01/10/2024)
Mgr. Ľuboslava Alexiková
Bažantnicová 629/3
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 02/25/2021
  (from: 03/31/2021 until: 04/21/2022)
Mgr. Ľuboslava Alexiková
Bažantnicová 629/3
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 02/25/2021 Until: 03/16/2022
  (from: 04/22/2022 until: 04/21/2022)
JUDr. Boris Balog - člen
Ludvika Svobodu 1669/8
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/10/2006
  (from: 06/13/2006 until: 05/31/2007)
JUDr. Boris Balog - člen
Ludvika Svobodu 1669/8
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/10/2006 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Pavol Banai Tóth , PhD.
Školská 490
Moča 946 37
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Pavol Banai Tóth , PhD.
Školská 490
Moča 946 37
From: 09/09/2010 Until: 05/16/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Roman Bánoczay
Liptovská 42
Bratislava 821 09
From: 05/09/2018
  (from: 06/16/2018 until: 03/30/2021)
Ing. Roman Bánoczay
Liptovská 42
Bratislava 821 09
From: 05/09/2018 Until: 02/24/2021
  (from: 03/31/2021 until: 03/30/2021)
Mgr. Attila Bencze - člen
Záhradnícka 6237/35
Dunajská Streda 929 01
From: 02/16/2017
  (from: 03/15/2017 until: 03/30/2021)
Mgr. Attila Bencze - člen
Záhradnícka 6237/35
Dunajská Streda 929 01
From: 02/16/2017 Until: 02/24/2021
  (from: 03/31/2021 until: 03/30/2021)
Mgr. Liliana Bolemant - členka
Pri šajbách 9000/14A
Bratislava- Rača
From: 03/31/2005
  (from: 04/12/2006 until: 04/26/2006)
Mgr. Liliana Bolemant - členka
Pri šajbách 9000/14A
Bratislava- Rača
From: 05/31/2005
  (from: 04/27/2006 until: 05/31/2007)
Mgr. Liliana Bolemant - členka
Pri šajbách 9000/14A
Bratislava- Rača
From: 05/31/2005 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Lenka Britvíková
Lužná 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/25/2021
  (from: 02/23/2022 until: 11/14/2022)
Ing. Lenka Britvíková
Lužná 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/25/2021 Until: 10/06/2022
  (from: 11/15/2022 until: 11/14/2022)
Ing. Iveta Cintulová - člen dozorného orgánu
Na Revíne 2946/19
Bratislava 831 01
From: 11/15/2012
  (from: 12/31/2012 until: 03/14/2017)
Ing. Iveta Cintulová - člen dozorného orgánu
Na Revíne 2946/19
Bratislava 831 01
From: 11/15/2012 Until: 02/15/2017
  (from: 03/15/2017 until: 03/14/2017)
Mgr. Erika Csíziová - členka
Veterná 1654/26
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/10/2006
  (from: 06/13/2006 until: 05/31/2007)
Mgr. Erika Csíziová - členka
Veterná 1654/26
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/10/2006 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Janka Černá , CSc. - členka
Šulekova 70
Bratislava 811 03
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2010)
Ing. Janka Černá , CSc. - členka
Šulekova 70
Bratislava 811 03
From: 05/16/2007 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Jana Červenáková - predsedníčka
Zochova 16/9
Bratislava 811 03
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 09/18/2006)
Ing. Jana Červenáková - predsedníčka
Zochova 16/9
Bratislava 811 03
From: 02/26/2003 Until: 07/14/2006
  (from: 09/19/2006 until: 09/18/2006)
Ing. Júlia Čikorová
Lichardova 7
Bratislava 811 03
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc.
Holíčska 6
Bratislava 851 05
  (from: 10/10/2001 until: 07/28/2003)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - členka
Holíčska 6
Bratislava 851 05
From: 09/05/2001
  (from: 07/29/2003 until: 04/25/2005)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - členka
Holíčska 6
Bratislava 851 05
From: 09/05/2001 Until: 03/02/2005
  (from: 04/26/2005 until: 04/25/2005)
Ing. Marián Fekiač , PhD.
