Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  18/B

Business name: 
Slovenský energetický podnik, štátny podnik v likvidácii
  (from: 09/13/2005)
Registered seat: 
Bojnická 10
Bratislava 831 04
  (from: 04/05/2008)
Identification number (IČO): 
00 002 682
  (from: 06/22/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 06/22/1988)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 06/22/1988)
Objects of the company: 
výroba a odbyt elektrickej energie
  (from: 02/20/1995)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbárske práce
  (from: 02/20/1995)
zabezpečenie školení, kurzov a seminárov
  (from: 02/04/2005)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 06/22/1988)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (from: 06/22/1988)
Supervisory board: 
Ing. Lea Pavlíková
Drobného 14
Bratislava 841 01
From: 09/07/2004
  (from: 11/09/2004)
Ing. Peter Repčík
Žitavská 4
Bratislava 821 07
From: 04/07/2003
  (from: 11/09/2004)
Štefánia Tarabová
Ušiakova 14
Bratislava 841 01
From: 06/01/2003
  (from: 11/09/2004)
Founder: 
Ministerstvo palív a energetiky ČSSR
  (from: 06/22/1988)
Ordinary capital: 
817 158,534157 EUR
  (from: 10/24/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2005
  (from: 09/13/2005)
 Liquidators:
Ing. Emanuel Olšavský
Furčianska 51
Košice 040 14
From: 09/01/2013
  (from: 10/29/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: za štátny podnik v likvidácii koná likvidátor.
  (from: 09/13/2005)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou- rozhodnutím ministra palív a energetiky ČSSR č. 6 /1998 zo dňa 22.6.1998 podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 06/22/1988)
Predmet činnosti upravený na základe Rozhodnutia ministra hospodárstva ČSFR č. 67/1990 zo dňa 31.8.1990 č.j. 907/03
  (from: 07/23/1992)
S účinnosťou ku dňu 30.6.1994 generálny riaditeľ Slovenského energetického podniku odvolal z funkcie vedúceho odštepného závodu Vodné elektrárne Trenčín a dňom 1.7.1994 menoval nového riaditeľa uvedeného odštepného závodu. Rozhodnutím menistra hospodárstva Sr č. 155 z 19.8.1994 bola zo š.p. SEP vyňatá časť majetku v aktualizovanej bilančnej hodnote 354 219 000 Sk z aúčelom jej vloženia do novozaloženej akciovej spoločnosti Elektrovod Bratislava a.s. a rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 157 z 24.8.1994 bola zo š. p. SEP vyňatá časť majetku v aktualizovanej hodnote 227 074 000 Sk za účelom jej vloženia do novozaloženej akciovej spoločnosti Elektrovod Žilina a.s. V nadväznosti na uvedené generálny riaditeľ š.p. príkazom č. 9 zo dňa 14.9.1994 zrušil v štátnom podniku Slovenský energetický podnik ,organizačné zložky - odštepné závody SEP - Elektrovod Bratislava a SEP - Elektrovod Žilina
  (from: 09/23/1994)
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR zo dňa 2.8.1994 číslo: 110/5232/210/1994 bola dodatkom č. 1 zmenená zakladacia listina štátneho podniku Slovenský energetický podnik Bratislava v časti hodnota majetku . Základné imanie štátneho podniku bolo ku dňu 31.12.1993 28 667 242 000 Sk. Dodatkom č. 2 zo dňa 30.8.1994 č. 110/5898/210/94 k zakladacej listine bolo opätovne znížené základné imanie š. p. o 581 293 000 Sk t.j. na 28 085 949 000 Sk . Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 155 zo dňa 19.8.1994 bola vyňatá časť majetku š.p. Slovenský energetický podnik Bratislava a to odštepný závod Elektrovod Bratislava v hodnote 354 219 000 Sk a Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 157 zo dňa 24.8.1994 bola vyňatá časť majetku š.p. Slovenský energetický podnik Bratislava a to odštepný závod SEP-ELV Za Elektrovod Žilina v hodnote 227 074 000 Sk
  (from: 09/24/1994)
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR zo dňa 6.10.1994 č. 110/6676/210/94 bola dodatkom č. 3 zmenená zakladacia listina št. podniku Slovenský energetický podnik Bratislava v časti hodnota majetku, Základné imanie š.p. je 247 092 000 Sk. Príkaz generálneho riaditeľa č. 11 Ing. Rudolfa Kvetána o zrušení odštepných závodov : SEP Atómové elektrár ne Bohunice, SEP-Atómové elektrárne Mochovce, SEP- Elektrárne Vojany, SEP-Elektrárne Nováky, SEP-Tepelná energetika Košice, SEP-Vodné elektrárne Trenčín, SEP- Vodné elektrárne Dobšiná
  (from: 10/12/1994)
Dodatok č. 4 k zakladacej listine zo dňa 3.11.1994, číslo 110/7265/210/94
  (from: 02/20/1995)
Menovací dekrét zo dňa 1.7.1996
  (from: 02/14/1997)
Menovací dekrét Ing. Kupca z 29.7.1998. Menovací dekrét Ing. Haringa z 31.8.1999. Menovací dekrét Ing. Jarábka z 25.4.2001.
  (from: 05/02/2003)
Dodatok č. 5 k zakladacej listine zo dňa 17.12.2004 číslo:3276/2004-001
  (from: 02/04/2005)
Rozhodnutie č. 9/2005 Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 16.06.2005, č. 1518/2005-001 a rozhodnutie č. 12/2005 Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 30.06.2005, č. 1857/2005-001.
  (from: 09/13/2005)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 2722/2006-1000 zo dňa 18.12.2006 o odvolaní a menovaní likvidátora.
  (from: 03/28/2007)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 23/2007 pod č. 2067/2007-1000-3100 zo dňa 10.10.2007, na základe ktorého sa zlučuje Slovenský energetický podnik, štátny podnik v likvidácii, so sídlom Vajnorská 98/D, 830 08 Bratislava, IČO : 00 002 682 s OTEX - Textil, Bratislava, štátny podnik v "likvidácii", so sídlom Leškova 4, 811 04 Bratislava, IČO : 00 157 147. Na základe zlúčenia zaniká OTEX - Textil, Bratislava, štátny podnik v "likvidácii". Právnym nástupcom zanikajúceho štátneho podniku sa stáva Slovenský energetický podnik, štátny podnik v likvidácii.
  (from: 11/13/2007)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 16.7.2009.
  (from: 10/24/2009)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person