Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  79/B

Business name: 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  (from: 05/26/2007)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  (from: 09/06/2000 until: 05/25/2007)
Kooperativa poisťovňa, a.s.
  (from: 12/01/1999 until: 09/05/2000)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  (from: 04/29/1998 until: 11/30/1999)
KOOPERATIVA družstevná poisťovňa, a.s.
  (from: 05/26/1993 until: 04/28/1998)
KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s.
  (from: 11/29/1990 until: 05/25/1993)
Registered seat: 
Štefanovičova 4
Bratislava 816 23
  (from: 08/31/1994)
Bajkalská 25
Bratislava
  (from: 11/29/1990 until: 08/30/1994)
Identification number (IČO): 
00 585 441
  (from: 11/29/1990)
Date of entry: 
11/29/1990
  (from: 11/29/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/29/1990)
Objects of the company: 
b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímanie vkladov, 3. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 05/15/2013)
c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 10/12/2011)
1a) Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. Poistenie škôd na lietadlách 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (from: 03/12/2016)
zaisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu, ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenia
  (from: 11/29/1990 until: 05/13/1992)
Predmetom podnikania je poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenie. Predmetom činnosti bude ďalej vykonávanie činnosti súvisiacej so zábranou škôd, podnikanie na finančnom trhu a vykonávanie investičnej činnosti a nemocenského a dôchodkového pripoistenia.
  (from: 05/14/1992 until: 09/05/2000)
predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre odvetvie životného poistenia a odvetvie neživotného poistenia, sprostredkovateľska činnosť súvisiaca s poisťovacou činnosťou, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva, činnosť zameraná na predchádzanie škodám /zábranná činnosť/.
  (from: 09/06/2000 until: 08/02/2010)
Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
  (from: 08/03/2010 until: 03/28/2011)
Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 08/03/2010 until: 06/08/2011)
b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 03/29/2011 until: 06/08/2011)
a) 1. Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
  (from: 03/29/2011 until: 06/08/2011)
c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 05/06/2011 until: 06/08/2011)
Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
  (from: 06/09/2011 until: 09/28/2011)
Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 06/09/2011 until: 09/28/2011)
a)
  (from: 09/08/2011 until: 09/28/2011)
Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 3. poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie skôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch, a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zistku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdraja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie právnej ochrany.
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 09/29/2011 until: 10/11/2011)
a) Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 3. poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 10/12/2011 until: 03/11/2016)
b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 10/12/2011 until: 05/14/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/1999)
Managing board
  (from: 04/01/1998 until: 11/30/1999)
Managing board
  (from: 03/08/1993 until: 03/31/1998)
Managing board
  (from: 05/14/1992 until: 03/07/1993)
Managing board
  (from: 11/29/1990 until: 05/13/1992)
Ing. Vladimír Bakeš , PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Staré Grunty 262/3571
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Ing. Viera Kubašová - Member of the Board of Directors
Magurská 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Mgr. Zdenko Gossányi - Member of the Board of Directors
Čerešňova 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Mgr. Blanka Hatalová - Member of the Board of Directors
Homolova 2163/8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Ing. Silvester Adamča - predseda
241
Šintava
  (from: 10/25/1995 until: 11/30/1999)
Ing. Silvester Adamča - predseda
271
Šintava
  (from: 11/29/1990 until: 10/24/1995)
Ing. Konštantín Alexejko - člen predstavenstva a riaditeľ
Špitálska 20
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 09/05/2000)
Ing. Vladimír Bakeš
Žilinská 20
Bratislava 811 05
From: 05/03/2004
  (from: 09/25/2004 until: 01/25/2005)
Ing. Vladimír Bakeš - člen predstavenstva
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 10/21/2009)
Ing. Vladimír Bakeš - člen predstavenstva
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 04/08/2008 Until: 09/30/2009
  (from: 10/22/2009 until: 10/21/2009)
Ing. Vladimír Bakeš - člen predstavenstva a riaditeľ
Žilinská 20
Bratislava 811 05
From: 05/03/2004
  (from: 01/26/2005 until: 07/01/2008)
Ing. Vladimír Bakeš - člen predstavenstva a riaditeľ
Žilinská 20
Bratislava 811 05
From: 05/03/2004 Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
From: 01/01/2016
  (from: 03/03/2016 until: 02/18/2019)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
From: 01/01/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Staré Grunty 262/3571
Bratislava - Karlova Ves 841 01
From: 01/01/2019
  (from: 02/19/2019 until: 09/08/2020)
Ing. Vladimír Bakeš , PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Staré Grunty 262/3571
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 01/01/2019
  (from: 09/09/2020 until: 02/07/2022)
Ing. Vladimír Bakeš , PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Staré Grunty 262/3571
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Ing. Vladimír Bartoš - člen
Februárového víť. 3
Malacky
  (from: 11/29/1990 until: 05/13/1992)
Ing. Milan Benkovič
Petzwalova 2
Nitra
  (from: 11/29/1990 until: 03/31/1998)
Ing. Pavol Butkovský - člen predstavenstva
Nová 4410/15
Banská Bystrica
  (from: 01/22/2002 until: 03/04/2004)
Ing. Pavol Butkovský - člen predstavenstva a riaditeľ
Nová 4410/15
Banská Bystrica
  (from: 03/05/2004 until: 09/24/2004)
Ing. Pavol Butkovský - člen predstavenstva a riaditeľ
Nová 4410/15
Banská Bystrica
Until: 05/03/2004
  (from: 09/25/2004 until: 09/24/2004)
JUDr Jozef Csáky
Nám.SNP 5
Bratislava
  (from: 05/14/1992 until: 11/30/1999)
JUDr Jozef Csáky - predseda predstavenstva a prezident spoločnosti
Nám.SNP 5
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 09/05/2000)
JUDr. Jozef Csáky - člen predstavenstva a prezident organizácii KOOPERATIVY
Michalská 379/23
Bratislava
  (from: 03/05/2004 until: 08/03/2004)
JUDr. Jozef Csáky - predseda predstavenstva a prezident spoločnosti
Michalská 379/23
Bratislava
  (from: 12/12/2000 until: 03/04/2004)
JUDr. Jozef Csáky - predseda predstavenstva a prezident spoločnosti
Námestie SNP 5
Bratislava
  (from: 09/06/2000 until: 12/11/2000)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen
Ľubovníková 26
Bratislava 841 07
From: 09/01/2016
  (from: 09/10/2016 until: 05/28/2018)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen
Ľubovníková 26
Bratislava 841 07
From: 09/01/2016 Until: 04/30/2018
  (from: 05/29/2018 until: 05/28/2018)
Mgr. Zdenko Gossányi - člen predstavenstva