Družstevná 2/712
Detva 962 12
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Marián Fekiač , PhD.
Družstevná 2/712
Detva 962 12
From: 09/09/2010 Until: 05/16/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Mgr. László Flórián
Hlaváčiková 7
Bratislava 841 05
  (from: 07/03/2000 until: 10/09/2001)
Ing. Gűnter Furin
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
From: 06/21/2006
  (from: 09/19/2006 until: 05/31/2007)
Ing. Gűnter Furin
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
From: 06/21/2006 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Štefan Galbáč
Rybárska 9
Šamorín 931 01
  (from: 07/22/1997 until: 10/09/2001)
Veronika Gmiterko , MBA
Staré Grunty 26/E
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/17/2022
  (from: 04/22/2022 until: 07/04/2023)
Veronika Gmiterko , MBA
Staré Grunty 26/E
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/17/2022 Until: 06/07/2023
  (from: 07/05/2023 until: 07/04/2023)
Ing. Mgr. Tibor Gregor - člen
Sedmokráskova 7
Bratislava 821 01
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2010)
Ing. Mgr. Tibor Gregor - člen
Sedmokráskova 7
Bratislava 821 01
From: 05/16/2007 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Ján Havránek
Jiskrova 4/6
Bratislava 831 04
From: 08/18/2016
  (from: 09/22/2016 until: 06/15/2018)
Ing. Ján Havránek
Jiskrova 4/6
Bratislava 831 04
From: 08/18/2016 Until: 03/31/2018
  (from: 06/16/2018 until: 06/15/2018)
Ing. Arpád Hideghéty - člen
Petöfiho 25
Bratislava 821 06
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 04/11/2006)
Ing. Arpád Hideghéty - člen
Petöfiho 25
Bratislava 821 06
From: 02/26/2003 Until: 05/31/2005
  (from: 04/12/2006 until: 04/11/2006)
JUDr. Pavol Hrušovský - člen
Golianova 111
Nitra 949 01
From: 02/16/2017
  (from: 03/15/2017 until: 03/17/2021)
JUDr. Pavol Hrušovský - člen
Golianova 111
Nitra 949 01
From: 02/16/2017 Until: 12/02/2020
  (from: 03/18/2021 until: 03/17/2021)
JUDr. Vazil Hudák
Mikulovská 801/9
Bardejov 085 01
From: 05/17/2012
  (from: 06/05/2012 until: 07/01/2012)
JUDr. Vazil Hudák - predseda
Mikulovská 801/9
Bardejov 085 01
From: 05/17/2012
  (from: 07/02/2012 until: 07/11/2016)
JUDr. Vazil Hudák - predseda
Mikulovská 801/9
Bardejov 085 01
From: 05/17/2012 Until: 06/14/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Martin Chren
Lenardova 16
Bratislava 851 01
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 05/17/2011)
Ing. Martin Chren
Lenardova 16
Bratislava 851 01
From: 09/09/2010 Until: 04/28/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Július Jakab
Nešporova 1254/8
Martin 036 01
From: 09/30/2021
  (from: 10/28/2021 until: 07/04/2023)
Ing. Július Jakab
Nešporova 1254/8
Martin 036 01
From: 09/30/2021 Until: 06/12/2023
  (from: 07/05/2023 until: 07/04/2023)
Ing. Ján Ježo
Javorínska 11
Bratislava 811 03
  (from: 03/22/1999 until: 07/28/2003)
Ing. Ján Ježo - člen
Javorínska 11
Bratislava 811 03
From: 11/25/1998
  (from: 07/29/2003 until: 06/12/2006)
Ing. Ján Ježo - člen
Javorínska 11
Bratislava 811 03
From: 11/25/1998 Until: 05/10/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Branislav Juráš
Sklenárova 1366/42
Bratislava 821 09
From: 11/15/2012
  (from: 12/31/2012 until: 03/14/2017)
Branislav Juráš
Sklenárova 1366/42
Bratislava 821 09
From: 11/15/2012 Until: 02/15/2017
  (from: 03/15/2017 until: 03/14/2017)
Ing. Katarína Kaszasová
Planét 11
Bratislava 821 02
From: 03/02/2005
