Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  31/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Hontianske Nemce
  (from: 02/01/1991 until: 04/04/2011)
Registered seat: 
Hontianske Nemce 962 65
  (from: 02/01/1991 until: 04/04/2011)
Identification number (IČO): 
00 209 791
  (from: 02/01/1991)
Date of entry: 
02/01/1991
  (from: 02/01/1991)
Date of deletion: 
04/05/2011
  (from: 04/05/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/05/2011)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/01/1991)
Objects of the company: 
a/ poľnohospodárska výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
b/ potravinárska výroba a predaj
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
c/ vykonáva činnosť a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
d/ poskytuje práce a služby pre občanov a organizácie v doprave, stavebnej, stolárskej, opravárenskej činnosti a poskytuje stavebné mechanizmy
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
e/ predáva vlastný vyrobený tovar a výrobky
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
f/ prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
g/ pridružená výroba - prevádzanie stavebnej činnosti
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
h/ zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /%/ svojho členského podielu.
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
verejná cestná hromadná osobná nepravideľná doprava
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Managing board
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
Ing. Stanislav Balog - riaditeľ
532
Hontianske Nemce
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
Ján Hámorský - člen
83
Kráľovce - Krnišov
  (from: 09/28/1993 until: 03/26/1996)
Ján Popunda - člen
492
Hontianske Nemce
  (from: 09/28/1993 until: 03/26/1996)
Ľubomír Slančík - člen
66
Kráľovce - Krnišov
  (from: 09/28/1993 until: 03/26/1996)
Jozef Šprinka - predseda
112
Hontianske Nemce
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
Jozef Šprinka - predseda
112
Hontianske Nemce
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Stanislav Mikuláši - podpredseda
197
Hontianske Nemce
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Vladimír Babiak - člen
551
Hontianske Nemce
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Ing. Dušan Balko - člen
67
Kráľovce - Krnišov
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Ján Futák - člen
Kráľovce - Krnišov
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Dušan Jankovič - člen
492
Hontianske Nemce
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Pavel Krbušík - člen
8
Domaníky
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Pavel Labuda - člen
118
Hontianske Nemce
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Ján Miškolci - člen
331
Hontianske Nemce
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Mária Mozoľová - člen
45
Domaníky
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Jaroslava Roziaková - člen
356
Hontianske Nemce
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Jozef Zdechovan - člen
412
Hontianske Nemce
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Marta Babiaková - člen
419
Hontianske Nemce
  (from: 03/27/1996 until: 04/04/2011)
Anna Slobodová - člen
časť Rakovce 305
Hontianske Nemce
  (from: 03/27/1996 until: 04/04/2011)
Ľubomír Babiak - člen
492
Hontianske Nemce
  (from: 03/27/1996 until: 04/04/2011)
Acting: 
Za družstvo koná navonok riaditeľ družstva, alebo predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredsedapredstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jedenčlen predstavenstva.
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti riaditeľ na základepísomne udelenej prokúry predstavenstvom.
  (from: 02/01/1991 until: 09/27/1993)
Registered capital: 
298 745,269867 EUR
  (from: 09/01/2009 until: 04/04/2011)
9 000 000 Sk
  (from: 09/28/1993 until: 08/31/2009)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 09/28/1993 until: 08/31/2009)
663,878378 EUR
  (from: 09/01/2009 until: 04/04/2011)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24K 19/00-KI-1161 zo dňa 11.11.2010, právoplatné dňa 21.12.2010, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Hontianske Nemce, 962 65 Hontianske Nemce, IČO: 00 209 791 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Milana Antala, Horná 21, Banská Bystrica, sa družstvo z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 04/05/2011)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.1.1991 v zmysle zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, prijatím vlastných stanov družstva. Na členskej schôdzi konanej dňa 12.3.1992 bola schvále- ná zmena stanov v čl. 8, písm.f/,čl. 8 písm. a/, čl. 9 ods.1, čl. 9 písm.a/,čl. 11, ods. 9, čl. 12. Stary spis: Dr 56
  (from: 02/01/1991 until: 04/04/2011)
. Členská schôdza družstva uskutočnená dňa 28.1.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 09/28/1993 until: 04/04/2011)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 25.1.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/27/1996 until: 04/04/2011)
. Právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26.7.2002 č.k. 46-24K 19/00-16 bol vyhlásený konkurz na Poľnohospodárske družstvo Hontianske Nemce. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený advokát JUDr. Milan Antal, so sídlom Horná 51 Banská Bystrica.
  (from: 11/18/2002 until: 04/04/2011)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person