Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  840/V

Business name: 
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
  (from: 07/01/2020)
Registered seat: 
Lúčna 57
Košice - Šaca 040 15
  (from: 06/19/2003)
Identification number (IČO): 
36 168 165
  (from: 12/17/1996)
Date of entry: 
12/17/1996
  (from: 12/17/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/17/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/17/1996)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
  (from: 08/30/1999)
prevádzkovanie bazénu
  (from: 06/20/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/20/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/20/2001)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/20/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/20/2001)
pranie prádla /okrem chemického čistenia/
  (from: 06/20/2001)
maloobchod a veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 06/20/2001)
maľovanie, lakovanie, sklenárske práce
  (from: 06/20/2001)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 06/20/2001)
terénne úpravy zelene
  (from: 06/20/2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/20/2001)
zváračské práce
  (from: 06/20/2001)
prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch
  (from: 06/20/2001)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/20/2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
  (from: 08/01/2001)
prevádzka športových zariadení vrátane organizácií športových klubov
  (from: 08/01/2001)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/01/2001)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 10/18/2018)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/19/2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 08/17/2006)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 08/17/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 08/17/2006)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 08/17/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 08/17/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/17/2006)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 08/17/2006)
prevádzkovanie a prenájom automatov na predaj tovaru obsluhovaných zákazníkom
  (from: 08/17/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/17/2006)
prevádzkovanie solária
  (from: 08/17/2006)
nechtový dizajn a manikúra
  (from: 08/17/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/15/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/15/2006)
zubná technika
  (from: 12/15/2006)
aranžérske práce
  (from: 12/15/2006)
pracovná zdravotná služba
  (from: 12/20/2006)
Zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia stomatológia plastická chirurgia gastroenterológia maxilofaciálna chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia pediatrická oftalmológia reprodukčná medicína
  (from: 08/20/2015)
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiológia klinická biochémia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia patologická anatómia hematológia a transfúziológia klinická mikrobiológia klinická imunológia a alergológia radiačná onkológia lekárska genetika klinická farmakológia ergoterapia centrálne operačné sály centrálna sterilizácia univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) biobanka referenčné laboratórium nemocničná krvná banka laboratórna medicína magnetická rezonancia ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii fyzioterapia porúch a psychomotorického vývoja fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému fyzioterapia porúch CNS fyzioterapia v športe a telovýchove ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení fyzioterapia respiračných ochorení abdominálna ultrasonografia u dospelých klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia zabezpečovanie kvality transfúznych liekov fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému počítačová tomografia - CT mobilizačné techniky reflexná terapia podľa Vojtu techniky terapie lymfedému diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia diagnostická a intervenčná kolonoskopia endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia intervenčná rádiológia intervenčná ultrasonografia v urológii mamodiagnostika v gynekológii mamodiagnostika v rádiológii endoskopia respiračného systému pediatrická echokardiografia spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek echokardiografia ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému masér fyzioterapia diplomovaný fyzioterapeut masér pre zrakovo hendikepovaných klinická bakteriológia klinická parazitológia klinická virológia mikrobiológia životného prostredia vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia funkčná diagnostika osteodenzitometria špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a tranfúziológii vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii vyšetrovacie metódy v genetike echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii rehabilitácia detského veku rehabilitácia v gynekológii rehabilitácia v pôrodníctve vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii vyšetrovacie metódy v kardiológii perfuziológia pediatrická rádiológia klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) spirometria terapeutické monitorovanie liečiv ultrazvuk v ortopédii ultrazvukové vyšetrovacie metódy ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve urogenitálna rádiológia rehabilitičné metódy nové rehabilitačné metódy neurorehabilitácia neurorádiológia muskuloskeletálna rádiológia manuálna terapia laserové techniky kardiovaskulárna rádiológia endoskopia uropoetického systému klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie ošetrovateľstvo - rehabilitácia