Čerešňova 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/08/2013
  (from: 06/28/2017 until: 02/18/2019)
Mgr. Zdenko Gossányi - člen predstavenstva
Čerešňova 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/08/2013 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Mgr. Zdenko Gossányi - člen predstavenstva
Čerešňova 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 01/01/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/07/2022)
Mgr. Zdenko Gossányi - člen predstavenstva
Čerešňova 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J.Murgaša 14
Senec 903 01
From: 01/08/2009
  (from: 03/26/2009 until: 05/14/2013)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J.Murgaša 14
Senec 903 01
From: 01/08/2009 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J.Murgaša 14
Senec 903 01
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 10/29/2015)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen predstavenstva
Čerešňova 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/08/2013
  (from: 10/30/2015 until: 06/27/2017)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolova 2163/8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/01/2018
  (from: 05/29/2018 until: 06/18/2018)
Mgr. Blanka Hatalová - člen predstavenstva
Homolova 2163/8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/01/2018
  (from: 06/19/2018 until: 02/18/2019)
Mgr. Blanka Hatalová - člen predstavenstva
Homolova 2163/8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Mgr. Blanka Hatalová - člen predstavenstva
Homolova 2163/8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 01/01/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/07/2022)
Mgr. Blanka Hatalová - člen predstavenstva
Homolova 2163/8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Ing. Vladimír Chalupka - člen
Ostredková 13
Bratislava 821 02
From: 07/01/2014
  (from: 07/29/2014 until: 02/18/2019)
Ing. Vladimír Chalupka - člen
Ostredková 13
Bratislava 821 02
From: 07/01/2014 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Ing. Vladimír Kačka - člen
Púpavova 27
Bratislava
  (from: 11/29/1990 until: 05/13/1992)
Dr. Franz Kosyna - člen
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 11/01/2017
  (from: 12/13/2017 until: 06/21/2018)
Dr. Franz Kosyna - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 11/01/2017
  (from: 06/22/2018 until: 02/18/2019)
Dr. Franz Kosyna - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 11/01/2017 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Dr. Franz Kosyna - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/19/2019 until: 04/09/2019)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 04/10/2019 until: 02/26/2021)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/27/2021 until: 02/07/2022)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Ing. Viera Kubašová - člen
Magurská 8
Bratislava 831 01
From: 07/01/2014
  (from: 07/29/2014 until: 02/18/2019)
Ing. Viera Kubašová - člen
Magurská 8
Bratislava 831 01
From: 07/01/2014 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Ing. Viera Kubašová - člen
Magurská 8
Bratislava 831 01
From: 01/01/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/07/2022)
Ing. Viera Kubašová - člen
Magurská 8
Bratislava 831 01
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Ing. Ľubomír Kudroň - člen predstavenstva
Gabajova 24
Žilina 010 01
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 03/25/2009)
Ing. Ľubomír Kudroň - člen predstavenstva
Gabajova 24
Žilina 010 01
From: 04/08/2008 Until: 12/11/2008
  (from: 03/26/2009 until: 03/25/2009)
Ing. Ľubomír Kudroň - člen predstavenstva a riaditeľ
Okružná 1429/46
Púchov 020 01
From: 06/01/2006
  (from: 08/18/2006 until: 07/01/2008)
Ing. Ľubomír Kudroň - člen predstavenstva a riaditeľ
Okružná 1429/46
Púchov 020 01
From: 06/01/2006 Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Ing. Juraj Lelkes
Obchodná 561/41
Bratislava
  (from: 04/01/1998 until: 11/30/1999)
Ing. Juraj Lelkes - člen predstavenstva a viceprezident spoločnosti
Obchodná 41
Bratislava
  (from: 09/06/2000 until: 10/25/2000)
Ing. Juraj Lelkes - člen predstavenstva a viceprezident spoločnosti
Obchodná 41
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 12/11/2000)
Ing. Juraj Lelkes - člen predstavenstva a viceprezident spoločnosti
Obchodná 41
Bratislava
  (from: 12/12/2000 until: 03/04/2004)
Ing. Juraj Lelkes - člen predstavenstva a viceprezident spoločnosti
Obchodná 561/41
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 09/05/2000)
Ing. Juraj Lelkes - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
  (from: 08/13/2005 until: 07/01/2008)
Ing. Juraj Lelkes - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Ing. Juraj Lelkes - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Na Spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 05/14/2013)
Ing. Juraj Lelkes - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Na Spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 04/08/2008 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Ing. Juraj Lelkes - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Na Spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/12/2015)
Ing. Juraj Lelkes - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Na Spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 04/08/2013 Until: 03/31/2015
  (from: 05/13/2015 until: 05/12/2015)
Ing. Juraj Lelkes - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Obchodná 41
Bratislava
  (from: 03/05/2004 until: 08/12/2005)
Ing. Jozef Machalík - člen predstavenstva
Žilinská 7028/1
Bratislava 811 05
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 02/18/2009)
Ing. Jozef Machalík - člen predstavenstva
Žilinská 7028/1
Bratislava 811 05
From: 04/08/2008 Until: 09/30/2008
  (from: 02/19/2009 until: 02/18/2009)
Ing. Jozef Machalík - člen predstavenstva a riaditeľ
Poľná č. 19
Banská Bystrica
From: 01/01/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2005)
Ing. Jozef Machalík - člen predstavenstva a riaditeľ
Žilinská 7028/1
Bratislava 811 05
From: 01/01/2004
  (from: 08/04/2005 until: 07/01/2008)
Ing. Jozef Machalík - člen predstavenstva a riaditeľ
Žilinská 7028/1
Bratislava 811 05
From: 01/01/2004 Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Mgr. Erik Nikmon - člen
Kazanská 3
Bratislava 821 06
From: 11/01/2011
  (from: 11/15/2011 until: 05/14/2013)
Mgr. Erik Nikmon - člen
Kazanská 3
Bratislava 821 06
From: 11/01/2011 Until: 03/31/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Mgr. Erik Nikmon - člen
Kazanská 3
Bratislava 821 06
From: 04/01/2013
  (from: 05/15/2013 until: 06/02/2016)
Mgr. Erik Nikmon - člen
Kazanská 3
Bratislava 821 06
From: 04/01/2013 Until: 12/16/2015
  (from: 06/03/2016 until: 06/02/2016)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
Novosvetská 6323/3
Bratislava 811 06
From: 04/01/2015
  (from: 05/13/2015 until: 03/02/2016)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
Novosvetská 6323/3
Bratislava 811 06
From: 04/01/2015 Until: 12/16/2015
  (from: 03/03/2016 until: 03/02/2016)
Ing. Peter Poisel - člen predstavenstva a riaditeľ
Lachová 13
Bratislava
From: 05/09/2003
  (from: 03/05/2004 until: 11/24/2006)
Ing. Peter Poisel - člen predstavenstva a riaditeľ
Lachová 13
Bratislava
From: 05/09/2003 Until: 10/13/2006
  (from: 11/25/2006 until: 11/24/2006)
