Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  362/B

Business name: 
Okresné výstavbové bytové družstvo, Bratislava v likvidácii
  (from: 08/12/1991)
Okresné výstavbové bytové družstvo, Bratislava
  (from: 07/05/1968 until: 08/11/1991)
Okresné výstavbové bytové družstvo pri Výrobnej poľnohospodárskej správe v Bratislave
  (from: 06/29/1965 until: 07/04/1968)
Registered seat: 
Tolstého 7
Bratislava
  (from: 05/20/1975)
Tolstého 5
Bratislava
  (from: 07/05/1968 until: 05/19/1975)
Obrancov mieru 6/A
Bratislava
  (from: 12/13/1966 until: 07/04/1968)
Bratislava
  (from: 06/29/1965 until: 12/12/1966)
Identification number (IČO): 
00 176 443
  (from: 06/29/1965)
Date of entry: 
06/12/1965
  (from: 06/29/1965)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/29/1965)
Objects of the company: 
Predmetom činnosti družstva je organizovať prípravu a realizáciu výstavby bytových a nebytových objektov a poskytovať služby
  (from: 04/11/1989)
Predmet činnosti vykonáva na základe hospodárskej zmluvy o vzájomnej spolupráci pri príprave a realizácii svojpomocnej družstevnej bytovej výstavbe a o podmienkach prevodu vlastníctva a správy stavby, ktorú družstvo uzatvorí s členskou organizáciou pred začatím prác na príprave. Vzorová Hospodárska zmluva tvorí prílohu č. 1 stanov. V rámci predmetu svojej činnosti družstvo v rozsahu svojich možností najmä: organizuje prípravu a realizáciu výstavby bytov a domov vrátane hospodárskeho príslušenstva a garáží pre poľnohospodárske organizácie, organizácie vodného a lesného hospodárstva, prípadne pre ďalšie organizácie za podmienok uzatvorenia citovanej hosp. zmluvy, v ktorej okrem iného sa dohodne po dokončení odovzdanie do vlastníctva príslušnej užívateľskej organizácie, poskytuje poradenskú a technicko-inžinierskú činnosť pri výstavbe rodinných domkov, koordinuje činnosť na technickej a občianskej vybavenosti, poskytuje pomoc pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a modernizácii bytového fondu za poplatok pre občanov a organizácie, poskytuje pomoc pri účelovej investičnej výstavbe pre členské organizácie a bytové družstvá, poskytuje dopravné výkony, vykonáva činnosti zásobovacej organizácie pre potrebu zabezpečenia svojpomocnej bytovej výstavby bilancovaným materiálom, poskytuje pomoc pri obstarávaní územno-plánovacích prác v rozsahu dohodnutom s národnými výbormi, rozvíja materiálno-technickú základňu pre výstavbu, opravy a údržbu bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývanim pre svojich členov a za poplatok pre občanov a socialistické organizácie, rozvíja výrobu materiálov, stavebných dielov, zariadení a výrobkov potrebných na výstavbu bytov, domov a nebytových priestorov, na modernizáciu staršieho bytového fondu, na rozvoj služieb spojených
  (from: 04/11/1989)
Poskytuje poradenskú, technicko-inžiniersku a investorskú činnosť pri výstavbe družstevných bytov a domov, prípadne ich výstavbu uskutočňuje, pričom zrealizované byty a rodinné domy prevádza do osobného užívania
  (from: 12/28/1989)
Družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
  (from: 12/28/1989)
družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
  (from: 04/11/1989 until: 12/27/1989)
zabezpečuje poľnohospodársku družstevnú bytovú výstavbu organizovaním a výstavbou družstevných obytných domov, ktoré po ich dokončení odovzdáva do správy a vlastníctva stavebných bytových družstiev užívateľov
  (from: 06/23/1971 until: 12/06/1971)
pri podnikovej výstavbe bytov napomáha činnosti investorských organizácií tým spôsobom, že sa hospodárskymi zmluvami zaväzuje k prevedeniu určitých prác alebo dodávok, ako je napr. poskytovanie investorských a inžienierskych služieb, k dodávkam materiálu alebo i k realizácii celej podnikovej bytovej výstavby, pritom sa družstvo stará o to, aby sa investorské organizácie v rámci svojich možností na výstavbe podielali v čo najväčšom rozsahu svojpomoci
  (from: 06/23/1971 until: 12/06/1971)
družstvo môže okrem činnosti vyššie uvedenej vyvíjať i inú hospodársku činnosť. Ide najmä o túto činnosť: výroba stavebného materiálu všetkého druhu, dodávky materiálu a stavebných hmôt, zabezpečenie údržby nemovitého majetku socialistických organizácií, poskytovanie služieb a platených výkonov. Činnosť družstva sa riadi zásadou hospodársnosti a musí byť zameraná v prospech socialistických organizácií, ktoré sú jeho členmi.
