Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2257/B

Business name: 
Slovenská konsolidačná, a.s.
  (from: 11/10/1999)
Registered seat: 
Cintorínska 21
Bratislava 814 99
  (from: 07/21/2003)
Identification number (IČO): 
35 776 005
  (from: 11/10/1999)
Date of entry: 
11/10/1999
  (from: 11/10/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/10/1999)
Objects of the company: 
konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu
  (from: 02/14/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/30/2004)
Mgr. Peter Egry - Chairman of the Board of Directors
Pod rybníkom 860/16
Kováčová 962 37
From: 01/19/2023
  (from: 03/25/2023)
JUDr. Denisa Vargová - Vice-chairman of the Board of Directors
Zochova 760/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 01/19/2023
  (from: 03/25/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom alebo nimi poverení zamestnanci určení v Podpisovom poriadku spoločnosti. Podpisovanie členov predstavenstva za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám v predstavenstve pripoja podpisujúci svoj podpis. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie ,,prokurista´´ alebo ,,per procuram´´, prípadne skratky ,,p.p.´´ alebo ,,ppa´´. Podpisovanie poverených zamestnancov pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám poverení zamestnanci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/25/2013)
Procuration: 
Mgr. Miriam Mihoková
Jána Stanislava 18
Bratislava 841 05
From: 11/06/2009
  (from: 11/06/2009)
Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s jedným členom predstavenstva. K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "prokurista" alebo "per procuram", prípadne skratky "p.p." alebo "ppa".
  (from: 07/05/2019)
Capital: 
1 660 000 EUR Paid up: 1 660 000 EUR
  (from: 04/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 1660
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 04/04/2009)
Stockholder: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 817 82
  (from: 10/04/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Gabriel Havrilla - predseda dozornej rady
Jurská 13621/21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 11/25/2020
  (from: 02/09/2021)
Mgr. Peter Židzik
Nad hliníkom 2643/9
Šurany 942 01
From: 06/09/2021
  (from: 11/09/2021)
Ing. Lenka Richterová
Pánsky Háj 772/9
Kanianka 972 17
From: 10/19/2021
  (from: 12/01/2021)
JUDr. Radoslav Mazúch
Svätoplukova 8307/15
Zvolen 960 01
From: 12/04/2021
  (from: 02/19/2022)
JUDr. Ing. Tomáš Britvík - podpredseda dozornej rady
Bosákova 3783/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 08/25/2021
  (from: 02/19/2022)
Mgr. Martin Peter - člen dozornej rady
Švantnerova 1853/13
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 07/01/2023
  (from: 07/13/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.10.1999 v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/10/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 394/99 zo dňa 17.12.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 04/03/2000)
Notárska zápisnica N 194/2000, Nz 196/2000 zo dňa 6.7.2000 z konania riadneho valného zhromaždenia, a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 07/31/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov a prijatí dodatku č. 1, osvedčené do notárskej zápisnice č. N 488/00, Nz 476/00 dňa 13.11.2000 Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov a prijatí dodatku č. 2, osvedčené do notárskej zápisnice č. N 78/01, Nz 75/01 dňa 26.2.2001 / zvýšenie základného imania/
  (from: 06/08/2001)
Zmena stanov - zvýšenie základného imania, schválené valným zhromaždením dňa 12.4.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 138/01, Nz 135/01. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 10.5.2001 a dňa 29.5.2001 o zmenách štatutárnych orgánoch spoločnosti.
  (from: 06/12/2001)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 14.9.2001 osvedčená do notárskej zápisnice č . N 382/01, Nz 377/01.
  (from: 02/05/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18. 1. 2002.
  (from: 04/30/2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 27.3.2002, funkcia člena predstavenstva Doc. Ing. Milana Šikulu Dr Sc. zaniká dňa 27.3.2002. Výpis zo zápisnice č. 5 zasadnutia dozornej rady dňa 6.5.2002, funkcia člena predstavenstva Ing. J. Renčka zaniká dňa 6.5.2002. Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.5.2002. Výpis zo zápisnice dozornej rady dňa 13.6.2002.č. 6 zasadnutia dozornej rady dňa 13.6.2002.