  (from: 08/20/2015)
Ústavná zdravotná starostlivosť v odboroch vnútorné lekárstvo infektológia pneumológia a ftizeológia neurológia psychiatria pracovné lekárstvo pediatria gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia pediatrická gynekológia dermatovenerológia anesteziológia a intenzívna medicína fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia neurochirurgia plastická chirurgia foniatria reumatológia algeziológia gastroenterológia kardiológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy neonatológia angiológia geriatria nefrológia endokrinológia cievna chirurgia JIS geriatrická hrudníková chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia materno-fetálna medicína pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatrická kardiológia pediatrická pneumológia a ftizeológia popáleninové doliečovacie ústavná ošetrovateľská starostlivosť JIS interná JIS kardiologická JIS metabolická JIS pediatrická JIS pneumologická a ftizeologická JIS neurologická JIS chirurgická JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov) dlhodobo chorých chirurgia ruky transplantačné hepatológia onkológia v gynekológii arytmia a koronárna jednotka klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia onkológia v chirurgii onkológia v urológii pediatrická anestéziológia pediatrická intenzívna medicína pediatrická oftalmológia spondylochirurgia JIS onkologická JIS infekčná JIS spondylochirurgická JIS otorinolaryngologická JIS gynekologická JIS ortopedická JIS urologická JIS úrazová JIS centrálna JIS hematologická JIS neurochirurgická JIS cievnej chirurgie JIS maxilofaciálna chirurgia JIS popáleninová JIS hrudníková chirurgia JISN (jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov)
  (from: 08/20/2015)
kozmetické služby
  (from: 07/08/2014)
Ambulantná zdravotná starostlivosť ambulancie v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • infektologická ambulancia • pneumologicko-ftizeologická ambulancia • neurologická ambulancia • psychiatrická ambulancia • ambulancia pracovného lekárstva • pediatrická ambulancia • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia zubného lekárstva • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia klinickej onkológie • všeobecná zdravotná starostlivosť o dospelých • dorastové lekárstvo • klinická biochémia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • telovýchovné lekárstvo • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • súdne lekárstvo • hematologická a transfúziologická ambulancia • urgentná medicína • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ortopedická protetika • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • ambulancia radiačnej onkológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • ambulancia čeľustnej ortopédie • angiologická ambulancia • epidemiológia • geriatrická ambulancia • ambulancia lekárskej genetiky • nefrologická ambulancia • ambulancia klinickej farmakológie • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • gerontopsychiatria • letecké lekárstvo • ambulancia pediatrickej neurológie • ambulancia detskej psychiatrie • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • detská stomatológia • materno-fetálna medicína • ambulancia klinickej logopédie • ambulancia liečebnej pedagogiky • ambulancia klinickej psychológie • ambulancia pediatrickej reumatológie • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy • ambulancia pediatrickej kardiológie • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • ambulancia pediatrickej neforlógie • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - ambulantná • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - návštevná • LSPP stomatologická pre dospelých • rýchla lekárska pomoc • rýchla zdravotná pomoc • popáleninové • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • mikrochirurgia oka • hepatologická ambulancia • LSPP stomatologická pre deti a dorast • gastroenterologická chirurgia • neuropsychiatria • onkológia v gynekológii • rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky • psychoterapia • mamológia • arytmia a koronárna jednotka • reprodukčná medicína • poradenská psychológia • pracovná a organizačná psychológia • ambulancia akupunktúry • ambulancia andrológie • gynekologická urológia • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • anestéziológia a intenzívna starostlivosť • ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia paliatívnej medicíny • ambulancia pediatrickej oftalmológie • pediatrická urgentná medicína • dentoalveolárna chirurgia • choroby slizníc ústnej dutiny • implantológia • mukogingvinálna chirurgia • psychiatrická sexuológia • služby zdravia pri práci • osteológia • chirurgia prsníka • komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy • afaziológia • drogové závislosti • dopravná psychológia • audioprotetika • diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii • farmakoekonomika • klinické skúšanie liekov • spondylochirurgia • domáca hospicová starostlivosť • biomedicínsky výskum - všeobecne • produktívne a terapeutické hemaferézy • transplantácia kmeňových krvotvorných buniek • parodontológia • stomatologická protetika • gynekologická sexuológia • korektívna dermatológia • audiológia • pediatrická otorinolaryngológia • detská dermatovenerológia • pediatrická imunológia a alergiológia • špeciálna pedagogika • fyziológia a psychológia práce • klinická a populačná pediatria • klinická genetika • detská onkológia • poruchy metabolizmu • mykológia • psychosomatická a behaviorálna medicína • mikrochirurgia v otorinolaryngológii • školská psychológia • pediatrická infektológia • sexuológia • detská hematológia a transfuziológia • onkológia vo vnútornom lekárstve • psychiatria pre dospelých • intenzívna starostlivosť v pediatrii • diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii • reumoortopédia • preventívna závodná zdravotná služba • primárna starostlivosť o deti a dorast • neurologická onkológia • neurogeriatria • chemoterapia • závodné zdravotné služby • gynekologická imunológia • drogové závislosti • chemoterapia infekčných chorôb • intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve • ambulancia dentálnej hygieny • endokrinologická ambulancia