  (from: 06/23/1971 until: 12/06/1971)
družstvo plní svoju úlohu tým, že zabezpečuje predovšetkým poľnohospodársku družstevnú bytovú výstavbu organizovaním výstavby družstevných obývacích domov, včítane hospodárskeho príslušenstva a garáží, ktoré po ich dokončení odovzdáva do vlastníctva stavebných bytových družstiev
  (from: 12/07/1971 until: 04/10/1989)
družstvo plní tiež ostatnú družstevnú bytovú výstavbu
  (from: 12/07/1971 until: 04/10/1989)
ústredné kúrenie
  (from: 09/07/1972 until: 06/12/1983)
zdravotechnika
  (from: 09/07/1972 until: 06/12/1983)
elektroinštalácie
  (from: 09/07/1972 until: 06/12/1983)
maliarske a natieračské práce
  (from: 09/07/1972 until: 06/12/1983)
lepenie podlahovej krytiny
  (from: 09/07/1972 until: 06/12/1983)
murárske práce v rozsahu prác HSV
  (from: 03/02/1978 until: 06/12/1983)
ústredné kúrenie a plynoinštalácie
  (from: 05/31/1984 until: 04/10/1989)
zdravotechnika
  (from: 05/31/1984 until: 04/10/1989)
elektroinštalácia
  (from: 05/31/1984 until: 04/10/1989)
maliarske a natieračské práce
  (from: 05/31/1984 until: 04/10/1989)
murárske práce
  (from: 05/31/1984 until: 04/10/1989)
poradenská, technicko-inžinierska, prípadne investorská činnosť pri výstavbe rodinných domkov a pri výstavbe rodinných domkov do osobného vlastníctva
  (from: 12/08/1986 until: 05/10/1988)
údržba a opravy bytového fondu
  (from: 12/08/1986 until: 05/10/1988)
činnosti na technickej a občianskej vybavenosti
  (from: 12/08/1986 until: 05/10/1988)
dopravné výkony
  (from: 12/08/1986 until: 05/10/1988)
činnosti pri obstarávaní územno plánovacích prác v rozsahu dohodnutom s NV
  (from: 12/08/1986 until: 05/10/1988)
poradenská, technicko-inžinierska pri výstavbe rodinných domkov
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
údržba a opravy bytového fondu
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
činnosť na technickej a občianskej vybavenosti
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
účelová výstavba organizácií SZBD
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
dopravné výkony
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
činnosť zásobovacej organizácie v rozsahu dodávok potrebných na zabezpečenie svojpomocnej výstavby
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
pomoc pri obstarávaní územnoplánovacích prác v rozsahu dohodnutom s národným výborom
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
dočasnú správu bytového fondu, ktorého výstavbové družstvo zabezpečuje
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
práce pomocnej stavebnej výroby
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/29/1965 until: 08/11/1991)
Ing. Milan Oravec - člen likvidačnej komisie
Fibichova 10
Bratislava
  (from: 08/12/1991)
Martin Adamík - člen likvidačnej komisie
kpt. Rašu 11
Bratislava
  (from: 08/12/1991 until: 02/02/2000)
Ing. Ivan Benčat
SNP 46
Pezinok
  (from: 04/11/1989 until: 08/11/1991)
Ing. Paulina Burgerová
Komenského 16
Pezinok
  (from: 12/28/1989 until: 08/11/1991)
Ing. Teodor Čehovič - predseda
Budyšínska 12
Bratislava
  (from: 12/08/1986 until: 08/11/1991)
Ján Fillo - člen
Riazanská 3
Bratislava
  (from: 06/29/1965 until: 12/12/1966)
Ján Filo
Riazanská 3
Bratislava
  (from: 12/07/1971 until: 10/04/1973)
Ing. Ľudovít Fischer - podpredseda
Obrancov mieru 25
Pezinok
  (from: 04/11/1988 until: 08/11/1991)
Ing. Štefan Fojtík
Handlovská 8
Bratislava
  (from: 12/08/1986 until: 05/13/1987)
