Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2547/B

Business name: 
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
  (from: 08/23/2022)
BNP Paribas Cardif Poisťovna, a.s.
  (from: 03/01/2019 until: 08/22/2022)
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
  (from: 06/06/2000 until: 02/28/2019)
Cardif Slovakia, a.s.
  (from: 01/20/2000 until: 06/05/2000)
Registered seat: 
Bottova 2A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 07/31/2021)
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (from: 03/01/2019 until: 07/30/2021)
Plynárenská 7/C
Bratislava 821 09
  (from: 09/20/2006 until: 02/28/2019)
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
  (from: 08/10/2001 until: 09/19/2006)
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (from: 06/06/2000 until: 08/09/2001)
Štefánikova 43
Nitra 949 01
  (from: 01/20/2000 until: 06/05/2000)
Identification number (IČO): 
36 534 978
  (from: 01/20/2000)
Date of entry: 
01/20/2000
  (from: 01/20/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/20/2000)
Objects of the company: 
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia.
  (from: 07/31/2018)
prieskum trhu a propagácia
  (from: 01/20/2000 until: 06/05/2000)
poisťovacia činnosť pre životné a neživotné poistenie
  (from: 06/06/2000 until: 05/14/2004)
uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky smerujúcej k tomu, aby tretia osoba uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu
  (from: 06/06/2000 until: 05/14/2004)
činnosť súvisiacu s poistením v zmysle § 7 ods. 3 zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
  (from: 06/06/2000 until: 05/14/2004)
vykonávanie poisťovacej činnosti v rámci ktorej sa vykonávajú tieto poistné odvetvia uvedené v časti A pre poistný životného poistenia klasifikácie poistný odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí k zákonu o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.95/2002 Z.z.: A - životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti a dožitia
  (from: 05/15/2004 until: 12/01/2004)
vykonávanie poisťovacej činnosti v rámci ktorej sa vykonávajú tieto poistné odvetvia uvedené v časti B pre poistný životného poistenia klasifikácie poistný odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí k zákonu o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.95/2002 Z.z.: B - neživotné poistenie; Poistné odvetvie: 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajucich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát
  (from: 05/15/2004 until: 12/01/2004)
vykonávanie poisťovacej činnosti v rámci ktorej sa vykonávajú tieto poistné odvetvia uvedené v časti A pre poistný druh životného poistenia Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k Zákonu o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.95/2002 Z.z.: A - životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
  (from: 12/02/2004 until: 11/19/2010)
vykonávanie poisťovacej činnosti v rámci ktorej sa vykonávajú nasledovné poistné odvetvia uvedené v časti B pre poistný druh neživotného poistenia Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k Zákonu o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.95/2002 Z.z.: B - neživotné poistenie; Poistné odvetvie: 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajucich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát
  (from: 12/02/2004 until: 11/19/2010)
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh nežitovného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov v tomto rozsahu: Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 11/20/2010 until: 06/11/2014)
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh nežitovného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov v tomto rozsahu: Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. vykonávanie zaisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 13 a § 4 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdajov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát.
  (from: 06/12/2014 until: 05/06/2016)
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia.