Ing. Marian Rybár - člen
Haburská 16
Bratislava
  (from: 11/29/1990 until: 10/24/1995)
Ing. Marián Rybár - podpredseda
Haburská 16
Bratislava
  (from: 10/25/1995 until: 11/30/1999)
Klaudia Volnerová - člen
Žehrianska 8
Bratislava 851 07
From: 01/10/2011
  (from: 02/10/2011 until: 05/14/2013)
Klaudia Volnerová - člen
Žehrianska 8
Bratislava 851 07
From: 01/10/2011 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Klaudia Volnerová - člen
Žehrianska 8
Bratislava 851 07
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 07/28/2014)
Klaudia Volnerová - člen
Žehrianska 8
Bratislava 851 07
From: 04/08/2013 Until: 06/30/2014
  (from: 07/29/2014 until: 07/28/2014)
Ing. Margita Weissmannová - členka predstavenstva a riaditeľka
Čaklovská 4
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 09/05/2000)
Ing. Margita Weissmannová - členka predstavenstva a riaditeľka
Čaklovská 4
Bratislava
  (from: 09/06/2000 until: 12/11/2000)
Ing. Margita Weissmannová - členka predstavenstva a riaditeľka
Čaklovská 4
Bratislava
  (from: 12/12/2000 until: 03/04/2004)
Mag. iur. Patrick Skyba - Member of the Board of Directors
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Ing Petr Brožek
Okružní 421
Komárov
Česká republika
  (from: 10/25/1995 until: 11/30/1999)
Kurt Ebner - člen
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 10/08/2009
  (from: 02/12/2010 until: 09/20/2011)
Kurt Ebner - člen a námestník generálneho riaditeľa
Robert-Foller-Straße 6a
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 04/08/2013 Until: 04/30/2018
  (from: 05/29/2018 until: 05/28/2018)
Kurt Ebner - námestník generálneho riaditeľa
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 07/01/2011
  (from: 07/20/2011 until: 09/20/2011)
Kurt Ebner - člen a námestník generálneho riaditeľa
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 10/08/2009
  (from: 09/21/2011 until: 05/14/2013)
Kurt Ebner - člen a námestník generálneho riaditeľa
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 10/08/2009 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Kurt Ebner - člen a námestník generálneho riaditeľa
Robert-Foller-Straße 6a
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/28/2018)
Gerhard Ernst - člen predstavenstva a riaditeľ
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 10/12/2004
  (from: 11/17/2004 until: 08/03/2005)
Gerhard Ernst - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 06/01/2005
  (from: 08/04/2005 until: 07/01/2008)
Gerhard Ernst - člen predstavenstva a riaditeľ
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 10/12/2004 Until: 05/31/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Gerhard Ernst - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 06/01/2005 Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Gerhard Ernst - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 02/11/2010)
Gerhard Ernst - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 04/08/2008 Until: 12/31/2009
  (from: 02/12/2010 until: 02/11/2010)
Dr. Günter Gayer
Viktor Gasse 12/10
Wien 1040
Rakúska republika
  (from: 05/14/1992 until: 11/30/1999)
Ing. Ota Karen , CSc.
V rovinách 865
Praha 4
Česká republika
  (from: 05/14/1992 until: 11/30/1999)
Dr Franz Kosyna
Weimarer Str. 93/1
Wien 1190
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Štefanovičova 4
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 09/05/2000)
Dr. Franz Kosyna - člen predstavenstva a riaditeľ
Weimarer Str. 93/1
Wien 1190
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Štefanovičova 4
Bratislava
  (from: 09/06/2000 until: 12/11/2000)
Dr. Franz Kosyna - člen predstavenstva a riaditeľ
Weimarer Str. 93/1
1190 Wien
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Štefanovičova 4
Bratislava
  (from: 12/12/2000 until: 03/04/2004)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Weimarer Str. 93/1
1190 Wien
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Štefanovičova 4
Bratislava
  (from: 03/05/2004 until: 08/11/2004)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Weimarer Str. 93/1
1190 Wien
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Štefanovičova 4
Bratislava
Until: 06/30/2004
  (from: 08/12/2004 until: 08/11/2004)
Gábor Lehel - člen
Hütteldorfer Strase 130C/3/53
Viedeň (GKZ 90001) 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/30/2011)
Gábor Lehel - člen
Hütteldorfer Strase 130C/3/53
Viedeň (GKZ 90001) 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Jozef Němeček
Gvozdecká 410
Veverská Bytíška
Česká republika
  (from: 05/14/1992 until: 10/24/1995)
Josef Němeček
Hvozdecká 410
Veverská Bitýška
Česká republika
  (from: 10/25/1995 until: 11/30/1999)
Ing. Igor Osvald , CSc. - člen
Frýdlanská 1310
Praha
Česká republika
  (from: 11/29/1990 until: 10/24/1995)
Mag. Regina Ovesny-Straka - člen
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 04/01/2014
  (from: 04/24/2014 until: 07/28/2014)
Mag. Regina Ovesny-Straka - popredsedníčka predstavenstva a námestníčka generálného riaditeľa - od 01.07.2014
residence in the Slovak Republic :
Novosvetská 6323/3
Bratislava 811 06
From: 04/01/2014
  (from: 07/29/2014 until: 09/12/2014)
Mag. Regina Ovesny-Straka - podpredsedníčka predstavenstva a námestníčka generálneho riaditeľa - od 01.07.2014
residence in the Slovak Republic :
Novosvetská 6323/3
Bratislava 811 06
From: 04/01/2014
  (from: 09/13/2014 until: 05/12/2015)
Mag. Regina Ovesny-Straka - podpredsedníčka predstavenstva a námestníčka generálneho riaditeľa - od 01.07.2014
residence in the Slovak Republic :
Novosvetská 6323/3
Bratislava 811 06
From: 04/01/2014 Until: 03/31/2015
  (from: 05/13/2015 until: 05/12/2015)
Mag. iur. Patrick Skyba
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/01/2018
  (from: 05/29/2018 until: 06/18/2018)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/01/2018
  (from: 06/19/2018 until: 02/18/2019)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/26/2021)
Ing. Jaromír Svoboda - člen
Křivá 8
Praha
Česká republika
  (from: 11/29/1990 until: 05/13/1992)
Jan Wiesner
Panská 891/5
Praha 1
Česká republika
  (from: 04/01/1998 until: 11/30/1999)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/27/2021 until: 02/07/2022)
Acting in the name of the company: 
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samotnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti spoločnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 12/01/1999)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: - pri konaní ako štatutárny orgán menom spoločnosti predseda / v jeho neprítomnosti podpredseda/ predstavenstva a jeden člen predstavenstva, - pri konaní za spoločnosť ako zástupca tento zástupca, prípadne dvaja zástupcovia, pokiaľ organizačný predpis schválený predstavenstvom vyžaduje podpisy dvoch zástupcov
  (from: 04/01/1998 until: 11/30/1999)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: - pri konaní ako štatutárny orgán menom spoločnosti predseda /v jeho neprítomnosti podpredseda / predstavenstva a jeden člen predstavenstva - pri konaní za spoločnosť ako zástupca tento zástupca, prípadne dvaja zástupcovia, pokiaľ organizačný predpis schválený predstavenstvom vyžaduje podpisy dvoch zástupcov
  (from: 03/08/1993 until: 03/31/1998)
Za spoločnosť podpisuje Ing. Silvester Adamča, predseda predstavenstva, JUDr. Jozef Csaky, generálny riaditeľ a členovia predstavenstva.