  (from: 02/01/2019)
dopravná zdravotná služba
  (from: 01/29/2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/06/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/06/2017)
informačná činnosť
  (from: 04/06/2017)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/18/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 10/18/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/18/2018)
Administratívne služby
  (from: 10/18/2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/18/2018)
urgentná medicína - urgentný príjem 1. typu
  (from: 10/18/2018)
Ambulancie centrálneho príjmu a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • neurologická ambulancia • pediatrická ambulancia • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • hematologická a transfuziologická ambulancia • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • angiologická ambulancia • geriatrická ambulancia • nefrologická ambulancia • endokrinologická ambulancia • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • materno-fetálna medicína • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • popáleninové • doliečovacie • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • onkológia v gynekológii • arytmia a koronárna jednotka • ambulancia pracovného lekárstva • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia pediatrickej oftalmológie • spondylochirurgia
  (from: 10/18/2018)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre pevný bod Košice*
  (from: 02/05/2019)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov
  (from: 01/01/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/19/1997)
MUDr. Pavol Rusnák - Chairman of the Board of Directors
Šuhajova 1499/16
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 03/23/2021
  (from: 04/16/2021)
MUDr. Mgr. Maroš Varga , MHA - Member of the Board of Directors
Lúčna 30
Košice - mestská časť Šaca 040 15
From: 03/23/2021
  (from: 04/16/2021)
Mgr. Tomáš Lučkai , MPH - Member of the Board of Directors
Kechnec 360
Kechnec 044 58
From: 09/01/2023
  (from: 09/26/2023)
Lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik , MPH, MSc. - Member of the Board of Directors
Konopná 3200/3
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/22/2023
  (from: 12/30/2023)
Doc. MUDr. Erik Dosedla , PhD., MBA - Member of the Board of Directors
Tulipánová 27
Malá Ida 044 20
From: 12/22/2023
  (from: 12/30/2023)
MUDr. Ján Luczy , PhD., MPH - Member of the Board of Directors
Šoltésovej 16
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 01/23/2024
  (from: 01/31/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej traja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne, jedným z ktorých je predseda predstavenstva.Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva a ďalší členovia predstavenstva.
  (from: 12/30/2023)
Capital: 
1 116 516 EUR Paid up: 1 116 516 EUR
  (from: 07/02/2009)
Shares: 
Number of shares: 3363
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/02/2009)
Stockholder: 
AGEL SK a.s.
Palisády 56
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 07/30/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M., Ph.D. - predseda
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
From: 02/05/2020
  (from: 09/26/2023)
Mgr. Michal Zakarovský , MPH, FCCA, LL.M.
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 10/02/2021
  (from: 09/26/2023)
PhDr. Ľubomíra Karoľová
Mládežnícka 24
Košice - mestská časť Šaca 040 15
From: 04/01/2022
  (from: 03/22/2022)
MUDr. Tomáš Ševčík
Pokroku 185/21
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 04/01/2022
  (from: 03/22/2022)
Ing. Michal Pišoja , MPH, LL.M.
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/22/2023
  (from: 12/30/2023)
MUDr. Marie Marsová , MBA, LL.M.
Sportovní 3242/9
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 04/21/2021
  (from: 09/26/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 14. 12. 1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 12/17/1996)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 7. 8. 1997.
  (from: 12/19/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1999 a valným zhromaždením dňa 23.7.1999.
  (from: 08/30/1999)
Rozhodnutie MZ SR č. 1844/1998-B zo dňa 14. 10. 1998. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23. 11. 1999.
  (from: 01/19/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000.
  (from: 08/03/2000)
MVZ a.s. zo dňa 21.11.2000.
  (from: 01/11/2001)
Zmena stanov schválená VZ dňa 3.5.2001.
  (from: 06/20/2001)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 567/2002, Nz 568/2002 zo dňa 11.12.2002.
  (from: 03/04/2003)
Zmena stanov zo dňa 20.8.2002.
  (from: 05/29/2003)
Zmena stanov zo dňa 28.5.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 28.5.2003.
  (from: 06/19/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Cassopharm, s.r.o. 46252479 ,
Lúč na
57
  (from: 01/01/2020)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person