Ing. Vladimír Gabriška
Švermova 16
Senec
  (from: 04/11/1988 until: 12/27/1989)
Anton Gazárek - podpredseda
Devín, Karlova Ves
Bratislava
  (from: 12/13/1966 until: 08/26/1980)
Anton Gazárek - predseda
Devín, Karlova Ves
Bratislava
  (from: 08/27/1980 until: 06/12/1983)
Jozef Géhry
Karlova Ves
Bratislava
  (from: 12/13/1966 until: 12/06/1971)
Ing. Pavol Grúber
Kúpeľná 1100/5
Stupava
  (from: 05/14/1987 until: 04/10/1988)
Ing. Pavol Grúber - predseda likvidačnej komisie
Kúpeľná 5
Stupava
  (from: 08/12/1991 until: 02/02/2000)
Leopold Haršány
Blatné
  (from: 07/05/1968 until: 12/06/1971)
Ing. Peter Havlovič
Botevova 11
Bratislava
  (from: 04/11/1989 until: 08/11/1991)
Ing. Ľudmila Hefková
Kudlákova 3
Bratislava
  (from: 05/14/1987 until: 04/10/1988)
Dr. Ján Ištván
Hakenova 918
Malacky
  (from: 07/05/1968 until: 08/26/1980)
Ing. Ivan Jorík
Kyjevská 14
Bratislava
  (from: 12/07/1971 until: 06/25/1974)
Anton Juráček - predseda
221
Láb
  (from: 06/29/1965 until: 12/12/1966)
Ing. Karol Kabana
Riazanská 87
Bratislava
  (from: 04/11/1988 until: 08/11/1991)
Vladimír Kešjar
55
Miloslavov
  (from: 12/07/1971 until: 06/25/1974)
Ján Kováč
370
Tomášov
  (from: 07/05/1968 until: 12/06/1971)
Anton Krajčovič
Záhradná B/2
Pezinok
  (from: 07/05/1968 until: 08/26/1980)
Anton Krajčovič - podpredseda
Záhradná B/2
Pezinok
  (from: 08/27/1980 until: 10/08/1986)
Augustín Krasňanský
Štúrova 24
Pezinok
  (from: 10/09/1986 until: 12/07/1986)
Augustín Krasňanský - podpredseda
Štúrova 24
Pezinok
  (from: 12/08/1986 until: 05/13/1987)
Eduard Kučera
Vuka Karadžiča 5
Bratislava
  (from: 12/13/1966 until: 07/04/1968)
Eduard Kučera - podpredseda
Vuka Karadžiča 5
Bratislava
  (from: 06/29/1965 until: 12/12/1966)
Ján Kuzma - vedúci OVBD
Slávičie údolie 399
Bratislava
  (from: 07/05/1968 until: 06/12/1983)
Ing. Ján Kuzma
Reichelova 53
Bratislava
  (from: 12/08/1986 until: 04/10/1988)
Ing. Ján Kuzma - predseda
Reichelova 53
Bratislava
  (from: 06/13/1983 until: 12/07/1986)
Daniela Lečková
Budyšínska 12
Bratislava
  (from: 12/28/1989 until: 08/11/1991)
Ing. Jozef Löwy
Markušova 4
Pezinok
  (from: 04/11/1988 until: 12/27/1989)
Ing. Jozef Lukačik
Bakošova 4
Bratislava
  (from: 05/14/1987 until: 04/10/1988)
Ing. Viliam Magula
Mierové nám. 16
Senec
  (from: 04/11/1988 until: 08/11/1991)
Ing. Jozef Martinkovič
306
Kostolište
  (from: 10/05/1973 until: 05/13/1987)
Ing. Jana Matejčíková
Svätoplukova 49
Senec
  (from: 10/09/1986 until: 04/10/1988)
Albert Nemec
Stupava
  (from: 07/05/1968 until: 12/06/1971)
Ing. Milan Oravec
Fibichova 10
Bratislava
  (from: 08/27/1980 until: 05/13/1987)
Ing. Milan Oravec
Fibichova 10
Pezinok
  (from: 04/11/1988 until: 08/11/1991)
Ing. Július Peťko
Febr. víťažstva 70
Malacky
  (from: 12/28/1989 until: 08/11/1991)
Ing. Vladimír Rajek
Družstevná 19
Modra
  (from: 04/11/1988 until: 12/27/1989)
Ing. Jaroslav Šmahel
Športová 328
Čataj
  (from: 04/11/1988 until: 08/11/1991)
Štefan Štrbavý - predseda
Zadunajská 68
Bratislava
  (from: 12/13/1966 until: 08/26/1980)
Marta Tekulová
39
Vištuk
  (from: 08/27/1980 until: 06/12/1983)
Karol Trojanovský
Bernolákova 4
Bratislava
  (from: 05/14/1987 until: 04/10/1988)
Štefan Urland
Zochova 1
Modra
  (from: 12/07/1971 until: 08/26/1980)
Ing. Michal Vaškovič
Malinovského 2244
Malacky
  (from: 08/27/1980 until: 10/08/1986)
Acting: 
Družstvo v likvidácii zastupujú a zaň podpisujú členovia likvidačnej komisie.