  (from: 05/07/2016 until: 07/30/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/20/2000)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Tomášikova 12570/50A
Bratislava 831 04
From: 12/17/2020
  (from: 02/10/2021)
Ing. Peter Bindzár - Member of the Board of Directors
Konopná 24/16925
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 07/01/2021
  (from: 07/31/2021)
Ing. Peter Bindzár - člen predstavenstva
Konopná 24/16925
Bratislava 821 05
From: 07/01/2016
  (from: 07/01/2016 until: 07/30/2021)
Ing. Peter Bindzár - člen predstavenstva
Konopná 24/16925
Bratislava 821 05
From: 07/01/2016 Until: 07/01/2021
  (from: 07/31/2021 until: 07/30/2021)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Čakankova 26
Bratislava 821 07
From: 05/30/2008
  (from: 04/01/2010 until: 12/31/2015)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Čakankova 26
Bratislava 821 07
From: 05/30/2008 Until: 11/09/2015
  (from: 01/01/2016 until: 12/31/2015)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Sibírska 21
Bratislava 831 02
From: 05/30/2008
  (from: 09/20/2008 until: 03/31/2010)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Tomášikova 12570/50A
Bratislava 831 04
From: 11/09/2015
  (from: 01/01/2016 until: 02/09/2021)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Tomášikova 12570/50A
Bratislava 831 04
From: 11/09/2015 Until: 11/04/2020
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Ing. Peter Dudák - člen
Mlynarovičova 3
Bratislava 851 03
From: 12/31/2007
  (from: 01/23/2008 until: 09/19/2008)
Ing. Peter Dudák - člen
Mlynarovičova 3
Bratislava 851 03
From: 12/31/2007 Until: 05/30/2008
  (from: 09/20/2008 until: 09/19/2008)
Ing. Peter Dudák - predseda predstavenstva
Športová 688/70
Limbach 900 91
From: 05/30/2008
  (from: 09/20/2008 until: 12/31/2015)
Ing. Peter Dudák - predseda predstavenstva
Športová 688/70
Limbach 900 91
From: 05/30/2008 Until: 11/09/2015
  (from: 01/01/2016 until: 12/31/2015)
Ing. Peter Dudák - predseda predstavenstva
Športová 688/70
Limbach 900 91
From: 11/09/2015
  (from: 01/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Peter Dudák - predseda predstavenstva
Športová 688/70
Limbach 900 91
From: 11/09/2015 Until: 06/30/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Dušan Hanuliak - člen
Ul. 29. augusta 15
Bratislava
  (from: 01/20/2000 until: 07/07/2002)
Ing. Dušan Hanuliak - člen
Ul. 29. augusta 15
Bratislava
From: 01/20/2000
  (from: 07/08/2002 until: 05/14/2004)
Ing. Dušan Hanuliak - člen
Ul. 29. augusta 15
Bratislava
From: 01/20/2000
  (from: 05/15/2004 until: 09/14/2005)
Ing. Dušan Hanuliak - člen
Ul. 29. augusta 15
Bratislava
From: 01/20/2000 Until: 07/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/14/2005)
Ing. Dušan Hanuljak - člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava
From: 07/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/19/2008)
Ing. Dušan Hanuljak - člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava
From: 07/22/2005 Until: 05/30/2008
  (from: 09/20/2008 until: 09/19/2008)
JUDr. René Hudzovič - člen
Kvetná 52
Levice
  (from: 01/20/2000 until: 07/07/2002)
JUDr. René Hudzovič - člen
Kvetná 52
Levice
From: 01/20/2000
  (from: 07/08/2002 until: 05/14/2004)
JUDr. René Hudzovič - člen
Kvetná 52
Levice
From: 01/20/2000
  (from: 05/15/2004 until: 09/14/2005)
JUDr. René Hudzovič - člen
Kvetná 52
Levice
From: 01/20/2000 Until: 07/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/14/2005)
Ing. Peter Polák - člen
Blumentálska 5
Bratislava 811 07
From: 07/31/2006
  (from: 09/20/2006 until: 01/22/2008)
Ing. Peter Polák - člen
Blumentálska 5
Bratislava 811 07
From: 07/31/2006 Until: 12/31/2007
  (from: 01/23/2008 until: 01/22/2008)
Ing. Branislav Straka - predseda predstavenstva
Vazovova 15/2740
Bratislava 813 18
From: 07/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/19/2006)
Ing. Branislav Straka - predseda predstavenstva
Vazovova 15/2740
Bratislava 813 18
From: 07/22/2005 Until: 07/31/2006
  (from: 09/20/2006 until: 09/19/2006)
Ing. Richard Sumann - predseda
Bořivojova 42
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 07/31/2006
  (from: 09/20/2006 until: 09/19/2008)
Ing. Richard Sumann - predseda
Bořivojova 42
