Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2429/B

Business name: 
VODOSTAV - SV, a.s.
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
Registered seat: 
Drieňová 7
Bratislava 826 55
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
Identification number (IČO): 
35 787 261
  (from: 04/17/2000)
Date of entry: 
04/17/2000
  (from: 04/17/2000)
Date of deletion: 
03/21/2017
  (from: 03/21/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.12.2015, sp. zn. 2K/57/2005-1418, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.1.2016, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VODOSTAV – SV, a.s., Drieňová 7, 826 55 Bratislava, IČO: 35 787 261 podľa § 44 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 03/21/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/17/2000)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
výroba a montáž prefabrikovaných prvkov
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
výroba a predaj betónových zmesí
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
projektovanie stavieb - dopravné stavby - pozemné komunikácie a letiská
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb /elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody/
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby /inžinierske siete, voda, odpadová voda/
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
nákladná cestná doprava
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
Ing. Jozef Gajdoš - člen predstavenstva
Lombardiniho 17
Bratislava
  (from: 04/17/2000 until: 12/01/2002)
Ing. Jozef Gajdoš - člen predstavenstva
Lombardiniho 17
Bratislava
From: 04/17/2000
  (from: 12/02/2002 until: 03/20/2017)
Ing. Eugen Korec - predseda predstavenstva
kpt. Rašu 3
Bratislava
  (from: 04/17/2000 until: 12/01/2002)
Ing. Eugen Korec - predseda predstavenstva
kpt. Rašu 3
Bratislava
From: 04/17/2000
  (from: 12/02/2002 until: 03/20/2017)
MUDr. Martin Kováč - člen predstavenstva
Ostravská 14
Košice
From: 12/05/2003
  (from: 07/09/2004 until: 02/02/2005)
MUDr. Martin Kováč - člen predstavenstva
Ostravská 14
Košice
From: 12/05/2003 Until: 01/21/2005
  (from: 02/03/2005 until: 02/02/2005)
Ing. Milan Petrovský - člen predstavenstva
Dukelská 1368
Šoporňa
  (from: 04/17/2000 until: 12/01/2002)
Ing. Milan Petrovský - člen predstavenstva
Dukelská 1368
Šoporňa
From: 04/17/2000 Until: 12/05/2003
  (from: 12/02/2002 until: 07/08/2004)
Ing. Milan Petrovský - člen
Dukelská 1368
Šoporňa 925 52
From: 01/21/2005
  (from: 02/03/2005 until: 03/20/2017)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach majú právo všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a a funkcii podpisujúceho pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
Capital: 
19 000 000 Sk Paid up: 19 000 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 03/20/2017)
19 000 000 Sk
  (from: 06/12/2001 until: 12/01/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 06/11/2001)
Shares: 
Number of shares: 1900
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 03/20/2017)
Number of shares: 1900
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/12/2001 until: 12/01/2002)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 06/11/2001)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Grnáčik - člen
Vígľašská 11
Bratislava
From: 04/17/2000 Until: 12/05/2003
  (from: 12/02/2002 until: 07/08/2004)
Ing. Jozef Grnáčik - člen
Wolkrova 43
Bratislava
  (from: 04/17/2000 until: 12/01/2002)
Ing. Viliam Maroš - predseda
Floglova 2
Bratislava
  (from: 04/17/2000 until: 12/01/2002)
Ing. Viliam Maroš - predseda
Floglova 2
Bratislava
From: 04/17/2000 Until: 12/05/2003
  (from: 12/02/2002 until: 07/08/2004)
Ing. Miroslav Mihalus - člen
Romanova 21
Bratislava
  (from: 04/17/2000 until: 12/01/2002)
Juraj Vyhnalík - člen
Starhradská 6
Bratislava
From: 09/17/2002
  (from: 12/02/2002 until: 03/20/2017)
Ing. Jozef Blaško - člen
Čsl. odboja 74
Košice
From: 12/05/2003 Until: 12/12/2005
  (from: 01/27/2006 until: 01/26/2006)
Ing. Jozef Blaško - člen
Čsl. odboja 74
Košice
From: 12/05/2003
  (from: 07/09/2004 until: 01/26/2006)
Ing. Tomáš Matulík - predseda
Zohorská 35
Bratislava 900 55
From: 12/12/2005
  (from: 01/27/2006 until: 03/20/2017)
Ing. Zuzana Stanová - člen
M. Mráza 9
Bratislava 831 03
From: 12/12/2005
  (from: 01/27/2006 until: 03/20/2017)
Ing. Pavel Cully - člen
Habichtweg 8
Krailling 821 52
Nemecko
From: 12/05/2003 Until: 12/12/2005
  (from: 01/27/2006 until: 01/26/2006)
Ing. Pavel Cully - člen
Habichtweg 8
Krailling 821 52
Nemecko
From: 12/05/2003
  (from: 07/09/2004 until: 01/26/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.12.1999 a dodatkom č. 1 zo dňa 5.4.2000 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/17/2000 until: 03/20/2017)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, dňa 29.5.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 101/01, Nz 101/01 napísanej dňa 29.5.2001 notárom JUDr. Bošanskou, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/12/2001 until: 03/20/2017)
Notárska zápisnica NZ 88/2002 spísaná dňa 17.9.2002 notárom JUDr. Bošanskou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, odvolanie člena dozornej rady. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Mihalusom sa končí dňom 17.9.2002.
  (from: 12/02/2002 until: 03/20/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 5.12.2003.
  (from: 07/09/2004 until: 03/20/2017)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.2K 57/05-123, zo dňa 28.11.2005 bolo vyhlásený konkurz na majetok VODOSTAV -SV, a.s..Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr.Otília Groissová, AK, Pod Zlatým brehom 23, 949 01 Nitra.
  (from: 12/03/2005 until: 03/20/2017)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.12.2015 sp. Zn. 2K/57/2005 - 1418, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.1.2016, súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VODOSTAV – SV, a.s., Drieňová 7, Bratislava, IČO : 35 787 261, podľa § 44 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 328/1991Zb. v znení neskorších predpisov. Súd zbavil JUDr. Otíliu Groissovú, advokátku, Pod Zlatým brehom 23, Nitra funkcie správcu konkurznej podstaty. Dátum ukončenia konkurzu : 14.1.2016 Správca konkurznej podstaty : JUDr. Otíliu Groissovú, advokátku, Pod Zlatým brehom 23, Nitra, deň skončenia funkcie : 14.1.2016
  (from: 03/04/2016 until: 03/20/2017)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person