  (from: 06/27/2002)
zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 1.7.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 379/02, Nz 369/02 doplnená o opravu notárskej zápisnice zo dňa 2.4.2003. Konečné výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami v dňoch 4 - 18.7.2002. Uznesenie predstavenstva zo dňa 12.7.2002 a 22.7.2002. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 17225/2002-62 zo dňa 12.11.2002. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2002. Zánik funkcie členky dozornej rady JUDr.Jany Filinovej dňa 16.12.2002. Rozhodnutie Ministerstva financií ako jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 58/03, Nz 7328/03 zo dňa 31.1.2003. Zánik funkcií členov predstavenstva Doc.Ing. Ivana Jakúbeka PhDr., JUDr. Márie Papcunovej (podpredsedníčky) a Ing. Jána Tenczera dňa 31.1.2003. Zánik funkcií členov dozornej rady PhDr. Jána Oravca, CSc., Ing. Antona Vavra, Mgr. Aleny Roštárovej, Ing. Branislava Ďurajku, Ing. Petra Turiniča a Ing. Stanislava Zeleného dňa 31.1.2003.
  (from: 07/21/2003)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.2.2003. Rozhodnutie Ministerstva financií SR ako jediného akcionára zo dňa 19.6.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr. Andreja Sinicyna dňa 16.7.2003.
  (from: 10/08/2003)
Notárska zápisnica č. N 571/2003, Nz 124664/2003 zo dňa 19.12.2003.
  (from: 03/30/2004)
Zápisnica o výsledku hlasovania o odvolaní člena dozornej rady z funkcie zo dňa 12.2.2004. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.1.2004.
  (from: 04/24/2004)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 4.3.2004 a 18.3.2004.
  (from: 04/28/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.4.2004. Funkcia člena dozornej rady S. Knísovej sa končí dňom 20.4.2004.
  (from: 05/26/2004)
Notárska zápisnica N 797/2004, Nz 88450/2004 napísaná dňa 13.12.2004 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2004 o zvýšení základného imania nepeňažným vkladom o sumu 10.654.000.000,- Sk a o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 01/20/2005)
Notárska zápisnica N 128/2005, NZ 30582/2005, NCRls 30154/2005 napísaná dňa 01.07.2005 notárkou JUDr. Katarínou Phronskou osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.06.2005 o znížení základného imania vo výške 21.883.272.964 Sk a o zmene stanov. Ing. Béla Angyal - funkcia člena dozornej rady od 31.01.2003 do 21.06.2005.
  (from: 08/05/2005)
Zápisnica č.5/2005 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.07.2005.
  (from: 08/09/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2005.
  (from: 09/30/2005)
Notárska zápisnica č. N 517/2006, Nz 45227/2006, NCRls 44988/2006 zo dňa 14.11.2006. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2006.
  (from: 12/16/2006)
Notárska zápisnica N 630/2006, Nz 57603/2006, NCRls 57241/2006 zo dňa 18.12.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2006, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom.
  (from: 01/13/2007)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 112/2007, Nz 20812/2007 zo dňa 29.05.2007 - zníženie základného imania.
  (from: 07/07/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2008.
  (from: 04/10/2008)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 21.7.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 228/2008, Nz 32332/2008.
  (from: 08/07/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.7.2008.
  (from: 08/19/2008)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.7.2009.
  (from: 08/18/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2009. Rozhodnutie spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 01.10.2009.
  (from: 11/06/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 346/2009, Nz 43125/2009, NCRls 43745/2009 zo dňa 23.11.2009.
  (from: 12/31/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.07.2010 a zo dňa 19.07.2010.
  (from: 07/27/2010)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.09.2010. Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva Slovenskej konsolidačnej, a.s. zo dňa 14.09.2010.
  (from: 09/24/2010)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.01.2011.
  (from: 03/01/2011)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady zo dňa 24.11.2011.
  (from: 01/19/2012)
Rozhodnutie MF SR zo dňa 25.04.2012.
  (from: 05/01/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.07.2012.
  (from: 07/24/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2012. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 03.09.2012.
  (from: 09/08/2012)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.09.2012.
  (from: 09/19/2012)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.12.2012.
  (from: 01/12/2013)
Zápisnica zo zasadutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 18.12. 2014.
  (from: 01/06/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2015, Nz 3194/2015, NCRls 3289/2015 zo dňa 02.02.2015.
  (from: 02/14/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2017.
  (from: 05/06/2017)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person