Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  16/B

Business name: 
Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii
  (from: 08/12/1993 until: 08/26/1997)
Dopravno-inžinierske služby, štátny podnik Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 08/11/1993)
Registered seat: 
Bajkalská 9
Bratislava 815 53
  (from: 10/25/1994 until: 08/26/1997)
Ferienčíková 14
Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 10/24/1994)
Identification number (IČO): 
00 154 580
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Date of deletion: 
08/27/1997
  (from: 07/30/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 07/30/1997)
Legal form: 
Municipal enterprise
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
Poskytovanie dopravno-inžinierskych služieb
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
Vymedzenie povinného predmetu činnosti:
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
a/Dopravno-prepravné služby
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
sprostredkovanie zabezpečenia prepravy nákladov
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
sprostredkovanie zamestnania dopravných prostriedkov, mechanizmov a pracovných strojov rôzných držiteľov a to aj vo vlastnom mene v tuzemsku i v zahraničí
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vykonávanie cestnej dopravy a poskytovanie zasielateľských služieb vlastným i cudzím vozovým parkom
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
poskytovanie cenových a poradenských služieb v oblasti dopravy
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vykonávanie prác a služieb na úseku dopravy a jej bezpečnej premávky na základe objednávok orgánov štátnej správy, zastupiteľských orgánov, inštitúčií, organizácií a občanov
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
b/Inžinierske služby v doprave
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
spracovávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vykonávanie a vyhodnocovanie dopravných prieskumov, spracovanie rozborov dopravnej situácie, štúdie riešenia všetkých druhov dopráv v sídelných útvaroch
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
sprácovávanie projektov dopravného značenia, ich realizácia vrátane výroby dopravných značiek a ich požičiavanie
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
navrhovanie a aktualizácia svetelných signalizačných zariadení
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vykonávanie geodetických prác a staničenie ciest
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vykonávanie projektovej činnosti v rozsahu oprávnenia
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
zabezpečovanie služieb potrebných pri prepravách nadrozmerných predmetov
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
spracovávanie dopravno-technických a ekonomických štúdií k investičným akciám
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
diagnostikovanie kvality životného prostredia včítane realizácie vybraných opatrení a jeho zlepšenie
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
poskytovanie služieb výpočtovej techniky
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
c/Činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky a s rozvojom motorizmu
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
výcvik a doškolovanie vodičov motorových vozidiel a obslúh motorových vozíkov, pojazdných mechanizmov a pracovných strojov
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
prevádzkovanie dopravno-psychologických laboratórií
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vykonávanie ostatných druhov a foriem školení zameraných na zvyšovanie odbornosti a bezpečnosti v doprave vrátane rekvalifikačných kurzov
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
zabepečovanie detskej dopravnej výchovy na DDI
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vykonávanie edičnej a vydavateľskej činnosti v oblasti dopravy a jej bezpečnej premávky
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
d/Ostatné služby
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
sprostredkovavánie kúpy a predaj dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, nehnuteľností a zásob
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vykonávanie služieb súvisiacich s prenájom a zapožičiavaním dopravných prostriedkov, strojov, mechnizmov a zariadení
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vykonávanie meraní hmotností vozidiel
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
v záujme vyššieho využitia priestorov a zariadení organizácie vykonávanie obchodnej činnosti, drobnej výroby, ubytovacích a ostatných doplňujúcich služieb.
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vývoz osobných automobilov z ČSFR za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia /položka č.8703 colného sadzobníka/
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
vývoz nákladných automobilov z ČSFR za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia /pložka č.8704 colného sadzobníka/
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
sprostredkovateľská činnosť pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými osobami
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace, ak miesto odoslania alebo miesto určenia, alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
Zahraničná činnosť na vykonávanie:
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
Dovoz všetkého druhu tovaru zo zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie podľa príslušných predpisov
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
Vývozu všetkého druhu tovaru do zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie podľa príslušných predpisov
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/12/1993 until: 08/26/1997)
riaditeľ
  (from: 01/01/1991 until: 08/11/1993)
Dpt. Matej Chrappa
Myslenecká 126
Pezinok
  (from: 01/01/1991 until: 08/11/1993)
Acting in the name of the company: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 01/01/1991 until: 08/11/1993)
Founder: 
Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky Bratislava
  (from: 11/17/1992 until: 08/26/1997)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Matej Chrappa , dpt
Myslenická 126
Pezinok
  (from: 08/12/1993 until: 08/26/1997)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene štátneho podniku v likvidácii vystupuje navonok a podpisuje likvidátor.
  (from: 08/12/1993 until: 08/26/1997)
Other legal facts: 
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a tekomunikácií číslo 23/97 z 26.2.1997 o ukončení likvidácie š.p. Na základe tejto skutočnosti sa Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii vymazáva z obchodného registra. V Y M A Z U J E S A : Dopravno inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii so sídlom Bajkalská 9, Bratislava zapísaný v obchodnom registri v odd. Pšn vo vložke č.115/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu. Stary spis: Pšn 115
  (from: 08/27/1997)
Štátny podnik bol založený uznesením plenárneho zasadnutia Západoslovenského KNV číslo: 18/VIII dňa 25.09.1990 a zakladacou listinou zo dňa 25.09.1990 podľa ust. § 12,13 Zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. podľa ustanovenia Zákona SNR o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy prešla zakladateľska funkcia dňom 1.1. 1991 na Ministerstvo vnútra SR. Podľa Zákona č. 296/1991 Zb. z 18. 7. 1991, ktorým sa mení a doplňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. došlo k zmene zakladateľa a práva a povinnosti zakladateľa podnikateľských organizácií prešli na Ministerstvo dopravy a spojov SR. Stary spis: Pšn 115
  (from: 01/01/1991 until: 08/26/1997)
Rozhodnutím ministra dopravy a spojov SR z 21.9.1992 č. 14/92 bola dňom 30.9.1992 vyňatá časť majetku zo š.p. Dopravno-inžinierske služby Bratislava v zmysle privatizačného projektu. Hodnota majetku sa znižuje o a/ Pobočka Nitra, administratívna budova s pozemkom v bilančnej hodnote 713.000,- Kčs b/ Pobočka Trenčín, administratívna budova s pozemkom v bilančnej hodnote 1.018.000,- Kčs c/ Detské dopravné ihrisko Partizánske s pozemkom v bilančnej hodnote 1.018.000,-Kčs d/ Pobočka Senica, administratívna budova s pozemkom v bilančnej hodnote 574.000,- Kčs Dňom 30.9.1992 časť majetku uvedená v bode a/ až d/ prechádza s príslušným podielom aktív a pasív, právami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte na Fond národného majetku Slovenskej republiky. Stary spis: Pšn 115
  (from: 11/17/1992 until: 08/26/1997)
Rozhodnutím ministra dopravy, spojov a verejných prác SR č. 19/93 zo dňa 29. 4. 1993 vstupuje štátny podnik Dopravnoinžinierske služby do likvidácie. Stary spis: Pšn 115
  (from: 08/12/1993 until: 08/26/1997)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person