Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  871/V

Business name: 
TREBIŠOVSKÝ CUKROVAR, akciová spoločnosť
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Registered seat: 
Cukrovarská ul.
Trebišov 075 80
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Identification number (IČO): 
36 174 131
  (from: 06/04/1997)
Date of entry: 
06/04/1997
  (from: 06/04/1997)
Date of deletion: 
01/29/2004
  (from: 01/29/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 01/29/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/04/1997)
Objects of the company: 
výroba surového afinovaného a rafinovaného cukru a ich modifikácií, tekutých sirupov a cukrov
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
výroba sušených rezkov a sušenie poľnohospodárskych produktov
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
výroba kŕmnych bielkovín a výroba kŕmnych zmesí na báze cukru, melasy, rezkov a droždia
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskeho tovaru
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s výrobkami z plastov a chemickými výrobkami
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so stavebným materiálom
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so strojno-technickým zariadením pre potravinársky priemysel
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
výroba a predaj melasy
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
sprostredkovanie a predaj agrochemikálií
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
výroba hnojív pre poľnohospodárske účely
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Ing. Iveta Beslerová - člen
Varichovská 1958/72
Trebišov
  (from: 06/04/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Iveta Beslerová - podpredseda
Agátová 2616/6
Trebišov
  (from: 09/19/1997 until: 01/28/2004)
Ing. Miroslav Branik , CSc. - člen
Cintorínska 2220/2
Trebišov
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Ing. Anton Eliáš - člen
139
Milhostov
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Ing. Ján Hohoš - člen
Poľná 684/4
Sečovce
  (from: 06/04/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Ján Hohoš - predseda
Severná 8
Michalovce
  (from: 09/19/1997 until: 01/28/2004)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva, pričom podpisujú za ňu najmenej dvaja členovia, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Capital: 
503 420 000 Sk
  (from: 09/19/1997 until: 01/28/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 06/04/1997 until: 09/18/1997)
Shares: 
Number of shares: 50342
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 01/28/2004)
Number of shares: 50342
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/19/1997 until: 04/16/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/04/1997 until: 09/18/1997)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Anton Hajduk
Štúrova 101
Vranov nad Topľou
  (from: 11/02/2000 until: 01/28/2004)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Bíro - člen
Škultétyho 1895
Trebišov
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmelníky 12
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Dr. Ľudovít Šebeök - člen
Košická 828/19
Trebišov
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke číslo 871/V pri: Obchodné meno: TREBIŠOVSKÝ CUKROVAR, a.s. Sídlo: Cukrovarská ul., Trebišov IČO: 36 174 131 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 1K 87/00-101 zo dňa 1.4.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.5.2003 o zrušení konkurzu na majetok úpadcu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 01/29/2004)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 1.5.1997 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 1.7.1997.
  (from: 09/19/1997 until: 01/28/2004)
Zmena stanov a.s. zo dňa 29.10.1999.
  (from: 04/17/2000 until: 01/28/2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 87/00 zo dňa 3.8.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TREBIŠOVSKÝ CUKROVAR, akciová spoločnosť, Cukrovarská ul., Trebišov a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Antona Hajduka, advokáta, Štúrova 101, Vranov nad Topľou. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 1K 87/00-101 zo dňa 1.4.2003, právoplatné 23.5.2003 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu TREBIŠOVSKÝ CUKROVAR, akciová spoločnosť, Cukrovarská ul., Trebišov, IČO: 36 174 131 a zbavil JUDr. Antona Hajduka, advokáta, Štúrova 101, Vranov nad Topľou, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/02/2000 until: 01/28/2004)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person