  (from: 08/12/1991)
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 06/29/1965 until: 08/11/1991)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/06/2017
  (from: 04/26/2017)
 Liquidators:
Mgr. Peter Forgáč, značka správcu: S1652
Zámocká 14
Bratislava 811 01
From: 04/06/2017
  (from: 04/26/2017)
Other legal facts: 
Vyššie uvedená organizácia návrhom zo dňa 11.1.1971 požiadala o zápis predmetu činnosti podľa obsahu stanov, ktoré boli do podnikového registra zapísané dňa 5.7.1968. Súd návrhu vyhovel a podľa § 3 ods. 1 Zák.č. 72/70 Zb. previedol zápis činnosti tak, ako je vyššie uvedené. Poznamenáva sa, že predmet činnosti "projekcia" môže byť do podnikového registra zapísaný vtedy, keď družstvo predloží k tejto činnosti povolenie podľa vyhl. č. 137/70 Zb. /§ 5 ods. 2 Zák.č. 72/70 Zb./.
  (from: 06/23/1971)
Členská schôdza družstva konaná dňa 17.6.1971 prijala nové stanovy. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 90, Zák.č. 109/64 Zb dal k zmene týchto stanov súhlas.
  (from: 12/07/1971)
Podľa článku 5 platných stanov a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 701/1972-sekr. zo dňa 17.5.1972 zapisuje sa predmet činnosti s časovým obmedzením na rok 1972.
  (from: 09/07/1972)
Podľa článku 5 platných stanov a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 21/1745/201/Kt/73 zo dňa 28.3.1973 zapisuje sa predmet činnosti s časovým obmedzením do konca roku 1973 /ústredné kúrenie, zdravotechnika, elektroinštalácia, maliarske a natieračské práce, lepenie podlahovej krytiny/.
  (from: 05/08/1973)
Výpis zo zápisnice zo dňa 16.marca 1973 a overený podpis členov predstavenstva.
  (from: 10/05/1973)
Podľa súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 300-1560/74-Fo zo dňa 14.3.1974 zapisuje sa predmet činnosti pre roky 1974, 1975 : ústredné kúrenie, zdravotechnika, elektroinštalácia, maliarské a natieračské práce, lepenie podlahovej krytiny. Činnosť "doprava" môže byť zapísaná po predložení povolenia na vykonávanie dopravy podľa vyhl. č. 36/51 Zb. /§ 5 ods. 2 Zák.č. 72/70 Zb/.
  (from: 03/29/1974)
Zápisnica zo dňa 3.mája 1974.
  (from: 06/26/1974)
List od Okresnej poľnohospodárskej správy v Bratislave č. 149/75 zo dňa 10.3.1975.
  (from: 05/20/1975)
Súhlas od Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 11/2372/77 zo dňa 21.12.1977.
  (from: 03/02/1978)
Výpis z uznesenia výročnej členskej schôdze zo dňa 5.mája 1979 a overené podpisy členov predstavenstva.
  (from: 08/27/1980)
Zapisuje sa predmet činnosti s platnosťou do 31.12.1982. Súhlas od Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 131/50/Dá/81 zo dňa 12.1.1981.