  (from: 05/14/1992 until: 03/07/1993)
Za spoločnosť podpisuje Ing. Silvester Adamča, predseda predstavenstva a JUDr. Jozef Csáky, generálny riaditeľ a to tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/29/1990 until: 05/13/1992)
Procuration: 
JUDr. Ľuboš Tóth , LL.M, MBA
Palárikova 3175/27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/28/2018
  (from: 04/13/2023)
JUDr Jozef Csáky
Nám.SNP 5
Bratislava
  (from: 08/31/1994 until: 11/30/1999)
Ing Juraj Lelkes
Obchodná 561/41
Bratislava
  (from: 08/31/1994 until: 11/30/1999)
JUDr. Ľuboš Tóth
Československej armády 235/8
Handlová 972 51
From: 04/28/2018
  (from: 04/28/2018 until: 11/25/2022)
JUDr. Ľuboš Tóth
Palárikova 3175/27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/28/2018
  (from: 11/26/2022 until: 04/12/2023)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (from: 04/13/2023)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (from: 04/28/2018 until: 04/12/2023)
Rozsah udelenej prokúry a/ všetky právne úkony spoločnosti podľa § 14 ods. 1 Obchodného zákoníka, b/ oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti do výšky 25 mil.Sk a zaťažovať ich do výšky 25 mil. Sk podľa § 14 ods. 2 Obchodného zákonníka. Konanie prokuristov v mene spoločnosti. Každý prokurista je oprávnený konať samostatne a je povinný priebežne informovať predstavenstvo o použití prokúry. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 04/01/1998 until: 11/30/1999)
Capital: 
49 791 000 EUR Paid up: 49 791 000 EUR
  (from: 03/26/2009)
1 500 000 000 Sk Paid up: 1 500 000 000 Sk
  (from: 09/28/2006 until: 03/25/2009)
1 000 000 000 Sk
  (from: 09/25/2004 until: 09/27/2006)
700 000 000 Sk
  (from: 09/11/2001 until: 09/24/2004)
550 000 000 Sk
  (from: 12/01/1999 until: 09/10/2001)
345 000 000 Sk
  (from: 03/08/1993 until: 11/30/1999)
323 000 000 Sk
  (from: 05/14/1992 until: 03/07/1993)
300 000 000 Sk
  (from: 11/29/1990 until: 05/13/1992)
Shares: 
Number of shares: 3000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 597 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcinári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú predvoliteľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (from: 03/26/2009)
Number of shares: 3000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcinári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú predvoliteľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (from: 09/28/2006 until: 03/25/2009)
Number of shares: 2000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcinári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú predvoliteľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (from: 09/25/2004 until: 09/27/2006)
Number of shares: 1400
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 09/11/2001 until: 09/24/2004)
Number of shares: 1100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 09/06/2000 until: 09/10/2001)
Number of shares: 1100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 03/03/2000 until: 09/05/2000)
Number of shares: 1100
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/01/1999 until: 03/02/2000)
Number of shares: 690
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 03/08/1993 until: 11/30/1999)
Number of shares: 646
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 05/14/1992 until: 03/07/1993)
Supervisory board: 
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Löger Hartwig Georg
Schiessstattgasse 6
Mariazell 8630
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Doc. Ing. Jozef Makúch , PhD.
Havelkova 1
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga , MBA
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Ing. Vladimír Slezák
Borinka 440
Borinka 900 32
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022)
Ing. Milan Berkeš
Záhradná 531/17
Batizovce 059 35
From: 01/12/2022
  (from: 04/01/2023)
Ing. Martin Potúček
Hošťáky 759/7
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 01/12/2022
  (from: 04/01/2023)
Ing. Peter Kuzma
Červeňová 38
Nitra 949 01
From: 10/20/2022
  (from: 11/26/2022)
Juraj Barta
Belániková 3574/4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 07/26/2022
  (from: 12/01/2022)
Ing. Silvester Adamča - člen
241
Šintava
  (from: 09/11/2001 until: 07/07/2002)
Ing. Silvester Adamča - podpredseda
241
Šintava
  (from: 12/01/1999 until: 09/10/2001)
Hana Bábelová , MA
Vyšehradská 7
Bratislava 851 06
From: 09/17/2013
  (from: 10/22/2013 until: 09/22/2017)
Mgr. Darina Bednáriková
Hany Meličkovej 2987/8
Bratislava 841 05
From: 01/01/2019
  (from: 02/19/2019 until: 04/09/2019)
Mgr. Darina Bednáriková
Hany Meličkovej 2987/8
Bratislava 841 05
From: 01/24/2019
  (from: 04/10/2019 until: 02/07/2022)
Mgr. Darina Bednáriková
Hany Meličkovej 2987/8
Bratislava 841 05
From: 01/24/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Ing. Imrich Béres - člen
Potočná 31/a
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 09/10/2001)
Mgr. Branislav Bízik
Jána Kalinčiaka 42
Palárikovo 941 11
From: 09/17/2013
  (from: 10/22/2013 until: 06/21/2018)
Mgr. Branislav Bízik
Jána Kalinčiaka 42
Palárikovo 941 11
From: 09/17/2013 Until: 04/07/2018
  (from: 06/22/2018 until: 06/21/2018)
Mag. Christian Brandstetter - člen
Schiffmuhlastrasse 99/3/17
Viedeň
Rakúska republika
From: 05/09/2003
  (from: 03/05/2004 until: 08/03/2005)
Mag. Christian Brandstetter - člen
Schiffmuhlastrasse 99/3/17
Viedeň
Rakúska republika
From: 05/09/2003 Until: 05/11/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Ing. Martin Diviš
Divoká Šárka 39/4
Praha 6 - Liboc 164 00
Česká republika
From: 03/29/2016
  (from: 06/07/2016 until: 05/29/2018)
Ing. Martin Diviš
Divoká Šárka 39/4
Praha 6 - Liboc 164 00
Česká republika
From: 03/29/2016 Until: 04/07/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Mgr. Peter Ďurík
Koprivnická 14/B
Bratislava 841 01
From: 09/17/2013
  (from: 10/22/2013 until: 06/21/2018)
Mgr. Peter Ďurík
Koprivnická 14/B
Bratislava 841 01
From: 09/17/2013 Until: 04/07/2018
  (from: 06/22/2018 until: 06/21/2018)
Mgr. Peter Ďurík
Koprivnická 14/B
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 05/30/2018
  (from: 06/22/2018 until: 02/18/2019)
Mgr. Peter Ďurík
Koprivnická 14/B
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 05/30/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
JUDr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 04/08/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
JUDr. Henrieta Haviarová
Radlinského 1726/53
Dolný Kubín 026 01
From: 05/30/2018
  (from: 06/22/2018 until: 02/18/2019)
