Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2395/B

Business name: 
TOP - MED, a.s.
  (from: 03/20/2000)
Registered seat: 
Borská 6
Bratislava 841 04
  (from: 03/20/2000)
Identification number (IČO): 
35 784 253
  (from: 03/20/2000)
Date of entry: 
03/20/2000
  (from: 03/20/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/20/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/20/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/20/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/20/2000)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/20/2000)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 03/20/2000)
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - polikliniky č. 103652/2007-ZDR/2 zo dňa 13.12.2007
  (from: 03/13/2008)
vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
  (from: 02/17/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/20/2000)
Zuzana Gumbirová - predseda
Jasovská 47
Bratislava 851 07
From: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť za spoločnosť koná a podpisuje buď predseda predstavenstva samostatne alebo za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám, priezviskám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 03/13/2008)
Capital: 
464 714,8646 EUR Paid up: 464 714,8646 EUR
  (from: 04/17/2010)
Shares: 
Number of shares: 1400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 04/17/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 12.07.2010 č.k. 4K/29/2010 , ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.7.2010 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TOP - MED, a.s.
  (from: 08/11/2015)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
From: 07/21/2010
  (from: 04/06/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/26/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 02.06.2015 sp. zn. 4K/29/2010-327, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.06.2015 súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 08/11/2015)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
From: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005)
Mgr. Peter Stanček
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005)
Mgr. Michal Zálešák
Poštová 10
Palárikovo 941 11
From: 02/28/2008
  (from: 03/13/2008)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.12.1999 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/20/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.11.2001, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba člena predstavenstva.
  (from: 01/03/2002)
Notárska zápisnica č.N 400/02, Nz 384/02 zo dňa 23.5.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli prijaté nové stanovy. Notárska zápisnica č.N 536/02, Nz 508/02 zo dňa 3.7.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol prijatý dodatok č. 1 k stanovam v súlade zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 07/15/2002)
Zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 15.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 108/2005, Nz 11125/2005, NCR1s 11012/2005 o 13 000 000,-Sk.
  (from: 04/12/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.02.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti).
  (from: 02/17/2007)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person