Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  79/B

Business name: 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  (from: 05/26/2007)
Registered seat: 
Štefanovičova 4
Bratislava 816 23
  (from: 08/31/1994)
Identification number (IČO): 
00 585 441
  (from: 11/29/1990)
Date of entry: 
11/29/1990
  (from: 11/29/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/29/1990)
Objects of the company: 
b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímanie vkladov, 3. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 05/15/2013)
c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 10/12/2011)
1a) Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. Poistenie škôd na lietadlách 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (from: 03/12/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/1999)
Ing. Vladimír Bakeš , PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Staré Grunty 262/3571
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Ing. Viera Kubašová - Member of the Board of Directors
Magurská 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Mgr. Zdenko Gossányi - Member of the Board of Directors
Čerešňova 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Mgr. Blanka Hatalová - Member of the Board of Directors
Homolova 2163/8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Mag. iur. Patrick Skyba - Member of the Board of Directors
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Acting in the name of the company: 
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samotnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti spoločnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 12/01/1999)
Procuration: 
JUDr. Ľuboš Tóth , LL.M, MBA
Palárikova 3175/27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/28/2018
  (from: 04/13/2023)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (from: 04/13/2023)
Capital: 
49 791 000 EUR Paid up: 49 791 000 EUR
  (from: 03/26/2009)
Shares: 
Number of shares: 3000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 597 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcinári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú predvoliteľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (from: 03/26/2009)
Supervisory board: 
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Löger Hartwig Georg
Schiessstattgasse 6
Mariazell 8630
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Doc. Ing. Jozef Makúch , PhD.
Havelkova 1
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga , MBA
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Ing. Vladimír Slezák
Borinka 440
Borinka 900 32
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Ing. Milan Berkeš
Záhradná 531/17
Batizovce 059 35
From: 01/12/2022
  (from: 04/01/2023)
Ing. Peter Kuzma
Červeňová 38
Nitra 949 01
From: 10/20/2022
  (from: 03/22/2024)
Juraj Barta
Belániková 3574/4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 07/26/2022
  (from: 12/01/2022)
Mgr. Darina Bednáriková
residence in the Slovak Republic :
Hany Meličkovej 2987/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/12/2022
  (from: 04/01/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa § 22 - 24 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, na ustanovujúcom valnom zhromaždení zo dňa 30.10.1990, ktorého priebeh bol overený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 4, N 144/90 a podľa § 5 Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku zo zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák. č. 112/1990 Zb.
  (from: 11/29/1990)
Dňa 6.11.1992 uznesením VZ boli prijaté zmeny stanov.
  (from: 03/08/1993)
Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1993 boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti
  (from: 05/26/1993)
Notárska zápisnica N 183/93, Nz 167/93 zo dňa 17.11.1993 a stanovy spoločnosti, zápisnica z 31. rokovania predstavenstva spoločnosti, notárska zápisnica N 125/95, Nz 124/95 zo dňa 26.5.1995.
  (from: 10/25/1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 410/97, Nz 346/97 zo dňa 17.12.1997 Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA, družstevná poisťovňa, a.s.
  (from: 04/29/1998)
Osvedčenie o priebehu 8. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 213/96, Nz 212/96 zo dňa 19.6.1996 na ktorom boli schválené zmeny stanov.
  (from: 10/24/1996)
Zápisnica z 9. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.júna 1997.
  (from: 04/01/1998)
Zápisnica z 10. riadneho valného zasadnutia konaného dňa 26.6.1998 Notárska zápisnica č. N 292/98, Nz 231/98 z 26.6.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy Ptrotokol zo zasadnutia dozornej rady z 26.6.1998 Protokol z 3. zasadnutia dozornej rady z 3.12.1998 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.3.1999 Notárska zápisnica č. 128/99, Nz 128/99 z 26.3.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov.
  (from: 12/01/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 9.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 149/00, Nz 136/00.
  (from: 09/06/2000)
Notárska zápisnica č. N 229/01, Nz 220/01 spísaná dňa 21.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady, o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (from: 09/11/2001)
Notárska zápisnica č. Nz 282/01 zo dňa 11.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/22/2002)
Zánik funkcie členov dozornej rady Dr. Siegfried Sellitsch a Ing. Silvester Adamča dňom 30. 4. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 4. 2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 170/02 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 07/08/2002)
Ing. Margita Weissmannová, deň zániku funkcie: 9.5.2003. Dr. Jur. Günter Geyer, DKFM Karl Fink, Kurt Ebner, Dr. Rudolf Ertl, Ing. René Vaš, Ing. Jozef Petrík, Ing. Peter Poisel, Ing. Vladimír Mráz, Mag. Christian Brandstetter, deň zániku funkcie členov dozornej rady: 9.5.2003. Protokol z 15. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2003. Protokol z 21. zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.5.2003.