JUDr. Henrieta Haviarová
Radlinského 1726/53
Dolný Kubín 026 01
From: 05/30/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Hana Horvatovič , MA
Vyšehradská 7
Bratislava 851 06
From: 09/17/2013
  (from: 09/23/2017 until: 06/21/2018)
Hana Horvatovič , MA
Vyšehradská 7
Bratislava 851 06
From: 09/17/2013 Until: 04/07/2018
  (from: 06/22/2018 until: 06/21/2018)
Ladislav Ivanič
Karpatské nám 13
Bratislava 831 06
  (from: 08/31/1994 until: 10/23/1996)
Ing. Peter Kuzma
Červeňova 502/38
Nitra 949 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/07/2022)
Ing. Peter Kuzma
Červeňova 502/38
Nitra 949 01
From: 01/24/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Ing. Dezider Lojsch - podpredseda
Klaštorská 16
Bratislava
  (from: 03/08/1993 until: 10/24/1995)
Doc. Ing. Jozef Makúch , PhD.
Havelkova 1
Bratislava 841 03
From: 06/11/2020
  (from: 08/26/2020 until: 02/26/2021)
Doc. Ing. Jozef Makúch , PhD.
Havelkova 1
Bratislava 841 03
From: 06/11/2020 Until: 01/28/2021
  (from: 02/27/2021 until: 02/26/2021)
Ing. Boris Masloviec - člen
Astrova 48
Bratislava
  (from: 04/01/1998 until: 11/30/1999)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 05/11/2005
  (from: 08/04/2005 until: 07/01/2008)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 05/11/2005 Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 05/14/2013)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 04/08/2008 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Slávičie údolie 33
Bratislava 811 02
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/29/2018)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Slávičie údolie 33
Bratislava 811 02
From: 04/08/2013 Until: 04/07/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Slávičie údolie 33
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 811 02
From: 04/08/2018
  (from: 05/30/2018 until: 01/24/2019)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Slávičie údolie 33
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 811 02
From: 04/08/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
Ing. Lívia Mitošinková - členka
Šándorova 9
Bratislava 821 03
  (from: 10/24/1996 until: 03/31/1998)
Mgr. Martin Mitro , MSc.
Račianska 113
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 05/30/2018
  (from: 06/22/2018 until: 02/18/2019)
Mgr. Martin Mitro , MSc.
Račianska 113
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 05/30/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Doc. JUDr. Jozef Moravčík , CSc.
Mikulášska 27
Bratislava 811 01
From: 03/19/2012
  (from: 04/12/2012 until: 05/14/2013)
Doc. JUDr. Jozef Moravčík , CSc.
Mikulášska 27
Bratislava 811 01
From: 03/19/2012 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Doc. JUDr. Jozef Moravčík , CSc.
Mikulášska 27
Bratislava 811 01
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/29/2018)
Doc. JUDr. Jozef Moravčík , CSc.
Mikulášska 27
Bratislava 811 01
From: 04/08/2013 Until: 04/07/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Doc. JUDr. Jozef Moravčík , CSc.
Mikulášska 27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 04/08/2018
  (from: 05/30/2018 until: 01/24/2019)
Doc. JUDr. Jozef Moravčík , CSc.
Mikulášska 27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 04/08/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
JUDr Dušan Moravec - člen
Bradáčova 5
Bratislava
  (from: 03/08/1993 until: 08/30/1994)
Ing. Vladimír Mráz - člen
U Leteckého sadu 6
Praha 7
Česká republika
From: 05/09/2003
  (from: 03/05/2004 until: 07/01/2008)
Ing. Vladimír Mráz - člen
U Leteckého sadu 6
Praha 7
Česká republika
From: 05/09/2003 Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Marek Ondira
Dénešova 45
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
From: 05/30/2018
  (from: 06/22/2018 until: 02/18/2019)
Marek Ondira
Dénešova 45
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
From: 05/30/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Ing. Jozef Petrík - člen
Važecká 13
Prešov
  (from: 12/01/1999 until: 03/04/2004)
Ing. Jozef Petrík - člen
Važecká 13
Prešov
From: 05/09/2003
  (from: 03/05/2004 until: 07/01/2008)
Ing. Jozef Petrík - člen
Važecká 13
Prešov
From: 05/09/2003 Until: 03/31/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Ing. Blažej Pirkovský
220
Odorín 053 22
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 08/30/2010)
Ing. Blažej Pirkovský
220
Odorín 053 22
From: 04/08/2008 Until: 09/30/2010
  (from: 08/31/2010 until: 08/30/2010)
Ing. Peter Poisel - člen
Alstrova 4
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 09/05/2000)
Ing. Peter Poisel - člen
Lachova 13
Bratislava
  (from: 04/01/1998 until: 11/30/1999)
Ing. Peter Poisel - člen
Lachová 13
Bratislava
  (from: 09/06/2000 until: 03/04/2004)
Ing Vladimír Polerecký
Uzlovská 11/33
Martin 036 08
  (from: 08/31/1994 until: 10/23/1996)
Ing. Vladimír Polerecký - člen
Uzlovská 11/33
Martin 036 08
  (from: 10/24/1996 until: 11/30/1999)
Helena Póorová - člen
Bernolákova 2
Senec
  (from: 03/08/1993 until: 10/23/1996)
Helena Póorová - člen
Bernolákova 2
Senec
  (from: 10/24/1996 until: 03/31/1998)
Ing. Martin Potúček
Hoštáky 759/7
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 09/07/2020 Until: 03/31/2021
  (from: 04/21/2021 until: 04/20/2021)
Ing. Martin Potúček
Hoštáky 759/7
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 09/07/2020 Until: 12/31/2021
  (from: 10/16/2020 until: 04/20/2021)
Ing. Martin Potúček
Štúrova 447/14
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 05/11/2005
  (from: 08/04/2005 until: 07/01/2008)
Ing. Martin Potúček
Štúrova 447/14
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 05/11/2005 Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Mgr. Miroslav Račko
Ulica Emila Janotku 22/24
Pribylina 032 42
From: 05/30/2018
  (from: 06/22/2018 until: 02/18/2019)
Mgr. Miroslav Račko
Ulica Emila Janotku 22/24
Pribylina 032 42
From: 05/30/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Mgr. Miroslav Račko
Ulica Emila Janotku 22/24
Pribylina 032 42
From: 01/24/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/07/2022)
Mgr. Miroslav Račko
Ulica Emila Janotku 22/24
Pribylina 032 42
From: 01/24/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
From: 04/08/2018
  (from: 06/22/2018 until: 01/24/2019)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
From: 04/08/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/25/2019 until: 02/26/2021)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/27/2021 until: 02/07/2022)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Mgr. Ing. Zdeňek Románek , MBA