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 07/31/2006 Until: 05/30/2008
  (from: 09/20/2008 until: 09/19/2008)
Ing. Zuzana Šubová - člen predstavenstva
Jamnického 4
Bratislava 841 05
From: 07/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/19/2006)
Ing. Zuzana Šubová - člen predstavenstva
Jamnického 4
Bratislava 841 05
From: 07/22/2005 Until: 07/31/2006
  (from: 09/20/2006 until: 09/19/2006)
Ing. David Wolski - člen predstavenstva
Jaurisova 1502/17
Praha 140 00
From: 05/30/2008
  (from: 09/20/2008 until: 12/31/2015)
Ing. David Wolski - člen predstavenstva
Jaurisova 1502/17
Praha 140 00
From: 05/30/2008 Until: 11/09/2015
  (from: 01/01/2016 until: 12/31/2015)
Ing. Zdeněk Jaroš - Chairman of the Board of Directors
Farská 748
Praha 198 00
Česká republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/04/2022)
Ing. Jaroslav Řehák - Member of the Board of Directors
V Čeňku 1018
Praha 9 - Dolní Počernice 190 12
Česká republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/04/2022)
Mgr. Harald Friedl - člen predstavenstva
Keplerplatz 13/26
Wien 1100
Rakúska republika
From: 11/10/2015
  (from: 01/01/2016 until: 12/31/2016)
Mgr. Harald Friedl - člen predstavenstva
Keplerplatz 13/26
Wien 1100
Rakúska republika
From: 11/10/2015 Until: 12/31/2016
  (from: 01/01/2017 until: 12/31/2016)
Tomáš Kadlec - predseda predstavenstva
Ostrovského 3167/36A
Praha 150 00
Česká republika
From: 07/01/2016 Until: 12/31/2016
  (from: 01/01/2017 until: 12/31/2016)
Tomáš Kadlec - predseda predstavenstva
Ostrovského 3167/36A
Praha 150 00
Česká republika
From: 07/01/2016
  (from: 07/01/2016 until: 12/31/2016)
Ing. Richard Sumann - predseda predstavenstva
Na Rymáni 260/1
Praha 5
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Hlboká 61
Nitra
  (from: 01/20/2000 until: 07/07/2002)
Ing. Richard Sumann - predseda predstavenstva
Na Rymáni 260/1
Praha 5
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Hlboká 61
Nitra
From: 01/20/2000
  (from: 07/08/2002 until: 05/14/2004)
Ing. Richard Sumann - predseda predstavenstva
Na Rymáni 260/1
Praha 5
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Hlboká 61
Nitra
From: 01/20/2000
  (from: 05/15/2004 until: 09/14/2005)
Ing. Richard Sumann - predseda predstavenstva
Na Rymáni 260/1
Praha 5
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Hlboká 61
Nitra
From: 01/20/2000 Until: 07/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/14/2005)
Ing. Zdeněk Jaroš - predseda predstavenstva
Farská 748
Praha 198 00
Česká republika
From: 01/01/2017 Until: 12/31/2021
  (from: 02/04/2022 until: 02/03/2022)
Ing. Jaroslav Řehák - člen predstavenstva
Východní 142
Větrušice 250 67
Česká republika
From: 01/01/2017 Until: 12/31/2021
  (from: 02/04/2022 until: 02/03/2022)
Ing. Zdeněk Jaroš - predseda predstavenstva
Farská 748
Praha 198 00
Česká republika
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017 until: 02/03/2022)
Ing. Jaroslav Řehák - člen predstavenstva
Východní 142
Větrušice 250 67
Česká republika
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017 until: 02/03/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 02/04/2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/31/2021 until: 02/03/2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 02/10/2021 until: 07/30/2021)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 01/01/2016 until: 02/09/2021)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 01/20/2000 until: 12/31/2015)
Capital: 
9 296 000 EUR Paid up: 9 296 000 EUR
  (from: 05/29/2009)
280 000 000 Sk Paid up: 280 000 000 Sk
  (from: 03/12/2007 until: 05/28/2009)
173 300 000 Sk Paid up: 173 300 000 Sk
  (from: 09/20/2006 until: 03/11/2007)
130 000 000 Sk Paid up: 130 000 000 Sk
  (from: 07/08/2002 until: 09/19/2006)
130 000 000 Sk
  (from: 01/20/2000 until: 07/07/2002)
Shares: 
Number of shares: 2800
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 05/29/2009)
Number of shares: 2800
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/12/2007 until: 05/28/2009)
Number of shares: 1733
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/20/2006 until: 03/11/2007)
Number of shares: 1300
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/08/2002 until: 09/19/2006)
Number of shares: 1300