  (from: 04/26/2005 until: 10/28/2010)
Ing. Katarína Kaszasová
Planét 11
Bratislava 821 02
From: 03/02/2005 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Tibor Katocs - člen
Ružínska 3
Košice 040 11
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 05/31/2007)
Ing. Tibor Katocs - člen
Ružínska 3
Košice 040 11
From: 02/26/2003 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Mária Kováčová - členka
Ďatelinova 8
Bratislava 821 01
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2009)
Ing. Mária Kováčová - členka
Ďatelinova 8
Bratislava 821 01
From: 05/16/2007 Until: 09/02/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2009)
Ing. Michal Kozáčik
Dukelských Hrdinov 2038/1
Dolný Kubín 026 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 09/21/2016)
Ing. Michal Kozáčik
Dukelských Hrdinov 2038/1
Dolný Kubín 026 01
From: 06/15/2016 Until: 08/17/2016
  (from: 09/22/2016 until: 09/21/2016)
Mgr. Robert Krett
Prídavkova 41A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/25/2021
  (from: 03/31/2021 until: 06/17/2021)
Mgr. Robert Krett
Prídavkova 41A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/25/2021 Until: 04/28/2021
  (from: 06/18/2021 until: 06/17/2021)
JUDr. Eva Kullová - členka
Borová 8110/45
Žilina 010 01
From: 02/26/2003 Until: 06/18/2003
  (from: 07/29/2003 until: 02/26/2004)
Mgr. Hana Laudárová - predsedníčka
Riazanská 83
Bratislava 831 03
From: 07/01/2000 Until: 02/26/2003
  (from: 07/03/2000 until: 07/28/2003)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 08/08/2016)
Ing. Igor Lichnovský - predseda
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
From: 06/15/2016
  (from: 08/09/2016 until: 01/22/2018)
Ing. Igor Lichnovský - predseda
Františkánske nám. 408/3
Bratislava 811 01
From: 06/15/2016 Until: 10/11/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc.
Kvetinová 10
Banská Bystrica 974 04
From: 05/26/2021
  (from: 06/18/2021 until: 10/27/2021)
Doc. Ing. Alena Longauerová , CSc.
Kvetinová 10
Banská Bystrica 974 04
From: 05/26/2021 Until: 08/25/2021
  (from: 10/28/2021 until: 10/27/2021)
JUDr. Ján Majling
Karloveská 416/47
Bratislava 841 04
From: 05/17/2012
  (from: 06/05/2012 until: 07/11/2016)
JUDr. Ján Majling
Karloveská 416/47
Bratislava 841 04
From: 05/17/2012 Until: 06/14/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Ján Marušinec - člen
Björnsonova 12
Bratislava 811 05
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 05/31/2007)
Ing. Ján Marušinec - člen
Björnsonova 12
Bratislava 811 05
From: 02/26/2003 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Karol Melocík - člen
Ľudovíta Fullu 52
Bratislava 841 05
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2010)
Ing. Karol Melocík - člen
Ľudovíta Fullu 52
Bratislava 841 05
From: 05/16/2007 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 07/26/2006
  (from: 03/31/2007 until: 07/30/2010)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 07/26/2006 Until: 07/09/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 10/12/2017
  (from: 01/23/2018 until: 11/05/2019)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 10/12/2017 Until: 06/28/2019
  (from: 11/06/2019 until: 11/05/2019)
Ing. Vojtech Mozgay
Jamnického 2
Bratislava 841 05
  (from: 03/22/1999 until: 07/02/2000)
Ing. Oľga Najšlová - členka
Saratovská 1
Bratislava 841 02
From: 06/17/1997 Until: 12/31/2002
  (from: 07/22/1997 until: 07/28/2003)
Doc. Ing. Anna Neumannová , CSc.