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 04/08/2018
  (from: 05/30/2018 until: 01/24/2019)
Mgr. Ing. Zdeňek Románek , MBA
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 04/08/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
Róbert Sokolík
45
Rybany 956 36
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 05/14/2013)
Róbert Sokolík
45
Rybany 956 36
From: 04/08/2008 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Ing Miroslav Suchánek - člen
SNP 1426/5 - 1
Považská Bystrica
  (from: 10/25/1995 until: 10/23/1996)
Ing Miroslav Suchánek - predseda
SNP 1426/5 - 1
Považská Bystrica
  (from: 10/24/1996 until: 03/31/1998)
Mária Šujanská
Mikovíniho 1187/22
Žilina - Závodie 010 04
From: 01/24/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/07/2022)
Mária Šujanská
Mikovíniho 1187/22
Žilina - Závodie 010 04
From: 01/24/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Jarmila Tamášová
Varšavská 23
Košice 040 13
From: 09/17/2013
  (from: 10/22/2013 until: 06/21/2018)
Jarmila Tamášová
Varšavská 23
Košice 040 13
From: 09/17/2013 Until: 04/07/2018
  (from: 06/22/2018 until: 06/21/2018)
Ing. René Vaš - člen
Alstrova 4
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 03/04/2004)
Ing. René Vaš - člen
Alstrova 4
Bratislava
From: 05/09/2003
  (from: 03/05/2004 until: 08/03/2005)
Ing. René Vaš - člen
Alstrova 4
Bratislava
From: 05/09/2003 Until: 03/31/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Ing. František Vizváry
Belinského 24
Bratislava 851 01
From: 01/01/2019
  (from: 01/25/2019 until: 02/07/2022)
Ing. František Vizváry
Belinského 24
Bratislava 851 01
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Ing. Margita Weissmannová - predsedníčka
Čaklovská 4
Bratislava
  (from: 04/01/1998 until: 11/30/1999)
Ing. Milan Berkeš
Záhradná 531/17
Batizovce 059 35
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022 until: 03/31/2023)
Ing. Martin Potúček
Hošťáky 759/7
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022 until: 03/31/2023)
Mgr. Darina Bednáriková
residence in the Slovak Republic :
Hany Meličkovej 2987/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/12/2022
  (from: 04/01/2023)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/25/2019 until: 02/26/2021)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/27/2021 until: 02/07/2022)
Mag. Christian Brandstetter - člen
Schiffmuhlastrasse 99/3/17
Viedeň
Rakúska republika
From: 04/30/2002
  (from: 07/08/2002 until: 03/04/2004)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 03/19/2012
  (from: 04/12/2012 until: 05/14/2013)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 03/19/2012 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/29/2018)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 04/08/2013 Until: 04/07/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 04/08/2018
  (from: 05/30/2018 until: 01/24/2019)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 04/08/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
JUDr. Jiří Čáp - predseda
Vernezická 406
Praha 9 190 00
Česká republika
  (from: 03/08/1993 until: 10/23/1996)
Ing. Martin Diviš , MBA
Divoká Šárka 39/4
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 05/05/2010
  (from: 08/03/2010 until: 05/14/2013)
Ing. Martin Diviš , MBA
Divoká Šárka 39/4
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 05/05/2010 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Kurt Ebner - člen
Gerasdorferstr. 61/34/2
1210 Wien
Rakúska republika
  (from: 12/01/1999 until: 03/04/2004)
Ing. Ján Emmer , CSc - člen
Absolonova 18
Brno 624 00
Česká republika
  (from: 10/24/1996 until: 11/30/1999)
Dr Rudolf Ertl
Breitenfurterstr. 369/9
Viedeň 1230
Rakúska republika
  (from: 12/01/1999 until: 09/10/2001)
Dr Rudolf Ertl - člen
Breitenfurterstr. 369/9
1230 Viedeň
Rakúska republika
  (from: 09/11/2001 until: 03/04/2004)
Dr. Rudolf Ertl
Breitenfurterstrasse 396/9
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 05/18/2009
  (from: 07/07/2009 until: 04/11/2012)
Dr. Rudolf Ertl
Breitenfurterstrasse 396/9
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 05/18/2009 Until: 03/19/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
DKFM Karl Fink - podpredseda
Kurzbauergasse 5
1020 Viedeň
Rakúska republika
From: 05/09/2003
  (from: 03/05/2004 until: 07/01/2008)
DKFM Karl Fink - podpredseda
Kurzbauergasse 5
1020 Viedeň
Rakúska republika
From: 05/09/2003 Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
DKFM Karl Fink
Kurzbauergasse 5
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/06/2009)
DKFM Karl Fink
Kurzbauergasse 5
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 04/08/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 07/07/2009 until: 07/06/2009)
DKFM Karl Fink - podpredseda
Kurzbauergasse 5
1020 Viedeň
Rakúska republika
  (from: 12/01/1999 until: 03/04/2004)
DKFM Karl Fink - podpredseda
Kurzbauergasse 5
Wien 1020
Rakúska republika
  (from: 10/24/1996 until: 03/31/1998)
DKFM Karl Fink
Kurzbauergasse 5
Wien 1020
Rakúska republika
  (from: 03/08/1993 until: 10/23/1996)
Dkfm. Karl Fink
Kurzbauergasse 5
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 12/01/2013
  (from: 12/20/2013 until: 06/06/2016)
Dkfm. Karl Fink
Kurzbauergasse 5
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 12/01/2013 Until: 03/28/2016
  (from: 06/07/2016 until: 06/06/2016)
Dr. Jur. Günter Geyer
Viktor Gasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 04/08/2008 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Dr. Jur. Günter Geyer
Viktor Gasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/29/2018)
Dr. Jur. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 04/08/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
Dr. Jur. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 04/08/2018
  (from: 05/30/2018 until: 01/24/2019)
Dr. Jur. Günter Geyer
Viktor Gasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 04/08/2013 Until: 04/07/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Dr.Jur. Günter Geyer - predseda
Viktor Gasse 12/10
1040 Viedeň
Rakúska republika
  (from: 12/01/1999 until: 03/04/2004)
Dr.Jur. Günter Geyer - predseda
Viktor Gasse 12/10
1040 Viedeň
Rakúska republika
From: 05/09/2003
  (from: 03/05/2004 until: 07/01/2008)
Dr. Jur. Günter Geyer
Viktor Gasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 05/14/2013)
Dr.Jur. Günter Geyer - predseda
Viktor Gasse 12/10
1040 Viedeň
Rakúska republika
From: 05/09/2003 Until: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Mag. Roland Gröll