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/10/2001 until: 07/07/2002)
Number of shares: 1300
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/20/2000 until: 08/09/2001)
Stockholder: 
BNP PARIBAS CARDIF SA
boulevard Haussmann 1
Paris 750 09
Francúzska republika
  (from: 09/09/2022)
BNP Paribas Assurance SA
Kleber 5
Paríž 750 16
Francúzska republika
  (from: 01/23/2008 until: 07/06/2011)
BNP PARIBAS CARDIF SA
bd Haussmann 1
Paris 750 09
Francúzska republika
  (from: 07/07/2011 until: 09/08/2022)
CARDIF SA
Kleber 5
Paríž 750 16
Francúzska republika
  (from: 05/15/2004 until: 01/22/2008)
Supervisory board: 
Marc Weibel
Sq. Claude Debussy 3
Paríž 750 17
Francúzska republika
From: 12/01/2022
  (from: 01/18/2023)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
From: 07/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 05/28/2009)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
From: 07/22/2005 Until: 04/28/2009
  (from: 05/29/2009 until: 05/28/2009)
Pier-Paolo Dipaola
rue Charles Rhôné 12
Saint Germain en Laye 781 00
Francúzska republika
From: 10/06/2011
  (from: 10/18/2011 until: 12/31/2015)
Pier-Paolo Dipaola
rue Charles Rhôné 12
Saint Germain en Laye 781 00
Francúzska republika
From: 10/06/2011 Until: 11/09/2015
  (from: 01/01/2016 until: 12/31/2015)
Ing. Zdeněk Jaroš
Lesní 123
Postřižín 250 70
Česká republika
From: 10/23/2012
  (from: 11/03/2012 until: 12/31/2016)
Ing. Zdeněk Jaroš
Lesní 123
Postřižín 250 70
Česká republika
From: 10/23/2012 Until: 12/31/2016
  (from: 01/01/2017 until: 12/31/2016)
Robert Springinsfeld
Břežánecká 887/26
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
From: 06/01/2021
  (from: 07/31/2021 until: 03/01/2023)
Robert Springinsfeld
Břežánecká 887/26
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
From: 06/01/2021 Until: 02/28/2023
  (from: 03/02/2023 until: 03/01/2023)
Sophie Reversac
Rue Vauquelin 26
Paríž 750 05
Francúzska republika
From: 12/01/2022
  (from: 01/18/2023)
Robert Springinsfeld
Břežánecká 887/26
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
From: 11/01/2023
  (from: 11/01/2023)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
From: 12/17/2020
  (from: 02/04/2022 until: 01/17/2023)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
From: 12/17/2020 Until: 11/30/2022
  (from: 01/18/2023 until: 01/17/2023)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
From: 11/04/2009 Until: 11/09/2015
  (from: 01/01/2016 until: 12/31/2015)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
From: 11/09/2015
  (from: 01/01/2016 until: 02/09/2021)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
From: 11/09/2015 Until: 11/04/2020
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
From: 12/17/2020
  (from: 02/10/2021 until: 02/03/2022)
Dominique Barthalon
73, reu Voltaire
Levallois Perret 923 00
Francúzsko
From: 06/17/2003
  (from: 11/18/2003 until: 09/19/2006)
Dominique Barthalon
73, reu Voltaire
Levallois Perret 923 00
Francúzsko
From: 06/17/2003 Until: 07/31/2006
  (from: 09/20/2006 until: 09/19/2006)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
From: 11/04/2009
  (from: 04/01/2010 until: 12/31/2015)
Vivien Berbigier
rue Boileau 49
Paris 750 16
Francúzska republika
From: 02/01/2020
  (from: 02/12/2020 until: 02/03/2022)
Vivien Berbigier
rue Boileau 49
Paris 750 16
Francúzska republika
From: 02/01/2020
  (from: 02/04/2022 until: 01/17/2023)
Vivien Berbigier
rue Boileau 49
Paris 750 16
Francúzska republika
From: 02/01/2020 Until: 11/30/2022
  (from: 01/18/2023 until: 01/17/2023)
Gérard Binet
Rue des Landes 78
Chatou
Francúzsko
From: 01/20/2000
  (from: 07/08/2002 until: 11/17/2003)
Gérard Binet
Rue des Landes 78
Chatou
Francúzsko
  (from: 01/20/2000 until: 07/07/2002)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
  (from: 01/20/2000 until: 07/07/2002)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
From: 01/20/2000 Until: 07/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/14/2005)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
From: 01/20/2000
  (from: 07/08/2002 until: 09/14/2005)
Pier-Paolo Dipaola
rue Charles Rhôné 12
Saint Germain en Laye 781 00
Francúzska republika
From: 11/09/2015 Until: 01/31/2020
  (from: 02/12/2020 until: 02/11/2020)
