Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  267/B

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Jabloňové - v likvidácii
  (from: 07/24/1996 until: 11/23/2021)
Poľnohospodárske družstvo Jabloňová
  (from: 01/03/1991 until: 07/23/1996)
Registered seat: 
Jabloňové
  (from: 01/03/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 613 959
  (from: 01/03/1991)
Date of entry: 
01/03/1991
  (from: 01/03/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/03/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
spracovanie poľnohospodárskych surovín
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
výkon činnosti a výroba výrobkov slúžiacich potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v rámci pridruženej výroby
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov i nečlenov v doprave a pri obrábaní pôdy
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
predaj vlastných produktov a tovaru členom i nečlenom
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
Iná hospodárska činnosť:
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
stavebná činnosť
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
kovočinnosť a zlievárenstvo
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
práce s ťažkými mechanizmami
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
nákladná i osobná preprava pre cudzích
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
Obchodná činnosť:
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
stavebné práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
obchodná činnosť, predaj vlastných výrobkov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych, resp. výmena tovarov
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
rastlinná výroba
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
živočíšna výroba
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
výroba stavebno-stolárska a tesárska
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
zámočníctvo
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
zahranično-obchodná činnosť s predmetom činnosti mimo komodít pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 07/24/1996 until: 09/08/2005)
Managing board
  (from: 09/02/1993 until: 07/23/1996)
Managing board
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
Mária Adámková - člen
128
Jabloňové
  (from: 02/20/1996 until: 07/23/1996)
Ing. Miroslav Bella - predseda
Trieda L. Novomeského 41
Bratislava 841 04
  (from: 05/08/1992 until: 09/01/1993)
Ing. Ján Brichta - člen
Vrchná 1
Bratislava
  (from: 02/20/1996 until: 07/23/1996)
Štefan Cích - člen
142
Jabloňové
  (from: 02/20/1996 until: 07/23/1996)
Tibor Drinka - člen
23
Kuchyňa
  (from: 09/02/1993 until: 02/19/1996)
Ing, Karol Havelka - predseda
Rázusova 25
Malacky
  (from: 02/20/1996 until: 07/23/1996)
Štefan Jankovich - člen
262
Jabloňové
  (from: 09/02/1993 until: 02/19/1996)
Ing. Juraj Jurč - predseda
Alžbetin dvor 148
Miloslavov
  (from: 09/02/1993 until: 02/19/1996)
Mária Kaňková - člen
428
Jabloňové
  (from: 09/02/1993 until: 02/19/1996)
Milan Knotek - člen
416
Jabloňové
  (from: 09/02/1993 until: 02/19/1996)
Ľudmila Kostková - člen
133
Jabloňové
  (from: 02/20/1996 until: 07/23/1996)
Ján Marcinek - člen
416
Jabloňové
  (from: 09/02/1993 until: 02/19/1996)
Ing. Štefan Michalík - člen
380
Jabloňové
  (from: 02/20/1996 until: 07/23/1996)
Ing. Štefan Michalík - predseda
380
Jabloňové
  (from: 01/03/1991 until: 05/07/1992)
Albína Michalkových - člen
346
Jabloňové
  (from: 02/20/1996 until: 07/23/1996)
Vendelín Michalovich - člen
140
Jabloňové
  (from: 09/02/1993 until: 02/19/1996)
Peter Škoda - podpredseda
Bradáčova 5
Bratislava 851 02
  (from: 05/08/1992 until: 10/18/1992)
Peter Škoda - podpredseda
Ulbrichtova 5
Bratislava
  (from: 01/03/1991 until: 05/07/1992)
Oľga Uhliariková, ekonómka
390
Jabloňové
  (from: 10/19/1992 until: 09/01/1993)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/02/1993 until: 07/23/1996)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/03/1991 until: 09/01/1993)
Registered capital: 
2 700 000 Sk
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Igor Malý
Vladimíra Clementisa 47
Trnava
  (from: 02/17/1997 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
JUDr. Ing. Konrad Vrba
H. Meličkovej 9
Bratislava
  (from: 07/24/1996 until: 02/16/1997)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom družstva koná likvidátor.
  (from: 07/24/1996 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 27.12.1990 podľa § 3 Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 01/03/1991 until: 11/23/2021)
Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/91 Zb. na členskej schôdzi konanej dňa 16.3.1993, ktorej priebeh je overený v notárskej zápisnici Nz 243/93, N 245/93 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou.
  (from: 09/02/1993 until: 11/23/2021)
Členská schôdza družstva rozhodla dňa 9.5.1996 o zrušení družstva bez právneho nástupcu a o jeho vstupe do likvidácie.
  (from: 07/24/1996 until: 11/23/2021)
Členská schôdza družstva na zasadnutí dňa 20.8.1996 vymenovala nového likvidátora.
  (from: 02/17/1997 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 29/00 zo dňa 20.3.2001 bol na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Jabloňové v likvidácii, IČO: 00 613 959 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Mihalda, komerčný právnik so sídlom Gogoľova č. 18, Bratislava.
  (from: 03/28/2001 until: 11/23/2021)
Uznesnie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 29/00 - 321, zo dňa 17.8.2005 ktorým súd do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Petra Sopku, Paulínska 24, 917 00 Trnava.
  (from: 09/09/2005 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31.3.2009 pod. č. k. 2K 29/00-412, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením súdu zo dňa 20.3.2001 pod. č. k. 2K 29/00-90, po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil JUDr. Petra Sopku, so sídlom AK Paulínska 24, 917 01 Trnava, funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.5.2009.
  (from: 07/04/2009 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person