Spinozagasse 12/25/1
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 05/18/2009
  (from: 07/07/2009 until: 05/14/2013)
Mag. Roland Gröll
Spinozagasse 12/25/1
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 06/06/2016)
Mag. Roland Gröll
Spinozagasse 12/25/1
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 05/18/2009 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Mag. Roland Gröll
Spinozagasse 12/25/1
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 04/08/2013 Until: 03/29/2016
  (from: 06/07/2016 until: 06/06/2016)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 06/06/2016)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
From: 04/08/2013 Until: 03/29/2016
  (from: 06/07/2016 until: 06/06/2016)
Löger Hartwig Georg
Donaustraße 47/13
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 06/16/2021
  (from: 08/03/2021 until: 02/07/2022)
Löger Hartwig Georg
Donaustraße 47/13
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 06/16/2021 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/25/2019 until: 08/25/2020)
JUDr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 04/08/2018
  (from: 05/30/2018 until: 01/24/2019)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 06/10/2020
  (from: 08/26/2020 until: 08/25/2020)
JUDr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 03/29/2016
  (from: 06/07/2016 until: 05/29/2018)
JUDr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 03/29/2016 Until: 04/07/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 04/08/2013 Until: 03/29/2016
  (from: 06/07/2016 until: 06/06/2016)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 03/19/2012 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 06/06/2016)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 03/19/2012
  (from: 04/12/2012 until: 05/14/2013)
Ing. František Hoidekr - člen
Hočiminova 915/15
Praha 10 102 00
Česká republika
  (from: 03/08/1993 until: 10/23/1996)
Ing. Jiří Hoidekr - člen
Hočiminova 915/15
Praha 10 102 00
Česká republika
  (from: 10/24/1996 until: 11/30/1999)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Weimarer Str. 93/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 04/01/1998 until: 11/30/1999)
Dr. Franz Kosyna
Weimarerstrasse 93/1
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/08/2008 Until: 03/19/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Dr. Franz Kosyna
Weimarerstrasse 93/1
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/08/2008
  (from: 07/02/2008 until: 04/11/2012)
Gábor Lehel
Arsenalstraße 16/11/1106
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 06/11/2020
  (from: 08/26/2020 until: 02/26/2021)
Gábor Lehel
Arsenalstraße 16/11/1106
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 06/11/2020
  (from: 02/27/2021 until: 06/28/2021)
Gábor Lehel
Arsenalstraße 16/11/1106
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 06/11/2020 Until: 06/01/2021
  (from: 06/29/2021 until: 06/28/2021)
Mag. Harald Josef Londer
Feuerwehrstraße 7
Leopoldsdorf 2333
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/25/2019 until: 02/26/2021)
Mag. Harald Josef Londer
Feuerwehrstraße 7
Leopoldsdorf 2333
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/27/2021 until: 02/07/2022)
Mag. Harald Josef Londer
Feuerwehrstraße 7
Leopoldsdorf 2333
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Ing. Vladimír Mráz - člen
U Leteckého sadu 6
Praha 7
Česká republika
From: 04/30/2002
  (from: 07/08/2002 until: 03/04/2004)
Dr. Siegfried Sellitsch - podpredseda
Traungasse 2-11
1030 Viedeň
Rakúsko
  (from: 09/11/2001 until: 07/07/2002)
Mag. Thomas Schmee
Kirchengasse 70/8
Königstetten 3433
Rakúska republika
From: 03/19/2012
  (from: 04/12/2012 until: 05/14/2013)
Mag. Thomas Schmee
Kirchengasse 70/8
Königstetten 3433
Rakúska republika
From: 03/19/2012 Until: 04/07/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Mag. Thomas Schmee
Kirchengasse 70/8
Königstetten 3433
Rakúska republika
From: 03/29/2016
  (from: 06/07/2016 until: 05/29/2018)
Mag. Thomas Schmee
Kirchengasse 70/8
Königstetten 3433
Rakúska republika
From: 04/08/2013 Until: 07/16/2013
  (from: 08/02/2013 until: 08/01/2013)
Mag. Thomas Schmee
Kirchengasse 70/8
Königstetten 3433
Rakúska republika
From: 04/08/2013
  (from: 05/15/2013 until: 08/01/2013)
Mag. Thomas Schmee
Kirchengasse 70/8
Königstetten 3433
Rakúska republika
From: 03/29/2016 Until: 04/07/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Mag. Thomas Schmee
Kirchengasse 70/8
Königstetten 3433
Rakúska republika
From: 04/08/2018
  (from: 05/30/2018 until: 01/24/2019)
Mag. Thomas Schmee
Kirchengasse 70/8
Königstetten 3433
Rakúska republika
From: 04/08/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 04/08/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/25/2019 until: 02/26/2021)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 04/08/2018
  (from: 05/30/2018 until: 01/24/2019)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 03/29/2016 Until: 04/07/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 03/29/2016
  (from: 06/07/2016 until: 05/29/2018)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/27/2021 until: 02/07/2022)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber
Bossigasse 66
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/27/2021 until: 02/07/2022)
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber
Bossigasse 66
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/25/2019 until: 02/26/2021)
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber
Bossigasse 66
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
JUDr. Václav Vacík
Kaznějovská 13
Plzeň
Česká republika
  (from: 03/08/1993 until: 08/30/1994)
Dipl.Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/08/2022 until: 02/07/2022)
Dipl.Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/27/2021 until: 02/07/2022)
Dipl.Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/25/2019 until: 02/26/2021)
Mgr. Darina Bednáriková
residence in the Slovak Republic :
Hany Meličkovej 2987/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/01/2022
  (from: 02/08/2022 until: 03/31/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa § 22 - 24 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, na ustanovujúcom valnom zhromaždení zo dňa 30.10.1990, ktorého priebeh bol overený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 4, N 144/90 a podľa § 5 Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku zo zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák. č. 112/1990 Zb.