Hany Meličkovej 12
Bratislava 841 05
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 12/30/2012)
Doc. Ing. Anna Neumannová , CSc.
Hany Meličkovej 12
Bratislava 841 05
From: 09/09/2010 Until: 11/14/2012
  (from: 12/31/2012 until: 12/30/2012)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický - člen
Havelkova 5
Bratislava 841 03
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2010)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický - člen
Havelkova 5
Bratislava 841 03
From: 05/16/2007 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 4561/5
Bratislava 841 03
From: 05/17/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/15/2018)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 4561/5
Bratislava 841 03
From: 05/17/2012 Until: 05/17/2018
  (from: 06/16/2018 until: 06/15/2018)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 4561/5
Bratislava 841 03
From: 05/18/2018
  (from: 06/16/2018 until: 10/27/2021)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 4561/5
Bratislava 841 03
From: 05/18/2018 Until: 09/29/2021
  (from: 10/28/2021 until: 10/27/2021)
Ing. Milan Orešanský
541
Suchá nad Parnou
  (from: 07/22/1997 until: 10/09/2001)
Ing. Lenka Ostrožlíková
Lužná 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/25/2021
  (from: 03/31/2021 until: 02/22/2022)
Mgr. Petr Papanek - člen
Záhradnícka 2
Senec 903 01
From: 06/18/2003
  (from: 02/27/2004 until: 09/18/2006)
Mgr. Petr Papanek - člen
Záhradnícka 2
Senec 903 01
From: 06/18/2003 Until: 06/21/2006
  (from: 09/19/2006 until: 09/18/2006)
Ing. Ľubomír Partika - člen
Helsinská 2626/7
Košice 040 13
From: 09/02/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2010)
Ing. Ľubomír Partika - člen
Helsinská 2626/7
Košice 040 13
From: 09/02/2009 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Nina Paštrnáková
Topoľčianska 20
Bratislava 851 01
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Štefan Pavlikán
Pozdišovce 205
Michalovce 072 01
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Martin Petríček , CSc.
Južná ulica 21
Nitra 949 01
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Martin Petríček , CSc.
Južná ulica 21
Nitra 949 01
From: 09/09/2010 Until: 05/16/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Rastislav Podhorec
Matejková 13
Bratislava 841 05
From: 09/09/2010
  (from: 10/29/2010 until: 12/30/2012)
Ing. Rastislav Podhorec
Matejková 13
Bratislava 841 05
From: 09/09/2010 Until: 11/14/2012
  (from: 12/31/2012 until: 12/30/2012)
Ing. Marián Podolák - člen
Lachova 32
Bratislava 851 03
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 03/30/2021)
Ing. Marián Podolák - člen
Lachova 32
Bratislava 851 03
From: 02/26/2003 Until: 02/24/2021
  (from: 03/31/2021 until: 03/30/2021)
Ing. Marta Prnová - členka
Janka Alexyho 1/A
Bratislava 841 01
From: 09/05/2001 Until: 02/26/2003
  (from: 10/10/2001 until: 07/28/2003)
Marek Ročkár
Clementisové Sady 907/17
Galanta 924 01
From: 07/04/2019
  (from: 11/06/2019 until: 03/30/2021)
Marek Ročkár
Clementisové Sady 907/17
Galanta 924 01
From: 07/04/2019 Until: 02/24/2021
  (from: 03/31/2021 until: 03/30/2021)
Doc.Ing. Juraj Sipko , CSc.