Pier-Paolo Dipaola
rue Charles Rhôné 12
Saint Germain en Laye 781 00
Francúzska republika
From: 11/09/2015
  (from: 01/01/2016 until: 02/11/2020)
Isabella Fumagalli
Piazza Durante 24
Milano 201 31
Talianska republika
From: 04/28/2009 Until: 10/23/2012
  (from: 11/03/2012 until: 11/02/2012)
Isabella Fumagalli
Piazza Durante 24
Milano 201 31
Talianska republika
From: 04/28/2009
  (from: 05/29/2009 until: 11/02/2012)
Xavier Guilmineau
rue de St Germain 15 bis
Le Pecq 782 30
Francúzsko
From: 07/31/2006
  (from: 09/20/2006 until: 05/28/2009)
Xavier Guilmineau
rue de St Germain 15 bis
Le Pecq 782 30
Francúzsko
From: 07/31/2006 Until: 04/28/2009
  (from: 05/29/2009 until: 05/28/2009)
Francois Xavier Hussenot
Rue Lecourbe 3
Paris 15
Francúzsko
From: 03/27/2000
  (from: 07/08/2002 until: 11/17/2003)
Francois Xavier Hussenot
Rue Lecourbe 3
Paris 15
Francúzsko
  (from: 06/06/2000 until: 07/07/2002)
Florian Korallus
Thorwaldsenanlage 74
Wiesbaden 651 95
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017 until: 07/30/2021)
Florian Korallus
Thorwaldsenanlage 74
Wiesbaden 651 95
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2017 Until: 05/31/2021
  (from: 07/31/2021 until: 07/30/2021)
Thierry Lachaux
Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie
Francúzsko
  (from: 01/20/2000 until: 06/05/2000)
Jean-Bertrand Laroche
137, avenue de Suffren
Paris 750 07
Francúzska republika
From: 06/17/2003
  (from: 11/18/2003 until: 10/17/2011)
Jean-Bertrand Laroche
137, avenue de Suffren
Paris 750 07
Francúzska republika
From: 06/17/2003 Until: 10/06/2011
  (from: 10/18/2011 until: 10/17/2011)
Claude Sarcia
rue Dr Blanche 34
Paris 750 16
Francúzsko
From: 04/28/2009
  (from: 05/29/2009 until: 03/31/2010)
Claude Sarcia
rue Dr Blanche 34
Paris 750 16
Francúzsko
From: 04/28/2009 Until: 11/03/2009
  (from: 04/01/2010 until: 03/31/2010)
Pierre Gilbert Raymond Bonin
Village Suffren, rue de la Fédération 86
Paríž 750 15
Francúzska republika
From: 06/01/2023 Until: 10/31/2023
  (from: 11/01/2023 until: 10/31/2023)
Pierre Gilbert Raymond Bonin
Village Suffren, rue de la Fédération 86
Paríž 750 15
Francúzska republika
From: 06/01/2023
  (from: 06/16/2023 until: 10/31/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 2.12.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/20/2000)
Valné zhromaždenie dňa 27.3.2000 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Cardif Slovakia, a.s. na: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., zmena sídla zo: Štefánikova 43, Nitra na: Tolstého 9, Bratislava, zmena predmetu činnosti).
  (from: 06/06/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 297/2001, Nz 297/2001.
  (from: 08/10/2001)
Zmena Stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 204/02, Nz 204/02.
  (from: 07/08/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/02,NZ 529/02. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonaom NR SR č. 500/2001 Z.z.
  (from: 02/03/2003)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.04.2003, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2003.
  (from: 11/18/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.07.2005.
  (from: 09/15/2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31. 07. 2006.
  (from: 09/20/2006)
Notárska zápisnica N 158/2007, Nz 8053/2007, NCRls 8114/2007 napísaná dňa 1.3.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (from: 03/12/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2007.
  (from: 01/23/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2008.
  (from: 09/20/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára 28.04.2009.
  (from: 05/29/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.20009.
  (from: 04/01/2010)
Notárska zápisnica N 448/2010, Nz 26985/2010, NCRls 27425/2010 napísaná dňa 30.07.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 11/20/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2011.
  (from: 10/18/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2014
  (from: 06/12/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2015 a 01.12.2015.
  (from: 01/01/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.05.2016.
  (from: 07/01/2016)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person