Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10605/T

Business name: 
Rádio VIVA, a.s. v konkurze
  (from: 10/07/2014)
Registered seat: 
Cukrovarská 145/3
Sereď 926 01
  (from: 07/02/2013)
Identification number (IČO): 
17 336 996
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/30/1991)
Objects of the company: 
vydavateľská a nakladateľská činnosť a s tým spojený predaj a distribúcia produkcie
  (from: 12/30/1991)
prevádzka nahrávacieho štúdia, vrátane tvorby, vydávania a distribúcie slovesných a hudobných nahrávok na rôznych zvukových nosičoch
  (from: 12/30/1991)
prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie
  (from: 11/04/1992)
reklamná, propagačná a špecializovaná informačná činnosť a služby
  (from: 03/09/1993)
agentúrna činnosť
  (from: 03/09/1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/1993)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 03/14/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/14/1996)
agentúrna činnosť
  (from: 03/14/1996)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 03/14/1996)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 03/14/1996)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 03/14/1996)
výroba, predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 03/14/1996)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 03/14/1996)
prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie
  (from: 03/14/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/14/2000)
Igor Dobiš - predseda predstavenstva
Cukrovarská 145/3
Sereď 926 01
From: 03/28/2013
  (from: 05/17/2013)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva je orápvnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.
  (from: 05/17/2013)
Capital: 
5 701 182 EUR Paid up: 5 701 182 EUR
  (from: 07/09/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 37 842 EUR
  (from: 07/09/2009)
Number of shares: 57
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 896 EUR
  (from: 07/09/2009)
Number of shares: 3
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 165 970 EUR
  (from: 07/09/2009)
Stockholder: 
SCAN Development, s. r. o.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 05/08/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Peter Ondreička
Sladovnícka 13
Trnava 917 01
From: 12/24/2013
  (from: 10/07/2014)
Other legal facts: 
Akciova spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou 2.12.1991 podľa § 25 zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 12/30/1991)
Zápisnica z náhradného mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 404/95, Nz 396/95 napísanou dňa 14.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a stanovy boli v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. prispôsobené úprave citovaného zákona. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.12.1995. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.12.1995.
  (from: 03/14/1996)
Notárska zápisnica N 370/97, Nz 361/97 zo dňa 4.7.1997 a dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (from: 08/19/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 303/99 Nz 295/99 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.
  (from: 02/25/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.9.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 691/00, Nz 662/00 a dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.8.2000. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 22.9.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 21.9.2000.Protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami.
  (from: 11/14/2000)
Zánik funkcie členky dozornej rady Wandy Hrycovej dňom 28. 3. 2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26. 3. 2002. Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 28. 3. 2002.
  (from: 06/13/2002)
Andrej Hric, deň zániku funkcie 21.11. 2002, Ing. Eva Majská, deň zániku funkcie 21.11.2002, Ing. Jozef Majský , deň zániku funkcie 21.11.2002, Ing. Jozef Štubňa, deň zániku funkcie 21.11.2002, notárska zápisnica č. N 647/2002, NZ 647/2002 zo dňa 21.11.2002, nak ktorom bola schválená zmena stanov zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2002.
  (from: 12/19/2002)
Notárska zápisnica N 458/2004, Nz 57450/2004 spísaná dňa 12.7.2004 notárskym kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 07/17/2004)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 34Exre/1766/2005 zo dňa 18.10.2005 súd začal konať ex offo o výmaz člena dozornej rady Jána Machaja v dôsledku vzdania sa funkcie v zmysle ust.§ 66 ods.2 Obchodného zákonníka.
  (from: 11/26/2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 193/2005, Nz 66292/2005, NCRIs 65501/2005 napísanej dňa 15.12.2005. Ing. Bohumír Zvrškovec, predseda predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Jana Náhliková, člen predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Peter Remiáš, člen predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Andrej Hryc, podpredseda predstavenstva od 18.1.2005 do 15.12.2005. Veronika Hrycová, člen dozornej rady od 18.1.2005 do 15.12.2005. Ing. Martin Schwarz, člen dozornej rady od 18.1.2005 do 15.12.2005.
  (from: 12/24/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 236/2006, Nz 41768/2006 zo dňa 24.10.2006 - zmena obchodného mena.
  (from: 11/04/2006)
Notárska zápisnica N 31/2009, Nz 28828/2009, NCRls 29270/2009 zo dňa 26.8.2009.
  (from: 09/01/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.04.2011
  (from: 05/13/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2011.
  (from: 05/28/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 714/2012, Nz 9491/2012.
  (from: 03/21/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 317/2012, Nz 10415/2012 dňa 22.03.2012.
  (from: 04/17/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2012.
  (from: 05/08/2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2012.
  (from: 08/17/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2013.
  (from: 05/17/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.06.2013.
  (from: 07/02/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2013.
  (from: 07/03/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2013.
  (from: 07/04/2013)
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/2013-185 zo dňa 28.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2013, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Rádio VIVA, a.s., so sídlom Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď, IČO: 17 336 996 a ustanovil do funkcie správcu Ing. Renátu Petrovú, so sídlom kancelárie: Komenského 33, 927 05 Šaľa.
  (from: 10/07/2014)
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/2013-621 zo dňa 17.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2013, súd zbavil Ing. Renátu Petrovú funkcie správcu a do funkcie nového správcu ustanovil JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava.
  (from: 10/07/2014)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person