  (from: 03/03/1981)
Uznesenie z výročnej členskej schôdze zo dňa 22. apríla 1983, overený diplom, ktorým získal titul Ing.Ján Kuzma, jeho overený podpis je už pri spisoch pripojený.
  (from: 06/13/1983)
Zapisuje sa predmet činnosti s platnosťou do 31.12.1984. Súhlas Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 131/1485/Zu/83 zo dňa 28.12.1983.
  (from: 05/31/1984)
Uznesenie z členskej schôdze zo dňa 28.11.1985, uznesenie z výročnej členskej schôdze zo dňa 18.4.1986, overené podpisy členov predstavenstva, súhlas Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 131/390/86/Zu zo dňa 8.4.1986 na vykonávanie rozšírenej hospodárskej činnosti.
  (from: 10/09/1986)
Smernice SZBD o udeľovaní súhlasu na vykonávanie rozšíreného okruhu hospodárskej činnosti OVBD nad rámec vymedzený vzorovými stanovami zo dňa 1.9.1986, uznesenie z členskej schôdze zo dňa 4.11.1986 a overené podpisy členov predstavenstva.
  (from: 12/08/1986)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 1. apríla 1987 a overené podpisy členov predstavenstva.
  (from: 05/14/1987)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 9.2.1988 a overené podpisy členov predstavenstva.
  (from: 04/11/1988)
Na ustanovujúcej členskej schôdzi družstva, konanej dňa 1.júna 1965 bolo založené družstvo a boli schválené stanovy družstva. ÚRD-Krajský sekretariát v Bratislave, rozhodnutím zo dňa 12.júna 1965, č.j. 23/8-2750/1965 dal súhlas ku vzniku družstva. Predstavenstvo má 3-15 členov.
  (from: 06/29/1965)
Členská schôdza družstva konaná dňa 20.mája 1966 prijala doplnené stanovy vydané ÚRD v Prahe, podľa uznesenia vlády ČSSR zo dňa 20.mája 1964 č. 277.
  (from: 08/05/1966)
Zápis zmien bol vykonaný podľa uznesenia členskej schôdze družstva, konanej dňa 14.11.1966.
  (from: 12/13/1966)
Členská schôdza družstva konaná dňa 24.11.1988 schválila nové stanovy družstva s účinnosťou od 1.1.1989 podľa zákona č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Za vykázanú stratu z hospodárenia družstva ručia členovia družstva v plnej výške.
  (from: 04/11/1989)
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 7.2.1991 uznieslo sa na zrušení družstva likvidáciou podľa § 8 ods. 1 Zák. č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve a na ustanovení likvidačnej komisie podľa § 11 ods. 1 citovaného zákona.
  (from: 08/12/1991)
Oznámenie o úmrtí, Okresný úrad Bratislava II. zväzok 17, ročník 1998, strana 15, por.č. 60 Ing. Pavol Grúber, likvidátor a úmrtný list Okresný úrad Bratislava III., zo dňa 29.11.1994, zväzok 33 roč. 1994 strana 12, por.č. 1238 Martin Adamík, likvidátor, na základe ktorých boli likvidátori vymazaní z Obchodného registra, OS Bratislava 1.
  (from: 02/03/2000)
Podľa Smernice Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave /schválené uznesením Predstavenstva SZBD č. 46/ zo dňa 26.11.1986/ - uverejnené vo Vestníku Slovenského zväzu bytových družstiev, čiastka 1, ročník 1987 - Výstavbové družstvo môže vykonávať aj inú hospodársku činnosť než je uvedená v čl. 4 vlastnými kapacitami pre ostatné organizácie bytového družstevníctva, ich členov, národné výbory, ich organizácie, ďalšie socialistické organizácie a pre občanov. List SZBD v Bratislave zn. 131/135/744/Pt/88 zo dňa 16.2.1988 o udelení súhlasu na vykonávanie rozšírenej hosp.činnosti. Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze zo dňa 28.4.1988.
  (from: 05/11/1988 until: 04/10/1989)
Stanovy Okresného výstavbového bytového družstva, schválené členskou schôdzou dňa 3.5.1968. ÚRD, krajský sekretariát v Bratislave udelil súhlas k zápisu týchto stanov.
  (from: 07/05/1968 until: 12/06/1971)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person