Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  112/B

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV
  (from: 09/29/1993)
Registered seat: 
Polianky 9
Bratislava
  (from: 03/11/2004)
Identification number (IČO): 
00 169 731
  (from: 09/28/1993)
Date of entry: 
09/09/1963
  (from: 09/28/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/28/1993)
Objects of the company: 
stavia, alebo zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prideľuje do nájmu svojim členom
  (from: 09/29/1993)
stavia, alebo zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva alebo námu iných subjektov
  (from: 09/29/1993)
vykonáva, alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytov a nebytových priestorov
  (from: 09/29/1993)
poskytuje, alebo zabezpečuje plnenie poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov
  (from: 09/29/1993)
prenajíma spoločné priestory v obytných domoch fyzickým a právnickým osobám
  (from: 09/29/1993)
správa a údržba bytového a nebytového fondu
  (from: 11/30/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/29/1993)
Mgr. Ján Soukup - predseda
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Ing. Ivan Jánošík - podpredseda
Bakošova 4
Bratislava 841 03
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Ing. Anna Švecová - člen
Ľudovíta Fullu 22/3094
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
JUDr. Pavol Zeman - Vice-chairman of the Board of Directors
Koncová 25
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 10/14/2020
  (from: 03/19/2021)
Zdeněk Borovička - Member of the Board of Directors
Pribišova 35
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/14/2020
  (from: 02/25/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/29/1993)
Supervisory board: 
Alena Kotrabová
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Ing. Štefan Palkovič
Pribišova 2
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Mgr. Marta Janyšková
Studenohorská 44/2079
Bratislava 841 03
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Ing. Alena Bernátová
Heyrovského 14
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 10/14/2020
  (from: 02/25/2021)
Registered capital: 
165 969,59 EUR
  (from: 09/29/2009)
Basic member contribution: 
99,58 EUR
  (from: 09/29/2009)
Other legal facts: 
Údaje o vzniku družstva: Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava Staré mesto zo dňa 23.4.1963, č. 77. Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 19.4.1972, dohody o zlúčení zo dňa 18.4.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 16.3.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené "Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Záhorský Bystrica Db 177 Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 19.4.1972, dohody o zlúčení zo dňa 27.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 14.9.1972 s týmto družstvom je zlúčené dňom 27.12.1973 Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Bratislava-Devínska Nová Ves Db 171 Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 19.4.1972, dohody o zlúčení zo dňa 9.4.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 18.5.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené Stavebné bytové družstvo zamestnancov Stavoindustrie n.p. Stavbár Db 330 dňom 30.4.1973. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 15.4.1975, dohody o zlúčení zo dňa 14.1.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 8.4.1975 s týmto družstvom je dňom 1.7.1975 zlúčené Stavebné bytové družstvo zamestnancov a učiteľov Univerzity Komenského Db 5 Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.10.1980, dohody o zlúčení zo dňa 1.11.1980 a súhlasu Mestského výboru Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 10.11.1981 je s týmto družstvom ku dňu 30.11.1971 zlúčené Svojbyt-Svojpomocné stavebné bytové družstvo mládeže hlavného mesta Slovenska - Bratislavy Db 344 Stary spis: Dr 1870
  (from: 09/28/1993)
Stanovy družstva boli prispôsobené úprave Zák. č. 513/91 Zb. na zhromaždení delegátov dňa 8.10.1992 Stary spis: Dr 1870
  (from: 09/29/1993)
Notárska zápisnica N 162/96, Nz 139/96 zo dňa 11.7.1996, ktorou bola prijatá zmena stanov. Notárska zápisnica N 194/96, Nz 183/96 zo dňa 5.9.1996. Zápisnica z ustanovujúcej schôdze predstavenstva zo dňa 6.9.1996. Stary spis: Dr 1870
  (from: 05/26/1996)
Zápisnica zo ZD zo dňa 10.6.1999, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.5.1999 a zo dňa 3.5.1999.
  (from: 09/03/1999)
Zápisnica zo 69. mimoriadneho zasadania predstavenstva konaného dňa 9.11.2000, na ktorom bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva.
  (from: 01/16/2001)
Zápisnice z rokovania zhromaždenia delegátov konané v dňoch 11.10.2001 a 20.10.2001.
  (from: 08/02/2002)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dň 25.02.2002. Zápisnica z 11. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 03.06.2002. Zápisnica z 13. zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.07.2002.
  (from: 03/28/2003)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 7.11.2002, zápisnica zo mimoriadneho zasadnutia predstavenstva dňa 27.01.2003, zápisnica z zhromaždenia delegátov v dňoch 16.10.2003, 27.11.2003 a 17.1.2003, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 18.01.2004, 20.01.2004, 17.02.2004.
  (from: 03/11/2004)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 9.3.2004. Zápisnica z náhradnej schôdze Zhromaždenia delegátov konaného v dňoch 25.3.2004, 15.4.2004 a 29.4.2004. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.5.2004. Funkcia člena predstavenstva I. Lukáča sa končí dňom 18.5.2004, R. Očka 9.3.2004, J. Páleša 9.3.2004, Š. Kubiczu 29.4.2004. Funkcia Bc. J. Soukupa ako predsedu predstavenstva vzniká dňom 18.5.2004. Funkcia Ing. I. Jánošíka ako podpredsedu predstavenstva vzniká dňom 18.5.2004.
  (from: 06/05/2004)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33Exre/380/2006 zo dňa 17.1.2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.5.2007 súd zosúladil deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Maiána Podobu so skutočným stavom tak, že jeho funkcia ako člena predstavenstva zaniká dňom 20.10.2006.
  (from: 08/29/2007)
Zápisnica z náhradného Zhromaždenia delegátov konaného dňa 7.11.2007, na ktorom bola schválená zmena stanov družstva.
  (from: 01/11/2008)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 10.05.2010. Zápisnica č. 01-05/2010 zo schôdze predstavenstva zo dňa 12.05.2010 v znení dodatku k nej zo dňa 13.01.2011.
  (from: 01/27/2011)
Zápisnica z náhradného zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.05.2015.
  (from: 12/09/2017)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person