Jégeho 3
Bratislava 821 08
  (from: 03/22/1999 until: 10/09/2001)
prof. Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Havelkova 4560/9
Bratislava 841 03
From: 11/15/2012
  (from: 12/31/2012 until: 06/25/2020)
prof. Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Havelkova 4560/9
Bratislava 841 03
From: 11/15/2012 Until: 03/06/2020
  (from: 06/26/2020 until: 06/25/2020)
Ing. Vladimír Stanovič , CSc. - člen
L. Dérera 2
Bratislava 831 01
From: 09/05/2001 Until: 02/26/2003
  (from: 10/10/2001 until: 07/28/2003)
Mgr. Kristína Százová - členka
Nešporova 1
Šaľa 927 01
From: 09/05/2001 Until: 02/26/2003
  (from: 10/10/2001 until: 07/28/2003)
Ing. Marcela Šajtlavová
Šancová 106
Bratislava 831 04
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Tatiana Šilhánková - člen
Zelinárska 2
Bratislava 821 08
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 10/28/2010)
Ing. Tatiana Šilhánková - člen
Zelinárska 2
Bratislava 821 08
From: 05/16/2007 Until: 09/08/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Ivan Šramko
Jeséniova 3462/4A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/03/2020
  (from: 03/18/2021 until: 03/30/2021)
Ing. Imrich Šulák - člen
Bebravská 26
Bratislava 821 07
From: 06/17/1997 Until: 02/26/2003
  (from: 07/22/1997 until: 07/28/2003)
Kristián Takáč
Sládkovičova 4/2642
Nové Zámky 940 02
From: 04/29/2011
  (from: 05/18/2011 until: 12/30/2012)
Mgr. Kristián Takáč
Sládkovičova 4/2642
Nové Zámky 940 02
From: 04/29/2011 Until: 11/14/2012
  (from: 12/31/2012 until: 12/30/2012)
Ing. Alexandra Valachová - členka
Kadnárova 108
Bratislava 831 06
From: 02/26/2003
  (from: 07/29/2003 until: 06/12/2006)
Ing. Alexandra Valachová - členka
Kadnárova 108
Bratislava 831 06
From: 02/26/2003 Until: 05/10/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Daniela Vrbovská
Sputnikova 23
Bratislava 821 02
  (from: 07/22/1997 until: 03/21/1999)
JUDr. Jaroslava Zányiová - členka
Studenohorská 29
Bratislava 843 01
From: 11/25/1998 Until: 02/26/2003
  (from: 03/22/1999 until: 07/28/2003)
Vladimír Vaňo , MBA
Bajkalská 9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 12/03/2020 Until: 12/06/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
JUDr. Gabriel Havrilla
Jurská 21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 02/25/2021 Until: 12/06/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Tomáš Meravý
Dubová 8
Viničné 900 23
From: 09/30/2021 Until: 12/06/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Mgr. Pavol Škápik
Gessayova 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 10/07/2022 Until: 12/06/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Juraj Jánošík
Kalinčiakova 52
Modra 900 01
From: 06/13/2023 Until: 12/06/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
JUDr. Gabriel Havrilla
Jurská 21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 02/25/2021
  (from: 03/31/2021 until: 01/09/2024)
Vladimír Vaňo , MBA
Bajkalská 9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 12/03/2020
  (from: 03/18/2021 until: 01/09/2024)
Mgr. Pavol Škápik
Gessayova 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 10/07/2022
  (from: 11/15/2022 until: 01/09/2024)
Ing. Juraj Jánošík
Kalinčiakova 52
Modra 900 01
From: 06/13/2023
  (from: 07/05/2023 until: 01/09/2024)
Ing. Tomáš Meravý
Dubová 8
Viničné 900 23
From: 09/30/2021
  (from: 10/28/2021 until: 01/09/2024)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava zo dňa 31.7.1997 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 584 zo dňa 12.8.1997 o zlúčení spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292 a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 preberá Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292. Uznesenie Vlády SR č. 423 zo dňa 9.6.1998, č. 698 z 27.10.1998, č. 824 zo dňa 25.11.1998. Zápisnica č. 6/1999 zo spoločného zasadnutia členov Rady banky a dozornej rady zo dňa 12.4.1999. Zvýšenie základného imania o 370 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 440 zo dňa 23.6.1998. Stanovy EXIMBANKY SR schválené vládou SR uznesením č. 530 zo dňa 23.6.1999. Základné imanie je 2 670 000 000,- Sk. Zvýšenie základného imania o 300 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000. Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000.
  (from: 03/29/2000)
Uznesenie vlády SR č. 290 zo dňa 3.5.2000.