  (from: 11/29/1990)
Dňa 6.11.1992 uznesením VZ boli prijaté zmeny stanov.
  (from: 03/08/1993)
Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1993 boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti
  (from: 05/26/1993)
Notárska zápisnica N 183/93, Nz 167/93 zo dňa 17.11.1993 a stanovy spoločnosti, zápisnica z 31. rokovania predstavenstva spoločnosti, notárska zápisnica N 125/95, Nz 124/95 zo dňa 26.5.1995.
  (from: 10/25/1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 410/97, Nz 346/97 zo dňa 17.12.1997 Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA, družstevná poisťovňa, a.s.
  (from: 04/29/1998)
Osvedčenie o priebehu 8. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 213/96, Nz 212/96 zo dňa 19.6.1996 na ktorom boli schválené zmeny stanov.
  (from: 10/24/1996)
Zápisnica z 9. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.júna 1997.
  (from: 04/01/1998)
Zápisnica z 10. riadneho valného zasadnutia konaného dňa 26.6.1998 Notárska zápisnica č. N 292/98, Nz 231/98 z 26.6.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy Ptrotokol zo zasadnutia dozornej rady z 26.6.1998 Protokol z 3. zasadnutia dozornej rady z 3.12.1998 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.3.1999 Notárska zápisnica č. 128/99, Nz 128/99 z 26.3.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov.
  (from: 12/01/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 9.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 149/00, Nz 136/00.
  (from: 09/06/2000)
Notárska zápisnica č. N 229/01, Nz 220/01 spísaná dňa 21.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady, o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (from: 09/11/2001)
Notárska zápisnica č. Nz 282/01 zo dňa 11.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/22/2002)
Zánik funkcie členov dozornej rady Dr. Siegfried Sellitsch a Ing. Silvester Adamča dňom 30. 4. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 4. 2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 170/02 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 07/08/2002)
Ing. Margita Weissmannová, deň zániku funkcie: 9.5.2003. Dr. Jur. Günter Geyer, DKFM Karl Fink, Kurt Ebner, Dr. Rudolf Ertl, Ing. René Vaš, Ing. Jozef Petrík, Ing. Peter Poisel, Ing. Vladimír Mráz, Mag. Christian Brandstetter, deň zániku funkcie členov dozornej rady: 9.5.2003. Protokol z 15. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2003. Protokol z 21. zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.5.2003.
  (from: 03/05/2004)
JUDr. Jozef Csáky, deň zániku funkcie: 31.12.2003. Protokol 24 zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2003.
  (from: 08/04/2004)
Protokol 26. zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2004.
  (from: 08/12/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.5.2004 a stanovy spoločnosti. Protokol dozornej rady z 3.5.2004.
  (from: 09/25/2004)
Zasadnutie dozornej rady zo dňa 12.10.2004.
  (from: 11/17/2004)
Protokol z 30. zasadnutia dozornej rady dňa 11.05.2005. Protokol zo 17. riadneho valného zhromaždenia dňa 11.05.2005.
  (from: 08/04/2005)
Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 13.10.2006.
  (from: 11/25/2006)
Notárska zápisnica N 183/2007, Nz 18412/2007, NCRls 18370/2007 napísaná dňa 14.5.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. na nové KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
  (from: 05/26/2007)
Protokol z 20. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.04.2008. Zápisnica zo 43. zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.04.2008.
  (from: 07/02/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2008, Nz 52580/2008, NCRls 52121/2008 zo dňa 27.11.2008, na ktorom bol schválený návrh zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 364/2008, Nz 52581/2008, NCRls 52122/2008 zo dňa 27.11.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou obchodnou spoločnosťou I.V. s. r. o., so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 733 811 a nástupníckou obchodnou spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti I.V. s. r. o.
  (from: 12/31/2008)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2008.
  (from: 03/26/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2009.
  (from: 07/07/2009)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.10.2009.
  (from: 02/12/2010)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009.
  (from: 03/13/2010)
Osvedčenie o priebehu VZ konaného dňa 5.5.2010 vo forme notárskej zápisnice N 121/2010, Nz 21671/2010,NCRIs 22002/2010 napísanej dňa 16.6.2010 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 08/03/2010)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2010
  (from: 02/10/2011)
Notárska zápisnica č. 75/2011, Nz 9433/2011, NCRls 9742/2011 zo dňa 16.03.2011.
  (from: 03/29/2011)
Notárska zápisnica č. N 165/2011, Nz 15156/2011, NCRls 15535/2011 zo dňa 28.04.2011.
  (from: 05/06/2011)
Výpis z zápisnice z dozornej rady zo dňa 15.06.2011.
  (from: 07/20/2011)
Kurtovi Ebnerovi vznikla funkcia námestníka generálneho riaditeľa dňa : 01.07.2011
  (from: 09/21/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.03.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 219/2012, Nz 10908/2012, NCRls 11217/2012 spísanej dňa 27.03.2012.
  (from: 04/12/2012)
Protokol zo 62. zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.12.2012. Notárska zápisnica č. N 343/2013, Nz 11573/2013 zo dňa 10.04.2013.
  (from: 05/15/2013)
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 17.09.2013.
  (from: 10/22/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1202/2013, Nz 41499/2013, NCRls 42267/2008 zo dňa 12.11.2013
  (from: 12/20/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2013.
  (from: 04/24/2014)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2016.
  (from: 03/12/2016)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2017.
  (from: 12/13/2017)
Notárska zápisnica č. N 465/2018, Nz 12941/2018, NCRls 13188/2018 zo dňa 23.04.2018, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2018.
  (from: 05/30/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2018, Nz 6526/2018, NCRls 6628/2018 zo dňa 28.02.2018, na ktorom bolo schválené zlúčenie,
  (from: 09/11/2018)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2018, Nz 6525/2018, NCRls 6629/2018 zo dňa 28.02.2018.
  (from: 09/11/2018)
Gáborovi Lehel skončila funkcia člena dozornej rady dňa 31.5.2021.
  (from: 02/15/2024)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
I.V. s. r. o.
Hlavné námestie 5
Bratislava 811 01
  (from: 12/31/2008)
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group
Tomášikova 48
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 68
  (from: 04/01/2018)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person