  (from: 03/05/2004)
JUDr. Jozef Csáky, deň zániku funkcie: 31.12.2003. Protokol 24 zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2003.
  (from: 08/04/2004)
Protokol 26. zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2004.
  (from: 08/12/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.5.2004 a stanovy spoločnosti. Protokol dozornej rady z 3.5.2004.
  (from: 09/25/2004)
Zasadnutie dozornej rady zo dňa 12.10.2004.
  (from: 11/17/2004)
Protokol z 30. zasadnutia dozornej rady dňa 11.05.2005. Protokol zo 17. riadneho valného zhromaždenia dňa 11.05.2005.
  (from: 08/04/2005)
Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 13.10.2006.
  (from: 11/25/2006)
Notárska zápisnica N 183/2007, Nz 18412/2007, NCRls 18370/2007 napísaná dňa 14.5.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. na nové KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
  (from: 05/26/2007)
Protokol z 20. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.04.2008. Zápisnica zo 43. zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.04.2008.
  (from: 07/02/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2008, Nz 52580/2008, NCRls 52121/2008 zo dňa 27.11.2008, na ktorom bol schválený návrh zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 364/2008, Nz 52581/2008, NCRls 52122/2008 zo dňa 27.11.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou obchodnou spoločnosťou I.V. s. r. o., so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 733 811 a nástupníckou obchodnou spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti I.V. s. r. o.
  (from: 12/31/2008)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2008.
  (from: 03/26/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2009.
  (from: 07/07/2009)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.10.2009.
  (from: 02/12/2010)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009.
  (from: 03/13/2010)
Osvedčenie o priebehu VZ konaného dňa 5.5.2010 vo forme notárskej zápisnice N 121/2010, Nz 21671/2010,NCRIs 22002/2010 napísanej dňa 16.6.2010 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 08/03/2010)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2010
  (from: 02/10/2011)
Notárska zápisnica č. 75/2011, Nz 9433/2011, NCRls 9742/2011 zo dňa 16.03.2011.
  (from: 03/29/2011)
Notárska zápisnica č. N 165/2011, Nz 15156/2011, NCRls 15535/2011 zo dňa 28.04.2011.
  (from: 05/06/2011)
Výpis z zápisnice z dozornej rady zo dňa 15.06.2011.
  (from: 07/20/2011)
Kurtovi Ebnerovi vznikla funkcia námestníka generálneho riaditeľa dňa : 01.07.2011
  (from: 09/21/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.03.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 219/2012, Nz 10908/2012, NCRls 11217/2012 spísanej dňa 27.03.2012.
  (from: 04/12/2012)
Protokol zo 62. zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.12.2012. Notárska zápisnica č. N 343/2013, Nz 11573/2013 zo dňa 10.04.2013.
  (from: 05/15/2013)
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 17.09.2013.
  (from: 10/22/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1202/2013, Nz 41499/2013, NCRls 42267/2008 zo dňa 12.11.2013
  (from: 12/20/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2013.
  (from: 04/24/2014)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2016.
  (from: 03/12/2016)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2017.
  (from: 12/13/2017)
Notárska zápisnica č. N 465/2018, Nz 12941/2018, NCRls 13188/2018 zo dňa 23.04.2018, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2018.
  (from: 05/30/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2018, Nz 6526/2018, NCRls 6628/2018 zo dňa 28.02.2018, na ktorom bolo schválené zlúčenie,
  (from: 09/11/2018)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2018, Nz 6525/2018, NCRls 6629/2018 zo dňa 28.02.2018.
  (from: 09/11/2018)
Gáborovi Lehel skončila funkcia člena dozornej rady dňa 31.5.2021.
  (from: 02/15/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
I.V. s. r. o. 35733811 ,
Hlavné námestie
5
  (from: 12/31/2008)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group 35 851 023 ,
Tomášikova
48
  (from: 04/01/2018)
Date of updating data in databases:  04/16/2024
Date of extract :  04/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person