  (from: 07/03/2000)
Zák. č. 214/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 80/1997 Z.z. o EXIMBANKE SR v znení Zák. č. 336/1998 Z.z. Stanovy EXIMBANKY SR schválené na zasadnutí vlády SR, číslo uznesenia 895 zo dňa 31.10.2000.
  (from: 12/04/2000)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 847 zo dňa 5.9.2001.
  (from: 10/10/2001)
Základné imanie je 3.000.000.000,- Sk. Zvýšenie základného imania o 330.000.000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002. Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002.
  (from: 12/10/2002)
Uznesenie vlády SR č. 153 zo dňa 26.02.2003 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady EXIMBANKY SR.
  (from: 07/29/2003)
JUDr. Eva Kullová, deň zániku funkcie: 18.06.2003. Uznesenie vlády SR č. 493 z 11.06.2003.
  (from: 02/27/2004)
Uznesenie vlády SR č. 172 zo dňa 2.3.2005.
  (from: 04/26/2005)
Menovací dekrét zo dňa 26.7.2006.
  (from: 03/31/2007)
Menovací dekrét zo dňa 5.3.2008.
  (from: 04/04/2008)
Základné imanie je 2.667.983.313,54 Sk, dodatok č.2 k Stanovám EXIMBANKY SR. Zníženie základného imania je schválené uznesením vlády č. 823 zo dňa 12.11.2008 o sumu 332.016.686,46 Sk.
  (from: 12/05/2008)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 164 zo dňa 25.02.2009 k návrhu na vklad štátnych finančných aktív do základného imania EXIMBANKY SR o sumu 11.439.178,33 EUR, dodatok č. 3 k Stanovám EXIMBANKY SR.
  (from: 04/07/2009)
Odvolací a menovací dekrét zo dňa 2.9.2009.
  (from: 10/29/2009)
Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky zo dňa 09.07.2010.
  (from: 07/31/2010)
Stanovy EXIMBANKY SR schválené Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 29.06.2009. Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 09.09.2010. Podpisové vzory členov Rady banky EXIMBANKY SR.
  (from: 10/29/2010)
Dodatok č. 1 k stanovám schválený Ministerstvom financií SR zo dňa 09.09.2010.
  (from: 05/18/2011)
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.05.2012.
  (from: 07/02/2012)
Odvolacie a menovacie dekréty zo dňa 15.02.2017
  (from: 03/15/2017)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky bola zriadená v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z. a uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 444 zo dňa 17.6.1997 a č. 519 zo dňa 8.7.1997. Stanovy odsúhlasené na zasadnutí Rady banky č. 1/57, zo dňa 15.7.1997. Starý spis : Po 1070/B
  (from: 07/22/1997)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova 1, Bratislava zo dňa 31.7.1997 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 584 zo dňa 12.8.1997 o zlúčení spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292 a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 preberá Exportno-importná banka Slovenskej republiky Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292. Uznesenie Vlády SR č. 423 zo dňa 9.6.1998, č. 698 z 27.10.1998, č. 824 zo dňa 25.11.1998. Základné imanie je 2,370.000.000,- Sk. Zápisnica č. 6/1999 zo spoločného zasadnutia členov Rady banky a dozornej rady zo dňa 12.4.1999. Zvýšenie základného imania o 370.000.000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 440 zo dňa 23.6.1998. Stanovy EXIMBANKY SR schválené vládou SR uznesením č. 530 zo dňa 23.6.1999.
  (from: 09/21/1999 until: 03/28/2000)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova l, Bratislava zo dňa 31.7.1997 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 584 zo dňa 12.8.1997 o zlúčení spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova l, Bratislava, IČO 31341292 a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 preberá Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky i imanie vrátane aktív a pasív spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s. Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292. Základné imanie je 2 000 000 000 Sk.
  (from: 09/08/1997 until: 09/20/1999)
Uznesenie Vlády SR č. 423 zo dňa 9.6.1998, č. 698 z 27.10.1998, č. 824 zo dňa 25.11.1998.
  (from: 03/22/1999 until: 09/20/1999)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person